11.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 52/14


Besluit tot afsluiting van de formele onderzoeksprocedure na intrekking door de EVA-staat

PCC-elektriciteitscontract 2014 en elektriciteitstransmissiecontract 2014

(2016/C 52/09)

Bij Besluit 238/15/COL van 17 juni 2015 heeft de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA besloten de formele onderzoeksprocedure van artikel 4, lid 4, van deel II van Protocol 3 bij de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie, die op 10 december 2014 is ingeleid bij Besluit nr. 543/14/COL voor i) het op 17 maart 2014 door Landsvirkjun hf. en PCC Bakki Silicon hf. ondertekende elektriciteitscontract, en ii) het op 7 februari 2014 gesloten elektriciteitstransmissiecontract tussen Landsnet hf. en PCC Bakki Silicon hf., te beëindigen.

De zaak is zonder voorwerp geraakt als gevolg van de intrekking van de aanmelding door de EVA-staat en het feit dat de contracten door de partijen bij die contracten zijn beëindigd nog voordat zij in werking traden.

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/