ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.266.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 266

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
2 oktober 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 897/2012 av den 1 oktober 2012 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för acibenzolar-S-metyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenikan, dimoxistrobin, metoxifenozid och nikotin i eller på vissa produkter ( 1 )

1

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 898/2012 av den 1 oktober 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

32

 

 

BESLUT

 

 

2012/533/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 september 2012 om Europeiska unionens ståndpunkt i den gemensamma kommitté som inrättats genom artikel 11 i avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, vad gäller antagande av den gemensamma kommitténs arbetsordning

34

 

 

2012/534/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 september 2012 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta inom den gemensamma kommittén EU–Icao vad gäller beslutet om antagande av en bilaga om flygsäkerhet till samarbetsmemorandumet mellan Europeiska unionen och Internationella civila luftfartsorganisationen om en ram för ett utökat samarbete

37

 

 

2012/535/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 26 september 2012 om nödåtgärder för att förhindra spridningen av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematoden) inom unionen [delgivet med nr C(2012) 6543]

42

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

2.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 266/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 897/2012

av den 1 oktober 2012

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för acibenzolar-S-metyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenikan, dimoxistrobin, metoxifenozid och nikotin i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artikel 14.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För acibenzolar-S-metyl, cyazofamid och metoxifenozid har gränsvärden fastställts i bilaga II och i del B i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. För amisulbrom, diflufenikan, dimoxistrobin och nikotin har gränsvärden fastställts i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005.

(2)

I samband med ett förfarande för godkännande av att ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet acibenzolar-S-metyl används på sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea, lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av de befintliga gränsvärdena.

(3)

I fråga om amisulbrom har en sådan ansökan gjorts för användning på tomater, auberginer och sallat. I fråga om cyazofamid har en sådan ansökan gjorts för pepparrot. I fråga om diflufenikan har en sådan ansökan gjorts för oliver för oljeproduktion. I fråga om dimoxistrobin har en sådan ansökan gjorts för råg, senapsfrön och solrosfrön. I fråga om metoxifenozid har en sådan ansökan gjorts för bladgrönsaker och färska örter (utom escarole, vinblad, vattenkrasse och endivesallat).

(4)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades dessa ansökningar av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen.

(5)

När det gäller nikotin i vilda svampar fastställdes tillfälliga gränsvärden med förbehållet att gränsvärdena skulle ses över på grundval av en utvärdering av nya uppgifter och upplysningar, inklusive vetenskapliga bevis på naturlig förekomst eller bildning av nikotin i vilda svampar. Kommissionen har fått nya uppgifter och upplysningar från europeiska livsmedelsföretagare som bekräftar att förekomsten av nikotin i vilda svampar ligger på nivåer som är förenliga med de gällande gränsvärdena. Det saknas dock fortfarande vetenskapliga bevis för att nikotin förekommer naturligt i vilda svampar och för hur ämnet bildas. Därför gäller fortfarande det beslut som ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa fattade den 11 maj 2009 om gränsvärdena för vilda svampar under två år, även om giltighetstiden för dessa gränsvärden bör förlängas med ytterligare två år, i avvaktan på sådan information.

(6)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, nedan kallad myndigheten, bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenterna och i förekommande fall för djur, och lämnade därefter motiverade yttranden om de föreslagna gränsvärdena (2). Den sände dessa yttranden till kommissionen och medlemsstaterna och gjorde dem tillgängliga för allmänheten.

(7)

I fråga om alla andra användningar fann myndigheten att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärden som de sökande begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av exponeringen för 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Myndigheten tog hänsyn till de senaste rönen om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för ämnena genom konsumtion av de livsmedelsprodukter som kan innehålla dessa ämnen eller korttidsexponeringen till följd av extrem konsumtion av de berörda grödorna och produkterna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.

(8)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till övriga faktorer av relevans för ärendet i fråga uppfyller de aktuella ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(9)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 oktober 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Efsas vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu:

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for acibenzolar-S-methyl in lettuce and other salad plants including Brassicaceae”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):(3), artikelnr 2632.

 

”Reasoned opinion on the setting of new MRLs for amisulbrom in tomatoes, aubergines and lettuce”, The EFSA Journal, vol. (10)2012:4, artikelnr 2686 [29 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2686.

 

”Reasoned Opinion Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for cyazofamid in horseradish”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):3, artikelnr 2647 [22 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2647.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for diflufenican in olives for oil production”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):3, artikelnr 2649 [23 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2649.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimoxystrobin in rye, sunflower seed and mustard seed”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):3, artikelnr 2648 [28 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2648.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for methoxyfenozide in various leafy vegetables”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):4, artikelnr 2667 [30 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2667.


BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga II ska kolumnerna för acibenzolar-S-metyl, cyazofamid och metoxifenozid ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

Acibenzolar-s-metyl (summan av acibenzolar-s-metyl och acibenzolarsyra (CGA 210007) uttryckt som acibenzolar-s-metyl)

Cyazofamid

Metoxifenozid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

 

 

 

0110000

i)

Citrusfrukter

0,02 (2)

0,01 (2)

1

0110010

grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

 

 

 

0110020

apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

 

 

 

0110030

citroner (suckatcitron, citron)

 

 

 

0110040

limefrukter

 

 

 

0110050

mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)

 

 

 

0110990

övriga

 

 

 

0120000

ii)

Trädnötter (skalade eller oskalade)

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0120010

mandlar

0,02 (2)

 

 

0120020

paranötter

0,02 (2)

 

 

0120030

cashewnötter

0,02 (2)

 

 

0120040

kastanjer

0,02 (2)

 

 

0120050

kokosnötter

0,02 (2)

 

 

0120060

hasselnötter (filberthasselnöt)

0,1

 

 

0120070

macadamianötter

0,02 (2)

 

 

0120080

pekannötter

0,02 (2)

 

 

0120090

pinjenötter

0,02 (2)

 

 

0120100

pistaschmandlar

0,02 (2)

 

 

0120110

valnötter

0,02 (2)

 

 

0120990

övriga

0,02 (2)

 

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

0,02 (2)

0,01 (2)

2

0130010

äpplen (vildapel)

 

 

 

0130020

päron (nashipäron)

 

 

 

0130030

kvitten

 

 

 

0130040

mispel

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

japansk mispel

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

övriga

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrukter

 

0,01 (2)

 

0140010

aprikoser

0,2

 

0,3

0140020

körsbär (sötkörsbär, surkörsbär)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0140030

persikor (nektariner och liknande hybrider)

0,2

 

0,3

0140040

plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån)

0,02 (2)

 

0,1

0140990

övriga

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0150000

v)

Bär och små frukter

0,02 (2)

 

 

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

 

0,5

1

0151010

bordsdruvor

 

 

 

0151020

druvor för vinframställning

 

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

0,01 (2)

2

0153000

c)

Rubusfrukter

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0153010

björnbär

 

 

 

0153020

blåhallon (loganbär, boysenbär och hjortron)

 

 

 

0153030

hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus),korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

0153990

övriga

 

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

0,01 (2)

 

0154010

blåbär (blåbär)

 

 

4

0154020

tranbär (lingon)

 

 

0,7

0154030

vinbär (röda, svarta och vita)

 

 

0,02 (2)

0154040

krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)

 

 

0,02 (2)

0154050

nypon

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

mullbär (frukt av jordgubbsträd)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

övriga

 

 

0,02 (2)

0160000

vi)

Diverse frukter

 

0,01 (2)

 

0161000

a)

Ätligt skal

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0161010

dadlar

 

 

 

0161020

fikon

 

 

 

0161030

bordsoliver

 

 

 

0161040

kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

carambola (bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

persimon

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple (vattenäpple), malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

övriga

 

 

 

0162000

b)

Oätligt skal, små

0,02 (2)

 

 

0162010

kiwifrukter

 

 

1

0162020

litchiplommon (pulasan, rambutan, mangostan)

 

 

0,02 (2)

0162030

passionsfrukter

 

 

0,02 (2)

0162040

kaktusfikon

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

stjärnäpple

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

amerikansk persimon (Verginia kaki) (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel (gul sapot) och mameysapot)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

övriga

 

 

0,02 (2)

0163000

c)

Oätligt skal, stora

 

 

 

0163010

avokado

0,02 (2)

 

0,7

0163020

bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

0,1

 

0,02 (2)

0163030

mango

0,5

 

0,02 (2)

0163040

papaya

0,02 (2)

 

1

0163050

granatäpplen

0,02 (2)

 

0,6

0163060

kirimoja (sockerannona, ilama och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

guava (drakfrukt (röd pitahaya) (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

ananas

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0163090

brödfrukt (jackfrukt)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

durian

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

taggannona

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

övriga

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

0210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

0,02 (2)

 

 

0211000

a)

Potatis

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0212010

maniok (dasheen, taro, eddo, tannia)

 

 

 

0212020

sötpotatis

 

 

 

0212030

jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)

 

 

 

0212040

arrowrot

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

övriga

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

0213010

rödbetor

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213020

morötter

 

0,01 (2)

0,5

0213030

rotselleri

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213040

pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter)

 

0,1

0,02 (2)

0213050

jordärtskockor

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213060

palsternackor

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213070

rotpersilja

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213080

rädisor (svart rättika, japansk rättika och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

0,01 (2)

0,4

0213090

haverrot (svartrot, spansk taggfibbla)

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213100

kålrötter

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213110

rovor

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213990

övriga

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0220000

ii)

Lökgrönsaker

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0220010

vitlök

 

 

 

0220020

kepalök (gul och röd lök) (silverlök)

 

 

 

0220030

schalottenlök

 

 

 

0220040

knipplök (piplök (salladslök) och liknande sorter)

 

 

 

0220990

övriga

 

 

 

0230000

iii)

Fruktgrönsaker

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

0231010

tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och L. chinense))

1

0,2

2

0231020

paprikor (chilipeppar)

0,02 (2)

0,01 (2)

1

0231030

auberginer (äggplanta) (pepino)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,5

0231040

okra

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0231990

övriga

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

0232010

slanggurkor

 

 

 

0232020

druvgurkor

 

 

 

0232030

zucchini (sommarsquash, patisson)

 

 

 

0232990

övriga

 

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

0233010

meloner (kiwano)

 

 

 

0233020

pumpor (vintersquash)

 

 

 

0233030

vattenmeloner

 

 

 

0233990

övriga

 

 

 

0234000

d)

Sockermajs

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Kålgrönsaker

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0241000

a)

Blommande kål

 

 

 

0241010

broccoli (calabrese, daggkål (kinesisk broccoli), raab-broccoli (broccolirybs))

 

 

 

0241020

blomkål

 

 

 

0241990

övriga

 

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

0242010

brysselkål

 

 

 

0242020

huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)

 

 

 

0242990

övriga

 

 

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

 

0243010

salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak-choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe-tsai))

 

 

 

0243020

grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)

 

 

 

0243990

övriga

 

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

 

 

0250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

0,01 (2)

 

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

0,3 (+)

 

 

0251010

Vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

 

 

4

0251020

sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

 

 

4

0251030

escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria)

 

 

0,02 (2)

0251040

kryddkrasse

 

 

4

0251050

vinterkrasse (vårgyllen)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

senapskål, ruccolasallat (sandsenap)

 

 

4

0251070

sareptasenap

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

blad och groddar av Brassica spp (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet))

 

 

4

0251990

övriga

 

 

4

0252000

b)

Spenat och liknande (blad)

 

 

4

0252010

spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius))

0,3

 

 

0252020

portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

betblad (mangold) (rödbetsblad)

0,02 (2)

 

 

0252990

övriga

0,02 (2)

 

 

0253000

c)

Vinblad (vinrankeblad)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0255000

e)

Endivesallat

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0256000

f)

Örter

0,3

 

4

0256010

körvel

 

 

 

0256020

gräslök

 

 

 

0256030

snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad)

 

 

 

0256040

persilja

 

 

 

0256050

salvia (vinterkyndel, sommarkyndel)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

rosmarin

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

timjan (mejram, oregano)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

lagerblad

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

dragon (isop)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

övriga (ätliga blommor)

 

 

 

0260000

vi)

Baljväxter (färska)

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0260010

bönor (med skida) (trädgårdsböna (haricots verts, brytböan), rosenböna, snittböna, långböna)

 

 

2

0260020

bönor (utan skida) (bondböna, flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)

 

 

0,3

0260030

ärter (med skida) (sockerärt/ärt)

 

 

0,02 (2)

0260040

ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)

 

 

0,3

0260050

linser

 

 

0,02 (2)

0260990

övriga

 

 

0,02 (2)

0270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0270010

sparris

 

 

 

0270020

kardon

 

 

 

0270030

stjälkselleri

 

 

 

0270040

fänkål

 

 

 

0270050

kronärtskockor

 

 

 

0270060

purjolök

 

 

 

0270070

rabarber

 

 

 

0270080

bambuskott

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

palmhjärtan

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

övriga

 

 

 

0280000

viii)

Svampar

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0280010

Odlade (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostron-mussling, shiitake)

 

 

 

0280020

Vilda (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)

 

 

 

0280990

övriga

 

 

 

0290000

ix)

Havsväxter

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0300010

bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)

 

 

5

0300020

linser

 

 

0,02 (2)

0300030

ärter (kikärter, foderärter, rödvial)

 

 

0,02 (2)

0300040

lupin

 

 

0,02 (2)

0300990

övriga

 

 

0,02 (2)

0400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

 

 

0401000

i)

Oljeväxtfröer

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0401010

linfrön

 

 

0,05 (2)

0401020

jordnötter

 

 

0,05 (2)

0401030

vallmofrön

 

 

0,05 (2)

0401040

sesamfrön

 

 

0,05 (2)

0401050

solrosfrön

 

 

0,05 (2)

0401060

rapsfrön (åkerkål, rybs)

 

 

0,05 (2)

0401070

sojabönor

 

 

2

0401080

senapsfrön

 

 

0,05 (2)

0401090

bomullsfrön

 

 

2

0401100

pumpafrön (andra frön av gurkväxter)

 

 

0,05 (2)

0401110

safflor

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

gurkört

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

oljedådra

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

hampa

 

 

0,05 (2)

0401150

ricin

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

övriga

 

 

0,05 (2)

0402000

ii)

Oljeväxtfrukter

 

 

 

0402010

oliver för oljeproduktion

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0402020

palmnöt (oljepalmkärnor)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

palmfrukt

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

kapok

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

övriga

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

SPANNMÅL

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0500010

korn

 

 

 

0500020

bovete (amarantfrö, quinoa)

 

 

 

0500030

majs

 

 

 

0500040

hirs (kolvhirs, teff)

 

 

 

0500050

havre

 

 

 

0500060

ris

 

 

 

0500070

råg

 

 

 

0500080

sorghum

 

 

 

0500090

vete (speltvete (dinkel), rågvete)

 

 

 

0500990

övriga

 

 

 

0600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0610000

i)

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)

 

 

 

0620000

ii)

Kaffebönor

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Örtteer (torkade)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Blommor

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

kamomill

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

rosellhibiskus

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

rosenblad

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

lind

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Blad

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

jordgubbsblad

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

blad av rooibosbuske (ginkgoblad)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

maté (paraguansk järnek)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Rötter

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

vänderot

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

ginsengrot

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Andra örtteer

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakao (jästa bönor)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Johannesbröd

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HUMLE (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0800000

8.

KRYDDOR

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Fröer

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

anisfrö

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

svartkummin

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

sellerifrö (libbstickafrö)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

korianderfrö

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

spiskummin

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

dillfrö

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

fänkålsfrö

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

bockhornsklöver

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

muskotnöt

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Frukt och bär

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

kryddpeppar

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

anispeppar (japansk peppar)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

kummin

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

kardemumma

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

enbär

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

peppar, svart och vit (långpeppar, rosé peppar)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

vaniljstänger

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

tamarind

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Bark

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

kanel (kassia)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

lakritsrot

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

ingefära

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

gurkmeja

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

pepparrot

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Knoppar

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

kryddnejlika

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

kapris

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Pistillmärken

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

saffran

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Frömantlar

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

muskotblomma

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

SOCKERVÄXTER

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

sockerbetor (roten)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

sockerrör

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

cikoriarötter

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

0,02 (2)

0,01  (2)

 

1010000

i)

Kött, köttberedningar, slaktbiprodukter, blod, djurfett, färskt, kylt eller fruset, saltat, i saltlake, torkat eller rökt eller bearbetat som mjöl samt andra bearbetade produkter, t.ex. korvar och livsmedelsberedningar baserade på dessa

 

 

 

1011000

a)

Svin

 

 

 

1011010

kött

 

 

0,2

1011020

fett utan kött

 

 

0,2

1011030

lever

 

 

0,1

1011040

njure

 

 

0,1

1011050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

0,1

1011990

övriga

 

 

0,01 (2)

1012000

b)

Nötkreatur

 

 

 

1012010

kött

 

 

0,2

1012020

fett

 

 

0,2

1012030

lever

 

 

0,1

1012040

njure

 

 

0,1

1012050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

0,1

1012990

övriga

 

 

0,01 (2)

1013000

c)

Får

 

 

 

1013010

kött

 

 

0,2

1013020

fett

 

 

0,2

1013030

lever

 

 

0,1

1013040

njure

 

 

0,1

1013050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

0,1

1013990

övriga

 

 

0,01 (2)

1014000

d)

Getter

 

 

 

1014010

kött

 

 

0,2

1014020

fett

 

 

0,2

1014030

lever

 

 

0,1

1014040

njure

 

 

0,1

1014050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

0,1

1014990

övriga

 

 

0,01 (2)

1015000

e)

Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

kött

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

fett

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

lever

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

njure

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

ätliga slaktbiprodukter

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Fjäderfä, kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns, strutsar, duvor

 

 

0,01 (2)

1016010

kött

 

 

 

1016020

fett

 

 

 

1016030

lever

 

 

 

1016040

njure

 

 

 

1016050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1016990

övriga

 

 

 

1017000

g)

Övriga husdjur (kanin, känguru)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

kött

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

fett

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

lever

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

njure

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

ätliga slaktbiprodukter

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Mjölk och grädde, icke-koncentrerad utan tillsatt socker eller sötningsmedel, smör och andra fetter från mjölk, ost och ostmassa

 

 

0,05

1020010

nötkreatur

 

 

 

1020020

får

 

 

 

1020030

getter

 

 

 

1020040

hästar

 

 

 

1020990

övriga

 

 

 

1030000

iii)

Fågelägg, färska, konserverade eller kokta ägg utan skal och äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, tillredda i form, frysta eller på annat sätt konserverade, med eller utan tillsättning av socker eller sötningsmedel

 

 

0,01 (2)

1030010

kycklingar

 

 

 

1030020

ankor

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

gäss

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

vaktlar

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Honung (bidrottninggelé, pollen)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Amfibier och reptiler (grodlår, krokodiler)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Sniglar

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Övriga produkter från landdjur

 (3)

 (3)

 (3)

(F)= Fettlösligt

Acibenzolar-s-metyl (summan av acibenzolar-s-metyl och acibenzolarsyra (CGA 210007) uttryckt som acibenzolar-s-metyl)

(+)

Studier av rester på sallatssorter med öppna blad ska lämnas till den utvärderande medlemsstaten, myndigheten och Europeiska kommissionen senast den 1 oktober 2014. En ny bedömning av uppgifterna kan leda till ett ändrat gränsvärde.

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

0251010

Vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

0251020

sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

0251030

escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria)

0251040

kryddkrasse

0251060

senapskål, ruccolasallat (sandsenap)

0251080

blad och groddar av Brassica spp (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet))

0251990

övriga”

2.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Del A ska ändras på följande sätt:

i)

Kolumnerna för amisulbrom, diflufenikan, dimoxistrobin och nikotin ska ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (4)

amisulbrom

Diflufenikan

Dimoxistrobin

Nikotin

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0110000

i)

Citrusfrukter

0,01 (5)

 

 

 

0110010

grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

 

 

 

 

0110020

apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

 

 

 

 

0110030

citroner (suckatcitron, citron)

 

 

 

 

0110040

limefrukter

 

 

 

 

0110050

mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)

 

 

 

 

0110990

övriga

 

 

 

 

0120000

ii)

Trädnötter (skalade eller oskalade)

0,01 (5)

 

 

 

0120010

mandlar

 

 

 

 

0120020

paranötter

 

 

 

 

0120030

cashewnötter

 

 

 

 

0120040

kastanjer

 

 

 

 

0120050

kokosnötter

 

 

 

 

0120060

hasselnötter (filberthasselnöt)

 

 

 

 

0120070

macadamianötter

 

 

 

 

0120080

pekannötter

 

 

 

 

0120090

pinjenötter

 

 

 

 

0120100

pistaschmandlar

 

 

 

 

0120110

valnötter

 

 

 

 

0120990

övriga

 

 

 

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

0,01 (5)

 

 

 

0130010

äpplen (vildapel)

 

 

 

 

0130020

päron (nashipäron)

 

 

 

 

0130030

kvitten

 

 

 

 

0130040

mispel

 

 

 

 

0130050

japansk mispel

 

 

 

 

0130990

övriga

 

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrukter

0,01 (5)

 

 

 

0140010

aprikoser

 

 

 

 

0140020

körsbär (sötkörsbär, surkörsbär)

 

 

 

 

0140030

persikor (nektariner och liknande hybrider)

 

 

 

 

0140040

plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån)

 

 

 

 

0140990

övriga

 

 

 

 

0150000

v)

Bär och små frukter

 

 

 

 

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

0,3

 

 

 

0151010

bordsdruvor

 

 

 

 

0151020

druvor för vinframställning

 

 

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

0,01 (5)

 

 

 

0153000

c)

Rubusfrukter

0,01 (5)

 

 

 

0153010

björnbär

 

 

 

 

0153020

blåhallon (loganbär, boysenbär och hjortron)

 

 

 

 

0153030

hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus),korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

0153990

övriga

 

 

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

0,01 (5)

 

 

 

0154010

blåbär (blåbär)

 

 

 

 

0154020

tranbär (lingon)

 

 

 

 

0154030

vinbär (röda, svarta och vita)

 

 

 

 

0154040

krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)

 

 

 

 

0154050

nypon

 

 

 

0,3 (+)

0154060

mullbär (frukt av jordgubbsträd)

 

 

 

 

0154070

azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))

 

 

 

 

0154080

fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)

 

 

 

 

0154990

övriga

 

 

 

 

0160000

vi)

Diverse frukter

0,01 (5)

 

 

 

0161000

a)

Ätligt skal

 

 

 

 

0161010

dadlar

 

 

 

 

0161020

fikon

 

 

 

 

0161030

bordsoliver

 

 

 

 

0161040

kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

0161050

carambola (bilimbi)

 

 

 

 

0161060

persimon

 

 

 

 

0161070

jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple (vattenäpple), malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora))

 

 

 

 

0161990

övriga

 

 

 

 

0162000

b)

Oätligt skal, små

 

 

 

 

0162010

kiwifrukter

 

 

 

 

0162020

litchiplommon (pulasan, rambutan, mangostan)

 

 

 

 

0162030

passionsfrukter

 

 

 

 

0162040

kaktusfikon

 

 

 

 

0162050

stjärnäpple

 

 

 

 

0162060

amerikansk persimon (Verginia kaki) (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel (gul sapot) och mameysapot)

 

 

 

 

0162990

övriga

 

 

 

 

0163000

c)

Oätligt skal, stora

 

 

 

 

0163010

avokado

 

 

 

 

0163020

bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

 

 

 

 

0163030

mango

 

 

 

 

0163040

papaya

 

 

 

 

0163050

granatäpplen

 

 

 

 

0163060

kirimoja (sockerannona, ilama och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)

 

 

 

 

0163070

guava (drakfrukt (röd pitahaya) (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

0163080

ananas

 

 

 

 

0163090

brödfrukt (jackfrukt)

 

 

 

 

0163100

durian

 

 

 

 

0163110

taggannona

 

 

 

 

0163990

övriga

 

 

 

 

0200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

0,01 (5)

 

 

 

0211000

a)

Potatis

 

 

 

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

 

 

0212010

maniok (dasheen, taro, eddo, tannia)

 

 

 

 

0212020

sötpotatis

 

 

 

 

0212030

jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)

 

 

 

 

0212040

arrowrot

 

 

 

 

0212990

övriga

 

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

 

0213010

rödbetor

 

 

 

 

0213020

morötter

 

 

 

 

0213030

rotselleri

 

 

 

 

0213040

pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter)

 

 

 

 

0213050

jordärtskockor

 

 

 

 

0213060

palsternackor

 

 

 

 

0213070

rotpersilja

 

 

 

 

0213080

rädisor (svart rättika, japansk rättika och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

0213090

haverrot (svartrot, spansk taggfibbla)

 

 

 

 

0213100

kålrötter

 

 

 

 

0213110

rovor

 

 

 

 

0213990

övriga

 

 

 

 

0220000

ii)

Lökgrönsaker

0,01 (5)

 

 

 

0220010

vitlök

 

 

 

 

0220020

kepalök (gul och röd lök) (silverlök)

 

 

 

 

0220030

schalottenlök

 

 

 

 

0220040

knipplök (piplök (salladslök) och liknande sorter)

 

 

 

 

0220990

övriga

 

 

 

 

0230000

iii)

Fruktgrönsaker

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

0231010

tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och L. chinense))

0,4

 

 

 

0231020

paprikor (chilipeppar)

0,01 (5)

 

 

 

0231030

auberginer (äggplanta) (pepino)

0,4

 

 

 

0231040

okra

0,01 (5)

 

 

 

0231990

övriga

0,01 (5)

 

 

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

0,01 (5)

 

 

 

0232010

slanggurkor

 

 

 

 

0232020

druvgurkor

 

 

 

 

0232030

zucchini (sommarsquash, patisson)

 

 

 

 

0232990

övriga

 

 

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

0,01 (5)

 

 

 

0233010

meloner (kiwano)

 

 

 

 

0233020

pumpor (vintersquash)

 

 

 

 

0233030

vattenmeloner

 

 

 

 

0233990

övriga

 

 

 

 

0234000

d)

Sockermajs

0,01 (5)

 

 

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

0,01 (5)

 

 

 

0240000

iv)

Kålgrönsaker

0,01 (5)

 

 

 

0241000

a)

Blommande kål

 

 

 

 

0241010

broccoli (calabrese, daggkål (kinesisk broccoli), raab-broccoli (broccolirybs))

 

 

 

 

0241020

blomkål

 

 

 

 

0241990

övriga

 

 

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

 

0242010

brysselkål

 

 

 

 

0242020

huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)

 

 

 

 

0242990

övriga

 

 

 

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

 

 

0243010

salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak-choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe-tsai))

 

 

 

 

0243020

grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)

 

 

 

 

0243990

övriga

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

 

 

 

0250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

 

 

 

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

 

 

 

 

0251010

Vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

0,01 (5)

 

 

 

0251020

sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

4

 

 

 

0251030

escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria)

0,01 (5)

 

 

 

0251040

kryddkrasse

0,01 (5)

 

 

 

0251050

vinterkrasse (vårgyllen)

0,01 (5)

 

 

 

0251060

senapskål, ruccolasallat (sandsenap)

0,01 (5)

 

 

 

0251070

sareptasenap

0,01 (5)

 

 

 

0251080

blad och groddar av Brassica spp (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet))

0,01 (5)

 

 

 

0251990

övriga

0,01 (5)

 

 

 

0252000

b)

Spenat och liknande (blad)

0,01 (5)

 

 

 

0252010

spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius))

 

 

 

 

0252020

portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))

 

 

 

 

0252030

betblad (mangold) (rödbetsblad)

 

 

 

 

0252990

övriga

 

 

 

 

0253000

c)

Vinblad (vinrankeblad)

0,01 (5)

 

 

 

0254000

d)

Vattenkrasse

0,01 (5)

 

 

 

0255000

e)

Endivesallat

0,01 (5)

 

 

 

0256000

f)

Örter

0,01 (5)

 

 

0,4 (+)

0256010

körvel

 

 

 

 

0256020

gräslök

 

 

 

 

0256030

snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad)

 

 

 

 

0256040

persilja

 

 

 

 

0256050

salvia (vinterkyndel, sommarkyndel)

 

 

 

 

0256060

rosmarin

 

 

 

 

0256070

timjan (mejram, oregano)

 

 

 

 

0256080

basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta)

 

 

 

 

0256090

lagerblad

 

 

 

 

0256100

dragon (isop)

 

 

 

 

0256990

övriga (ätliga blommor)

 

 

 

 

0260000

vi)

Baljväxter (färska)

0,01 (5)

 

 

 

0260010

bönor (med skida) (trädgårdsböna (haricots verts, brytböan), rosenböna, snittböna, långböna)

 

 

 

 

0260020

bönor (utan skida) (bondböna, flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)

 

 

 

 

0260030

ärter (med skida) (sockerärt/ärt)

 

 

 

 

0260040

ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)

 

 

 

 

0260050

linser

 

 

 

 

0260990

övriga

 

 

 

 

0270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

0,01 (5)

 

 

 

0270010

sparris

 

 

 

 

0270020

kardon

 

 

 

 

0270030

stjälkselleri

 

 

 

 

0270040

fänkål

 

 

 

 

0270050

kronärtskockor

 

 

 

 

0270060

purjolök

 

 

 

 

0270070

rabarber

 

 

 

 

0270080

bambuskott

 

 

 

 

0270090

palmhjärtan

 

 

 

 

0270990

övriga

 

 

 

 

0280000

viii)

Svampar

0,01 (5)

 

 

 

0280010

Odlade (odlad champinjon (trädgårdschampin-jon), ostron-mussling, shiitake)

 

 

 

 

0280020

Vilda (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)

 

 

 

0,04 (+)

0280990

övriga

 

 

 

 

0290000

ix)

Havsväxter

0,01 (5)

 

 

 

0300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0300010

bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)

 

 

 

 

0300020

linser

 

 

 

 

0300030

ärter (kikärter, foderärter, rödvial)

 

 

 

 

0300040

lupin

 

 

 

 

0300990

övriga

 

 

 

 

0400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,01 (5)

 

 

 

0401000

i)

Oljeväxtfröer

 

0,05 (5)

 

 

0401010

linfrön

 

 

0,01 (5)

 

0401020

jordnötter

 

 

0,01 (5)

 

0401030

vallmofrön

 

 

0,01 (5)

 

0401040

sesamfrön

 

 

0,01 (5)

 

0401050

solrosfrön

 

 

0,3

 

0401060

rapsfrön (åkerkål, rybs)

 

 

0,05

 

0401070

sojabönor

 

 

0,01 (5)

 

0401080

senapsfrön

 

 

0,05

 

0401090

bomullsfrön

 

 

0,01 (5)

 

0401100

pumpafrön (andra frön av gurkväxter)

 

 

0,01 (5)

 

0401110

safflor

 

 

0,01 (5)

 

0401120

gurkört

 

 

0,01 (5)

 

0401130

oljedådra

 

 

0,01 (5)

 

0401140

hampa

 

 

0,01 (5)

 

0401150

ricin

 

 

0,01 (5)

 

0401990

övriga

 

 

0,01 (5)

 

0402000

ii)

Oljeväxtfrukter

 

 

0,01 (5)

 

0402010

oliver för oljeproduktion

 

0,2

 

 

0402020

palmnöt (oljepalmkärnor)

 

0,05 (5)

 

 

0402030

palmfrukt

 

0,05 (5)

 

 

0402040

kapok

 

0,05 (5)

 

 

0402990

övriga

 

0,05 (5)

 

 

0500000

5.

SPANNMÅL

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0500010

korn

 

 

0,1

 

0500020

bovete (amarantfrö, quinoa)

 

 

0,01 (5)

 

0500030

majs

 

 

0,01 (5)

 

0500040

hirs (kolvhirs, teff)

 

 

0,01 (5)

 

0500050

havre

 

 

0,01 (5)

 

0500060

ris

 

 

0,01 (5)

 

0500070

råg

 

 

0,08

 

0500080

sorghum

 

 

0,01 (5)

 

0500090

vete (speltvete (dinkel), rågvete)

 

 

0,1

 

0500990

övriga

 

 

0,01 (5)

 

0600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

0,01 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0610000

i)