11.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 52/14


Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego wskutek wycofania zgłoszenia przez państwo EFTA

Umowa o sprzedaż energii elektrycznej zawarta przez przedsiębiorstwo PCC w 2014 r. i umowa o przesyłanie energii z 2014 r.

(2016/C 52/09)

Decyzją 238/15/COL z dnia 17 czerwca 2015 r. Urząd Nadzoru EFTA postanowił zamknąć, zgodnie z częścią II art. 4 ust. 4 protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i Trybunale, formalne postępowanie wyjaśniające wszczęte dnia 10 grudnia 2014 r. decyzją nr 543/14/COL w sprawie (i) umowy o sprzedaż energii elektrycznej zawartej przez przedsiębiorstwo Landsvirkjun hf. i przedsiębiorstwo PCC Bakki Silicon hf. w dniu 17 marca 2014 r. oraz (ii) umowy o przesyłanie energii zawartej przez przedsiębiorstwo Landsnet hf. i przedsiębiorstwo PCC Bakki Silicon hf. w dniu 7 lutego 2014 r.

Sprawa stała się bezprzedmiotowa ze względu na wycofanie zgłoszenia przez państwo EFTA oraz fakt, że umowy zostały rozwiązane przez strony, zanim zaczęły obowiązywać.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.