ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.235.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 235

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
11 август 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 235/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6205 — Eli Lilly/Janssen Pharmaceutica animal health business assets) ( 1 )

1

2011/C 235/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6240 — Temasek/E Oppenheimer/Tana JV) ( 1 )

1

2011/C 235/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6200 — APMM/Bollore/Douala International Terminal JV) ( 1 )

2

2011/C 235/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6232 — Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) ( 1 )

2

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2011/C 235/05

Известие на вниманието на образуванието, към което се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/137/ОВППС на Съвета, изпълнявано с Решение за изпълнение 2011/500/ОВППС на Съвета, и в Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 804/2011 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

3

 

Европейска комисия

2011/C 235/06

Обменен курс на еврото

4

2011/C 235/07

Административна комисия на Европейските общности за социално осигуряване на работници мигранти — Обменни курсове на валутите в съответствие с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета

5

2011/C 235/08

Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)  ( 1 )

7

2011/C 235/09

Решение за закриване на официалната процедура по разследване след оттегляне от страна на държавата-членка — Държавна помощ — Естония (членове от 107 до 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз) — Известие на Комисията съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС — оттегляне на уведомление — Държавна помощ C SA.30531 (11/C) (ex N 78/10) — Помощ за плащания за мощност за производството на електричество от шистов нефт ( 1 )

8

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 235/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6245 — Liberty Mutual Group/The Irish general business of Quinn Insurance Limited) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

9

2011/C 235/11

Оттегляне на уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6234 — First Reserve Fund XII/Metallum Holding) ( 1 )

10

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2011/C 235/12

Уведомление на вниманието на Emarat Kavkaz и Tehrik-e Taliban Pakistan, добавени в списъка, посочен в членове 2, 3 и 7 от Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда, по силата на Регламент (ЕС) № 796/2011 на Комисията

11

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

11.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 235/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6205 — Eli Lilly/Janssen Pharmaceutica animal health business assets)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 235/01

На 6 юли 2011 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32011M6205. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


11.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 235/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6240 — Temasek/E Oppenheimer/Tana JV)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 235/02

На 2 август 2011 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32011M6240. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


11.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 235/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6200 — APMM/Bollore/Douala International Terminal JV)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 235/03

На 4 август 2011 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32011M6200. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


11.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 235/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6232 — Allianz/Banco Popular/Popular Gestión)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 235/04

На 1 август 2011 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32011M6232. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

11.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 235/3


Известие на вниманието на образуванието, към което се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/137/ОВППС на Съвета, изпълнявано с Решение за изпълнение 2011/500/ОВППС на Съвета, и в Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 804/2011 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

2011/C 235/05

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Следната информация се предоставя на вниманието на образуванието, включено в приложение IV към Решение 2011/137/ОВППС на Съвета, изпълнявано с Решение за изпълнение 2011/500/ОВППС на Съвета (1), и в приложение III към Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 804/2011 на Съвета (2) относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия.

Съветът на Европейския съюз реши, че образуванието, което е посочено в изброените по-горе приложения, следва да бъде включено в списъка на лицата и образуванията, към които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/137/ОВППС на Съвета и Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия. Основанията за вписване на тези образувания са посочени в съответните вписвания в посочените приложения.

На засегнатото образувание се обръща внимание на възможността да подаде заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и)-членка(и), както е посочено на уебсайтовете в приложение IV към Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета, за да получи разрешение да използва замразени средства за основни нужди или определени плащания (вж. член 7 от регламента).

Засегнатото образувание може да отправи до Съвета искане, придружено от удостоверителни документи, за преразглеждане на решението за включването му в посочения по-горе списък, на следния адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

На засегнатото образувание се обръща внимание и на възможността да оспори решението на Съвета пред Общия съд на Европейския съюз съгласно условията, предвидени в член 275, втора алинея и член 263, четвърта и шеста алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  OB L 206, 11.8.2011 г., стp. 53.

(2)  OB L 206, 11.8.2011 г., стp. 19.


Европейска комисия

11.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 235/4


Обменен курс на еврото (1)

10 август 2011 година

2011/C 235/06

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,4367

JPY

японска йена

109,84

DKK

датска крона

7,4508

GBP

лира стерлинг

0,88430

SEK

шведска крона

9,2323

CHF

швейцарски франк

1,0451

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,8105

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,088

HUF

унгарски форинт

273,18

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7092

PLN

полска злота

4,1006

RON

румънска лея

4,2643

TRY

турска лира

2,5171

AUD

австралийски долар

1,3891

CAD

канадски долар

1,4133

HKD

хонконгски долар

11,2127

NZD

новозеландски долар

1,7183

SGD

сингапурски долар

1,7452

KRW

южнокорейски вон

1 552,18

ZAR

южноафрикански ранд

10,2264

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,2150

HRK

хърватска куна

7,4430

IDR

индонезийска рупия

12 258,65

MYR

малайзийски рингит

4,3202

PHP

филипинско песо

61,070

RUB

руска рубла

42,1060

THB

тайландски бат

42,929

BRL

бразилски реал

2,3012

MXN

мексиканско песо

17,4084

INR

индийска рупия

65,0250


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


11.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 235/5


Член 107, параграфи 1, 2 и 4 от Регламент (ЕИО) № 574/72

Референтен период: юли 2011 г.

Период на прилагане: октомври, ноември и декември 2011 г.

07-2011

EUR

BGN

CZK

DKK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

1 EUR =

1

1,95580

24,3346

7,45598

0,709238

3,45280

267,681

3,99508

4,24134

1 BGN =

0,511300

1

12,4423

3,81224

0,362633

1,76542

136,865

2,04268

2,16860

1 CZK =

0,0410937

0,0803711

1

0,306394

0,0291452

0,141888

11,0000

0,164173

0,174293

1 DKK =

0,134121

0,262313

3,26377

1

0,0951234

0,463091

35,9015

0,535822

0,568851

1 LVL =

1,40996

2,75761

34,3109

10,5127

1

4,86832

377,420

5,63292

5,98014

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,04779

2,15940

0,205410

1

77,5258

1,15706

1,22838

1 HUF =

0,00373579

0,00730646

0,0909090

0,0278540

0,00264957

0,0128989

1

0,0149248

0,0158448

1 PLN =

0,250308

0,489552

6,09115

1,86629

0,177528

0,864263

67,0026

1

1,06164

1 RON =

0,235774

0,461128

5,73748

1,75793

0,167220

0,814082

63,1123

0,941938

1

1 SEK =

0,109481

0,214122

2,66417

0,816286

0,0776479

0,378015

29,3059

0,437384

0,464345

1 GBP =

1,13025

2,21054

27,5042

8,42713

0,801617

3,90253

302,547

4,51544

4,79378

1 NOK =

0,128488

0,251296

3,12669

0,958000

0,0911282

0,443642

34,3937

0,513318

0,544960

1 ISK =

0,00603686

0,0118069

0,146905

0,0450107

0,00428157

0,0208441

1,61595

0,0241177

0,0256044

1 CHF =

0,849913

1,66226

20,6823

6,33694

0,602791

2,93458

227,506

3,39547

3,60477


07-2011

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

9,13403

0,884760

7,78286

165,649

1,17659

1 BGN =

4,67023

0,452377

3,97937

84,6963

0,601590

1 CZK =

0,375351

0,0363581

0,319827

6,80714

0,0483505

1 DKK =

1,22506

0,118664

1,04384

22,2169

0,157805

1 LVL =

12,8787

1,24748

10,9735

233,559

1,65895

1 LTL =

2,64540

0,256244

2,25407

47,9753

0,340764

1 HUF =

0,0341228

0,00330528

0,0290751

0,618830

0,00439550

1 PLN =

2,28632

0,221462

1,94811

41,4633

0,294510

1 RON =

2,15357

0,208604

1,83500

39,0558

0,277410

1 SEK =

1

0,0968641

0,852072

18,1354

0,128814

1 GBP =

10,3237

1

8,79658

187,225

1,32984

1 NOK =

1,17361

0,113681

1

21,2838

0,151177

1 ISK =

0,0551409

0,00534117

0,046984

1

0,00710291

1 CHF =

7,76314

0,751969

6,61475

140,787

1

Note: all cross rates involving ISK are calculated using ISK/EUR rate data from the Central Bank of Iceland

reference: Jul-11

1 EUR in national currency

1 unit of N.C. in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

24,3346

0,0410937

DKK

7,45598

0,134121

LVL

0,709238

1,40996

LTL

3,45280

0,289620

HUF

267,681

0,00373579

PLN

3,99508

0,250308

RON

4,24134

0,235774

SEK

9,13403

0,109481

GBP

0,884760

1,13025

NOK

7,78286

0,128488

ISK

165,649

0,00603686

CHF

1,17659

0,849913

Note: ISK/EUR rates based on data from the Central Bank of Iceland

1.

Регламент (ЕИО) № 574/72 определя, че обменният курс за дадена валута в стойности, деноминирани в друга валута, е курсът, изчислен от Комисията и основаващ се на средномесечната стойност през референтния период, определен в параграф 2, на съответните обменни курсове, публикувани от Европейската централна банка.

2.

Референтният период е:

месец януари за обменни курсове, приложими от 1 април следващата година,

месец април за обменни курсове, приложими от 1 юли следващата година,

месец юли за обменни курсове, приложими от 1 октомври следващата година,

месец октомври за обменни курсове, приложими от 1 януари следващата година.

Обменните курсове на валутите се публикуват във втория Официален вестник на Европейския съюз (серия C) от февруари, май, август и ноември.


11.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 235/7


Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки

(текст от значение за ЕИП)

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)

2011/C 235/08

ЕОС (1)

Заглавие и номер на хармонизирания стандарт

(и референтен документ)

Дата на публикуван е в ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

CEN

EN 71-1:2011

Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства

18.6.2011 г.

 

 

CEN

EN 71-2:2011

Безопасност на играчки. Част 2: Възпламенимост

21.7.2011 г.

 

 

Cenelec

EN 62115:2005

Електрически играчки. Безопасност

IEC 62115:2003 (с промени) + A1:2004

Настоящата е първата публикация

 

 

EN 62115:2005/A2:2011

IEC 62115:2003/A2:2010 (с промени)

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

датата на тази публикация

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация по стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните изисквания на директивата за онези продукти, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните изисквания на директивата за онези продукти, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт (колона 3) се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

БЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации по стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е приложен към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 98/48/ЕО.

Европейските организации по стандартизация приемат хармонизирани стандарти на английски език (CEN и Cenelec публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните институти по стандартизация превеждат заглавията на хармонизираните стандарти на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички езици на Общността.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  EOC: Европейска организация по стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Тел. +32 25500811; Факс +32 25500819 (http://www.cen.eu),

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Тел. +32 25196871; Факс +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Тел. +33 492944200; Факс +33 493654716 (http://www.etsi.eu).


11.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 235/8


РЕШЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ОФИЦИАЛНАТА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ СЛЕД ОТТЕГЛЯНЕ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА

Държавна помощ — Естония

(членове от 107 до 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз)

Известие на Комисията съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС — оттегляне на уведомление

Държавна помощ C SA.30531 (11/C) (ex N 78/10) — Помощ за плащания за мощност за производството на електричество от шистов нефт

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 235/09

Комисията реши да закрие официалната процедура по разследване съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС, започната на 23 март 2011 г. във връзка с посочената по-горе мярка, като отбелязва, че Естония е оттеглила своето уведомление на 23 май 2011 г.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

11.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 235/9


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6245 — Liberty Mutual Group/The Irish general business of Quinn Insurance Limited)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 235/10

1.

На 29 юли 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Liberty Mutual Direct Insurance Company Limited („Liberty“, Ирландия), принадлежащо на американската група Liberty Mutual (Liberty Group), придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над общия застрахователен бизнес в Република Ирландия („ROI general insurance business“) на предприятието Quinn Insurance Limited (QIL) посредством покупка на активи.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Liberty Group: застраховки на имущество и при нещастни случаи, който осигурява широк набор от застрахователни пакети и услуги, включително автомобилни застраховки, застраховки на имущество, застраховки гражданска отговорност, обезщетения за работници, застраховки срещу множество търговски рискове, глобални застрахователни услуги, групови застраховки за недееспособност, приети презастраховки и презастрахователни гаранции в САЩ и други държави по света,

за предприятие ROI general insurance business: общ застрахователен бизнес в Република Ирландия, с изключение на здравните застраховки и застраховки „Живот“ на QIL и някои други активи и застрахователни отговорности.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6245 — Liberty Mutual Group/The Irish general business of Quinn Insurance Limited, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


11.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 235/10


Оттегляне на уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6234 — First Reserve Fund XII/Metallum Holding)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 235/11

(Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета)

На 15 юли 2011 г. Европейската комисия получи уведомление за предложена концентрация между First Reserve Fund XII и Metallum Holding. На 5 август 2011 г. уведомяващата(щите) страна(и) информира(ха) Комисията, че тя/те оттеглят своето уведомление.


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

11.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 235/11


Уведомление на вниманието на Emarat Kavkaz и Tehrik-e Taliban Pakistan, добавени в списъка, посочен в членове 2, 3 и 7 от Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда, по силата на Регламент (ЕС) № 796/2011 на Комисията

2011/C 235/12

1.

Обща позиция 2002/402/ОВППС (1) призовава Съюза да замрази средствата и икономическите ресурси на членовете на организацията Ал Кайда и на други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с нея и посочени в съставения по силата на резолюции 1267(1999) и 1333(2000) на Съвета за сигурност на ООН списък, който подлежи на редовно актуализиране от Комитета на ООН, създаден по силата на Резолюция 1267(1999) на Съвета за сигурност на ООН.

Списъкът, съставен от този Комитет на ООН, включва:

Ал Кайда,

физически или юридически лица, образувания, органи и групи, свързани с Ал Кайда, и

юридически лица, образувания и органи, притежавани или контролирани, или подкрепящи по друг начин което и да е от тези свързани лица, образувания, органи и групи.

Действията или дейностите, които свидетелстват, че дадено лице, група, предприятие или образувание е „свързано с“ Ал Кайда, включват:

а)

участие във финансирането, планирането, улесняването, подготовката или извършването на действия или дейности от, съвместно със, използвайки името на, от името на или в подкрепа на Ал Кайда или която и да е клетка, асоциирана организация, фракционна или производна група от тях;

б)

снабдяване, продажба или прехвърляне на оръжия и свързани с тях принадлежности на която и да е от тях;

в)

вербуване на хора за която и да е от тях; или

г)

подпомагане по друг начин на действията или дейностите на която и да е от тях.

2.

На 29 юли 2011 г. Комитетът на ООН реши да добави Emarat Kavkaz и Tehrik-e Taliban Pakistan в съответния списък. Те могат да подадат по всяко време искане до омбудсмана на ООН за преразглеждане на горепосоченото решение за включването им в списъка на ООН, като приложат съответните подкрепящи документи. Това искане следва да се изпрати на следния адрес:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Тел. +1 2129632671

Факс +1 2129631300 / 3778

Електронна поща: ombudsperson@un.org

За повече информация вж. http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Във връзка с решението на ООН по параграф 2 Комисията прие Регламент (ЕС) № 796/2011 (2), с който се изменя приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (3). Чрез изменението, направено в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 881/2002, в списъка в приложение I към този регламент („приложение I“) се добавят Emarat Kavkaz и Tehrik-e Taliban Pakistan.

Следните мерки от Регламент (ЕО) № 881/2002 се отнасят до лицата и образуванията, включени в приложение I:

1.

замразяване на всички средства и икономически ресурси, принадлежащи на съответните лица и образувания или притежавани от тях, или в тяхно владение, и забрана (за всеки) за предоставяне на средства и икономически ресурси на които и да е от съответните лица и образувания или в тяхна полза, пряко или непряко (членове 2 и 2а (4)); и

2.

забрана за предоставяне, продажба, доставка или прехвърляне, пряко или непряко, на техническа консултация, помощ или обучение, свързани с военни дейности, на което и да е от съответните лица и образувания (член 3).

4.

В член 7а от Регламент (ЕО) № 881/2002 (5) се предвижда процес на преразглеждане при представяне на становища относно основанията за включване в списъка от страна на включените в него. Лицата и образуванията, добавени в приложение I с Регламент (ЕС) № 796/2011, могат да отправят запитване до Комисията за основанията за включването им в този списък. Това запитване следва да бъде изпратено на следния адрес:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

На съответните лица и образувания се обръща също внимание, че имат възможност да оспорят Регламент (ЕС) № 796/2011 пред Общия съд на Европейския съюз в съответствие с условията, предвидени в четвъртия и шестия параграф на член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

6.

С цел спазване на надлежния ред на лицата и образуванията, включени в приложение I, се обръща внимание, че имат възможност да подадат заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и)-членка(и), изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 881/2002, за да получат разрешение за използване на замразени средства и икономически ресурси за основни нужди или специални плащания в съответствие с член 2а от посочения регламент.


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 4.

(2)  OB L 205, 10.8.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.

(4)  Член 2а беше добавен с Регламент (ЕО) № 561/2003 на Съвета (ОВ L 82, 29.3.2003 г., стр. 1).

(5)  Член 7а беше добавен с Регламент (ЕС) № 1286/2009 на Съвета (ОВ L 346, 23.12.2009 г., стр. 42).