ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.144.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 144

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
24 mei 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2013/C 144/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2013/C 144/02

Wisselkoersen van de euro

6

2013/C 144/03

Mededeling van de Commissie betreffende de thans bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages en de referentie- en disconteringspercentages voor 27 lidstaten, zoals die vanaf 1 juni 2013 gelden (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 (PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1))

7


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2013/C 144/04

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6943 — Triton/Befesa) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

8


 

2013/C 144/05

Bericht aan de lezer (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL