27.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 142/4


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(2007/C 142/02)

Дата на приемане на решението

22.5.2007 г.

№ на помощта

N 817/06

Държава-членка

Испания

Регион

Navarra

Наименование (и/или име на бенефициера)

Ayuda a „Alimentos y derivados de Navarra“

Правно основание

Decreto Foral 280/2002 por el que se aprueba el Reglamento de ayudas estatales de la Comunidad Foral de Navarra al sector agrario

Вид мярка

Помощи

Цел

Разнообразяване на видовете отглеждани култури

Вид на помощта

Пряка субсидия

Бюджет

10 275 014 EUR

Интензитет

30 %

Продължителност

Най-късно до 2009 г.

Икономически сектори

Земеделие

Наименование и адрес на органа, предоставящ помощта

Gobierno de Navarra

Departamento de Agricultura

Tudela, 20, 1

E-31003 Pamplona

Други данни

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

5.3.2007 г.

№ на помощта

N 845/06

Държава-членка

Италия

Регион

Puglia

Наименование (и/или име на бенефициера)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali

(grandinate del 12 luglio 2006 nella regione Puglia, provincia di Lecce)

Правно основание

Decreto legislativo n. 102/2004

Вид на мярката

Индивидуална помощ

Цел

Компенсиране на щетите, нанесени на селскостопанските структури вследствие на неблагоприятни метеорологични условия

Вид помощ

Директна субсидия

Бюджет

Вижте одобрената схема (NN 54/A/04)

Интензитет

До 100 % от щетите

Продължителност

Мярка за прилагане на схема за помощи, която е одобрена от Комисията

Икономически сектори

Селско стопанство

Име и адрес на предоставящия орган

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Други сведения

Мярка в приложение на схемата, одобрена от Комисията в рамките на досие за предоставяне на държавна помощ NN 54/A/04 (Писмо на Комисията C(2005) 1622 окончателен от 7 юни 2005 г.)

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

27.4.2007 г.

№ на помощта

N 147/07

Държава-членка

Италия

Регион

Umbria

Наименование (и/или име на бенефициера)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (piogge alluvionali dal 26 al 27 novembre 2005)

Правно основание

Decreto legislativo n. 102/2004

Вид мярка

Схема за помощ

Цел

Компенсиране на щетите, нанесени на структурата на стопанствата вследствие на неблагоприятни метеорологични условия

Вид на помощта

Пряка субсидия

Бюджет

Вижте одобрената схема (NN 54/A/04)

Интензитет

Дo 100 %

Продължителност

До края на плащанията

Икономически сектори

Земеделие

Име и адрес на предоставящия орган

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Други сведения

Мярка в приложение на схемата, одобрена от Комисията в рамките на досие за предоставяне на държавна помощ NN 54/A/04 (Писмо на Комисията C(2005) 1622 окончателен от 7 юни 2005 г.)

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/