03/ 52

BG

Официален вестник на Европейския съюз

64


32003R2295


L 340/16

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2295/2003 НА КОМИСИЯТА

от 23 декември 2003 година

относно въвеждане на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1907/90 на Съвета относно определени стандарти за търговията с яйца

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1907/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. относно определени стандарти за търговията с яйца (1), и по-специално член 5, параграф 3, член 6, параграф 5, член 7, параграф 1, буква г), член 10, параграф 3, член 11, параграф 2, член 20, параграф 1 и член 22, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и обозначенията, отнасящи се до това производство върху земеделските продукти и хранителните продукти (2), и по-специално член 2 от него,

като взе предвид Директива 2002/4/ЕО на Комисията от 30 януари 2002 г. относно регистрирането на предприятията за отглеждане на кокошки носачки, предмет на Директива 1999/74/ЕО на Съвета (3), и по-специално точки 2.1. и 2.3. от приложението към нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 1907/90 на Съвета претърпя наскоро няколко съществени изменения. Вследствие тези изменения е целесъобразно да се приведат в съответствие правилата, установени с Регламент (ЕИО) № 1274/91 на Комисията от 15 май 1991 г. относно въвеждане на подробни правила за за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1907/90 относно определени стандарти за търговията с яйца (4). За по-голяма яснота и правна сигурност е необходимо да се отмени Регламент (ЕИО) № 1274/91 и да се замени с нов регламент.

(2)

Технологичното развитие, както и търсенето на потребителите изискват проследяването на продуктите да бъде засилено и да бъдат извършвани по-бързо доставката, събирането, окачествяването и опаковането на яйцата.

(3)

Въпреки това, някои производители са в състояние да гарантират поддържането на температура, при която яйцата се запазват при условия, правещи възможно изключението от общото правило за ежедневно събиране или доставка, в случая, на яйца, предназначени да бъдат маркирани с датата на снасяне или означението „Екстра“, в съответствие с разпоредбите на член 12 от Регламент (ЕО) № 1907/90. Следователно е целесъобразно да се приведат в съответствие сроковете, приложими за събирането и доставката на яйцата, и да се уточнят приложимите в тази област правила.

(4)

За да се гарантира проследяването на яйцата, както и контролът на техния произход и методът на тяхното производство, е целесъобразно освен това, маркирането на всяко яйце с отличителния номер на производственото предприятие, в съответствие с разпоредбите на Директива 2002/4/ЕО, да се извършва на мястото на производство (в птицефермата) или, най-късно, в първия център за опаковане, получил яйцата. Въпреки това маркирането на яйцата на мястото на производство трябва да бъде задължително, когато яйцата напускат територията на страната на производство освен в случай на изключителен договор на производителя с центъра за опаковане. Също така следва да се предвиди идентификацията на всеки контейнер да бъде извършвана задължително чрез посочване на отличителния номер на производственото предприятие, както и датата или периода на снасяне, преди контейнерът да напусне мястото на производство.

(5)

За да се гарантира на потребителя, че качествените характеристики за пресните яйца, обозначени също като яйца клас „А“, могат да бъдат контролирани и не се прилагат единствено за яйцата от първо качество и че някои яйца могат да бъдат гарантирани като „екстра пресни“, е необходимо да се определят строги стандарти за всяка категория качество, да се изготвят изключително строги правила за събирането им и за по-нататъшното им разпределение, както и да се извършва окачествяването на яйцата и маркирането им с отличителния номер на производственото предприятие и, при необходимост, датата на снасяне.

(6)

Окачествяването на яйцата по категории качество и тегловна категория трябва да бъдат запазени за предприятия, които разполагат с помещения и технически съоръжения, които отговарят на обема на дейност на предприятието и които така позволяват манипулирането на яйцата при задоволителни условия. За да се избегнат всякакви обърквания и да се улесни идентификацията на пратките яйца, е целесъобразно да се определи за всеки събирател и за всеки център за опаковане отличителен регистрационен номер, основаващ се на единен код.

(7)

Яйцата с обикновено качество, чиито характеристики не позволяват те да бъдат окачествени в категорията „пресни яйца“, трябва да бъдат считани за яйца от второ качество и да се окачествят като такива. В практиката тези яйца до голяма степен са предназначени да бъдат доставяни директно за хранителната промишленост, включително предприятия от сектора на хранителната промишленост, одобрени в съответствие с разпоредбите на Директива 89/437/ЕИО на Съвета от 20 юни 1989 г. относно хигиенните и санитарните въпроси, свързани с производството и предлагането на пазара на яйчени продукти (5). Дотолкова доколкото опаковките, съдържащи тези яйца, носят обозначението на горепосоченото предназначение, в този случай те не трябва да носят отличителния знак, който ги идентифицира като яйца от клас „B“. Това обозначаване трябва също да може да изключва всякакво неволно или умишлено объркване с обозначаването, предвидено за случая на яйца, негодни за консумация от човека, които могат да бъдат доставяни само на нехранителната промишленост.

(8)

Освен датата на минимална трайност за яйцата от клас „А“ и датата на опаковане за яйцата от клас „B“, които трябва да бъдат задължително обозначени върху опаковките с яйца, както и датата на окачествяване в случая на продажба в насипно състояние, е възможно предоставяне на потребителя на допълнителна полезна информация посредством незадължителното обозначение, върху яйцата или върху опаковките съдържащи яйца, на датата на продажба и датата „най-добри до“ и/или на датата на снасяне. Подходящо е да се свърже датата на максимална трайност с критериите за качество, приложими за яйцата.

(9)

За да се защити потребителят срещу твърдения, които могат да бъдат представени с измамни намерения с цел получаване на цени по-високи от тези, приложими за яйца от отглеждани в клетъчни батерии кокошки или за стандартните яйца, е необходимо да се определят минимални критерии за отглеждане, които да бъдат спазвани, с изключение на екологичното отглеждане, което е предмет на Регламент (ЕИО) № 2092/91. Следва също така да се определят изключително строги процедури по отношение на регистрирането, на воденето на регистрите и контрола и, по-специално, в случая на незадължително използване на обозначенията за датите на снасяне, за начина на хранене на кокошките и за регионалния произход.

(10)

В изпълнение на член 7, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1907/90 трябва да се изготви списък на третите страни, които дават достатъчни гаранции за еквиваленстност по отношение на общностните стандарти, свързани с начините на отглеждане на кокошките.

(11)

Бандеролите и етикетите трябва да позволяват лесна идентификация на опаковките и на тяхното съдържание. Следва да се отдели особено внимание на големите опаковки и на дребните разфасовки, съдържащи яйцата за промишлени цели, от една страна, и яйцата, носещи обозначението „Екстра“, от друга страна.

(12)

Центровете за опаковане трябва да имат възможността да опаковат повторно яйцата, когато целостта на опаковките е нарушена, ако определен търговец желае да продава яйцата от свое име или ако яйцата от големи опаковки трябва да бъдат преопаковани в дребни разфасовки. В този случай е необходимо произходът и възрастта на яйцата да личат от обозначенията, поставени върху бандеролите, етикетите и дребните разфасовки. Обозначенията трябва да съдържат информация, че яйцата са били преокачествени или преопаковани. Допълнителното време, необходимо за преопаковане, прави необходима забраната за използване на обозначението „Екстра“ в случая на повторно опаковани яйца.

(13)

За да се осигури единното прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1907/90 и, по-специално, на тези свързани с контрола, включително специфичните разпоредби, които трябва да се прилагат с цел да се контролира използването на обозначението за датата на снасяне, както и обозначения от видовете специфични за отглеждането, за храненето и тези, свързани с произхода на яйцата, следва да се предвиди постоянен обмен на информация между държавите-членки и Комисията.

(14)

Ефикасният контрол на спазването на стандартите за търговия изисква прегледа на достатъчен брой яйца, избрани така, че да съставляват представителна проба за проверяваната партида. В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1907/90, които определят продажба в насипно състояние, е целесъобразно да се разширят параметрите за вземане на проби за тези продажби.

(15)

Предвид известна неточност на използваните техники за окачествяване на яйцата по категория качество и по тегловна категория следва да се приемат някои допустими отклонения. Освен това, тъй като условията за складиране и за превоз на яйцата могат да имат определено отражение върху качеството и тегловната категория на една партида, е препоръчително да се разграничат допустимите отклонения съобразно етапа на търговия. За да се улеснят търговските операции и контрола на окачествени по категория качество и тегловна категория яйца, поставени в големи опаковки, следва да се предвиди средно минимално нетно тегло за всяка категория яйца.

(16)

Качеството на окачествените яйца се влошава по време на складирането и превоза им. Тези рискове, включително и рисковете от микробиологична зараза, могат да бъдат намалени чувствително, като се наложат строги ограничения по отношение използването на някои материали за опаковане. Следователно е удачно да се установят строги изисквания по отношение условията за складиране, за транспорт и за опаковане на тези яйца.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по птичето месо и яйцата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

СЪБИРАНЕ НА ЯЙЦАТА И ЦЕНТРОВЕ ЗА ОПАКОВАНЕ НА ЯЙЦА

Член 1

Събиране на яйцата

1.   Яйцата, за които е предвидено да бъдат маркирани с печат с датата на снасяне или които са предназначени да бъдат пуснати на пазара с обозначението „Екстра“, се доставят от производителите изключително само на центровете за опаковане или се събират при производителите от центровете за опаковане при следните условия:

а)

в самия ден на снасяне — за яйцата, за които е предвидено да бъдат маркирани с обозначение за датата на снасяне в изпълнение на член 12;

б)

всеки работен ден — за яйцата, предназначени да бъдат пуснати на пазара с обозначението „Екстра“ в съответствие с разпоредбите на член 12 от Регламент (ЕИО) № 1907/90;

в)

всеки втори работен ден — когато околната температура, при която те се съхраняват в птицефермата, се поддържа изкуствено по-ниска от 18 °С.

2.   Яйцата, различни от тези, посочени в параграф 1 от настоящия член, се доставят от производителите в предприятията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 1907/90, или се събират при производителите от въпросните предприятия при следните условия:

а)

всеки трети работен ден;

б)

един път седмично, когато околната температура, при която яйцата се съхраняват в стопанството, се поддържа изкуствено по-ниска от 18 °С.

3.   Всеки събирател доставя яйцата в центъра за опаковане най-късно през работния ден, следващ този на тяхното получаване.

4.   Преди да напусне мястото на производство, всеки контейнер с яйца се идентифицира посредством:

а)

фирмата, адреса и отличителния номер на производственото предприятие, както е предвидено в Директива 2002/4/ЕО, наричан по-долу „отличителен номер на производителя“;

б)

броя яйца и тяхната тегловна категория;

в)

деня или периода на снасяне;

г)

датата на експедиране.

Тази информация трябва да бъде посочена върху контейнера и върху придружаващите го документи; центърът за опаковане съхранява последните в продължение най-малко на шест месеца.

Когато в центровете за опаковане се доставят неопаковани яйца от собствените им производствени обекти, разположени на същото място, идентифицирането на контейнерите може да се извърши в центъра за опаковане.

ЦЕНТРОВЕ ЗА ОПАКОВАНЕ НА ЯЙЦА

Член 2

Дейности на центровете за опаковане

1.   Центърът за опаковане окачествява, опакова и маркира яйцата и опаковките най-късно през втория работен ден, следващ този на тяхното приемане.

Въпреки това, алинея първа не се прилага, когато яйцата, получени от производителите, са доставени в други центрове за опаковане най-късно през работния ден, следващ този на тяхното приемане.

Освен това, опаковането и маркирането на опаковките могат да се извършат в допълнителен тридневен срок, ако яйцата са опаковани в друг център за опаковане, различен от този, в който са извършени окачествяването и маркирането. В този случай се прилагат разпоредбите на член 1, параграф 4.

2.   Когато е предвидено да се посочи датата на снасяне върху яйцата, които са доставени от производствените обекти, разположени на същото място като склада за яйца, и които не са поставени в контейнери, тези яйца се окачествяват и опаковат в деня на снасянето или, ако денят на снасянето е почивен ден, през първия работен ден, следващ този на снасянето.

Член 3

Условия за одобряване

1.   За събиратели или центрове за опаковане, посочени в член 5 от Регламент (ЕИО) № 1907/90 могат да бъдат одобрявани само предприятията и производителите, които отговарят на условията, установени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

2.   Помещенията на събирателите и на центровете за опаковане трябва да бъдат:

а)

с достатъчна площ спрямо обема на извършваната дейност;

б)

построени и обзаведени по такъв начин, че:

да могат да бъдат нормално проветрявани и осветени,

почистването и дезинфекцията им да могат да се извършват при нормални условия,

яйцата да бъдат защитени срещу големите външни температурни разлики;

в)

запазени за манипулиране и съхраняване на яйца; въпреки това, част от помещенията могат да се използват за складиране на други продукти, при условие че последните не могат да предават чужди миризми на яйцата.

3.   Техническото оборудване на складовете за яйца трябва да осигурява манипулиране на яйцата при подходящи условия, както и да включва:

а)

подходящи осветителни тела, позволяващи непрекъсната индивидуална инспекция на качеството на яйцата;

б)

уред за измерване височината на въздушната камера на яйцата;

в)

машина за окачествяване на яйцата според тегловната им категория;

г)

една или няколко одобрени теглилки за измерване на яйцата;

д)

приспособление за маркиране на яйцата в случая на прилагане на разпоредбите на членове 7 и 8 от Регламент (ЕИО) № 1907/90.

Когато се използва автоматична машина за индивидуалната инспекция на яйцата, посочена в буква а), за сортирането и за определянето на размера, машината трябва да има отделно осветително устройство за инспекция на яйцата. В случая на автоматични системи компетентният орган на държавата-членка може да освободи обекта от задължението за непрекъснат човешки контрол, при условие че бъде установена система за контрол на качеството посредством вземане на проби от експедираните яйца.

4.   Помещенията и техническото оборудване трябва да бъдат поддържани в добро състояние и в тях да няма никакви чужди миризми.

Член 4

Издаване на одобрение

1.   Всяко заявление за издаване на одобрение, внесено от събирател или от център за опаковане, трябва да бъде изпратено до компетентния орган на държавата-членка на територията, на която са разположени помещенията на събирателя или на центъра за опаковане.

2.   Компетентният орган определя за одобрения център за опаковане на яйца регистрационен номер, чийто начален код е следният:

BE

Белгия

AT

Австрия

CZ

Чешка република

DK

Дания

PT

Португалия

EE

Естония

DE

Германия

FI

Финландия

CY

Кипър

GR

Гърция

SE

Швеция

LV

Литва

ES

Испания

UK

Обединено кралство

LT

Латвия

FR

Франция

 

 

HU

Унгария

IE

Ирландия

 

 

MT

Малта

IT

Италия

 

 

PL

Полша

LU

Люксембург

 

 

SI

Словения

NL

Нидерландия

 

 

SK

Словакия

3.   Единствено получилите специално одобрение центрове за опаковане могат да имат разрешение за опаковане на яйца от клас „А“ с обозначение „Екстра“ или да указват датата на снасяне в съответствие с разпоредбите на член 12.

ГЛАВА II

КЛАСОВЕ ЯЙЦА

Член 5

Характеристики на яйцата от клас „А“

1.   Яйцата от клас „А“ трябва да имат най-малко следните характеристики:

черупка и подчерупкова ципа:

нормални, чисти, неповредени

въздушна камера:

височина, която не е по-голяма от 6 мм, неподвижна; въпреки това, за яйцата, предлагани на пазара с обозначението „Екстра“, тя не трябва да превишава 4 мм.

белтък:

чист, бистър, с желатинена плътност, без каквито и да били чужди тела.

жълтък:

видим при овоскопиране като сянка с неясни контури, без значителни отклонения от централното положение при въртене на яйцето, без каквито и да били чужди тела.

зародиш:

незабележимо развитие

мирис:

без чужд мирис

2.   Яйцата от клас „А“ не трябва да бъдат мити или почиствани по какъвто и да било начин преди или след окачествяване.

В този смисъл митите яйца в съответствие с член 6, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1907/90 дори и да отговарят на критериите, приложими за яйцата от клас „А“, не могат да бъдат предлагани на пазара като яйца от клас „А“ и трябва да бъдат обозначени като „мити яйца“.

3.   Яйцата от клас „А“ не трябва да бъдат подлагани на никакви обработки за консервиране, нито да бъдат охлаждани в помещения, в които температурата се поддържа изкуствено под + 5 °С. Въпреки това, яйцата, които са били поддържани при температура по-ниска от + 5 °С по време на транспортиране с максимална продължителност 24 часа или в самия обект, в който се извършва продажбата на дребно, или в складовите помещения на този обект, не се считат за охладени, при условие че количеството, държано на склад, не превишава количеството, което е необходимо за тридневна продажба на дребно във въпросния обект.

Въпреки това, охладените яйца, в съответствие с член 6, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 1907/90, дори и да отговарят на критериите, приложими за яйцата от клас „А“, не могат да бъдат предлагани на пазара обозначени като яйца от клас „А“. Те се продават с обозначението „охладени яйца“.

Член 6

Яйца от клас „B“

Яйцата от клас „B“ са яйца, които не отговарят на изискванията за клас „А“. Те могат да се предават само на предприятията от хранителната промишленост, одобрени съгласно член 6 от Директива 89/437/ЕИО или на други предприятия от нехранителната индустрия.

Член 7

Окачествяване по категории на яйцата от клас „А“

1.   Яйцата от клас „А“ и „митите яйца“ се окачествяват съобразно следните тегловни категории:

XL — много големи:

най-малко 73 г,

L — големи:

от 63 до 73 г,

M — средни:

от 53 до 63 г,

S — малки:

под 53 г.

2.   Върху опаковката тегловата категория на яйцата се указва посредством съответните букви, обозначенията, определени в параграф 1, или с комбинация от двете, евентуално допълнени с указване на съответните диапазони по тегло. Не се разрешава подразделянето на тегловните категории, посочени в параграф 1, с помощта на използване на цветове на опаковките или различни символи, търговски марки или всякакви други обозначения.

3.   Когато в една и съща опаковка са поставени яйца с различни размери от клас „А“, в съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 1907/90, общото нетно тегло се указва в грамове и върху опаковката се изписва, посредством съответните термини, „Яйца от различни тегловни категории“.

4.   Когато за промишлеността се предават яйца от клас „А“ под това наименование, окачествяването по тегловни категории не е задължително и доставката се извършва при условията, определени в член 1, параграф 4.

ГЛАВА III

МАРКИРОВКА НА ЯЙЦАТА И НА ТЕХНИТЕ ОПАКОВКИ

РАЗДЕЛ I

Правила, приложими за вътрешния пазар

Член 8

Общи разпоредби относно маркировката

1.   Обозначенията, предвидени в член 7 и член 10, параграф 1 и параграф 2, буква в) от Регламент (ЕИО) № 1907/90, се поставят в деня на окачествяване и на опаковане.

Въпреки това, маркировките, отнасящи се до отличителния номер на производителя, датата на снасяне, храненето на кокошките носачки и регионалния произход на яйцата, могат да бъдат нанесени от производителя.

2.   Маркировките се нанасят върху яйцата и върху опаковките ясно и видимо и съвършено четливо в съответствие с разпоредбите на членове 7—10 от Регламент (ЕИО) № 1907/90.

Продуктът, използван за полагане на печат, трябва да е в съответствие с действащите разпоредби относно оцветителите, които могат да бъдат използвани в продукти, предназначени за консумация от човека.

3.   Отличителните маркировки на яйцата от клас „А“ или „митите яйца“ се състоят от:

а)

отличителната маркировка за клас „А“, съставена от кръг с диаметър най-малко 12 мм, в който се нанася отличителният знак на тегловната категория, съставена от буквата или буквите, посочени в член 7, параграф 1 от настоящия регламент, с височина най-малко 2 мм;

б)

отличителния номер на производителя, съставен от кодовете с букви, предвидени в Директива 2002/4/ЕО, с височина най-малко 2 мм;

в)

номера на центъра за опаковане, с цифри и букви, с височина най-малко 2 мм;

г)

датите, посочени с цифри и с букви, с височина най-малко 2 мм, в съответствие с обозначенията, представени в приложение I, последвани от указването на деня и на месеца, така както е определено в член 9 от настоящия регламент.

4.   Отличителната маркировка за качеството за яйцата от категория „Б“ е кръг с диаметър най-малко 12 мм, в който е нанесена буквата „Б“, с височина най-малко 5 мм.

Нанасянето на този знак не е задължително в случай на директно доставяне на яйцата за хранителната промишленост, при условие че съдържащите ги опаковки са ясно обозначени, за да указват това предназначение.

5.   Когато яйцата се доставят от производител на центъра за опаковане, който се намира в друга държава-членка, върху яйцата се поставя печатът с отличителния номер на производителя преди те да напуснат производствения обект. Въпреки това, ако производителят и центърът за опаковане не са сключили договор за доставка с клауза за изключителност на операциите, възложени на подизпълнители в тази държава-членка, чийто договор ги задължава да спазват сроковете и правилата за маркировката, определени по-горе, държавата-членка, на територията на която е разположен производственият обект, може, по искане от страна на операторите и с предварителното съгласие на държавата-членка, в която се намира центърът за опаковане, да позволи освобождаване от това задължение. В този случай пратката се придружава от копие от договора, заверено вярно с оригинала от тези оператори. Контролните органи, посочени в член 29, параграф 2, буква д), трябва да бъдат уведомени за освобождаването от това задължение.

Член 9

Обозначаване на датата на минимална трайност

1.   Обозначаването на датата на минималната трайност, посочена в член 10, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕИО) № 1907/90, се извършва в момента на опаковането в съответствие с член 9, параграф 2 от Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) и съдържа едно или няколко от обозначенията от приложение I, точка 1.

За тази цел датата се посочва в съответствие с член 9, параграф 4 от Директива 2000/13/ЕО съобразно следните правила:

а)

деня, изразен с цифри от 1 до 31,

б)

месеца, изразен с цифри от 1 до 12 или с букви с максимум 4 знака.

2.   Датата на минимална трайност е датата, до която яйцата от клас „А“ или „митите яйца“ запазват своите характеристики, описани в член 5, параграф 1, когато са съхранявани при подходящи условия. Тази дата не може да бъде по-късна от двадесет и осмия ден след този на снасянето. Когато, в съответствие с член 1, параграф 4, буква в), е посочен период на снасяне, датата на минимална трайност на яйцата се определя от първия ден на този период.

3.   Големите опаковки и дребните разфасовки, дори и последните да са поставени в големи опаковки, съдържат върху външната си страна с ясно видими и съвършено четливи букви обозначение, препоръчващо на потребителите да съхраняват на хладно яйцата след купуването им.

4.   В случай на продажба на яйца в насипно състояние към яйцата се поставя обозначение, равностойно на посоченото в параграф 2 обозначение, положено по такъв начин, че да бъде ясно видимо и недвусмислено за потребителя.

Член 10

Обозначаване на датата на опаковане

Обозначаването на датата на опаковането, предвидена в член 10, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕИО) № 1907/90, съдържа едно или няколко от обозначенията, посочени в приложение I, точка 2 към настоящия регламент, последвани от две поредици от цифрите или буквите, посочени в член 9, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент.

Член 11

Препоръчителна дата на продажба

1.   Освен датата на минимална трайност и/или на опаковане, препоръчителната дата на продажба може да бъде посочена от оператора в момента на опаковането, върху яйцата или върху опаковките, в които са поставени яйцата, или върху двете.

2.   Препоръчителната дата на продажба не може да бъде по-късна от двадесет и първия ден след датата на снасяне в съответствие с член 3, параграф 1 от Решение 94/371/ЕО на Съвета (7).

За охладените яйца, предназначени за отвъдморските департаменти на Франция и предназначени за продажба на дребно в тези департаменти в съответствие с член 6, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/90, препоръчителната дата на продажба може да бъде определена до четиридесет дни.

3.   Когато, в съответствие с член 1, параграф 4, буква в), е указан период на снасяне, препоръчителната дата на продажба се определя от първия ден на този период.

4.   За маркирането върху яйцата и върху опаковките на датите, посочени в настоящия член, е целесъобразно да се използват едно или няколко от обозначенията от приложение I.

5.   Датите, предвидени в настоящия член, се посочват в съответствие с член 9, параграф 1, втора алинея.

Член 12

Обозначаване на датата на снасяне

1.   Датата на снасяне може да бъде обозначена от оператора върху опаковките в момента на опаковане. В този случай датата на снасяне трябва да бъде обозначена и върху яйцата във въпросните опаковки.

В случай на обозначаване на датата на снасяне се прилагат правилата, предвидени в параграфи 2, 3 и 4 на настоящия член.

2.   Когато доставката в складовете за яйца се извършва посредством контейнери, всички яйца от един и същ контейнер, предназначени да бъдат обозначени с датата на снасяне, се окачествяват и опаковат без прекъсване. Датата на снасяне се нанася с печат върху яйцата по време на или веднага след тяхното окачествяване.

3.   Когато доставката на яйца в центровете за опаковане не се извършва с помощта на контейнери, а се осигурява от собствените производствени обекти на склада, установени на същото място, тези яйца трябва да бъдат:

обозначени с печат с датата на снасяне в деня на снасянето; въпреки това, яйцата, снесени през неработните дни, могат да бъдат подпечатани през първия следващ работен ден, едновременно с яйцата, снесени през този ден, като се посочва датата на първия неработен ден, или

яйцата се окачествяват в съответствие с разпоредбите на член 2, или

се доставят в други центрове за опаковане или промишлени предприятия в деня на снасяне или, ако този ден е неработен, през първия следващ работен ден.

4.   Ако центровете за опаковане получават яйца и от външни производители и за които не е предвидено обозначаването на датата на снасяне, въпросните яйца трябва да бъдат складирани и обработвани отделно.

Член 13

Обозначаване на начина на отглеждане на птиците

1.   За маркиране върху яйцата и върху опаковките на:

начините на отглеждане, посочени в член 7 и член 10, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1907/90, могат да бъдат използвани само обозначенията, посочени в приложение II и това, при условие че са удовлетворени изискванията на приложение III,

начина на екологично отглеждане на птиците, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2092/91, като могат да бъдат използвани само кодовете, представени в точка 2.1. от приложението към Директива 2002/4/ЕО, и обозначенията, установени в член 2 от Регламент (ЕИО) № 2092/91.

Обозначенията, установени в приложение II, могат да бъдат допълнени с обозначения, отнасящи се до специфичните характеристики на съответните начини на отглеждане.

Върху яйцата тези обозначения могат да се добавят към отличителния номер на производителя.

2.   В случая на продажба на яйца в насипно състояние и предварително опаковани яйца значението на отличителния номер на предприятието може да бъде обяснено върху контейнера или върху отделен документ.

3.   Върху опаковките, съдържащи яйца, предназначени за предприятията от хранителната промишленост, одобрени в съответствие с Директива 89/437/ЕИО, могат да бъдат нанесени обозначенията, посочени в приложение II, при условие че яйцата са произведени в птицеферми, отговарящи на съответните изисквания, така както те са установени в приложение III.

4.   Разпоредбите на параграф 1 се прилагат, без да засягат националните технически мерки, които са по-строги от минималните изисквания, установени в приложение III, и могат да се прилагат за производителите на съответната държава-членка, при условие че са в съответствие с общностното законодателство и отговарят на общите стандарти за търговията с яйца.

Член 14

Обозначаване на начина на хранене на кокошките носачки

1.   Когато яйцата от клас „А“ и „митите яйца“ и техните опаковки носят обозначение за начина на хранене на кокошките носачки, се прилагат минималните условия, установени в приложение IV.

2.   Големите опаковки, съдържащи яйца или дребните разфасовки, върху които е указан начинът на хранене на кокошките носачки, съдържат идентични обозначения. В случай на продажба в насипно състояние тези обозначения могат да бъдат използвани само ако всяко яйце носи съответната маркировка.

3.   Разпоредбите на параграф 2 се прилагат, без да засягат националните технически мерки, които са по-строги от минималните изисквания, установени в приложение IV, и могат да се прилагат за производствените обекти на съответната държава-членка, при условие че са в съответствие с общностното законодателство и отговарят на общите стандарти за търговията с яйца.

Член 15

Обозначаване на произхода на яйцата

1.   Опаковките, съдържащи яйца от клас „А“ и „мити яйца“, могат да съдържат обозначението за произхода на яйцата или обозначението: „Произход на яйцата: Виж кода върху яйцето“.

2.   За посочване на региона на произход върху яйцата от категория „А“, върху „митите яйца“ или върху опаковките на въпросните яйца, в съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 1907/90, използваните термини или символи могат да се отнасят до определена административна единица или друг регион, определени от компетентните органи на държавата-членка, в която са произведени яйцата.

В случай на продажба на яйца в насипно състояние тези обозначения за произхода могат да бъдат използвани само ако върху всяко яйце са положени подходящите термини и символи.

3.   Големите опаковки, съдържащи яйца, или дребните разфасовки, върху които са нанесени термините или символите, посочени в параграф 2, съдържат същите обозначения и символи.

РАЗДЕЛ 2

Маркировка на вносните яйца

Член 16

Обозначения върху вносните яйца

1.   Яйцата от клас „А“, внесени от Латвия, Унгария, Чешката република и Норвегия, се обозначават в страните на произход с отличителния номер на производителя при същите условия като тези, предвидени в член 8.

2.   Яйцата, внесени от трети страни, други, освен тези, посочени в параграф 1, се обозначават в страната на произход по ясно видим и съвършено четлив начин с указване на кода ISO на страната на произход, предшестван от следното обозначение: „необщностни стандарти“.

3.   Опаковките с яйца от клас „А“, внесени от трети страни, отговарят на условията, установени в член 15 от Регламент (ЕИО) № 1907/90.

Обозначаването на датата на минимална трайност и датата на опаковане, посочени в член 15 от Регламент (ЕИО) № 1907/90, съдържа един или няколко от термините, предвидени в приложение I, точка 2 към настоящия регламент, последвано от двете поредици цифри или букви, посочени в член 19, параграф 1, втора алинея.

4.   Обозначаването на начина на отглеждане на кокошките носачки върху опаковките с яйца, внесени от Латвия, Унгария, Чешката република и Норвегия, се извършва при същите условия като тези, предвидени в член 13 от настоящия регламент за държавите-членки.

За опаковките с яйца от клас „А“, внесени от трети страни, различни от посочените в първата алинея, обозначаването на начина на отглеждане се състои в обозначението: „Неопределен начин на отглеждане“.

5.   Поставянето на бандерол и на етикет върху опаковките, окачествяването в друг клас и преопаковането на яйцата се извършват при същите условия, като предвидените в глава IV и валидни за държавите-членки.

ГЛАВА IV

БАНДЕРОЛИ, ПРЕОКАЧЕСТВЯВАНЕ И ПРЕОПАКОВАНЕ НА ЯЙЦАТА

Член 17

Бандероли и етикети за яйцата от клас „А“

1.   Бандеролът и етикетът, посочени в член 11 от Регламент (ЕИО) № 1907/90 и използвани за яйцата от клас „А“ и за „митите яйца“, са бели на цвят, а отпечатаните букви върху тези бандероли и етикети са черни в съответствие с членове 10 и 15 от Регламент (ЕИО) № 1907/90.

2.   Дерогацията, предвидена в член 11, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1907/90, се прилага в случаите на дневни количества по-малки от 3 600 на доставка и 360 яйца на изкупвач. Придружаващите документи трябва да съдържат името, адреса и регистрационния номер на центъра за опаковане на яйца, както и броя, качеството, тегловната категория, датата на минимална трайност на яйцата и начина на отглеждане на птиците.

Член 18

Бандероли и етикети за яйцата, предназначени за хранителната промишленост

1.   В опаковки, запечатани с бандерол или етикет с жълт цвят, които не могат да бъдат използвани повторно след отваряне на опаковките, се предлагат на пазара следните яйца:

а)

яйцата, посочени в член 2, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕИО) № 1907/90, които не са окачествени в класовете „А“ и „B“;

б)

яйцата от клас „А“, които не отговарят повече на характеристиките за този клас, но които не са били преокачествени;

в)

яйцата от клас B.

2.   Бандеролите и етикетите, посочени в параграф 1, съдържат указани по ясно видим и съвършено четлив начин:

а)

името или фирмата и адреса на предприятието, експедирало яйцата;

б)

броя и нетното тегло на опакованите яйца;

в)

обозначението „ЯЙЦА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ“ с главни черни букви с височина 2 см, на един или няколко официални езика на Общността.

Член 19

Бандероли и етикети за яйцата за промишлени цели

1.   Яйцата за промишлени цели, по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1907/90, се предлагат на пазара в опаковки, снабдени с бандерол или етикет с червен цвят.

2.   Бандеролът и етикетът, посочени в параграф 1, съдържат:

а)

името или фирмата и адреса на предприятието получател;

б)

името или търговското наименование и адреса на предприятието, което експедира яйцата;

в)

обозначението „ЯЙЦА ЗА ПРОМИШЛЕНИ ЦЕЛИ“ с главни букви, черни на цвят и с височина 2 см и обозначението „негодни за консумация от човека“ с черни букви с височина най-малко 0,8 см, на един или на няколко официални езика на Общността.

Член 20

Бандероли и етикети за яйцата от категория „Екстра“

1.   Бандеролът и етикетът, посочени в член 12 от Регламент (ЕИО) № 1907/90, трябва да бъдат отпечатани и или поставени по такъв начин, че да не закриват нито едно от поставените върху опаковката обозначения.

Терминът „Екстра“ се отпечатва върху бандерола или етикета с букви в курсив с височина най-малко един сантиметър, последван от думата „до…“ и двете поредици числа, посочени в член 9, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент, като се посочва седмият ден след този на опаковането или деветия ден след този на снасянето.

Ако датата на опаковане е посочена върху опаковката, обозначението, посочено ввъв втора алинея, може да бъде заменено с обозначението „екстра до седмия ден след опаковането“.

Ако датата на снасяне е указана върху опаковката, въпросното обозначение може да бъде заменено с обозначението „Екстра до деветия ден след снасянето“.

Терминът „Екстра“ може да бъде следван от термина „пресни“.

2.   Ако бандеролът или етикетът, посочени в параграф 1, не могат да бъдат отделени от опаковката, опаковката трябва да бъде изтеглена от мястото на продажба най-късно на седмия ден след този на опаковането или на деветия ден след този на снасянето и яйцата трябва да бъдат преопаковани.

3.   Големите опаковки, които съдържат дребни разфасовки с обозначението „Екстра“ съдържат също обозначението „ОПАКОВКА, СЪДЪРЖАЩА ДРЕБНИ РАЗФАСОВКИ ЯЙЦА, КАЧЕСТВО „ЕКСТРА““, изписано с главни букви с височина най-малко един сантиметър, на един или няколко официални езика на Общността.

Член 21

Преопаковане

1.   С изключение на случая, предвиден в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1907/90, опакованите яйца от клас „А“ и опакованите „мити яйца“ могат да бъдат преопаковани в други големи опаковки или дребни разфасовки само в центровете за опаковане. Всяка опаковка може да съдържа само яйца от една и съща партида.

2.   Бандеролът или етикетът на големите опаковки съдържат изписани с черни букви, ясно видими и напълно четливи, най-малкото следните данни:

а)

името или фирмата и адреса на предприятието, което е опаковало или възложило опаковането на яйцата;

б)

отличителния номер на центъра за опаковане, в който са преопаковани яйцата;

в)

отличителния номер на центъра за опаковане, в който са опаковани за пръв път яйцата и, в случая на яйца от внос, страната на произход;

г)

категорията качество и тегловната категория на яйцата;

д)

броят опаковани яйца;

е)

оригиналната дата на минимална трайност и под нея текста: „Преопаковани яйца“;

ж)

начина на отглеждане на птиците;

и)

обозначение относно на охлаждането, изписано ясно с латински букви, когато става дума за охладени яйца с предназначение за отвъдморските департаменти на Франция.

3.   Върху дребните разфасовки, съдържащи опаковани яйца, са изписани с ясно видими и напълно четливи букви единствено означенията, предвидени в параграф 2. Освен това, дребните разфасовки могат да съдържат търговската марка на предприятието, което е преопаковало или възложило преопаковането на яйцата. Терминът „Екстра“ не може да бъде използван.

4.   Прилагат се разпоредбите на член 2 и член 8, параграф 1.

Член 22

Преокачествяване

1.   Яйцата, преокачествени в съответствие с разпоредбите на член 8, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1907/90, могат да бъдат предлагани на пазара в оригиналните си опаковки преди преокачествяването. Ако тези яйца се преопаковат, всяка опаковка може да съдържа само яйца от една и съща партида.

2.   Червеният или жълтият бандерол или етикет съдържат изписани с черни букви, ясно видими и напълно четливи, най-малко данните, предвидени в членове 18 или 19, както и името или фирмата на предприятието, което е преокачествило или възложило преокачествяването на яйцата.

3.   Ако дребни разфасовки съдържат преокачествени яйца, обозначенията, превърнали се в неточни, трябва да бъдат покрити. Освен това, дребните разфасовки могат да носят търговската марка на предприятието, което е преокачествило или възложило преокачествяването на яйцата.

Член 23

Повторно използване на опаковките за преокачествяване

1.   Когато оригиналните опаковки се използват за преокачествяването и за преопаковането на яйцата, те се считат за повторно използвани по смисъла на член 36, параграф 2.

2.   Обозначенията, нанесени преди това върху бандеролите или етикетите на големите опаковки, повторно използвани в съответствие с член 36, параграф 2, трябва да бъдат напълно закрити с новите бандероли или етикети или направени нечетливи по друг начин.

3.   Големите опаковки могат да имат едно или няколко обозначения, нанесени върху бандеролите или етикетите, които осигуряват тяхното затваряне. Освен това, върху големите опаковки може да бъде нанесена търговската марка на предприятието, преопаковало или възложило преопаковането на яйцата.

ГЛАВА V

КОНТРОЛ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Член 24

Контрол на предприятията

1.   Производителите, центровете за опаковане, събирателите, обектите за търговия на едро и, в случай на прилагане на разпоредбите на член 14, производителите и доставчиците на фураж за кокошки носачки, са предмет на инспекции най-малко веднъж годишно с цел проверката на съответствието със стандартите.

2.   Производствените обекти и центровете за опаковане, които извършват маркирането, предвидено в член 12, са предмет на инспекции най-малко веднъж на всеки два месеца.

3.   Проверките на обозначенията, отнасящи се до датата на снасяне, начина на хранене на кокошките носачки и регионалния произход на яйцата, посочени в членове 12, 14 и 15, могат да бъдат възложени на органи, определени от държавите-членки, които дават необходимите гаранции за независимост по отношение на производителите и които отговарят на критериите на действащия европейски стандарт EN/45011.

Тези органи се одобряват и контролират от компетентните органи на съответната държава-членка.

Разходите за проверките, извършвани от тези органи, се поемат от оператора, който ползва горепосочените обозначения.

ГЛАВА VI

РЕГИСТРИ

Член 25

Регистри, водени от производителите

1.   Производителите водят регистри за:

а)

данните, отнасящи се до начините на отглеждане, като се отбелязва за всеки начин на отглеждане:

датата на установяване, възрастта в момента на установяване и броят кокошки носачки,

датата и броят на отстранени кокошкиносачки,

дневният добив на яйца,

броят и тегловната категория на яйцата, продадени в съответствие с член 2, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 1907/90 или доставени по друг начин на ден и за конкретния случай,

името и адресите на купувачите и регистрационния номер на предприятието;

б)

данните, отнасящи се до начините на хранене на кокошките носачки, когато яйцата от категория „А“ и техните опаковки съдържат обозначения за начините на хранене на кокошките носачки, като се записват:

количеството и вида храни и/или смеси, доставени на място,

датата на доставката,

името на производителя или на доставчика,

броят и възрастта на кокошките носачки, както и броят добити и доставени яйца,

датата на експедиране,

имената и адресите на купувачите и регистрационният номер на предприятието.

2.   В случай на обозначаване на датата на снасяне, данните, посочени в параграф 1, буква а), се записват отделно.

3.   Когато в едно и също предприятие се прилагат различни начини на отглеждане на кокошките носачки, данните, посочени в параграф 1, букви а) и б), се записват по отделни кокошарници, в съответствие с Директива 2002/4/ЕО.

4.   Данните, посочени в параграф 1, букви а) и б), се съхраняват от производителя най-малко шест месеца след прекратяване на дейността или след клането на стадото.

Член 26

Регистри, водени от центровете за опаковане

1.   Центровете за опаковане записват отделно, по начини на отглеждане и по дни:

а)

количествата яйца, които получават, разбити по производител, с името, адреса и отличителния номер на производителя, датата или периода на снасяне;

б)

количествата яйца, неокачествени и доставени в други центрове за опаковане за яйца, включително отличителните номера на тези центрове и датата или периода на снасяне;

в)

окачествяването по качество и тегловна категория на тези яйца;

г)

количествата окачествени яйца, получени от други центрове за опаковане, като се посочват отличителните номера на тези центрове, датата на минимална трайност и се уточнява самоличността на продавачите;

д)

броя и/или теглото на доставените яйца по тегловни категории, датата на опаковане и крайната дата на годност и по купувач, с името и адреса на последния.

Центровете за опаковане поддържат данните за складовата наличност актуализирани всяка седмица.

2.   Когато върху яйцата от клас „А“ или върху „митите яйца“ и върху техните опаковки е обозначен начинът на хранене на кокошките носачки, датата на снасяне и/или региона на произход, центровете за опаковане, които ползват такива обозначения, ги записват отделно, в съответствие с параграф 1, първа алинея.

3.   Въпреки това, вместо да водят регистри за продажбите или за доставките, те могат да събират фактурите и документите за доставките в досиета, носещи обозначенията, посочени в параграф 1, първа алинея. Въпросните записи и досиета се съхраняват в продължение най-малко на шест месеца.

Член 27

Регистри, водени от другите оператори

1.   За яйцата, посочени в членове 13, 14 и 15, събирателите и търговците на едро са длъжни, в продължение най-малко на шест месеца, да съхраняват регистрите, отнасящи се до сделките по покупка и продажба, както и регистри за състоянието на складовите наличности.

За тези яйца събирателите трябва да могат да докажат:

а)

датите и количествата събрани яйца;

б)

името, адреса и отличителния номер на производителите;

в)

датите и количествата яйца, доставени в съответните центрове за опаковане.

Търговците на едро (включително прекупвачите, които не манипулират физически яйцата) трябва да могат да докажат за тези яйца:

а)

датите и количествата както на закупените, така и на продадените яйца;

б)

имената и адресите на доставчиците и на купувачите.

Освен това, търговците на едро, които манипулират физически яйцата, трябва да записват ежеседмично физическите складови наличности.

Изкупвачите и търговците на едро вместо да водят регистри за покупките и продажбите, могат да събират фактурите и документите за доставка, като записват в тях данните, посочени в членове 13, 14 и 15.

2.   Производителите и доставчиците на фураж за кокошки носачки водят счетоводство за доставките за производителите, посочени в член 25, параграф 1, буква б), като посочват състава на доставените фуражи.

Те съхраняват тези счетоводни документи в продължение най-малко на шест месеца след доставката.

3.   Всички регистри, счетоводни документи и други регистри, посочени в членове 25 и 26 и в настоящия член, при първо поискване се предоставят на разположение на компетентните органи.

ГЛАВА VII

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СЪОБЩАВАНЕ НА ДАННИТЕ

Член 28

Поверителност

1.   Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да осигурят поверителността на данните, предоставени в изпълнение на членове 12, 13, 14 и 15, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (8), когато информацията се отнася до физически лица.

2.   Данните, вписани в регистрите, в счетоводните документи и в други регистри, могат да бъдат използвани само за целите на прилагането на настоящия регламент.

Член 29

Съобщения, консултации и обмен на информация

1.   Всяка държава-членка изпраща до Комисията, ежегодно и преди 1 април, по електронен път, сведения за средния брой кокошки носачки (9), налични в стопанствата по начин на отглеждане.

2.   Всяка държава-членка уведомява Комисията по електронен път, най-късно до 1 юли 2004 г., за мерките за прилагане на настоящия регламент и по-специално:

а)

списъка на регистрирани производствени обекти, в съответствие с разпоредбите на Директива 2002/4/EО, който съдържа името, адреса и отличителния номер на всеки един от тях;

б)

списъка на одобрените центрове за пакетиране, в съответствие с член 5 от Регламент (ЕИО) № 1907/90 и в съответствие с член 4, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент, който съдържа името, адреса и отличителния номер на всеки един от тях;

в)

методите за контрол, използвани за целите на прилагането на разпоредбите на членове 12, 13, 14, 15 и 16 от настоящия регламент;

г)

националните технически мерки, прилагани за целите на прилагането на разпоредбите на член 13, параграф 4 и на член 14, параграф 3 от настоящия регламент;

д)

списъка на компетентните органи за извършването на проверките, предвидени в настоящия регламент, с техните имена, адреси и координати;

е)

наименованието, адреса и координатите на компетентния орган, който отговаря за обмена на информация, предвиден в настоящия регламент.

3.   Комисията събира и предоставя на разположение на държавите-членки посочените в параграфи 1 и 2 сведения, считано от 1 юли 2005 г. До тази дата държавите-членки предоставят собствените си сведения на всички останали държави-членки.

Всяка промяна в списъците, в методите за провеждане на контрола и в техническите мерки, посочени в параграф 2, се съобщава на Комисията по електронен път, в началото на календарната година.

4.   В съответствие с процедурата, установена в член 18 от Регламент (ЕО) № 2771/75 на Съвета (10), редовно се провежда обмен на становища, свързани с проверките, извършвани от държавите-членки.

5.   Във всеки един момент, по искане от страна на Комисията, държавата-членка предоставя всички необходими сведения за оценка на съответствието на мерките, посочени в параграф 2, буква г), с общностното законодателство и тяхното съответствие с общите стандарти за търговията с яйца.

Член 30

Съобщаване на решение за преокачествяване

Всяка държава-членка на територията, на която е преокачествена партида яйца с произход от друга държава-членка, следи решението за преокачествяване да бъде съобщено в рамките на три работни дни на компетентния орган на въпросната държава-членка, посочен в член 29, параграф 2, буква е).

ГЛАВА VIII

КОНТРОЛ НА ЯЙЦАТА

Член 31

Контрол чрез вземане на проби

1.   Член 19, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1907/90 може да се прилага само ако контролът е проведен в съответствие с разпоредбите на параграфи 2—5 на настоящия член.

2.   Когато яйцата са поставени в голяма опаковка, която не съдържа дребни разфасовки, вземането на проби се отнася до следните минимални количества яйца:

Брой яйца, от които се състои партидата

Брой яйца за проверка

Процент от партидата

Минимален брой яйца

до 180

100

от 181 до 1 800

15

180

от 1 801 до 3 600

10

270

от 3 601 до 10 800

5

360

от 10 801 до 18 000

4

540

от 18 001 до 36 000

3

720

от 36 001 до 360 000

1,5

1080

над 360 000

0,5

5400

3.   Когато яйцата са поставени в дребни разфасовки, дори и тези разфасовки да са поставени в голяма опаковка, вземането на проби се отнася до следните минимални количества разфасовки и яйца:

Брой яйца, от които се състои партидата

Процент от проверени малки разфасовки

Брой яйца за проверка от една проверена опаковка

(%) до

180

100

100

от 181 до 1 800

15

100

от 1 801 до 3 600

10

100

от 3 601 до 10 800

5

100

от 10 801 до 18 000

4

100

от 18 001 до 36 000

3

100

от 36 001 до 360 000

1,5

100

над 360 000

0,5

100

4.   За партидите, по-малки или равни на 18 000 яйца, яйцата за проверка се вземат от най-малко 20 % от големите опаковки.

За партидите с повече от 18 000 яйца, яйцата за проверка се вземат от най-малко 10 % от големите опаковки и от най-малко 10 големи опаковки.

5.   В случая на неопаковани яйца, предложени или продавани на дребно, пробата трябва да включва 100 % от яйцата до 180 яйца, а за по-големите количества — 15 % от яйцата и минимум 180 яйца.

Член 32

Контролен бандерол

1.   След приключване на проверката и, при необходимост, след привеждане на партидата в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1907/90, по искане от страна на собственика на партидата, контрольорът може да постави върху опаковката бандерол с официален печат със следните обозначения:

а)

„Проверено на … (дата) в … (място)“;

б)

самоличност на контрольора.

2.   Контролният бандерол е бял на цвят, а текстът е с червен цвят. В случай че опаковката е била затворена преди проверката, тя се запечатва с контролния бандерол, който може, ако е необходимо, да покрие оригиналния бандерол или етикета.

3.   В случай на проверка на дребни разфасовки, носещи обозначението „Екстра“, контролният бандерол трябва да съдържа обозначенията, посочени в параграф 1 и наименованието „Екстра“, изписано в курсив с височина на буквите един сантиметър.

Член 33

Допустими отклонения от качеството

1.   Допускат се следните отклонения при проверката на партида яйца, окачествени в клас „А“ и „мити яйца“:

а)

в средата на опаковката, непосредствено преди експедиране — 5 % яйца с недостатъци в качеството;

б)

на другите етапи от търговията — 7 % яйца с недостатъци в качеството.

Въпреки това, не се допускат никакви отклонения по отношение височината на въздушната камера на яйцата, пускани на пазара с обозначението „Екстра“, по време на проверката в опаковките или по време на внос.

2.   Посочените в параграф 1 проценти се удвояват, когато проверяваната партида съдържа по-малко от 180 яйца.

Член 34

Допустими отклонения от тегловната категория на яйцата

Освен в случая, предвиден в член 13, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 1907/90, по време на проверката на партида яйца, окачествени в клас „А“ или „мити яйца“, се допуска отклонение от определеното тегло на отделните яйца. Такава партида може да съдържа най-много 10 % яйца от тегловни категории, съседни на тази, отбелязана върху опаковката, но не повече от 5 % от непосредствено по-ниската тегловна категория.

Този процент се удвоява, когато проверяваната партида съдържа по-малко от 180 яйца.

ГЛАВА IХ

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби относно опаковките и складирането на яйцата

Член 35

Минимално нетно тегло на яйцата в големи опаковки

За яйцата от клас „А“ или „митите яйца“, окачествени съобразно критериите за тегло, големите опаковки трябва да съответстват най-малко на следните нетни тегла:

XL — много големи:

7,3 кг/100 яйца,

L — големи:

6,4 кг/100 яйца,

M — средни:

5,4 кг/100 яйца,

S — малки:

4,5 кг/100 яйца.

Член 36

Качество на опаковките

1.   Опаковките, включително вътрешните им елементи, трябва да бъдат устойчиви на удари, сухи, в добро състояние на поддържане и чистота и изработени от материали, които да предпазват яйцата от чужди миризми и рискове от влошаване на качеството.

2.   Големите опаковки, включително вътрешните елементи, използвани за транспорта и за изпращането на яйцата, могат да бъдат използвани повторно единствено само ако са нови и отговарят на посочените в параграф 1 технически и хигиенни условия. Върху повторно използваните големи опаковки не трябва да има останали предишни обозначения, които могат да доведат до объркване.

3.   Дребните разфасовки не могат да бъдат използвани повторно.

Член 37

Условия за складиране и за транспорт

1.   По време на складирането в помещенията на производителя и по време на транспорта на яйцата от производителя до събирателя или до центъра за опаковане яйцата трябва да бъдат поддържани при подходяща температура, която да осигури оптималното им съхранение и тяхното качество.

2.   Яйцата трябва да бъдат складирани в чисти помещения, сухи и без чужди миризми.

3.   По време на транспорта или по време на складирането яйцата трябва да бъдат съхранявани чисти и на сухо в помещения без чужди миризми и реално защитени срещу удари, срещу светлината и прекомерните температурни разлики.

РАЗДЕЛ 2

Отменяне и окончателна разпоредба

Член 38

Отменяне

Регламент (ЕО) № 1274/91 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент трябва да се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и да се четат съобразно таблицата на съответствието, представена в приложение V.

Член 39

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2004 г. Въпреки това, член 4, параграф 2 се прилага от 1 май 2004 г., що се отнася до първоначалните кодове CZ, EE, CY, LV, LT, HU, MT, PL, SI, SK, при условие че бъде ратифициран Договорът за присъединяване.

Въпреки това, отличителните номера на центровете за опаковане, одобрени преди 31 декември 2003 г., все още могат да бъдат използвани до 31 декември 2004 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 декември 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 173, 6.7.1990 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2052/2003 (ОВ L 305, 22.11.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 на Комисията (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 30, 31.1.2002 г., стр. 44.

(4)  ОВ L 121, 16.5.1991 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 326/2003 (ОВ L 47, 21.2.2003 г., стр. 31).

(5)  ОВ L 212, 22.7.1989 г., стр. 87. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(7)  ОВ L 168, 2.7.1994 г., стр. 34.

(8)  ОВ L 8, 12. 1.2001 г., стр. 1.

(9)  Среден брой налични кокошки носачки = (брой кокошки на полог × брой седмици носене): 52.

(10)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 49.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.   Дата на минимална трайност:

Върху яйцата

Върху опаковката

cons. pref.

Consúmase preferentemente antes del …

Mindst holdbar til or M.H.

Mindst holdbar til …

Mind. haltbar or M.H.D.

Mindestens haltbar bis …

Ανάλωση πριν από

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από …

Best before or B.B. (1)

Best before …

à cons. de préf. av. or DCR (1)

À consommer de préférence avant le …

entro

da consumarsi preferibilmente entro …

Tenm. houdb. tot or THT (1)

Tenminste houdbaar tot …

Cons. pref

A consumir de prefêrencia antes de …

parasta ennen

parasta ennen …

bäst före

Bäst före …

2.   Дата на опаковане:

Върху яйцата

Върху опаковката

emb.

Embalado el: …

Pakket

Pakket den: …

Verp.

Verpackt am: …

Συσκευασία

Ημερομηνία συσκευασίας: …

Packed or pkd

Packing date: …

Emb. le

Emballé le: …

Imb.

Data d'imballaggio: …

Verp.

Verpakt op: …

Emb.

Embalado em: …

Pakattu

Pakattu: …

förp. Den

Förpackat den: …

3.   Препоръчителна дата на продажба

 

vender antes

 

Sidste salgsdato

 

Verkauf bis

 

Πώληση

 

Sell by

 

à vend. préf. av. or DVR (2)

 

racc.

 

Uiterste verkoopdatum or Uit. verk. dat

 

Vend. de pref. antes de

 

viimeinen myyntipäivä

 

sista försäljningsdag

4.   Дата на снасяне

 

Puesta

 

Læggedato

 

Gelegt am

 

Ωοτοκία

 

Laid

 

Pondu le

 

Dep.

 

Gelegd op

 

Postura

 

munintapäivä

 

värpta den


(1)  Ако се използват обозначенията DVR или DCR, обозначението върху опаковката трябва да бъде нанесено по такъв начин, че тези съкращения да бъдат ясни.

(2)  Ако се използват обозначенията DVR или DCR, обозначението върху опаковката трябва да бъде нанесено по такъв начин, че тези съкращения да бъдат ясни.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Обозначения, посочени в член 13, които се използват за обозначаване на начина на отглеждане на кокошките носачки: а) върху опаковките; б) върху яйцата

Код

1

2

3

ES

a)

Huevos de gallinas camperas

Huevos de gallinas criadas en el suelo

Huevos de gallinas criadas en jaulas

b)

Camperas

Suelo

Jaula

DA

a)

Frilandsæg

Skrabeæg

Buræg

b)

Frilandsæg

Skrabeæg

Buræg

DE

a)

Eier aus Freilandhaltung

Eier aus Bodenhaltung

Eier aus Käfighaltung

b)

Freiland

Boden

Käfig

EN

a)

Free range eggs

Barn eggs

Eggs from caged hens

b)

Free range o F/range

Barn

Cage

FR

a)

Œufs de poules élevées en plein air

Œufs de poules élevées au sol

Œufs de poules élevées en cage

b)

Plein air

Sol

Cage

GR

α)

Αυγά ελεύθερης βοσκής

Αυγά αχυρώνα

Αυγά κλωβοστοιχίας

β)

Ελεύθερης βοσκής

Αχυρώνα

Κλωβοστοιχία

IT

a)

Uova da allevamento all'aperto

Uova da allevamento a terra

Uova da allevamento in gabbie

b)

Aperto

A terra

Gabbia

NL

a)

Eieren van hennen met vrije uitloop

Scharreleieren

Kooieieren

b)

Vrije uitloop

Scharrel

Kooi

PT

a)

Ovos de galinhas criadas ao ar livre

Ovos de galinhas criadas no solo

Ovos de galinhas criadas em gaiolas

b)

Ar livre

Solo

Gaiola

FIN

a)

Ulkokanojen munia

Lattiakanojen munia

Häkkikanojen munia

b)

Ulkokanan

Lattiakanan

Häkkikanan

SV

a)

Ägg från utehöns

Ägg från frigående höns inomhus

Ägg från burhöns

b)

Frigående (alt. Frig.) ute

Frigående (alt. Frig.) inne

Burägg


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Минимални изисквания, които трябва да бъдат спазвани в птицефермите за различните методи на отглеждане на кокошки носачки

1.

а)

Яйцата от кокошки, отглеждани на открито, трябва да бъдат произвеждани в птицеферми, които отговарят най-малко на условията определени в член 4 от Директива 1999/74/ЕО на Съвета (1), считано от посочените във въпросния член дати и в които:

кокошките имат през деня непрекъсната възможност да се движат на открито освен в случаите на временни ограничения наложени от ветеринарните власти,

теренът, достъпен за кокошките, в по-голямата си част е покрит със зеленина и няма никакво друго предназначение освен когато се касае за овощни градини, залесени зони или пасища, при условие че тази последна възможност е разрешена от компетентните органи,

външните пространства трябва да удовлетворяват най-малко условията, предвидени в член 4, параграф 1, буква б), ii) от Директива 1999/74/ЕО, като гъстотата на животните не трябва да превишава 2 500 кокошки на хектар терен, като една кокошка трябва да разполага с 4 квадратни метра; въпреки това, когато всяка кокошка разполага най-малко с 10 квадратни метра и когато се прилага принципа на въртене и кокошките имат свободен достъп до цялото пространство за целия живот на ятото, във всяко използвано оградено пространство трябва да са осигурени по всяко време най-малко 2,5 квадратни метра за всяка кокошка,

външните пространства не могат да се простират на повече от 150 метра в радиус от изхода на най-близката сграда; въпреки това се разрешава разстоянието да бъде увеличено до 350 метра от изхода на най-близката сграда, при условие че върху цялата площ на външното пространство са разположени равномерно достатъчен брой навеси и поилки по смисъла на настоящата разпоредба при най-малко четири навеса на хектар.

б)

Яйцата от кокошки от подово отглеждане трябва да бъдат произвеждани в птицеферми, които отговарят най-малко на условията, определени в член 4 от Директива 1999/74/ЕО на Съвета, считано от посочените във въпросния член дати.

в)

Яйцата от кокошки от клетъчно отглеждане трябва да бъдат произвеждани в птицеферми, които отговарят най-малко:

на условията, определени в член 5 от Директива 1999/74/ЕО, до 31 декември 2011 г. или

на условията, определени в член 6 от Директива 1999/74/ЕО.

2.

До датите, определени в член 4 от Директива 1999/74/ЕО, така както са посочени в точка 1, букви а) и б), минималните изисквания, посочени в приложение II, букви в) и г) от Регламент (ЕИО) № 1274/91, приложими преди влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1651/2001 на Комисията (2), продължават да се прилагат в случаите, когато птицефермите, други освен тези, които са построени наскоро или са реконструирани, все още не са приведени в съответствие с разпоредбите на настоящия член.

3.

Държавите-членки могат да разрешат някои изключения за птицефермите, в които се отглеждат по-малко от 350 кокошки носачки или птицефермите за кокошки носачки за възпроизводство във връзка с точка 1, букви а) и б), що се отнася до задълженията, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква г), второ изречение, в член 4, параграф 2, както и в член 4, параграф 3, буква а), i) и буква б), i) от Директива 1999/74/ЕО.


(1)  ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 53.

(2)  ОВ L 220, 15.8.2001 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Минимални изисквания относно указването на начина на хранене на кокошките носачки

Обозначението на зърнените култури като съставна част от храните се разрешава единствено ако тези зърнените култури съставляват най-малко 60 % от теглото на представената формула, от които най-много 15 % субпродукти на зърнени култури.

Въпреки това, когато се упоменават специфични зърнени култури, ако обозначението се отнася само до определен вид зърнена култура, последната трябва да съставлява най-малко 30 % от използваната формула и, ако обозначението съдържа няколко различни видове зърнени култури, всеки вид трябва да съставлява най-малко 5 % от използваната формула.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1274/91

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 37, параграф 1

Член 3

Член 3, параграф 4, буква а)

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8

Член 10

Член 8

Член 11

Член 8

Член 12, параграфи 1, 2 и 3

Член 12, параграф 4, първо тире

Член 17, параграф 2

Член 13

Член 14

Член 9

Член 15

Член 10

Член 16

Член 11

Член 17

Член 12

Член 18

Член 13

Член 18а

Член 28

Член 18б

Член 18в

Член 14

Член 19

Член 15

Член 20

Член 29

Член 21

Член 17

Член 22

Член 18

Член 23

Член 19

Член 24

Член 20

Член 25

Член 22

Член 26

Член 21

Член 27

Член 23

Член 28

Член 29

Член 31

Член 30

Член 32

Член 31

Член 33

Член 32

Член 34

Член 33

Член 35

Член 34

Член 30

Член 35

Член 29, параграф 2

Член 36

Член 38

Член 37

Член 39

Член 38

приложение I

приложение I

приложение II

приложение II

приложение III

приложение III

приложение IV

приложение IV