11.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 52/14


Lēmums izbeigt formālo izmeklēšanas procedūru pēc EBTA valsts atsaukuma

2014. gada PCC elektroenerģijas līgums un 2014. gada elektropārvades nolīgums

(2016/C 52/09)

Ar 2015. gada 17. jūnija Lēmumu Nr. 238/15/COL EBTA Uzraudzības iestāde saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas nolīguma 3. protokola II daļas 4. panta 4. punktu ir izlēmusi slēgt formālo izmeklēšanas procedūru, kas tika sākta 2014. gada 10. decembrī ar Lēmumu Nr. 543/14/COL attiecībā uz i) 2014. gada 17. martā starp Landsvirkjun hf. un PCC Bakki Silicon hf. parakstīto elektroenerģijas līgumu un ii) 2014. gada 7. februārī starp Landsnet hf. un PCC Bakki Silicon noslēgto elektropārvades nolīgumu.

Lietai vairs nav pamata, jo EBTA valsts ir atsaukusi paziņojumu un puses ir izbeigušas līgumus pirms to stāšanās spēkā.

Lēmuma autentiskais teksts bez konfidenciālas informācijas ir pieejams EBTA Uzraudzības iestādes tīmekļa vietnē:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.