5.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/25


DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie wycofania z obrotu produktów uzyskanych z kukurydzy GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6)

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1810)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(2007/308/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 8 ust. 6 i art. 20 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Produkty uzyskane z kukurydzy GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) zostały zgłoszone jako istniejące produkty przez Monsanto Europe S.A. (dalej zwany „zgłaszającym”) w ramach art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 20 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (dalej zwanego „rozporządzeniem”) i wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Zgłoszenie to obejmowało dodatki do żywności, materiały paszowe i dodatki do pasz wyprodukowane z kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6.

(2)

We Wspólnocie nie zostało udzielone żadne zezwolenie na wprowadzenie do obrotu nasion uzyskanych z kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6. Zgłaszający kukurydzę MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 w piśmie z dnia 1 marca 2007 r. skierowanym do Komisji poinformował, że rok 2005 był ostatnim rokiem, w którym odbywała się zatwierdzona sprzedaż handlowa nasion kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 w skali światowej.

(3)

Zgłaszający następnie poinformował Komisję, że nie zamierza składać wniosku o odnowienie zezwolenia na produkty uzyskane z kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6, na podstawie rozporządzenia zgodnie odpowiednio z art. 8 ust. 4 akapit drugi, art. 11, art. 20 ust. 4 akapit drugi i art. 23. W związku z tym produktów uzyskanych z kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 nie można wprowadzać do obrotu we Wspólnocie po dacie 18 kwietnia 2007 r.

(4)

Środki zapewniające skuteczne wycofanie z obrotu nasion kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 nie są konieczne, ponieważ nasiona te nigdy nie mogły być legalnie wprowadzone na rynek Wspólnoty. Ponieważ zgłaszający wstrzymał sprzedaż nasion kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 na całym świecie po sezonie sadzenia w 2005 r., zapasy produktów uzyskanych z kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 zostały zużyte i również nie oczekuje się, aby były obecne na rynku po dacie 18 kwietnia 2007 r. Jednak śladowe ilości kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 nadal mogą występować w żywności i produktach paszowych przez pewien okres czasu.

(5)

Do celów pewności prawnej jest zatem konieczne wprowadzenie okresu przejściowego, w którym żywność i produkty paszowe mogą zawierać wspomniany materiał, a jego obecność nie jest uważana za naruszenie art. 4 ust. 2 lub art. 16 ust. 2 rozporządzenia, tam gdzie jest ona przypadkowa lub nieunikniona technicznie.

(6)

Tolerowany poziom i okres czasu powinny zostać ustalone z uwzględnieniem czasu niezbędnego do uzyskania wyników w całym łańcuchu żywnościowym i paszowym spowodowanych brakiem dostępności nasion. We wszystkich przypadkach tolerowany poziom powinien pozostać poniżej wartości progowej etykietowania i identyfikowalności nie większej niż 0,9 % przewidzianej w rozporządzeniu dla przypadkowego lub nieuniknionego technicznie występowania genetycznie zmodyfikowanego materiału w żywności i paszy.

(7)

Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy dotyczące kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81ØØ-6, przewidziane w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, należy zmienić w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji.

(8)

Przeprowadzono konsultacje ze zgłaszającym w sprawie środków przewidzianych w niniejszej decyzji.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Obecność materiału wyprodukowanego z kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 w żywności i produktach paszowych zgłoszonych w ramach art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 20 ust. 1 lit. b) rozporządzenia jest tolerowana przez okres pięciu lat, począwszy od daty notyfikacji niniejszej decyzji:

a)

pod warunkiem że jego występowanie jest przypadkowe lub nieuniknione technicznie; oraz

b)

w proporcji nie większej niż 0,9 %.

Artykuł 2

Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy dotyczące kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6, przewidziane w art. 28 rozporządzenia, zostają zmienione w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do przedsiębiorstwa Monsanto Europe S.A., Scheldelaan 460, Haven 627, 2040 Antwerp, Belgia, reprezentującego spółkę Monsanto Company, Stany Zjednoczone Ameryki.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1981/2006 (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 99).