ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.235.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 235

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
11 augusti 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 235/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6205 – Eli Lilly/Janssen Pharmaceutica animal health business assets) ( 1 )

1

2011/C 235/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6240 – Temasek/E Oppenheimer/Tana JV) ( 1 )

1

2011/C 235/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6200 – APMM/Bollore/Douala International Terminal JV) ( 1 )

2

2011/C 235/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) ( 1 )

2

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2011/C 235/05

Meddelande till den enhet som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2011/137/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut 2011/500/Gusp, och rådets förordning (EU) nr 204/2011, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 804/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

3

 

Europeiska kommissionen

2011/C 235/06

Eurons växelkurs

4

2011/C 235/07

Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare – Omräkningskurser för valutor enligt rådets förordning (EEG) nr 574/72

5

2011/C 235/08

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)  ( 1 )

7

2011/C 235/09

Beslut om att avsluta det formella granskningsförfarandet på grund av att medlemsstaten har återkallat sin anmälan av en stödåtgärd – Statligt stöd – Estland (Artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) – Kommissionens tillkännagivande enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget – återkallande av anmälan – Statligt stöd C SA.30531 (11/C) (f.d. N 78/10) – Stöd för kapacitetsbetalningssystem för elproduktion från oljeskiffer ( 1 )

8

 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 235/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6245 – Liberty Mutual Group/The Irish general business of Quinn Insurance Limited) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

9

2011/C 235/11

Återkallelse av en anmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6234 – First Reserve Fund XII/Metallum Holding) ( 1 )

10

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2011/C 235/12

Meddelande till Emarat Kavkaz och Tehrik-e Taliban Pakistan som genom kommissionens förordning (EU) nr 796/2011 lagts till i de förteckningar som avses i artiklarna 2, 3 och 7 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter.

11

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

11.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 235/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6205 – Eli Lilly/Janssen Pharmaceutica animal health business assets)

(Text av betydelse för EES)

2011/C 235/01

Kommissionen beslutade den 6 juli 2011 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32011M6205. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


11.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 235/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6240 – Temasek/E Oppenheimer/Tana JV)

(Text av betydelse för EES)

2011/C 235/02

Kommissionen beslutade den 2 augusti 2011 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32011M6240. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


11.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 235/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6200 – APMM/Bollore/Douala International Terminal JV)

(Text av betydelse för EES)

2011/C 235/03

Kommissionen beslutade den 4 augusti 2011 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32011M6200. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


11.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 235/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión)

(Text av betydelse för EES)

2011/C 235/04

Kommissionen beslutade den 1 augusti 2011 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32011M6232. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

11.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 235/3


Meddelande till den enhet som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2011/137/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut 2011/500/Gusp, och rådets förordning (EU) nr 204/2011, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 804/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

2011/C 235/05

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Följande information lämnas för kännedom till den enhet som anges i bilaga IV till rådets beslut 2011/137/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut 2011/500/Gusp (1), och i bilaga III till rådets förordning (EU) nr 204/2011, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 804/2011 (2) om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen.

Europeiska unionens råd har beslutat att den enhet som förtecknas i de ovannämnda bilagorna ska föras upp på förteckningen över de personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2011/137/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen. Skälen till uppförandet på förteckningarna anges i relevanta avsnitt i dessa bilagor.

Den berörda enheten uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheter i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga som anges på de webbplatser som förekommer i bilaga IV till rådets förordning (EU) nr 204/2011 med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (jfr artikel 7 i förordningen).

Den berörda enheten får till rådet inkomma med en ansökan, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp den på den ovannämnda förteckningen. Ansökan ska sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

DG K-samordningen

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Den berörda enheten uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artiklarna 275 andra stycket och 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 206, 11.8.2011, s. 53.

(2)  EUT L 206, 11.8.2011, s. 19.


Europeiska kommissionen

11.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 235/4


Eurons växelkurs (1)

10 augusti 2011

2011/C 235/06

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,4367

JPY

japansk yen

109,84

DKK

dansk krona

7,4508

GBP

pund sterling

0,88430

SEK

svensk krona

9,2323

CHF

schweizisk franc

1,0451

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

7,8105

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

24,088

HUF

ungersk forint

273,18

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7092

PLN

polsk zloty

4,1006

RON

rumänsk leu

4,2643

TRY

turkisk lira

2,5171

AUD

australisk dollar

1,3891

CAD

kanadensisk dollar

1,4133

HKD

Hongkongdollar

11,2127

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7183

SGD

singaporiansk dollar

1,7452

KRW

sydkoreansk won

1 552,18

ZAR

sydafrikansk rand

10,2264

CNY

kinesisk yuan renminbi

9,2150

HRK

kroatisk kuna

7,4430

IDR

indonesisk rupiah

12 258,65

MYR

malaysisk ringgit

4,3202

PHP

filippinsk peso

61,070

RUB

rysk rubel

42,1060

THB

thailändsk baht

42,929

BRL

brasiliansk real

2,3012

MXN

mexikansk peso

17,4084

INR

indisk rupie

65,0250


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


11.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 235/5


Artikel 107.1, 107.2 och 107.4 i förordning (EEG) nr 574/72

Referensperiod: juli 2011

Tillämpningsperiod: oktober, november, december 2011

07-2011

EUR

BGN

CZK

DKK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

1 EUR =

1

1,95580

24,3346

7,45598

0,709238

3,45280

267,681

3,99508

4,24134

1 BGN =

0,511300

1

12,4423

3,81224

0,362633

1,76542

136,865

2,04268

2,16860

1 CZK =

0,0410937

0,0803711

1

0,306394

0,0291452

0,141888

11,0000

0,164173

0,174293

1 DKK =

0,134121

0,262313

3,26377

1

0,0951234

0,463091

35,9015

0,535822

0,568851

1 LVL =

1,40996

2,75761

34,3109

10,5127

1

4,86832

377,420

5,63292

5,98014

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,04779

2,15940

0,205410

1

77,5258

1,15706

1,22838

1 HUF =

0,00373579

0,00730646

0,0909090

0,0278540

0,00264957

0,0128989

1

0,0149248

0,0158448

1 PLN =

0,250308

0,489552

6,09115

1,86629

0,177528

0,864263

67,0026

1

1,06164

1 RON =

0,235774

0,461128

5,73748

1,75793

0,167220

0,814082

63,1123

0,941938

1

1 SEK =

0,109481

0,214122

2,66417

0,816286

0,0776479

0,378015

29,3059

0,437384

0,464345

1 GBP =

1,13025

2,21054

27,5042

8,42713

0,801617

3,90253

302,547

4,51544

4,79378

1 NOK =

0,128488

0,251296

3,12669

0,958000

0,0911282

0,443642

34,3937

0,513318

0,544960

1 ISK =

0,00603686

0,0118069

0,146905

0,0450107

0,00428157

0,0208441

1,61595

0,0241177

0,0256044

1 CHF =

0,849913

1,66226

20,6823

6,33694

0,602791

2,93458

227,506

3,39547

3,60477


07-2011

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

9,13403

0,884760

7,78286

165,649

1,17659

1 BGN =

4,67023

0,452377

3,97937

84,6963

0,601590

1 CZK =

0,375351

0,0363581

0,319827

6,80714

0,0483505

1 DKK =

1,22506

0,118664

1,04384

22,2169

0,157805

1 LVL =

12,8787

1,24748

10,9735

233,559

1,65895

1 LTL =

2,64540

0,256244

2,25407

47,9753

0,340764

1 HUF =

0,0341228

0,00330528

0,0290751

0,618830

0,00439550

1 PLN =

2,28632

0,221462

1,94811

41,4633

0,294510

1 RON =

2,15357

0,208604

1,83500

39,0558

0,277410

1 SEK =

1

0,0968641

0,852072

18,1354

0,128814

1 GBP =

10,3237

1

8,79658

187,225

1,32984

1 NOK =

1,17361

0,113681

1

21,2838

0,151177

1 ISK =

0,0551409

0,00534117

0,046984

1

0,00710291

1 CHF =

7,76314

0,751969

6,61475

140,787

1

Note: all cross rates involving ISK are calculated using ISK/EUR rate data from the Central Bank of Iceland

reference: Jul-11

1 EUR in national currency

1 unit of N.C. in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

24,3346

0,0410937

DKK

7,45598

0,134121

LVL

0,709238

1,40996

LTL

3,45280

0,289620

HUF

267,681

0,00373579

PLN

3,99508

0,250308

RON

4,24134

0,235774

SEK

9,13403

0,109481

GBP

0,884760

1,13025

NOK

7,78286

0,128488

ISK

165,649

0,00603686

CHF

1,17659

0,849913

Note: ISK/EUR rates based on data from the Central Bank of Iceland

1.

Genom förordning (EEG) nr 574/72 skall omräkningskursen till en valuta av belopp som är uttryckta i en annan valuta vara den kurs som under den referensperiod som fastställs i punkt 2 beräknas av kommissionen på grundval av det månatliga genomsnittet av de referensvalutakurser som offentliggörs av Europeiska centralbanken.

2.

Referensperioden skall vara

januari månad för omräkningskurser som gäller från och med påföljande 1 april,

april månad för omräkningskurser som gäller från och med påföljande 1 juli,

juli månad för omräkningskurser som gäller från och med påföljande 1 oktober,

oktober månad för omräkningskurser som gäller från och med påföljande 1 januari.

Valutaomräkningskurserna skall offentliggöras i det andra numret i februari, maj, augusti och november i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien).


11.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 235/7


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet

(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)

2011/C 235/08

ESO (1)

Titel på och hänvisning till standarden

(samt referensdokument)

Första offentliggörandet EGT/EUT

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse

Anm. 1

CEN

EN 71-1:2011

Leksaker – Säkerhetsregler – Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper

18.6.2011

 

 

CEN

EN 71-2:2011

Leksaker – Säkerhetsregler –Del 2: Brännbarhet

21.7.2011

 

 

Cenelec

EN 62115:2005

Elektriska leksaker – Säkerhet

IEC 62115:2003 (Andrad) + A1:2004

Detta är det första offentliggörandet

 

 

EN 62115:2005/A2:2011

IEC 62115:2003/A2:2010 (Ändrad)

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

Datumet för den här publikationen

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av det europeiska standardiseringsorganet. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Den ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Den ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att gälla för de produkter som omfattas av den nya standar¬den. De produkter som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, skall även fort¬sättningsvis anses uppfylla de väsentliga kraven i direktivet.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att gälla.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella standardiseringsorgan som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG , ändrat genom direktiv 98/48/EG.

Harmoniserade standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på de harmoniserade standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen skall fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information återfinns på Europa-servern på Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europeiskt standardiseringsorgan:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tfn. +32 25500811; Fax. +32 25500819 (http://www.cen.eu),

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tfn. +32 25196871; Fax. +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tfn. +33 492944200; Fax. +33 493654716 (http://www.etsi.eu).


11.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 235/8


BESLUT OM ATT AVSLUTA DET FORMELLA GRANSKNINGSFÖRFARANDET PÅ GRUND AV ATT MEDLEMSSTATEN HAR ÅTERKALLAT SIN ANMÄLAN AV EN STÖDÅTGÄRD

Statligt stöd – Estland

(Artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)

Kommissionens tillkännagivande enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget – återkallande av anmälan

Statligt stöd C SA.30531 (11/C) (f.d. N 78/10) – Stöd för kapacitetsbetalningssystem för elproduktion från oljeskiffer

(Text av betydelse för EES)

2011/C 235/09

Kommissionen har beslutat att avsluta det formella granskningsförfarandet enligt artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som inleddes den 23 mars 2011 avseende den ovan nämnda stödåtgärden, och har därvid fastställt att Estland återkallade sin anmälan av åtgärden den 23 maj 2011.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

11.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 235/9


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6245 – Liberty Mutual Group/The Irish general business of Quinn Insurance Limited)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2011/C 235/10

1.

Kommissionen mottog den 29 juli 2011 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Liberty Mutual Direct Insurance Company Limited (Liberty, Irland) som tillhör den amerikanska koncernen Liberty Mutual (Liberty Group), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning, förvärvar kontroll över Quinn Insurance Limiteds (QIL) allmänna försäkringsverksamheten i republiken Irland (ROI general insurance business), genom förvärv av tillgångar.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Liberty Group: Egendoms- och olycksfallsförsäkringsbolag som erbjuder ett stort antal försäkringsprodukter och tjänster, inbegripet motorfordonsförsäkring, egendomsförsäkring, allmän ansvarighetsförsäkring, ersättning till arbetstagare, försäkring med minst två olika sorters täckning avsedda för olika näringslivsverksamheter, global specialförsäkring, invaliditetsförsäkring för grupp, antagen återförsäkring samt borgensförsäkring i Förenta staterna och andra länder i världen,

ROI general insurance business: Allmän försäkringsverksamhet i Republiken Irland, med undantag för QIL:s sjuk- och livförsäkringsverksamhet och vissa andra tillgångar och skulder.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6245 – Liberty Mutual Group/The Irish general business of Quinn Insurance Limited, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


11.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 235/10


Återkallelse av en anmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6234 – First Reserve Fund XII/Metallum Holding)

(Text av betydelse för EES)

2011/C 235/11

(Rådets förordning (EG) nr 139/2004)

Den 15 juli 2011 mottog Europeiska kommissionen en anmälan av en föreslagen koncentration mellan First Reserve Fund XII och Metallum Holding. Den 5 augusti 2011 meddelade den anmälande parten/de anmälande parterna kommissionen att den/de återkallade sin anmälan.


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

11.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 235/11


Meddelande till Emarat Kavkaz och Tehrik-e Taliban Pakistan som genom kommissionens förordning (EU) nr 796/2011 lagts till i de förteckningar som avses i artiklarna 2, 3 och 7 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter.

2011/C 235/12

1.

Genom gemensam ståndpunkt 2002/402/Gusp (1) uppmanas unionen att frysa tillgångar (även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser som tillhör medlemmar av al-Qaida-organisationen samt andra personer, grupper, företag och enheter som är associerade med dem, enligt den förteckning som upprättats i enlighet med UNSCR 1267(1999) och 1333(2000) och som ska uppdateras regelbundet av den FN-kommitté som inrättats genom UNSCR 1267(1999).

Den förteckning som upprättats av FN-kommittén omfattar

al-Qaida,

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är associerade med al-Qaida, and

juridiska personer, enheter och organ som ägs eller kontrolleras av, eller som på annat sätt stöder, någon av dessa associerade personer, enheter, organ och grupper.

Sådana handlingar eller sådan verksamhet som anger att en person, en grupp, ett företag eller en enhet är ”associerad med” al-Qaida omfattar följande:

a)

Deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för al-Qaida alternativt celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till denna organisation.

b)

Tillhandahållande, försäljning eller överförande av vapen och därtill hörande materiel till någon av dessa.

c)

Rekrytering till någon av dessa.

d)

Annat stöd till deras handlingar eller verksamhet.

2.

Den 29 juli 2011 beslutade FN-kommittén att lägga till Emarat Kavkaz och Tehrik-e Taliban Pakistan till förteckningen. De får när som helst lämna in en begäran till FN:s ombudsman, tillsammans med styrkande handlingar, om att beslutet att föra upp dem på FN:s förteckning omprövas. En sådan begäran ska ställas till följande adress:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tfn +1 2129632671

Fax +1 2129631300 / 3778

E-post: ombudsperson@un.org

För ytterligare information se http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Som en följd av det FN-beslut som avses i punkt 2 har kommissionen antagit förordning (EU) nr 796/2011 (2), som ändrar bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter (3). Genom ändringen, som görs med stöd av artiklarna 7.1 a och 7a.1 i förordning (EG) nr 881/2002, läggs Emarat Kavkaz och Tehrik-e Taliban Pakistan till i förteckningen i bilaga I till förordningen (nedan kallad bilaga I).

De personer och enheter som läggs till i bilaga I omfattas av följande åtgärder enligt förordning (EG) nr 881/2002:

1.

Frysning av alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs eller innehas av de berörda personerna och enheterna samt förbud (för alla) mot att direkt eller indirekt göra tillgångar och ekonomiska resurser tillgängliga för, eller till förmån för, de berörda personerna och enheterna (artiklarna 2 och 2a (4)),

2.

Förbud mot att direkt eller indirekt bevilja, sälja, tillhandahålla eller överföra teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning som rör militär verksamhet till de berörda personerna och enheterna (artikel 3).

4.

I artikel 7a i förordning (EG) nr 881/2002 (5) föreskrivs ett förfarande för omprövning om någon som uppförts på förteckningen lägger fram synpunkter på skälen till att vederbörande förts upp på förteckningen. De personer och enheter som genom förordning (EU) nr 796/2011 läggs till i bilaga I får begära information från kommissionen om skälen till att de förts upp på förteckningen. En sådan begäran ska ställas till följande adress:

Europeiska kommissionen

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

De berörda personerna och enheterna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot förordning (EU) nr 796/2011 vid Europeiska unionens tribunal enligt villkoren i artikel 263 fjärde och sjätte stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.

De personer och enheter som lagts till i bilaga I uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga, enligt förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 881/2002, med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar och ekonomiska resurser för grundläggande behov eller särskilda betalningar enligt artikel 2a i den förordningen.


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 4.

(2)  EUT L 205, 10.8.2011, s. 1.

(3)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(4)  Artikel 2a infördes genom rådets förordning (EG) nr 561/2003 (EUT L 82, 29.3.2003, s. 1).

(5)  Artikel 7a infördes genom rådets förordning (EU) nr 1286/2009 (EUT L 346, 23.12.2009, s. 42).