11.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/14


Rozhodnutie o ukončení formálneho vyšetrovacieho konania po stiahnutí oznámenia štátom EZVO

Zmluva o dodávke elektrickej energie so spoločnosťou PCC z roku 2014 a dohoda o prenose elektrickej energie z roku 2014

(2016/C 52/09)

Rozhodnutím č. 238/15/COL zo 17. júna 2015 Dozorný úrad EZVO rozhodol o ukončení formálneho vyšetrovacieho konania podľa časti II článku 4 ods. 4 protokolu 3 k Dohode o dozore a súde, ktoré sa začalo 10. decembra 2014 rozhodnutím č. 543/14/COL, pokiaľ ide o i) zmluvu o dodávke elektrickej energie medzi spoločnosťou Landsvirkjun hf. a spoločnosťou PCC Bakki Silicon hf. podpísanú 17. marca 2014 a ii) dohodu o prenose elektrickej energie uzatvorenú 7. februára 2014 medzi spoločnosťou Landsnet hf. a spoločnosťou PCC Bakki Silicon hf.

Vec sa stala bezpredmetnou vzhľadom na stiahnutie oznámenia štátom EZVO a skutočnosť, že zmluvy boli ukončené zmluvnými stranami pred nadobudnutím platnosti.

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na webovej stránke Dozorného úradu EZVO:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.