03/Volumul 52

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

64


32003R2295


L 340/16

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2295/2003 AL COMISIEI

din 23 decembrie 2003

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 al Consiliului privind anumite standarde de comercializare aplicabile ouălor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite standarde de comercializare aplicabile ouălor (1), în special articolul 5 alineatul (3), articolul 6 alineatul (5), articolul 7 alineatul (1) litera (d), articolul 10 alineatul (3), articolul 11 alineatul (2), articolul 20 alineatul (1) și articolul 22 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului din 24 iunie 1991 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare (2), în special articolul 2,

având în vedere Directiva 2002/4/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2002 de înregistrare a unităților de creștere a găinilor ouătoare, reglementată de Directiva 1999/74/CE a Consiliului (3), în special punctele 2.1 și 2.3 din anexă,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 a suferit recent mai multe modificări esențiale. Ca urmare a acestor modificări, este necesară adaptarea, în consecință, a regulilor stabilite de Regulamentul (CEE) nr. 1274/91 al Comisiei din 15 mai 1991 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 privind anumite standarde de comercializare aplicabile ouălor (4). Din motive de claritate și certitudine juridică, este necesară abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 1274/91 și înlocuirea cu un nou text.

(2)

Este necesar, ca urmare a evoluției tehnologice, precum și a cererii provenind de la consumatori, să se acorde o mai mare atenție trasabilității produselor și să se efectueze cât mai repede livrarea, colectarea, clasificarea și ambalarea ouălor.

(3)

Cu toate acestea, anumiți producători pot garanta menținerea unei temperaturi de conservare a ouălor în condiții care fac posibilă derogarea permanentă de la regula generală de colectare sau de livrare zilnică în cazul ouălor care trebuie să fie marcate cu data ouatului sau mențiunea „extra”, în conformitate cu dispozițiile din articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90. Este necesar, în consecință, să se adapteze termenele care pot fi aplicate colectării și livrării ouălor și să se precizeze regulile care se aplică în această situație.

(4)

Pentru a garanta trasabilitatea ouălor, precum și controlul originii acestora și a modului de producție, este, de asemenea, necesar ca fiecare ou să fie marcat cu numărul de identificare al unității producătoare, în conformitate cu Directiva 2002/4/CE, fie la locul de producție („la fermă”) sau, cel târziu, la primul centru de ambalare care a primit ouăle. Cu toate acestea, atunci când ouăle părăsesc teritoriul țării producătoare, este necesară marcarea la locul de producție, cu excepția cazului în care există relații contractuale exclusive între producător și centrul de ambalare. Este, de asemenea, necesar să se prevadă ca identificarea fiecărui container să fie în mod obligatoriu efectuată prin indicarea numărului de identificare a unității de producție, precum și a datei sau perioadei de ouat, înainte ca acesta să părăsească locul de producție.

(5)

Pentru a garanta consumatorului că se pot controla caracteristicile de calitate pentru ouăle proaspete, desemnate de asemenea ca ouă din categoria A, și că acestea se aplică numai ouălor de primă calitate și că unele ouă pot fi garantate ca „extra proaspete”, este necesar să se stabilească standarde riguroase pentru fiecare categorie de calitate, să fie stabilite reguli extrem de stricte privind colectarea sau distribuirea lor ulterioară, este necesar ca ouăle să fie clasificate și marcate cu numărul de identificare a unității de producție și, dacă este necesar, cu data ouatului.

(6)

Clasificarea și marcajul ouălor pe categorie de calitate și de greutate trebuie să fie efectuate numai de către întreprinderi care dispun de spații și de un echipament tehnic corespunzător importanței activității întreprinderii și care să permită manipularea ouălor în condiții satisfăcătoare. Pentru a evita confuziile și a facilita identificarea loturilor de ouă, este necesar să se aloce fiecărui centru colector și centru de ambalare un număr distinct de înregistrare bazat pe un cod uniform.

(7)

Ouăle de calitate curentă, ale căror caracteristici nu permit clasificarea în categoria „ouă proaspete”, trebuie considerate ca ouă de calitatea a doua și clasificate ca atare. În practică, aceste ouă sunt în mare măsură destinate livrării directe industriei alimentare, inclusiv întreprinderilor din sectorul alimentar autorizate în conformitate cu dispozițiile Directivei 89/437/CEE a Consiliului din 20 iunie 1989 privind problemele igienico-sanitare legate de producția și introducerea pe piață a produselor din ouă (5). În măsura în care ambalajele care conțin aceste ouă poartă indicația destinației menționată anterior, ele nu trebuie, în această situație, să poarte marca distinctivă care le-ar identifica altfel ca ouă din categoria B. Acest marcaj trebuie, de asemenea, să excludă orice confuzie întâmplătoare sau intenționată cu marcajul prevăzut în cazul ouălor necorespunzătoare consumului uman care pot fi livrate exclusiv industriei nealimentare.

(8)

În afară de data expirării pentru ouăle din categoria „A” și de data ambalării pentru ouăle din categoria „B”, care trebuie să figureze obligatoriu pe ambalajele ouălor și de data clasificării în cazul vânzărilor în vrac, se pot furniza consumatorului informații suplimentare, utile, prin indicarea facultativă, pe ouă sau pe ambalajele care conțin ouă, a datei de vânzare și de consum recomandată și/sau a datei ouatului. Este necesar ca termenul de valabilitate să ia în considerare criteriile de calitate care se aplică ouălor.

(9)

Pentru a proteja consumatorul împotriva afirmațiilor care ar putea fi formulate cu intenția frauduloasă de a obține prețuri mai mari decât cele care se aplică ouălor de găini crescute în baterii sau ouălor „standard”, este necesar să se stabilească criterii minime de creștere care trebuie respectate, cu excepția creșterii ecologice, care face obiectul Regulamentului (CEE) nr. 2092/91. Este, de asemenea, necesar să fie prevăzute proceduri extrem de riguroase de înregistrare, de întocmire a registrului și de control, în special în cazul utilizării facultative a mențiunilor care indică data ouatului, hrana găinilor și originea regională.

(10)

În aplicarea articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90, trebuie întocmită lista țărilor terțe care oferă suficiente garanții în legătură cu echivalența în raport cu standardele comunitare privind modul de creștere.

(11)

Banderolele și dispozitivele de etichetare trebuie să permită o identificare ușoară a ambalajelor și a conținutului acestora. Se acordă un interes special ambalajelor mari și ambalajelor mici care conțin ouă industriale, pe de o parte, și ouă care poartă mențiunea „extra”, pe de altă parte.

(12)

Centrele de ambalare trebuie să aibă posibilitatea de reambalare a ouălor, atunci când ambalajele sunt deteriorate, când un comerciant dorește să vândă ouă în nume propriu sau ouăle din ambalaje mari trebuie reambalate în ambalaje mici. În acest caz, este indispensabil ca originea ouălor și data ouatului să fie precizate în indicațiile înscrise pe banderole, dispozitive de etichetare și ambalaje mici. Aceste indicații trebuie să arate că ouăle au fost declasificate sau reambalate. Intervalul de timp suplimentar generat de reambalare face indispensabilă interzicerea folosirii mențiunii „extra” în cazul ouălor reambalate.

(13)

Trebuie prevăzut un schimb permanent de informații între statele membre și Comisie pentru a asigura aplicarea uniformă a dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 1907/90, în special a celei privind controlul, inclusiv dispozițiile speciale care se aplică pentru a controla dacă se utilizează menționarea datei ouatului, precum și menționarea tipurilor particulare de creștere și de hrană a găinilor și a acelora privind originea ouălor.

(14)

Pentru un control eficient al respectării standardelor de comercializare, este necesară examinarea unui număr suficient de ouă prelevate astfel încât constituie o probă reprezentativă pentru lotul controlat. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 privind modalitățile și definirea vânzărilor în vrac, parametrii de prelevare trebuie, de asemenea, extinși la aceste vânzări.

(15)

Luând în considerare o anumită imprecizie a tehnicilor folosite în clasificarea ouălor pe categorii de calitate și de greutate, trebuie admise anumite toleranțe. În afară de aceasta, deoarece condițiile de depozitare și de transport pot avea un impact asupra calității și greutății lotului, este necesar ca toleranțele să fie diferențiate în funcție de stadiile de comercializare. În consecință, pentru a facilita operațiunile comerciale și controlul ouălor clasificate pe categorii de calitate și greutate, ambalate în ambalaje mari, este necesar să fie prevăzută o greutate netă medie minimă pentru fiecare categorie de greutate.

(16)

Ouăle clasificate pot suferi deprecieri în cursul depozitării și al transportului. Aceste riscuri, inclusiv acela al contaminării microbiologice, pot fi considerabil reduse prin aplicarea de restricții severe de utilizare a unor materiale de ambalaj. În consecință, este necesar să fie prevăzute cerințe riguroase privind condițiile de depozitare, de transport și de ambalare a acestor ouă.

(17)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de pasăre și a ouălor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

COLECTAREA OUĂLOR ȘI CENTRELE DE AMBALARE A OUĂLOR

Articolul 1

Colectarea ouălor

(1)   Ouăle care trebuie să fie ștampilate cu indicația datei ouatului sau care urmează a fi comercializate cu mențiunea „extra” se livrează de către producător exclusiv centrelor de ambalare sau sunt colectate de la producător de către aceste unități în următoarele condiții:

(a)

chiar în ziua ouatului, pentru ouăle care urmează să fie ștampilate cu indicația datei ouatului în aplicarea articolului 12;

(b)

în fiecare zi lucrătoare, pentru ouăle care urmează a fi comercializate cu mențiunea „extra”, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90;

(c)

o dată la două zile lucrătoare, în cazul în care temperatura ambiantă la care sunt depozitate la fermă este menținută artificial la o temperatură mai mică de 18 °C.

(2)   Ouăle, altele decât cele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, sunt livrate de producător unităților prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 sau sunt colectate de la producător de către aceste unități în următoarele condiții:

(a)

o dată la trei zile lucrătoare;

(b)

o dată pe săptămână, când temperatura ambiantă la care sunt depozitate la fermă este menținută artificial la o temperatură mai mică de 18 °C.

(3)   Toți colectorii livrează ouăle centrelor de ambalare în ziua lucrătoare următoare primirii lor cel târziu.

(4)   Înainte de a părăsi locul de producție, fiecare container este identificat cu:

(a)

numele, adresa și numărul de identificare a unității de producție, prevăzut de Directiva 2002/4/CE, denumit în continuare „număr de identificare a producătorului”;

(b)

numărul de ouă sau greutatea lor;

(c)

ziua sau perioada ouatului;

(d)

data de expediere.

Aceste informații trebuie menționate pe container și în documentele însoțitoare; centrul de ambalare păstrează aceste documente timp de cel puțin șase luni.

Când centrele de ambalare primesc ouă neambalate de la propriile lor unități de producție, situate în aceeași loc, identificarea containerelor se poate face la centrul de ambalare.

CENTRELE DE AMBALARE A OUĂLOR

Articolul 2

Activitățile centrelor de ambalare

(1)   Centrul de ambalare clasifică, ambalează și marchează ouăle și ambalajele, cel târziu în a doua zi lucrătoare următoare primirii.

Cu toate acestea, primul paragraf nu se aplică atunci când ouăle primite de la producători sunt livrate altor centre de ambalare în ziua lucrătoare următoare primirii lor cel târziu.

De asemenea, ambalarea și marcarea ambalajelor se pot efectua în termen de trei zile suplimentare, în cazul în care ouăle sunt ambalate într-un centru de ambalare diferit de cel care a efectuat clasificarea și marcajul. În acest caz, se aplică dispozițiile articolului 1 alineatul (4).

(2)   În cazul în care trebuie indicată data ouatului pe ouăle care nu sunt în containere și sunt furnizate de unitățile de producție înființate în același loc ca și centrul de ambalare, aceste ouă se clasifică și se ambalează chiar în ziua ouatului sau, dacă ziua ouatului cade într-o zi nelucrătoare, în prima zi lucrătoare care urmează.

Articolul 3

Condiții de autorizare

(1)   Numai întreprinderile și producătorii care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol pot fi autorizate ca centre de ambalare sau colectori în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90.

(2)   Spațiile colectorilor și ale centrele de ambalare trebuie:

(a)

să aibă o suprafață suficientă în raport cu importanța activității desfășurate;

(b)

să fie construite și amenajate în așa fel încât:

să poată fi aerisite și luminate convenabil;

curățarea și dezinfectarea să fie executate în bune condiții;

ouăle să fie protejate față de diferențe mari de temperatură în raport cu exteriorul;

(c)

să fie rezervate manipulării și depozitării ouălor; cu toate acestea, o parte din spații poate fi utilizată pentru depozitarea altor produse, cu condiția ca acestea să nu poată transmite mirosuri străine ouălor.

(3)   Echipamentul tehnic al centrelor de ambalare trebuie să garanteze manipularea ouălor în condiții adecvate și, în special, să conțină:

(a)

o instalație corespunzătoare pentru examinarea continuă a transparenței la un fascicul de lumină, care să permită examinarea individuală a calității fiecărui ou;

(b)

un dispozitiv de apreciere a înălțimii camerei de aer;

(c)

un echipament pentru clasificarea ouălor pe categorie de greutate;

(d)

unul sau mai multe cântare omologate pentru cântărirea ouălor;

(e)

un dispozitiv de ștampilare a ouălor, în cazul aplicării dispozițiilor articolelor 7 și 8 din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90.

În cazul în care se folosește o mașină automată pentru examinarea transparenței la un fascicul de lumină, prevăzută la primul paragraf litera (a), precum și pentru sortare și calibrare, instalația trebuie să aibă un ovoscop independent. În cazul sistemelor automatizate, autoritatea competentă a statului membru poate elimina obligația unui control uman permanent, cu condiția să fie aplicat un control de calitate prin prelevare de probe pentru ouăle expediate.

(4)   Spațiile și echipamentul tehnic trebuie să fie menținute în bună stare de funcționare și de curățenie și să fie ferite de mirosuri străine.

Articolul 4

Acordarea autorizației

(1)   Orice cerere de autorizare a unui colector sau centru de ambalare trebuie să fie adresată autorității competente a statului membru pe teritoriul căruia se află spațiile colectorului sau ale centrului.

(2)   Autoritatea competentă atribuie centrului de ambalare desemnat un număr de identificare al cărui cod inițial este următorul:

BE

Belgia

AT

Austria

CZ

Republica Cehă

DK

Danemarca

PT

Portugalia

EE

Estonia

DE

Germania

FI

Finlanda

CY

Cipru

GR

Grecia

SE

Suedia

LV

Letonia

ES

Spania

UK

Regatul Unit

LT

Lituania

FR

Franța

 

 

HU

Ungaria

IE

Irlanda

 

 

MT

Malta

IT

Italia

 

 

PL

Polonia

LU

Luxemburg

 

 

SL

Slovenia

NL

Țările de Jos

 

 

SK

Slovacia

(3)   Numai centrele de ambalare care au făcut obiectul unei autorizări speciale pot fi autorizate să ambaleze ouă de categoria A cu mențiunea „extra” sau să indice data ouatului în conformitate cu dispozițiile articolului 12.

CAPITOLUL II

CATEGORII DE OUĂ

Articolul 5

Caracteristicile ouălor din categoria A

(1)   Ouăle din categoria A trebuie să prezinte cel puțin următoarele caracteristici:

coaja și cuticula:

normale, curate, intacte;

camera de aer:

înălțimea să nu depășească 6 milimetri, imobilă; cu toate acestea, pentru ouăle comercializate cu mențiunea „extra”, ea nu trebuie să depășească 4 milimetri;

albușul:

limpede, transparent, de consistență gelatinoasă, fără nici un fel de corpi străini;

gălbenușul:

vizibil în fascicul de lumină doar sub formă de umbră, fără contur precis, fără să se îndepărteze vizibil de poziția centrală în caz de învârtire a oului, fără nici un fel de corpi străini;

pată germinativă:

dezvoltare imperceptibilă;

miros:

fără mirosuri străine.

(2)   Ouăle din categoria A nu trebuie spălate și nici curățate în vreun fel înainte sau după clasificarea lor.

Astfel, „ouăle spălate” în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90, deși îndeplinesc criteriile care se aplică ouălor de categoria A, nu pot fi comercializate ca ouă din categoria A și trebuie să fie marcate cu mențiunea „ouă spălate”.

(3)   Ouăle din categoria A nu trebuie să fie supuse nici unui tratament de conservare și nici să fie ținute la rece în spații sau instalații în care temperatura este menținută artificial sub + 5 °C. Cu toate acestea, ouăle care au fost ținute la o temperatură mai mică de + 5 °C în timpul unei operațiuni de transport cu o durată maximă de 24 de ore sau chiar în spațiul în care se practică vânzarea cu amănuntul sau în anexele acestuia nu sunt considerate ouă refrigerate, în măsura în care cantitatea depozitată în aceste anexe nu o depășește pe cea necesară pentru trei zile de vânzare cu amănuntul în acel spațiu.

Cu toate acestea, „ouăle refrigerate” în conformitate cu articolul 6 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90, deși îndeplinesc criteriile aplicabile ouălor de categoria A, nu pot fi comercializate ca ouă din categoria A. Ele sunt comercializate cu denumirea de „ouă refrigerate”.

Articolul 6

Ouă din categoria B

Ouăle din categoria B sunt ouăle care nu îndeplinesc cerințele necesare pentru ouăle din categoria A. Ele pot fi livrate numai unor întreprinderi din industria alimentară autorizate în conformitate cu articolul 6 din Directiva 89/437/CEE sau unor întreprinderi nealimentare.

Articolul 7

Clasificarea ouălor din categoria A

(1)   Ouăle din categoria A și „ouăle spălate” se clasifică după următoarele categorii de greutate:

-

XL foarte mare:

cel puțin 73 g;

-

L mare:

de la 63 la 73 g exclusiv;

-

M mediu:

de la 53 la 63 g exclusiv;

-

S mic:

mai puțin de 53 g.

(2)   Se indică pe ambalaje categoria de greutate cu ajutorul literelor corespunzătoare, al mențiunilor definite la alineatul (1) sau al unei combinații din amândouă, eventual completate cu indicarea tranșelor de greutate corespunzătoare. Nu se autorizează crearea de subdiviziuni în categoriile de greutate prevăzute la alineatul (1) cu ajutorul culorilor ambalajelor sau al altor simboluri, al unor mărci comerciale sau cu orice altă indicație.

(3)   În cazul în care ouăle de diferite calibre din categoria A se ambalează în același ambalaj, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90, se indică în termeni corespunzători greutatea netă totală în grame și mențiunea „Ouă de calibre diferite”.

(4)   În cazul în care ouăle din categoria A se livrează industriei, sub această denumire, nu este obligatorie clasificarea pe categorii de greutate și livrarea se efectuează în condițiile definite la articolul 1 alineatul (4).

CAPITOLUL III

MARCAJUL OUĂLOR ȘI A AMBALAJELOR ACESTORA

SECȚIUNEA 1

Regulile aplicabile pieței interne

Articolul 8

Dispoziții generale de marcaj

(1)   Mărcile prevăzute la articolul 7 și la articolul 10 alineatul (1) și alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 se aplică în ziua clasificării și a ambalării.

Cu toate acestea, mărcile privind numărul de identificare a producătorului, data ouatului, hrana găinilor ouătoare și originea regională a ouălor pot fi ștampilate de către producător.

(2)   Mărcile se ștampilează pe ouă și se aplică pe ambalaje în mod foarte vizibil și perfect lizibil, în conformitate cu dispozițiile articolele 7-10 din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90.

Produsul utilizat pentru ștampilare trebuie să fie în conformitate cu dispozițiile în vigoare privind materiile colorante care pot fi folosite în produsele alimentare destinate consumului uman.

(3)   Mărcile distinctive ale ouălor din „categoria A” sau ale „ouălor spălate” constau în:

(a)

marca distinctivă pentru categoria A constituită dintr-un cerc cu un diametru de cel puțin 12 milimetri, în care este indicată marca distinctivă pentru categoria de greutate constând în litera/literele indicate la articolul 7 alineatul (1) din prezentul regulament, cu o înălțime de cel puțin 2 milimetri;

(b)

numărul de identificare a producătorului constituit din codurile și literele prevăzute de Directiva 2002/4/CE, cu o înălțime de cel puțin 2 milimetri;

(c)

numărul centrului de ambalare, în litere și cifre cu o înălțime de cel puțin 2 milimetri;

(d)

datele, indicate cu litere și cifre cu o înălțime minimă de 2 milimetri, în conformitate cu mențiunile prevăzute în anexa I, urmate de indicarea zilei și a lunii în conformitate cu articolul 9 din prezentul regulament.

(4)   Marca distinctivă de calitate pentru ouăle din categoria B este un cerc cu un diametru de cel puțin 12 milimetri în care se înscrie litera B cu o înălțime de cel puțin 5 milimetri.

Această marcă nu este obligatorie în cazul livrării directe a ouălor industriei alimentare, cu condiția ca ambalajele în care se află să fie clar marcate cu această destinație.

(5)   În cazul în care ouăle se livrează de către un producător unui centru de ambalare situat într-un alt stat membru, ouăle sunt ștampilate cu numărul de identificare a producătorului înainte de a părăsi locul de producție. Cu toate acestea, dacă producătorul și centrul de ambalare au încheiat un contract de livrare exclusiv privind operațiunile sub-contractate în acest stat membru și obligația de a respecta termenele și standardele de marcaj menționate anterior, statul membru pe teritoriul căruia se află locul de producție poate, la cererea agenților economici și cu acordul prealabil al statului membru în care se află centrul de ambalare, să deroge de la această obligație. În această situație, transportul este însoțit de o copie a acestui contract certificată în conformitate cu originalul de către acești agenți. Autoritățile de control prevăzute la articolul 29 alineatul (2) litera (e) sunt informate despre acordarea acestei derogări.

Articolul 9

Indicarea datei expirării

(1)   Indicarea datei expirării prevăzută la articolul 10 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 se face în momentul ambalării, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), și cuprinde una sau mai multe mențiuni stabilite de anexa I, punctul 1.

În acest scop, data se indică în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva 2000/13/CE în următoarea ordine și în modul următor:

(a)

ziua, exprimată în cifre de la 1 la 31;

(b)

luna, exprimată în cifre de la 1 la 12 sau în litere, maximum patru litere.

(2)   Se înțelege prin data expirării data până la care ouăle din categoria A sau ouăle spălate își păstrează caracteristicile descrise la articolul 5 alineatul (1), în cazul în care sunt depozitate în condiții corespunzătoare. Ea nu poate depăși a douăzeci și opta zi de la data ouatului. Când se indică, în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) litera (c), o perioadă de ouat, data expirării este determinată începând cu data de începere a acestei perioade.

(3)   Ambalajele mari și ambalajele mici, chiar dacă sunt puse în ambalaje mari, poartă pe fața exterioară, scrisă cu litere foarte vizibile și perfect lizibile, o indicație care recomandă consumatorilor să păstreze ouăle refrigerate după cumpărarea lor.

(4)   În cazul vânzărilor de ouă în vrac, se aplică o etichetă echivalentă cu indicația prevăzută la alineatul (2) în așa fel încât să fie foarte vizibilă și neechivocă pentru consumator.

Articolul 10

Indicarea datei de ambalare

Indicarea datei de ambalare prevăzută la articolul 10 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 cuprinde una sau mai multe mențiuni cuprinse în anexa I, punctul 2, din prezentul regulament, urmate de două serii de numere sau litere prevăzute la articolul 9 alineatul (1), al doilea paragraf, din prezentul regulament.

Articolul 11

Data de vânzare recomandată

(1)   În afară de data expirării și/sau de ambalare, agentul economic poate indica data de vânzare recomandată în momentul ambalării pe ouă sau pe ambalajele care le conțin sau pe amândouă.

(2)   Data de vânzare recomandată nu poate depăși termenul maxim de douăzeci și una de zile de la data ouatului în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Decizia 94/371/CE a Consiliului (7).

Pentru ouăle refrigerate expediate în teritoriile franceze de peste mări și destinate vânzării cu amănuntul în aceste teritorii, în conformitate cu articolul 6 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1907/90, data de vânzare recomandată poate fi, cu toate acestea, prelungită la patruzeci de zile.

(3)   În cazul în care se indică perioada de ouat, în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) litera (c), data de vânzare recomandată este determinată de la data de începere a acestei perioade.

(4)   Pentru indicarea, pe ouă și pe ambalaje, a datelor prevăzute în prezentul articol, trebuie utilizate una sau mai multe din mențiunile cuprinse în anexa I.

(5)   Se indică datele prevăzute de prezentul articol în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf.

Articol 12

Indicarea datei ouatului

(1)   Data ouatului poate fi indicată de agentul economic pe ambalaje în momentul ambalării. În acest caz, trebuie, de asemenea, indicată data ouatului pe ouăle aflate în ambalaje.

În cazul în care se indică data ouatului, se aplică regulile prevăzute la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol.

(2)   În cazul în care aprovizionarea cu ouă a centrului de ambalare se efectuează cu containere, toate ouăle dintr-un container, care trebuie marcate cu data ouatului, sunt clasificate și ambalate fără întrerupere. Se ștampilează pe ouă data ouatului în timpul sau imediat după clasificare.

(3)   În cazul în care aprovizionarea cu ouă a centrului de ambalare nu se efectuează cu containere, dar este asigurată prin propriile unități de producție situate în același loc, aceste ouă trebuie să fie:

ștampilate, indicându-se ca dată a ouatului ziua ouatului; cu toate acestea, ouăle ouate în zilele nelucrătoare pot fi ștampilate în prima zi lucrătoare care urmează, în același timp cu ouăle ouate în acea zi, indicându-se data primei zile nelucrătoare sau

clasificate și ambalate în conformitate cu dispozițiile articolul 2 sau

livrate altor centre de ambalare sau industriei în ziua ouatului sau, dacă ziua ouatului cade într-o zi nelucrătoare, în prima zi lucrătoare care urmează.

(4)   În cazul în care centrele de ambalare primesc, de asemenea, ouă de la producătorii externi pentru care nu este prevăzută indicarea datei ouatului, aceste ouă trebuie depozitate și tratate separat.

Articolul 13

Descrierea modurilor de creștere

(1)   Pentru a descrie, pe ouă și pe ambalaje:

modurile de creștere prevăzute la articolul 7 și în articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90, pot fi utilizate numai mențiunile cuprinse în anexa II, cu condiția ca, în toate cazurile, să fie îndeplinite cerințele stabilite în anexa III;

modul de creștere ecologic prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2092/91, pot fi utilizate numai codul menționat la punctul 2.1 din anexa la Directiva 2002/4/CE și mențiunile reluate în articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91.

Mențiunile cuprinse în anexa II pot fi completate cu indicațiile privind caracteristicile particulare ale modurilor de creștere respective.

Aceste mențiuni se pot adăuga pe ouă la numărul de identificare al producătorului.

(2)   În cazul vânzărilor în vrac și al ouălor preambalate, semnificația numărului de identificare a producătorului poate fi explicată pe container sau într-o notă separată.

(3)   Ambalajele care conțin ouă destinate întreprinderilor agroalimentare autorizate în conformitate cu Directiva 89/437/CEE pot purta mențiunile cuprinse în anexa II, cu condiția ca aceste ouă să fi fost produse în crescătorii de păsări care îndeplinesc cerințele corespunzătoare în conformitate cu anexa III.

(4)   Se aplică dispozițiile alineatului (1), fără a aduce atingere măsurilor tehnice naționale care ar depăși cerințele minime stabilite în anexa III și nu s-ar aplica decât producătorilor din statul membru respectiv, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu dreptul comunitar și conforme cu standardele comune de comercializare a ouălor.

Articolul 14

Indicarea modului de nutriție a găinilor ouătoare

(1)   În cazul în care ouăle din categoria A și „ouăle spălate” și ambalajele acestora poartă indicația modului de nutriție a găinilor ouătoare, se aplică cerințele minime stabilite în anexa IV.

(2)   Ambalajele mari care conțin ouă sau ambalaje mici, pe care este indicat modul de nutriție a găinilor ouătoare, poartă mențiuni identice. În cazul vânzării în vrac, se pot utiliza aceste indicații numai dacă fiecare ou poartă marca corespunzătoare.

(3)   Se aplică dispozițiile alineatului (2), fără a aduce atingere măsurilor tehnice naționale care ar depăși cerințele minime stabilite în anexa IV și s-ar aplica numai producătorilor din statul membru respectiv, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu dreptul comunitar și conforme cu standardele comune de comercializare a ouălor.

Articolul 15

Indicarea originii ouălor

(1)   Se poate aplica pe ambalajele ouălor din categoria A și ale „ouălor spălate” indicația originii ouălor sau mențiunea:

„originea ouălor: vezi codul de pe ou”.

(2)   Pentru a indica regiunea de origine pe ouăle din categoria A, pe „ouăle spălate” sau pe ambalajele acestor ouă, în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90, mențiunile sau simbolurile utilizate se pot referi la o circumscripție administrativă sau o altă regiune definită de autoritatea competentă din statul membru în care au fost produse ouăle.

În cazul vânzării de ouă în vrac, se pot utiliza aceste indicații de origine numai dacă fiecare ou poartă mențiunile sau simbolurile corespunzătoare.

(3)   Ambalajele mari care conțin ouă sau ambalaje mici pe care sunt marcate mențiunile sau simbolurile prevăzute la alineatul (2) poartă aceleași mențiuni sau simboluri.

SECȚIUNEA 2

Marcajul ouălor importate

Articolul 16

Indicațiile pe ouăle importate

(1)   Ouăle din categoria A importate din Lituania, Ungaria, Republica Cehă și Norvegia se ștampilează în țara de origine cu numărul de identificare a producătorului, în aceleași condiții ca cele prevăzute la articolul 8.

(2)   Ouăle importate din țări terțe, altele decât cele prevăzute la alineatul (1), se ștampilează în țara de origine în mod clar vizibil și perfect lizibil, cu indicarea codului ISO al țării de origine precedat de următoarea mențiune: „standarde non CE–”.

(3)   Ambalajele ouălor din categoria A importate din țările terțe îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 15 din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90.

Indicarea datei de expirare și a datei de ambalare, prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90, comportă una sau mai multe din mențiunile cuprinse în anexa I punctul 2 la prezentul regulament, urmate de două serii de numere sau litere prevăzute la articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf.

(4)   Indicarea modului de creștere pe ambalajele ouălor din categoria A importate din Lituania, Ungaria, Republica Cehă și Norvegia se efectuează în aceleași condiții ca cele prevăzute la articolul 13 din prezentul regulament, pentru statele membre.

Pentru ambalajele ouălor din categoria A importate din țări terțe, altele decât cele prevăzute la primul paragraf, indicarea modului de creștere constă în mențiunea „mod de creștere nedeterminat”.

(5)   Aplicarea banderolelor și a dispozitivului de etichetare pe ambalaje, reclasificarea și reambalarea ouălor se efectuează în aceleași condiții ca cele prevăzute în capitolul IV, pentru statele membre.

CAPITOLUL IV

BANDEROLE, RECLASIFICAREA ȘI REAMBALAREA OUĂLOR

Articolul 17

Banderola și dispozitivul de etichetare pentru ouăle de categoria A

(1)   Banderola și dispozitivul de etichetare prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 pentru ouăle din categoria A și „ouăle spălate” sunt de culoare albă și caracterele imprimate pe această banderolă și dispozitiv de etichetare sunt de culoare neagră, în conformitate cu articolele 10 și 15 din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90.

(2)   Se aplică derogarea prevăzută la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 în cazul unor cantități zilnice mai mici de 3 600 de ouă pe livrare și 360 de ouă pe cumpărător. Documentele însoțitoare trebuie să menționeze numele, adresa și numărul centrului de ambalare, precum și numărul, calitatea, categoria de greutate, data de expirare a ouălor și modul de creștere.

Articolul 18

Banderola și dispozitivul de etichetare pentru ouăle destinate industriei alimentare

(1)   Se comercializează în ambalaje prevăzute cu banderole sau cu un dispozitiv de etichetare de culoare galbenă care după deschiderea ambalajului nu mai pot fi folosite:

(a)

ouăle prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90, care nu au fost clasificate în categoria A sau B;

(b)

ouăle din categoria A care nu mai îndeplinesc caracteristicile acestei categorii, dar nu au fost reclasificate;

(c)

ouăle din categoria B.

(2)   Banderolele și dispozitivele de etichetare prevăzute la alineatul (1) conțin înscrise foarte vizibil și lizibil:

(a)

numele sau denumirea comercială și adresa întreprinderii care a expediat ouăle;

(b)

numărul sau greutatea netă a ouălor ambalate;

(c)

mențiunea „OUĂ DESTINATE INDUSTRIEI ALIMENTARE” cu majuscule negre de 2 centimetri, în una sau mai multe limbi ale Comunității.

Articolul 19

Banderola și dispozitivul de etichetare pentru ouăle industriale

(1)   Ouăle industriale în sensul articolului 1 punctul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 se comercializează în ambalaje prevăzute cu o banderolă sau un dispozitiv de etichetare de culoare roșie.

(2)   Banderola și dispozitivul de etichetare prevăzute la alineatul (1) cuprind:

(a)

numele sau denumirea comercială și adresa întreprinderii destinatare;

(b)

numele sau denumirea comercială și adresa întreprinderii expeditoare;

(c)

mențiunea „ouă industriale” cu majuscule negre de 2 centimetri și mențiunea „improprii consumului uman” cu litere negre de cel puțin 0,8 centimetri, în una sau mai multe limbi ale Comunității.

Articolul 20

Dispoziții referitoare la ouăle „extra”

(1)   Banderola sau dispozitivul de etichetare prevăzut(ă) la articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 trebuie să fie imprimat(ă) sau aplicat(ă) în așa fel încât să nu acopere nici una din indicațiile aplicate pe ambalaj.

Termenul „extra” se imprimă pe banderolă sau pe dispozitivul de etichetare cu caractere italice de cel puțin un centimetru, urmate de termenii „până la” și de cele două serii de numere prevăzute la articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf din prezentul regulament, indicând a șaptea zi de la ziua ambalării sau a noua zi de la ziua ouatului.

În cazul în care se indică pe ambalaj data de ambalare, mențiunea prevăzută la al doilea paragraf poate fi înlocuită cu mențiunea „extra până în a șaptea zi după ambalare”.

În cazul în care se indică pe ambalaj data ouatului, această mențiune poate fi înlocuită cu mențiunea „extra până în a noua zi după data ouatului”.

Termenul „extra” poate fi urmat de cuvântul „proaspăt”.

(2)   În cazul în care banderola sau dispozitivul de etichetare prevăzut(ă) la alineatul (1) nu poate fi desprins(ă) de pe ambalaj, acesta trebuie să fie retras de la vânzare în a șaptea zi cel târziu de la data ambalării sau a noua zi de la data ouatului și ouăle trebuie să fie reambalate.

(3)   Ambalajele mari care conțin ambalaje mici cu mențiunea „extra” au înscrise, cu litere mari de cel puțin un centimetru, mențiunea „AMBALAJ CARE CONȚINE AMBALAJE MICI EXTRA” în una sau mai multe limbi ale Comunității.

Articolul 21

Reambalarea

(1)   Sub rezerva cazului prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90, ouăle din categoria A și „ouăle spălate” pot fi reambalate în alte ambalaje mari sau mici numai în centrele de ambalare. Fiecare ambalaj conține doar ouă dintr-un singur lot.

(2)   Banderola sau dispozitivul de etichetare pentru ambalajele mari sunt înscrise cu litere negre clar vizibile și perfect lizibile cu cel puțin următoarele informații:

(a)

numele sau denumirea comercială și adresa întreprinderii care a reambalat sau a dispus reambalarea ouălor;

(b)

numărul de identificare a centrului de ambalare care a reambalat ouăle;

(c)

numărul de identificare a centrului de ambalare care a reambalat ouăle prima dată și, în cazul ouălor importate, țara de origine;

(d)

categoria de calitate și categoria de greutate;

(e)

numărul de ouă ambalate;

(f)

data originală de expirare și, dedesubt, cuvintele „ouă reambalate”

(g)

modul de creștere;

(h)

indicarea refrigerării, clar și cu caractere latine, în cazul în care este vorba de ouă refrigerate destinate teritoriilor de peste mări.

(3)   Ambalajele mici care conțin ouă reambalate sunt marcate, cu litere clar vizibile și perfect lizibile, numai cu informațiile prevăzute la alineatul (2). De asemenea, ambalajele mici pot purta marca comercială a întreprinderii care a reambalat sau a dispus reambalarea. Nu se poate folosi cuvântul „extra”.

(4)   Se aplică dispozițiile articolului 2 și ale articolului 8 alineatul (1).

Articolul 22

Declasificarea

(1)   Ouăle declasificate în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 pot fi comercializate în ambalajele în care se aflau înainte de declasificare. Dacă sunt reambalate, fiecare ambalaj trebuie să conțină doar ouă dintr-un singur lot.

(2)   Banderola galbenă sau roșie sau dispozitivul de etichetare a ambalajelor mari sunt marcate cu litere negre, clar vizibile și perfect lizibile, cu cel puțin informațiile prevăzute la articolul 18 sau 19, precum și numele sau denumirea comercială și adresa întreprinderii care a declasificat sau a dispus declasificarea ouălor.

(3)   Pe ambalajele mici care conțin ouă declasificate, mențiunile care nu mai sunt exacte trebuie acoperite. În afară de aceasta, ambalajele mici pot purta marca comercială a întreprinderii care a declasificat sau a dispus declasificarea ouălor.

Articolul 23

Reutilizarea ambalajelor pentru declasificare

(1)   În cazul în care se folosesc ambalajele de origine pentru declasificare și reambalare, ele sunt considerate ca fiind reutilizate în sensul articolului 36 alineatul (2).

(2)   Mențiunile care figurau înainte pe banderole sau pe dispozitivele de etichetare ale ambalajelor mari reutilizate în conformitate cu articolul 36 alineatul (2) trebuie acoperite în întregime cu banderole noi sau dispozitive noi de etichetare sau trebuie să devină ilizibile prin utilizarea altor mijloace.

(3)   Ambalajele mari pot purta una sau mai multe din mențiunile care figurează pe banderolele sau dispozitivele de etichetare care asigură închiderea. De asemenea, ambalajele mari pot purta marca comercială a întreprinderii care a reambalat sau a dispus reambalarea ouălor.

CAPITOLUL V

CONTROLUL UNITĂȚILOR

Articolul 24

Controlul unităților

(1)   Producătorii, centrele de ambalare, colectorii, comerțul en gros și, în cazul aplicării articolului 14, fabricanții și furnizorii de furaje pentru găinile ouătoare fac obiectul inspecțiilor de verificare a conformității cu standardele cel puțin o dată pe an.

(2)   Unitățile de producție și centrele de ambalare, care efectuează marcarea prevăzută la articolul 12, fac obiectul a cel puțin unei inspecții o dată la două luni.

(3)   Controlul indicațiilor referitoare la data ouatului, la modul de nutriție a găinilor ouătoare și la originile regionale, prevăzute la articolele 12, 14 și 15, poate fi încredințat organismelor desemnate de statele membre, care prezintă garanțiile necesare de independență față de producătorii respectivi și îndeplinesc criteriile standardului european EN/45011 în vigoare.

Aceste organisme sunt desemnate și supervizate de autoritățile competente ale statului membru respectiv.

Costurile controalelor efectuate de către aceste organisme sunt suportate de agentul economic în conformitate cu indicațiile menționate anterior.

CAPITOLUL VI

ÎNREGISTRĂRI

Articolul 25

Înregistrări făcute de producători

(1)   Producătorii înregistrează:

(a)

informațiile referitoare la modurile de creștere, menționând, pe mod de creștere practicat:

data instalării, vârsta în momentul instalării și numărul de găini ouătoare;

data și numărul de tăieri de găini efectuate;

producția zilnică de ouă;

numărul sau greutatea ouălor vândute în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 sau livrate conform altor mijloace, pe zi și, pentru acest caz din urmă,

numele și adresa cumpărătorilor și numărul unității;

(b)

informațiile privind modurile de nutriție a găinilor ouătoare, în cazul în care ouă din categoria A și ambalajele lor poartă indicația modului de nutriție a găinilor ouătoare, menționând:

cantitatea și tipul de furaje furnizate și/sau amestecate pe loc;

data livrării;

numele fabricantului sau al furnizorului;

numărul și vârsta găinilor ouătoare, precum și numărul de ouă produse și livrate;

data expedierii;

numele și adresa cumpărătorilor și numărul unității.

(2)   În cazul în care se indică data ouatului, informațiile prevăzute la alineatul (1) litera (a) se înregistrează separat.

(3)   Dacă, în aceeași unitate, se practică diferite moduri de creștere, informațiile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) sunt defalcate pe coteț de păsări în conformitate cu Directiva 2002/4/CE.

(4)   Producătorul păstrează informațiile prevăzute în alineatul (1) literele (a) și (b) timp de cel puțin șase luni după încetarea activității sau sacrificarea șeptelului.

Articolul 26

Înregistrări făcute de centrele de ambalare

(1)   Centrele de ambalare înregistrează separat, pe mod de creștere și pe zi:

(a)

cantitățile de ouă pe care le primesc, defalcate pe producător, numele, adresa și numărul de identificare a producătorului, data sau perioada ouatului;

(b)

cantitățile de ouă neclasificate livrate altor centre de ambalare, inclusiv numerele de identificare a acestor centre și data sau perioada ouatului;

(c)

clasificarea acestor ouă în funcție de calitate și pe categorii de greutate;

(d)

cantitățile de ouă clasificate primite provenind de la alte centre de ambalare, numerele de identificare a acestor centre, data de expirare și precizarea identității vânzătorilor;

(e)

numărul și/sau greutatea ouălor livrate, pe categorie de greutate, dată de ambalare și termen de valabilitate și pe cumpărător, indicând numele și adresa acestuia.

Centrele de ambalare actualizează săptămânal stocul fizic.

(2)   În cazul în care ouăle de categoria A sau „ouăle spălate” și ambalajele acestora poartă indicații privind modul de nutriție a găinilor ouătoare, data ouatului și/sau originea regională, centrele de ambalare care folosesc asemenea indicații le înregistrează separat, în conformitate cu alineatul (1) primul paragraf.

(3)   Cu toate acestea, în loc să țină registre de vânzări sau de livrări, acestea pot să păstreze facturile și bonurile de livrare în dosare care să poarte mențiunile prevăzute la alineatul (1) primul paragraf. Aceste extrase și dosare se păstrează cel puțin șase luni.

Articolul 27

Înregistrarea de către ceilalți operatori

(1)   Colectorii și comercianții en gros sunt obligați, pentru ouăle prevăzute la articolele 13, 14 și 15, să păstreze timp de cel puțin șase luni înregistrările privind tranzacțiile de vânzare și de cumpărare și o situație a stocurilor.

Colectorii trebuie să prezinte pentru aceste ouă:

(a)

datele și cantitățile colectate;

(b)

numele, adresa și numărul de identificare a producătorilor;

(c)

datele și cantitățile de ouă livrate centrelor de ambalare respective.

Comercianții en gros (inclusiv cei care revând și nu manipulează fizic ouăle) trebuie să prezinte pentru aceste ouă:

(a)

datele și cantitățile atât pentru vânzări, cât și pentru cumpărări;

(b)

numele și adresa furnizorilor și a cumpărătorilor.

În plus, comercianții en gros care manipulează fizic ouăle trebuie să efectueze săptămânal înregistrarea stocurilor fizice.

Colectorii și comercianții en gros pot, în loc să țină registre de cumpărări și de vânzări, să păstreze facturile și bonurile de livrare în dosare care să poarte mențiunile prevăzute la articolele 13, 14 și 15.

(2)   Fabricanții și furnizorii de alimente întocmesc documente contabile cu livrările efectuate către producătorii prevăzuți la articolul 25 alineatul (1) litera (b), precizând compoziția alimentelor livrate.

Ei păstrează aceste documente contabile timp de cel puțin șase luni după livrare.

(3)   Toate registrele, documentele contabile și alte înregistrări menționate la articolele 25 și 26 și în prezentul articol se pun la dispoziția autorităților competente la prima solicitare.

CAPITOLUL VII

CONFIDENȚIALITATEA ȘI COMUNICAREA INFORMAȚIILOR

Articolul 28

Confidențialitatea

(1)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea informațiilor furnizate în aplicarea articolelor 12, 13, 14 și 15, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (8), atunci când sunt implicate persoane fizice.

(2)   Datele consemnate în registre, documente contabile și alte înregistrări pot fi utilizate numai pentru aplicarea dispozițiilor prezentului regulament.

Articolul 29

Comunicarea, consultarea și schimbul de informații

(1)   Fiecare stat membru comunică Comisiei, în fiecare an, pe cale electronică înainte de 1 aprilie, numărul mediu al găinilor ouătoare (9) din ferme, pe mod de creștere.

(2)   Fiecare stat membru comunică Comisiei, pe cale electronică, înainte de 1 iulie 2004, măsurile de aplicare a prezentului regulament, în special:

(a)

lista centrelor de producție înregistrate, în conformitate cu Directiva 2002/4/CE, care cuprinde numele, adresa și numărul de identificare a fiecăruia;

(b)

lista centrelor de ambalare autorizate, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 și cu articolul 4 alineatele (2) și (3) din prezentul regulament, care cuprinde numele, adresa și numărul de identificare al fiecăruia;

(c)

metodele de control utilizate în scopul aplicării dispozițiilor articolelor 12, 13, 14, 15 și 16 din prezentul regulament;

(d)

măsurile tehnice naționale utilizate în scopul aplicării dispozițiilor articolului 13 alineatul (4) și articolului 14 alineatul (3) din prezentul regulament;

(e)

lista autorităților competente pentru exercitarea controlului prevăzut în prezentul regulament, cu numele, adresa și coordonatele lor;

(f)

numele, adresa și coordonatele autorității competente, însărcinată cu schimbul de informații prevăzute de prezentul regulament.

(3)   Comisia colectează și pune la dispoziția statelor membre, de la 1 iulie 2005, datele prevăzute la alineatele (1) și (2). Până la această dată, statele membre comunică propriile lor date tuturor celorlalte state membre.

Orice modificare a listelor, metodelor de control și măsurilor tehnice prevăzute la alineatul (2) se comunică Comisiei, pe cale electronică, la începutul fiecărui an calendaristic.

(4)   Se efectuează periodic schimburi de opinii despre controalele efectuate în statele membre, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 18 din Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului (10).

(5)   În orice moment și la cererea Comisiei, statul membru furnizează toate informațiile necesare pentru aprecierea compatibilității măsurilor prevăzute la alineatul (2) litera (d) cu dreptul comunitar și conformitatea acestora cu standardele comune de comercializare a ouălor.

Articolul 30

Comunicarea unei decizii de declasificare

Orice stat membru pe teritoriul căruia se declasifică un lot de ouă care provine din alt stat membru se asigură ca decizia de declasificare să fie comunicată în termen de trei zile lucrătoare autorității competente din acest stat membru, prevăzută la articolul 29 alineatul (2) litera (f).

CAPITOLUL VIII

CONTROLUL OUĂLOR

Articolul 31

Controlul prin prelevare de probe

(1)   Articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 se aplică numai în cazul în care controlul a fost efectuat în conformitate cu dispozițiile alineatelor (2)–(5) din prezentul articol.

(2)   În cazul în care ouăle sunt puse în ambalaje mari care nu conțin ambalaje mici, prelevarea de probe se face pe următoarele cantități minime de ouă:

Numărul de ouă care formează lotul

Numărul de ouă de controlat

Procentajul lotului

Numărul minim de ouă

Până la 180

100

De la 181 la 1 800

15

180

De la 1 801 la 3 600

10

270

De la 3 601 la 10 800

5

360

De la 10 801 la 18 000

4

540

De la 18 001 la 36 000

3

720

De la 36 001 la 360 000

1,5

1 080

Peste 360 000

0,5

5 400

(3)   În cazul în care ouăle sunt puse în ambalaje mici, chiar dacă acestea sunt plasate în ambalaje mari, prelevarea de probe se face pe următoarele numere minime de ambalaje și de ouă:

Numărul de ouă care formează lotul

Procentajul de ambalaje mici controlate

Numărul de ouă de controlat pe ambalaj controlat

(%)

Până la 180

100

100

De la 181 la 1 800

15

100

De la 1 801 la 3 600

10

100

De la 3 601 la 10 800

5

100

De la 10 801 la 18 000

4

100

De la 18 001 la 36 000

3

100

De la 36 001 la 360 000

1,5

100

Peste 360 000

0,5

100

(4)   Pentru loturile mai mici sau egale cu 18 000 ouă, ouăle care trebuie examinate se prelevează din cel puțin 20 % din ambalajele mari.

Pentru loturile mai mari de 18 000 ouă, ouăle care trebuie examinate se prelevează din cel puțin 10 % din ambalajele mari și în cel puțin 10 ambalaje mari.

(5)   În cazul în care este vorba de ouă neambalate expuse sau puse în vânzare în comerțul cu amănuntul, prelevarea de probe se face pe 100 % din ouă până la 180 ouă și, pentru cantitățile mai mari, pe 15 % din ouă cu un minim 180 ouă.

Articolul 32

Banderola de control

(1)   La sfârșitul controlului și, dacă este cazul, după punerea în conformitate a lotului cu dispozițiile din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90, controlorul poate aplica pe ambalaj, la cererea proprietarului lotului, o banderolă care poartă un sigiliu oficial și următoarele mențiuni:

(a)

„Control din [data] la [locul]”;

(b)

identitatea controlorului.

(2)   Banderola de control este de culoare albă și indicațiile sunt de culoare roșie. În cazul în care ambalajul era închis înainte de control, el se închide din nou cu banderola de control, care poate, dacă este necesar, să acopere banderola sau dispozitivul de etichetare de origine.

(3)   În cazul unui control al ambalajelor mici care poartă mențiunea „extra”, banderola de control trebuie să cuprindă mențiunile prevăzute la alineatul (1) și cuvântul „extra” în caractere italice cu înălțimea de un centimetru.

Articolul 33

Toleranța pentru defectele de calitate

(1)   Se admit următoarele toleranțe cu ocazia efectuării controlului unui lot de ouă clasificate în categoria A și al ouălor spălate:

(a)

la centrul de ambalaj, chiar înainte de expediere: 5 % din ouă prezintă defecte de calitate;

(b)

în celelalte stadii de comercializare: 7 % din ouă prezintă defecte de calitate.

Cu toate acestea, nu se admite nici o toleranță pentru înălțimea camerei de aer a ouălor comercializate cu mențiunea „extra” cu ocazia controlului efectuat la ambalare sau la import.

(2)   Procentele menționate la alineatul (1) se dublează atunci când lotul controlat conține mai puțin de 180 ouă.

Articolul 34

Toleranța pentru greutatea ouălor

Cu excepția cazului prevăzut la articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90, se aplică o toleranță pentru greutatea unitară a ouălor, la controlul unui lot de ouă clasificate în categoria A sau „ouă spălate”. Un asemenea lot poate să conțină cel mult 10 % de ouă din categoriile de greutate apropiate de cele marcate pe ambalaj, dar nu mai mult de 5 % din categoria de greutate imediat inferioară.

Acest procent se dublează atunci când lotul controlat conține mai puțin de 180 ouă.

CAPITOLUL IX

REGULI GENERALE ȘI FINALE

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale referitoare la ambalajele și depozitarea ouălor

Articolul 35

Greutatea netă minimă a ouălor pe ambalaj mare

Pentru ouăle din categoria A și „ouăle spălate” clasificate după criteriile de greutate, ambalajele mari corespund cel puțin următoarelor greutăți nete:

XL foarte mare:

7,3 kg/100 ouă;

L mare:

6,4 kg/100 ouă;

M mediu:

5,4 kg/100 ouă;

S mic:

4,5 kg/100 ouă.

Articolul 36

Calitatea ambalajelor

(1)   Ambalajele, inclusiv elementele interioare, trebuie să fie rezistente la șocuri, uscate, bine întreținute și curate și confecționate din materiale adecvate, astfel încât ouăle să fie ferite de mirosuri străine și de riscul de alterare a calității.

(2)   Ambalajele mari, inclusiv elementele interioare folosite pentru transportul și expedierea ouălor pot fi reutilizate numai dacă sunt în stare nouă și îndeplinesc cerințele tehnice și igienice prevăzute la alineatul (1) Ambalajele mari reutilizate nu trebuie să poarte vreo marcă anterioară care ar putea crea confuzii.

(3)   Ambalajele mici nu pot fi reutilizate.

Articolul 37

Condițiile de depozitare și de transport

(1)   În timpul depozitării în spațiile producătorului și în timpul transportului de la producător la colector sau la centrul de ambalare, ouăle se păstrează la o temperatură corespunzătoare pentru a asigura o conservare optimă a calității.

(2)   Ouăle trebuie depozitate în spații curate, uscate și ferite de mirosuri străine.

(3)   În cursul transportului sau al depozitării, ouăle se păstrează în spații curate, uscate și ferite de mirosuri străine, protejate împotriva șocurilor, a efectelor de lumină și a diferențelor excesive de temperatură.

SECȚIUNEA 2

Abrogarea și dispoziția finală

Articolul 38

Abrogarea

Se abrogă Regulamentul (CEE) nr. 1274/91.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa V.

Articolul 39

Intrarea în vigoare și aplicabilitatea

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2004. Cu toate acestea, articolul 4 alineatul (2) se aplică de la 1 mai 2004 în ceea ce privește codurile inițiale CZ, EE, CY, LV, LT, HU, MT, PL, SI, SK, sub rezerva ratificării tratatului de aderare.

Totuși, numerele de identificare a centrelor de ambalare autorizate înainte de 31 decembrie 2003 mai pot fi utilizate până la 31 decembrie 2004.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 decembrie 2003.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 173, 6.7.1990, p. 5. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2052/2003 (JO L 305, 22.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 198, 22.7.1991, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 30, 31.1.2002, p. 44.

(4)  JO L 121, 16.5.1991, p. 11. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 326/2003 (JO L 47, 21.2.2003, p. 31).

(5)  JO L 212, 22.7.1989, p. 87. Directivă modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

(6)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29.

(7)  JO L 168, 2.7.1994. p. 34.

(8)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(9)  Numărul mediu de găini ouătoare prezente = (numărul de găini instalate x numărul de săptămâni de ouat): 52.

(10)  JO L 282, 1.11.1975, p. 49.


ANEXA I

1.   Data expirării:

pe ouă

pe ambalaje

cons. pref.

Consúmase preferentemente antes del …

Mindst holdbar til or M.H.

Mindst holdbar til …

Mind. haltbar or M.H.D.

Mindestens haltbar bis …

Ανάλωση πριν από

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από …

Best before or B.B. (1)

Best before …

à cons. de préf. av. or DCR (1)

À consommer de préférence avant le …

entro

da consumarsi preferibilmente entro …

Tenm. houdb. tot or THT (1)

Tenminste houdbaar tot …

Cons. pref

A consumir de prefêrencia antes de …

parasta ennen

parasta ennen …

bäst före

Bäst före …

2.   Data ambalării:

pe ouă

pe ambalaje

emb.

Embalado el: …

Pakket

Pakket den: …

Verp.

Verpackt am: …

Συσκευασία

Ημερομηνία συσκευασίας: …

Packed or pkd

Packing date: …

Emb. le

Emballé le: …

Imb.

Data d'imballaggio: …

Verp.

Verpakt op: …

Emb.

Embalado em: …

Pakattu

Pakattu: …

förp. Den

Förpackat den: …

3.   Data de vânzare recomandată:

 

vender antes

 

Sidste salgsdato

 

Verkauf bis

 

Πώληση

 

Sell by

 

à vend. préf. av. or DVR (2)

 

racc.

 

Uiterste verkoopdatum or Uit. verk. dat

 

Vend. de pref. antes de

 

viimeinen myyntipäivä

 

sista försäljningsdag

4.   Data ouatului:

 

Puesta

 

Læggedato

 

Gelegt am

 

Ωοτοκία

 

Laid

 

Pondu le

 

Dep.

 

Gelegd op

 

Postura

 

munintapäivä

 

värpta den


(1)  Dacă se folosesc mențiunile DVR sau DCR, indicația trebuie aplicată pe ambalaj în așa fel încât sensul acestor abrevieri să fie clar.

(2)  Dacă se folosesc mențiunile DVR sau DCR, indicația trebuie aplicată pe ambalaj în așa fel încât sensul acestor abrevieri să fie clar.


ANEXA II

Mențiuni prevăzute la articolul 13 care trebuie utilizate pentru indicarea modului de creștere a găinilor ouătoare: (a) pe ambalaje; (b) pe ouă

Cod

1

2

3

ES

(a)

Huevos de gallinas camperas

Huevos de gallinas criadas en el suelo

Huevos de gallinas criadas en jaulas

(b)

Camperas

Suelo

Jaula

DA

(a)

Frilandsæg

Skrabeæg

Buræg

(b)

Frilandsæg

Skrabeæg

Buræg

DE

(a)

Eier aus Freilandhaltung

Eier aus Bodenhaltung

Eier aus Käfighaltung

(b)

Freiland

Boden

Käfig

EN

(a)

Free range eggs

Barn eggs

Eggs from caged hens

(b)

Free range o F/range

Barn

Cage

FR

(a)

Œufs de poules élevées en plein air

Œufs de poules élevées au sol

Œufs de poules élevées en cage

(b)

Plein air

Sol

Cage

GR

(a)

Αυγά ελεύθερης βοσκής

Αυγά αχυρώνα

Αυγά κλωβοστοιχίας

(b)

Ελεύθερης βοσκής

Αχυρώνα

Κλωβοστοιχία

IT

(a)

Uova da allevamento all'aperto

Uova da allevamento a terra

Uova da allevamento in gabbie

(b)

Aperto

A terra

Gabbia

NL

(a)

Eieren van hennen met vrije uitloop

Scharreleieren

Kooieieren

(b)

Vrije uitloop

Scharrel

Kooi

PT

(a)

Ovos de galinhas criadas ao ar livre

Ovos de galinhas criadas no solo

Ovos de galinhas criadas em gaiolas

(b)

Ar livre

Solo

Gaiola

FIN

(a)

Ulkokanojen munia

Lattiakanojen munia

Häkkikanojen munia

(b)

Ulkokanan

Lattiakanan

Häkkikanan

SV

(a)

Ägg från utehöns

Ägg från frigående höns inomhus

Ägg från burhöns

(b)

Frigående (alt. Frig.) ute

Frigående (alt. Frig.) inne

Burägg


ANEXA III

Cerințe minime care trebuie îndeplinite de fermele de păsări pentru diferitele moduri de creștere a găinilor ouătoare

1.

(a)

„Ouăle de găini crescute în aer liber” trebuie să fie produse în ferme care îndeplinesc cel puțin condițiile stabilite la articolul 4 din Directiva 1999/74/CE a Consiliului (1), de la datele menționate în articolul respectiv, și în care:

găinile să poată beneficia în timpul zilei de posibilitatea permanentă de mișcare în aer liber, cu excepția cazului unor restricții temporare impuse de autoritățile veterinare;

terenul accesibil găinilor este, în cea mai mare parte, acoperit de vegetație și nu face obiectul nici unei alte utilizări, cu excepția livezilor, zonelor împădurite sau pășunilor, cu condiția ca această ultimă opțiune să fie autorizată de autoritățile competente;

spațiile exterioare trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) punctul 3 (b) (ii) din Directiva 1999/74/CE, densitatea animalelor nu trebuie în nici un moment să depășească 2 500 găini pe hectar de teren la dispoziția găinilor sau o găină la 4 metri pătrați; cu toate acestea, atunci când fiecare găină dispune de cel puțin 10 metri pătrați, când se practică o rotație și când găinile au acces liber pe tot spațiul pe toată perioada de viață a cârdului, fiecare îngrăditură utilizată trebuie să permită în fiecare moment cel puțin 2,5 metri pătrați pentru fiecare găină;

spațiile exterioare nu trebuie să se întindă dincolo de o rază de 150 metri de la trapa de ieșire din clădirea cea mai apropiată; cu toate acestea, se autorizează o extindere de până la 350 metri de la trapa de ieșire din clădirea cea mai apropiată cu condiția să fie repartizate uniform, pe toată suprafața spațiului exterior, în sensul acestei dispuneri, un număr suficient de adăposturi și jgheaburi, adică cel puțin patru adăposturi pe hectar.

(b)

„Ouăle de găini crescute la sol” trebuie produse în ferme care îndeplinesc cel puțin condițiile stabilite la articolul 4 din Directiva 1999/74/CE, de la datele prevăzute în articolul respectiv.

(c)

„Ouăle de găini crescute în coteț” trebuie produse în ferme care îndeplinesc cel puțin:

condițiile stabilite la articolul 5 din Directiva 1999/74/CE, până la 31 decembrie 2011 sau

condițiile stabilite la articolul 6 din Directiva 1999/74/CE.

2.

Până la datele stabilite la articolul 4 punctul 1 literele (a) și (b) din Directiva 1999/74/CE, se aplică în continuare cerințele minime prevăzute în anexa II literele (c) și (d) la Regulamentul (CEE) nr. 1274/91 care se aplicau înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1651/2001 al Comisiei (2), în cazul în care instalațiile de creștere, altele decât cele care au fost recent construite sau reconstruite, nu au fost încă puse în conformitate cu acest articol.

3.

Statele membre pot autoriza derogări pentru unitățile de mai puțin de 350 găini ouătoare sau crescătoriile de găini ouătoare de reproducere în conformitate cu punctul 1 literele (a) și (b), în ceea ce privește obligațiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 litera (d) teza a doua, la articolul 4 alineatul (2), precum și la articolul 4 alineatul (3) litera (a) punctul (i) și litera (b) punctul (i) din Directiva 1999/74/CE.


(1)  JO L 203, 3.8.1999, p. 53.

(2)  JO L 220, 15.8.2001, p. 24.


ANEXA IV

Cerințe minime pentru indicarea modului de nutriție a găinilor ouătoare

Se autorizează menționarea cerealelor ca parte componentă a furajelor numai dacă cerealele au o pondere de cel puțin 60 % în formula prezentată, din care cel mult 15 % subproduse de cereale.

Cu toate acestea, atunci când se menționează cereale specifice, în cazul în care mențiunea cuprinde numai un anumit tip de cereale, acesta trebuie să constituie cel puțin 30 % din formula utilizată și, dacă mențiunea cuprinde mai multe cereale diferite, fiecare trebuie să constituie cel puțin 5 % din formula folosită.


ANEXA V

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1274/91

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 34 alineatul (1)

Articolul 3

Articolul 3 alineatul (4) litera (a)

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

-

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 9

Articolul 8

Articolul 10

Articolul 8

Articolul 11

Articolul 8

Articolul 12 alineatele (1), (2) și (3)

-

Articolul 12 alineatul (4) prima liniuță

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 13

-

Articolul 14

Articolul 9

Articolul 15

Articolul 10

Articolul 16

Articolul 11

Articolul 17

Articolul 12

Articolul 18

Articolul 13

Articolul 18a

Articolul 28

Articolul 18b

-

Articolul 18c

Articolul 14

Articolul 19

Articolul 15

Articolul 20

Articolul 29

Articolul 21

Articolul 17

Articolul 22

Articolul 18

Articolul 23

Articolul 19

Articolul 24

Articolul 20

Articolul 25

Articolul 22

Articolul 26

Articolul 21

Articolul 27

Articolul 23

Articolul 28

-

Articolul 29

Articolul 31

Articolul 30

Articolul 32

Articolul 31

Articolul 33

Articolul 32

Articolul 34

Articolul 33

Articolul 35

Articolul 34

Articolul 30

Articolul 35

Articolul 29 punctul 2

Articolul 36

Articolul 38

Articolul 37

Articolul 39

Articolul 38

-

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa III

Anexa IV

Anexa IV