ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.266.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 266

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 2. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 897/2012 (2012. gada 1. oktobris), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem acibenzolar-S-metila, amizulbroma, ciazofamīda, diflufenikāna, dimoksistrobīna, metoksifenozīda un nikotīna atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem ( 1 )

1

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 898/2012 (2012. gada 1. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

32

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/533/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 24. septembris) par nostāju, kas attiecībā uz Apvienotās komitejas reglamentu Eiropas Savienībai jāieņem Apvienotajā komitejā, kas izveidota ar 11. pantu Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Gruziju par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

34

 

 

2012/534/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 24. septembris) par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem ES un ICAO Apvienotajā komitejā attiecībā uz Lēmumu par to, lai pieņemtu pielikumu par aviācijas drošību Sadarbības memorandam starp Eiropas Savienību un Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju, ar ko paredz sistēmu ciešākai sadarbībai

37

 

 

2012/535/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 26. septembris) par ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priedes koksnes nematodes) izplatīšanos Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 6543)

42

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

2.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 266/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 897/2012

(2012. gada 1. oktobris),

ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem acibenzolar-S-metila, amizulbroma, ciazofamīda, diflufenikāna, dimoksistrobīna, metoksifenozīda un nikotīna atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Acibenzolar-S-metila, ciazofamīda un metoksifenozīda maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (MAL) tika noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā un III pielikuma B daļā. Amizulbroma, diflufenikāna, dimoksistrobīna un nikotīna MAL tika noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikuma A daļā.

(2)

Saistībā ar atļaujas piešķiršanas procedūru, lai salātiem un citiem salātveidīgajiem augiem, tostarp Brassicaceae, varētu izmantot augu aizsardzības līdzekli, kas satur darbīgo vielu acibenzolar-S-metilu, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 1. punktam tika iesniegts pieteikums par spēkā esošo MAL grozīšanu.

(3)

Attiecībā uz amizulbromu šādu pieteikumu iesniedza saistībā ar tomātiem, baklažāniem un salātiem. Attiecībā uz ciazofamīdu šādu pieteikumu iesniedza saistībā ar mārrutkiem. Attiecībā uz diflufenikānu šādu pieteikumu iesniedza saistībā ar olīvām eļļas ražošanai. Attiecībā uz dimoksistrobīnu šādu pieteikumu iesniedza saistībā ar rudziem, sinepju sēklām un saulespuķu sēklām. Attiecībā uz metoksifenozīdu šādu pieteikumu iesniedza saistībā ar lapu dārzeņiem un svaigiem garšaugiem (izņemot platlapu cigoriņus, vīnogulāju lapas, ūdenskreses un lapu cigoriņus).

(4)

Attiecīgās dalībvalstis izvērtēja minētos pieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 8. pantu un iesniedza Komisijai novērtējuma ziņojumus.

(5)

Attiecībā uz nikotīnu savvaļas sēnēs pagaidu MAL tika noteikti ar nosacījumu, ka šos MAL pārskatīs, pamatojoties uz jaunu datu un informācijas novērtējumu, tostarp uz visu zinātnisko pierādījumu novērtējumu par nikotīna dabisko klātbūtni vai veidošanos savvaļas sēnēs. Komisija no Eiropas pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem saņēma jaunus datus un informāciju, kas apstiprina nikotīna klātbūtni savvaļas sēnēs tādos līmeņos, kas ir saderīgi ar pašreizējiem MAL. Tomēr joprojām nav pieejami zinātniski pierādījumi, kas liecinātu, ka nikotīna klātbūtne savvaļas sēnēs ir dabiska, un izskaidrotu tā veidošanās mehānismu. Tādēļ Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejā (SCoFCAH) 2009. gada 11. maijā pieņemtais vadības lēmums par atlieku līmeņiem, kas noteikti attiecībā uz savvaļas sēnēm uz diviem gadiem, joprojām ir spēkā, tomēr ir lietderīgi pagarināt šo MAL piemērošanu vēl uz diviem gadiem, līdz būs pieejama attiecīgā informācija.

(6)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “Iestāde”) novērtēja pieteikumus un novērtējuma ziņojumus, īpaši pārbaudot patērētāju un attiecīgos gadījumos dzīvnieku apdraudējumu, un sniedza pamatotus atzinumus par ierosinātajiem MAL (2). Iestāde šos atzinumus nosūtīja Komisijai un dalībvalstīm un publiskoja tos.

(7)

Attiecībā uz visiem pārējiem pieteikumiem Iestāde secināja, ka visas prasības saistībā ar datiem ir izpildītas un, pamatojoties uz tādu novērtējumu par iedarbību uz patērētājiem, kurā izmantotas 27 konkrētas Eiropas patērētāju grupas, no patērētāju drošības viedokļa pieteikuma iesniedzēju pieprasītās MAL izmaiņas ir pieņemamas. Iestāde ņēma vērā jaunākos datus par vielu toksikoloģiskajām īpašībām. Ne šo vielu iedarbība, uzņemot tās dzīves laikā ar visiem pārtikas produktiem, kuros varētu būt šīs vielas, ne īslaicīga iedarbība, lielā daudzumā patērējot attiecīgās kultūras un produktus, neliecināja par risku pārsniegt pieļaujamo dienas devu (ADI) vai akūto atsauces devu (ARfD).

(8)

Balstoties uz Iestādes pamatotajiem atzinumiem un ņemot vērā ar izskatāmo jautājumu saistītos faktorus, attiecīgās MAL izmaiņas atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(9)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 396/2005.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 1. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  EFSA zinātniskie ziņojumi pieejami tiešsaistē: http://www.efsa.europa.eu:.

 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for acibenzolar-S-methyl in lettuce and other salad plants including Brassicaceae. EFSA Journal 2012; 10(3):2632.

 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Reasoned opinion on the setting of new MRLs for amisulbrom in tomatoes, aubergines and lettuce. EFSA Journal 2012;10(4):2686. [29. lpp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2686.

 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Reasoned Opinion Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for cyazofamid in horseradish. EFSA Journal 2012;10(3):2647. [22. lpp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2647.

 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for diflufenican in olives for oil production. EFSA Journal 2012;10(3):2649. [23. lpp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2649.

 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimoxystrobin in rye, sunflower seed and mustard seed. EFSA Journal 2012;10(3):2648. [28. lpp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2648.

 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for methoxyfenozide in various leafy vegetables. EFSA Journal 2012;10(4):2667. [30. lpp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2667.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza šādi:

1)

II pielikumā ailes par acibenzolar-S-metilu, ciazofamīdu un metoksifenozīdu aizstāj ar šādām:

Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas MAL (1)

S-metil-acibenzolars (S-metil-acibenzolara un acibenzolarskābes (CGA 210007) summa, izteikta kā S-metil-acibenzolars

Ciazofamīds

Metoksifenozīds (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; RIEKSTI

 

 

 

0110000

i)

citrusaugļi

0,02 (2)

0,01 (2)

1

0110010

Greipfrūti (Pampelmūzes, pampelmūzes un greipfrūta hibrīdi (izņemot mineolas), mandarīna un greipfrūta hibrīdi, pārējie hibrīdi)

 

 

 

0110020

Apelsīni (Bergamotes, pomerances, činoto un pārējie hibrīdi)

 

 

 

0110030

Citroni (Dažādi citroni)

 

 

 

0110040

Laimi

 

 

 

0110050

Mandarīni (Klementīni, tanžerīni, mineolas un pārējie hibrīdi)

 

 

 

0110990

Pārējie

 

 

 

0120000

ii)

koku rieksti (lobīti vai nelobīti)

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0120010

Mandeles

0,02 (2)

 

 

0120020

Brazīlijas rieksti

0,02 (2)

 

 

0120030

Indijas rieksti

0,02 (2)

 

 

0120040

Ēdamie kastaņi

0,02 (2)

 

 

0120050

Kokosrieksti

0,02 (2)

 

 

0120060

Lazdu rieksti (Dižlazdu rieksti)

0,1

 

 

0120070

Makadāmijas rieksti

0,02 (2)

 

 

0120080

Pekanrieksti

0,02 (2)

 

 

0120090

Ciedru rieksti

0,02 (2)

 

 

0120100

Pistācijas

0,02 (2)

 

 

0120110

Valrieksti

0,02 (2)

 

 

0120990

Pārējie

0,02 (2)

 

 

0130000

iii)

sēkleņi

0,02 (2)

0,01 (2)

2

0130010

Āboli (Mežāboli)

 

 

 

0130020

Bumbieri (Bumbierāboli)

 

 

 

0130030

Cidonijas

 

 

 

0130040

Mespili

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Eriobotrijas

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Pārējie

 

 

 

0140000

iv)

kauleņi

 

0,01 (2)

 

0140010

Aprikozes

0,2

 

0,3

0140020

Ķirši (Saldie ķirši, skābie ķirši)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0140030

Persiki (Nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi)

0,2

 

0,3

0140040

Plūmes (Damsonplūmes, renklodes, mirabeles, ērkšķu plūmes)

0,02 (2)

 

0,1

0140990

Pārējie

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0150000

v)

ogas un sīkie augļi

0,02 (2)

 

 

0151000

a)

galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

 

0,5

1

0151010

Galda vīnogas

 

 

 

0151020

Vīnogas pārstrādei

 

 

 

0152000

b)

zemenes

 

0,01 (2)

2

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0153010

Kazenes

 

 

 

0153020

Zilganās kazenes (Kazeņavenes, boizenes un lācenes)

 

 

 

0153030

Avenes (Japānas avenes, ziemeļu kaulenes/avenes (Rubus arcticus), kauleņavene (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

0153990

Pārējie

 

 

 

0154000

d)

pārējie sīkie augļi un ogas

 

0,01 (2)

 

0154010

Vairogu zilenes (Mellenes)

 

 

4

0154020

Dzērvenes (Brūklenes)

 

 

0,7

0154030

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

 

 

0,02 (2)

0154040

Ērkšķogas (Arī citu jāņogu ģints sugu hibrīdi)

 

 

0,02 (2)

0154050

Mežrožu paaugļi

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Zīdkoka ogas (Lielaugļu zemeņkoka augļi)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Vilkābeles ogas (Kiviogas (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Plūškoka ogas (Aronijas, pīlādžogas, smiltsērkšķa ogas, paērkšķa ogas un citas koku ogas)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Pārējie

 

 

0,02 (2)

0160000

vi)

dažādi augļi

 

0,01 (2)

 

0161000

a)

ar ēdamu mizu

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0161010

Dateles

 

 

 

0161020

Vīģes

 

 

 

0161030

Galda olīvas

 

 

 

0161040

Kumkvati (Marumi kumkvati, Nagami kumkvati, laimkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Karambolas (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Hurmas

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Javas salas plūmes (Javas salas āboli, pomeraki, Malabāras plūmes, pitangas (grumichama Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Pārējie

 

 

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

0,02 (2)

 

 

0162010

Kivi

 

 

1

0162020

Ličī (Pulasāna un rambutāna koka augļi, mangostāni)

 

 

0,02 (2)

0162030

Pasifloras

 

 

0,02 (2)

0162040

Opuncijas

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Hrizofilas

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Amerikas hurmas (Sapotes (melnās, baltās, zaļās, dzeltenās un meimija sapotes))

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Pārējie

 

 

0,02 (2)

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

 

 

0163010

Avokado

0,02 (2)

 

0,7

0163020

Banāni (Pundurbanāni, miltu banāni, ābolbanāni)

0,1

 

0,02 (2)

0163030

Mango

0,5

 

0,02 (2)

0163040

Papaijas

0,02 (2)

 

1

0163050

Granātāboli

0,02 (2)

 

0,6

0163060

Čerimojas (Anonas, ilamas un pārējie vidēji lielie anonu dzimtas augu augļi)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Gvajaves (Sarkanā pitaija jeb pūķauglis (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananāsi

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Maizeskoka augļi (Džekfrūti)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Duriana augļi

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Guanabanas

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Pārējie

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

 

0210000

i)

sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,02 (2)

 

 

0211000

a)

kartupeļi

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0212010

Manioka (Kolokāzijas, tannijas)

 

 

 

0212020

Batātes

 

 

 

0212030

Jamsi (Jamsa pupas, Meksikas jamsa pupas)

 

 

 

0212040

Marantas

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Pārējie

 

 

 

0213000

c)

pārējie sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

 

0213010

Galda bietes

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213020

Burkāni

 

0,01 (2)

0,5

0213030

Sakņu selerijas

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213040

Mārrutki (Zirdzenes saknes, ārstniecības lupstāja saknes, genciāna saknes)

 

0,1

0,02 (2)

0213050

Topinambūri

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213060

Pastinaki

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213070

Sakņu pētersīļi

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213080

Redīsi (Melnie redīsi, Japānas redīsi, mazie redīsi un tiem līdzīgās pasugas, zemes mandeles (Cyperus esculentus))

 

0,01 (2)

0,4

0213090

Plostbārži (Melnie plostbārži, Spānijas plostbārži)

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213100

Kāļi

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213110

Rāceņi

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213990

Pārējie

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0220000

ii)

sīpolu dārzeņi

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0220010

Ķiploki

 

 

 

0220020

Sīpoli (Sīpoli konservēšanai)

 

 

 

0220030

Šalotes

 

 

 

0220040

Vasaras sīpoli (Velsas sīpoli un tiem līdzīgas pasugas)

 

 

 

0220990

Pārējie

 

 

 

0230000

iii)

augļu dārzeņi

 

 

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi

 

 

 

0231010

Tomāti (Ķiršveida tomāti, tamarillo, fizāļi, parastās līcijas ogas (goji), Ķīnas līcijas ogas (Lycium barbarum un L. chinense))

1

0,2

2

0231020

Pipari (Čilli pipari)

0,02 (2)

0,01 (2)

1

0231030

Baklažāni (Pepino)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,5

0231040

Okra, “Dāmu pirkstiņi”

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0231990

Pārējie

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

0232010

Garaugļu gurķi

 

 

 

0232020

Īsaugļu gurķi

 

 

 

0232030

Cukini (Kabači, patisoni)

 

 

 

0232990

Pārējie

 

 

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

0233010

Melones (Kivano)

 

 

 

0233020

Lielaugļu ķirbji (Vēlie ķirbji)

 

 

 

0233030

Arbūzi

 

 

 

0233990

Pārējie

 

 

 

0234000

d)

cukurkukurūza

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0239000

e)

pārējie augļu dārzeņi

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

krustziežu dārzeņi

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0241000

a)

ziedošie krustzieži

 

 

 

0241010

Brokoļi (sparģeļkāposti) (Kalabrijas, Ķīnas brokoļi, pavasara brokoļi)

 

 

 

0241020

Ziedkāposti

 

 

 

0241990

Pārējie

 

 

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

 

 

0242010

Rožkāposti (Briseles kāposti)

 

 

 

0242020

Galviņkāposti (Smailie kāposti, sarkanie kāposti, Savojas kāposti, baltie kāposti)

 

 

 

0242990

Pārējie

 

 

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

 

 

0243010

Ķīnas kāposti (Sareptas sinepes, pak choi, Ķīnas plakanie kāposti, Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti)

 

 

 

0243020

Lapu kāposti (Kroklapu kāposti, kolardi, Portugāles lapu kāposti, Portugāles galviņkāposti, lopbarības kāposti)

 

 

 

0243990

Pārējie

 

 

 

0244000

d)

kolrābji

 

 

 

0250000

v)

lapu dārzeņi un svaigi garšaugi

 

0,01 (2)

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

0,3 (+)

 

 

0251010

Salātu baldriņi (Dūnaugļu baldriņi)

 

 

4

0251020

Salāti (Galviņsalāti, Lollo rosso salāti, ledus salāti, romiešu salāti)

 

 

4

0251030

Platlapu cigoriņi (endīvijas) (Savvaļas cigoriņi, sarkanlapu cigoriņi, Itālijas cigoriņi, kroklapu endīvijas, salātgalvas cigoriņi)

 

 

0,02 (2)

0251040

Kressalāti

 

 

4

0251050

Barbarejas

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Sējas pazvērītes, rukola salāti (Šaurlapu divsēkle)

 

 

4

0251070

Brūnās sinepes

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica spp. lapas un dzinumi (Mizuna, zirņu un redīsu lapas, kā arī citu krustziežu dzimtas augu jaunās lapiņas (augi, ko novāc līdz īsto lapu 8. fāzei))

 

 

4

0251990

Pārējie

 

 

4

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgie (lapas)

 

 

4

0252010

Spināti (Jaunzēlandes spināti, amaranta spināti)

0,3

 

 

0252020

Portulaki (Ziemas portulaki, dārza portulaki, parastie portulaki, skābenes, salikornijas, agretti (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Lapu bietes (Galda biešu lapas)

0,02 (2)

 

 

0252990

Pārējie

0,02 (2)

 

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

ūdenskreses

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0256000

f)

garšaugi

0,3

 

4

0256010

Kārveles

 

 

 

0256020

Maurloki

 

 

 

0256030

Lapu selerijas (Fenheļa lapas, koriandra lapas, diļļu zariņi, ķimeņu lapas, ārstniecības lupstājs, zirdzene, mirres un citu čemurziežu dzimtas augu lapas)

 

 

 

0256040

Pētersīļi

 

 

 

0256050

Salvija (Kalnumētras)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rozmarīns

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Timiāns (Majorāns, raudene)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Baziliks (Melisa, mētras, piparmētra)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Lauru lapas

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragons (Izops)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Pārējie (Ēdamie ziedi)

 

 

 

0260000

vi)

pākšaugu dārzeņi (svaigi)

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0260010

Pupas (ar pākstīm) (Zaļās pupiņas, turku pupas, baltās pupiņas, sparģeļpupiņas)

 

 

2

0260020

Pupas (bez pākstīm) (Lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības pupas)

 

 

0,3

0260030

Zirņi (ar pākstīm) (Cukurzirņi, sējas zirņi)

 

 

0,02 (2)

0260040

Zirņi (bez pākstīm) (Dārza zirņi, zaļie zirņi, aunazirņi)

 

 

0,3

0260050

Lēcas

 

 

0,02 (2)

0260990

Pārējie

 

 

0,02 (2)

0270000

vii)

stublāju dārzeņi (svaigi)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0270010

Sparģeļi

 

 

 

0270020

Lapu artišoki

 

 

 

0270030

Selerijas

 

 

 

0270040

Fenhelis

 

 

 

0270050

Artišoki

 

 

 

0270060

Puravi

 

 

 

0270070

Rabarberi

 

 

 

0270080

Bambusa dzinumi

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmas sirds

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Pārējie

 

 

 

0280000

viii)

sēnes

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0280010

Kultivētas sēnes (Šampinjoni (atmatenes), austersēnes, šitaki sēnes)

 

 

 

0280020

Meža sēnes (Gailenes, trifeles, lāčpurni, baravikas)

 

 

 

0280990

Pārējie

 

 

 

0290000

ix)

jūras zāles

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

PĀKŠAUGI, ŽĀVĒTI

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0300010

Pupas (Cūku pupas, baltās pupiņas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lauka pupas, lopbarības pupas)

 

 

5

0300020

Lēcas

 

 

0,02 (2)

0300030

Zirņi (Aunazirņi, lauka zirņi, sējas dedestiņa)

 

 

0,02 (2)

0300040

Lupīna

 

 

0,02 (2)

0300990

Pārējie

 

 

0,02 (2)

0400000

4.

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

 

 

0401000

i)

eļļas augu sēklas

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0401010

Linsēklas

 

 

0,05 (2)

0401020

Zemesrieksti

 

 

0,05 (2)

0401030

Magoņu sēklas

 

 

0,05 (2)

0401040

Sezama sēklas

 

 

0,05 (2)

0401050

Saulespuķu sēklas

 

 

0,05 (2)

0401060

Rapša sēklas (Ripša sēklas, ripsis)

 

 

0,05 (2)

0401070

Sojas pupas

 

 

2

0401080

Sinepju sēklas

 

 

0,05 (2)

0401090

Kokvilnas sēklas

 

 

2

0401100

Ķirbju sēklas (Citu ķirbju dzimtas augu sēklas)

 

 

0,05 (2)

0401110

Saflora sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Gurķenes sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Sējas idras sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Kaņepju sēklas

 

 

0,05 (2)

0401150

Rīcinaugs

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Pārējie

 

 

0,05 (2)

0402000

ii)

eļļas augu augļi

 

 

 

0402010

Olīvas pārstrādei eļļā

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0402020

Eļļas palmas rieksti (kodoli)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Eļļas palmas augļi

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapoka sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Pārējie

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

LABĪBA

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0500010

Mieži

 

 

 

0500020

Griķi (Amarants, kvinoja)

 

 

 

0500030

Kukurūza

 

 

 

0500040

Prosa (Itālijas sarene, tefa)

 

 

 

0500050

Auzas

 

 

 

0500060

Rīsi

 

 

 

0500070

Rudzi

 

 

 

0500080

Sorgo

 

 

 

0500090

Kvieši (Speltas kvieši, tritikāle)

 

 

 

0500990

Pārējie

 

 

 

0600000

6.

TĒJA, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS UN KAKAO

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0610000

i)

tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas žāvētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

 

 

 

0620000

ii)

kafijas pupiņas

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

zāļu tējas (žāvētas)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

ziedi

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kumelīšu ziedi

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Hibiska ziedi

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Rožu ziedlapiņas

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jasmīna ziedi (Plūškoka ziedi (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Liepu ziedi

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

lapas

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Zemeņu lapas

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Roibosa krūma lapas (Ginko lapas)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

saknes

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Baldriāna sakne

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Žeņšeņa sakne

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

pārējās zāļu tējas

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

kakao (fermentētas pupiņas)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

ceratonijas augļi

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

APIŅI (žāvēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0800000

8.

GARŠVIELAS

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anīsa sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Sējas melnsēklītes sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Selerijas sēklas (Ārstniecības lupstāja sēklas)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Koriandra sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Ķimeņu sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Diļļu sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Fenheļa sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muskatrieksts

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

augļi un ogas

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Jamaikas pipari

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Anīsa (Japānas) pipari

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Pļavas ķimenes

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamons

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Kadiķogas

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Pipari (melnie un baltie) (Garie pipari, sārtie pipari)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vaniļas pākstis

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinda augļi

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

miza

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Kanēļkoka miza (Kasijas koka miza)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

saknes vai sakneņi

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lakricas sakne

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ingvera saknenis

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkumas sakne

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Mārrutka sakne

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

pumpuri

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Krustnagliņas

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kaperi

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

zieda drīksna

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Safrāns

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

sēklsedze

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muskatrieksta miza, žāvēta

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Cukurbietes (sakne)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Cukurniedres

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Cigoriņu saknes

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

0,02 (2)

0,01  (2)

 

1010000

i)

gaļa, gaļas izstrādājumi, subprodukti, asinis, dzīvnieku tauki, svaigi, dzesināti vai saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti vai pārstrādāti miltos vai rupja maluma miltos citi pārstrādes produkti, kā desas un pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes

 

 

 

1011000

a)

cūku

 

 

 

1011010

Gaļa

 

 

0,2

1011020

Tauki bez liesuma

 

 

0,2

1011030

Aknas

 

 

0,1

1011040

Nieres

 

 

0,1

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

0,1

1011990

Pārējie

 

 

0,01 (2)

1012000

b)

liellopu

 

 

 

1012010

Gaļa

 

 

0,2

1012020

Tauki

 

 

0,2

1012030

Aknas

 

 

0,1

1012040

Nieres

 

 

0,1

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

0,1

1012990

Pārējie

 

 

0,01 (2)

1013000

c)

aitu

 

 

 

1013010

Gaļa

 

 

0,2

1013020

Tauki

 

 

0,2

1013030

Aknas

 

 

0,1

1013040

Nieres

 

 

0,1

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

0,1

1013990

Pārējie

 

 

0,01 (2)

1014000

d)

kazu

 

 

 

1014010

Gaļa

 

 

0,2

1014020

Tauki

 

 

0,2

1014030

Aknas

 

 

0,1

1014040

Nieres

 

 

0,1

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

0,1

1014990

Pārējie

 

 

0,01 (2)

1015000

e)

zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Gaļa

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Tauki

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Aknas

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Nieres

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

mājputnu – vistu, zosu, pīļu, tītaru un pērļu vistiņu – strausu, baložu

 

 

0,01 (2)

1016010

Gaļa

 

 

 

1016020

Tauki

 

 

 

1016030

Aknas

 

 

 

1016040

Nieres

 

 

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

1016990

Pārējie

 

 

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku (Truši, ķenguri)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Gaļa

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Tauki

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Aknas

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Nieres

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

piens un krējums, neiebiezināts, bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, sviests un citi tauki, kas iegūti no piena, siera un rūgušpiena biezmasas

 

 

0,05

1020010

Liellopu

 

 

 

1020020

Aitu

 

 

 

1020030

Kazu

 

 

 

1020040

Zirgu

 

 

 

1020990

Pārējie

 

 

 

1030000

iii)

putnu olas, svaigas, konservētas vai pagatavotas putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, kultenī, saldēti vai konservēti citā veidā, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

 

 

0,01 (2)

1030010

Vistu

 

 

 

1030020

Pīļu

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Zosu

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Paipalu

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

medus (Peru pieniņš, ziedputekšņi)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

abinieki un rāpuļi (Varžu kājiņas, krokodili)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

gliemeži

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

citi sauszemes dzīvnieku produkti

 (3)

 (3)

 (3)

(F)= šķīst taukos.

S-metil-acibenzolars (S-metil-acibenzolara un acibenzolarskābes (CGA 210007) summa, izteikta kā S-metil-acibenzolars)

(+)

Datus, kas iegūti atlieku pārbaudēs attiecībā uz lapu salātu šķirnēm, vēlākais līdz 2014. gada 1. oktobrim jāiesniedz novērtētājai dalībvalstij, Iestādei un Eiropas Komisijai. Pēc datu atkārtotas novērtēšanas var būt jāmaina MAL.

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

0251010

Salātu baldriņi (Dūnaugļu baldriņi)

0251020

Salāti (Galviņsalāti, Lollo rosso salāti, ledus salāti, romiešu salāti)

0251030

Platlapu cigoriņi (endīvijas) (Savvaļas cigoriņi, sarkanlapu cigoriņi, Itālijas cigoriņi, kroklapu endīvijas, salātgalvas cigoriņi)

0251040

Kressalāti

0251060

Sējas pazvērītes, rukola salāti (Šaurlapu divsēkle)

0251080

Brassica spp. lapas un dzinumi (Mizuna, zirņu un redīsu lapas, kā arī citu krustziežu dzimtas augu jaunās lapiņas (augi, ko novāc līdz īsto lapu 8. fāzei))

0251990

Pārējie”

2)

III pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma A daļu groza šādi:

i)

ailes par amizulbromu, diflufenikānu, dimoksistrobīnu un nikotīnu aizstāj ar šādām:

Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas MAL (4)

Amisulbroms

Diflufenikāns

Dimoksistrobīns

Nikotīns

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

1.

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; RIEKSTI

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0110000

i)

citrusaugļi

0,01 (5)

 

 

 

0110010

Greipfrūti (Pampelmūzes, pampelmūzes un greipfrūta hibrīdi (izņemot mineolas), mandarīna un greipfrūta hibrīdi, pārējie hibrīdi)

 

 

 

 

0110020

Apelsīni (Bergamotes, pomerances, činoto un pārējie hibrīdi)

 

 

 

 

0110030

Citroni (Dažādi citroni)

 

 

 

 

0110040

Laimi

 

 

 

 

0110050

Mandarīni (Klementīni, tanžerīni, mineolas un pārējie hibrīdi)

 

 

 

 

0110990

Pārējie

 

 

 

 

0120000

ii)

koku rieksti (lobīti vai nelobīti)

0,01 (5)

 

 

 

0120010

Mandeles

 

 

 

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

0120030

Indijas rieksti

 

 

 

 

0120040

Ēdamie kastaņi

 

 

 

 

0120050

Kokosrieksti

 

 

 

 

0120060

Lazdu rieksti (Dižlazdu rieksti)

 

 

 

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

 

 

 

0120080

Pekanrieksti

 

 

 

 

0120090

Ciedru rieksti

 

 

 

 

0120100

Pistācijas

 

 

 

 

0120110

Valrieksti

 

 

 

 

0120990

Pārējie

 

 

 

 

0130000

iii)

sēkleņi

0,01 (5)

 

 

 

0130010

Āboli (Mežāboli)

 

 

 

 

0130020

Bumbieri (Bumbierāboli)

 

 

 

 

0130030

Cidonijas

 

 

 

 

0130040

Mespili

 

 

 

 

0130050

Eriobotrijas

 

 

 

 

0130990

Pārējie

 

 

 

 

0140000

iv)

kauleņi

0,01 (5)

 

 

 

0140010

Aprikozes

 

 

 

 

0140020

Ķirši (Saldie ķirši, skābie ķirši)

 

 

 

 

0140030

Persiki (Nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi)

 

 

 

 

0140040

Plūmes (Damsonplūmes, renklodes, mirabeles, ērkšķu plūmes)

 

 

 

 

0140990

Pārējie

 

 

 

 

0150000

v)

ogas un sīkie augļi

 

 

 

 

0151000

a)

galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

0,3

 

 

 

0151010

Galda vīnogas

 

 

 

 

0151020

Vīnogas pārstrādei

 

 

 

 

0152000

b)

zemenes

0,01 (5)

 

 

 

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

0,01 (5)

 

 

 

0153010

Kazenes

 

 

 

 

0153020

Zilganās kazenes (Kazeņavenes, boizenes un lācenes)

 

 

 

 

0153030

Avenes (Japānas avenes, ziemeļu kaulenes/avenes (Rubus arcticus), kauleņavene (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

0153990

Pārējie

 

 

 

 

0154000

d)

pārējie sīkie augļi un ogas

0,01 (5)

 

 

 

0154010

Vairogu zilenes (Mellenes)

 

 

 

 

0154020

Dzērvenes (Brūklenes)

 

 

 

 

0154030

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

 

 

 

 

0154040

Ērkšķogas (Arī citu jāņogu ģints sugu hibrīdi)

 

 

 

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 

 

 

0,3 (+)

0154060

Zīdkoka ogas (Lielaugļu zemeņkoka augļi)

 

 

 

 

0154070

Vilkābeles ogas (Kiviogas (Actinidia arguta))

 

 

 

 

0154080

Plūškoka ogas (Aronijas, pīlādžogas, smiltsērkšķa ogas, paērkšķa ogas un citas koku ogas)

 

 

 

 

0154990

Pārējie

 

 

 

 

0160000

vi)

dažādi augļi

0,01 (5)

 

 

 

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

 

 

 

0161010

Dateles

 

 

 

 

0161020

Vīģes

 

 

 

 

0161030

Galda olīvas

 

 

 

 

0161040

Kumkvati (Marumi kumkvati, Nagami kumkvati, laimkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

0161050

Karambolas (Bilimbi)

 

 

 

 

0161060

Hurmas

 

 

 

 

0161070

Javas salas plūmes (Javas salas āboli, pomeraki, Malabāras plūmes, pitangas (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

 

 

0161990

Pārējie

 

 

 

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

 

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

0162020

Ličī (Pulasāna un rambutāna koka augļi, mangostāni)

 

 

 

 

0162030

Pasifloras

 

 

 

 

0162040

Opuncijas

 

 

 

 

0162050

Hrizofilas

 

 

 

 

0162060

Amerikas hurmas (Sapotes (melnās, baltās, zaļās, dzeltenās un meimija sapotes))

 

 

 

 

0162990

Pārējie

 

 

 

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

0163020

Banāni (Pundurbanāni, miltu banāni, ābolbanāni)

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

 

0163040

Papaijas

 

 

 

 

0163050

Granātāboli

 

 

 

 

0163060

Čerimojas (Anonas, ilamas un pārējie vidēji lielie anonu dzimtas augu augļi)

 

 

 

 

0163070

Gvajaves (Sarkanā pitaija jeb pūķauglis (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

0163080

Ananāsi

 

 

 

 

0163090

Maizeskoka augļi (Džekfrūti)

 

 

 

 

0163100

Duriana augļi

 

 

 

 

0163110

Guanabanas

 

 

 

 

0163990

Pārējie

 

 

 

 

0200000

2.

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0210000

i)

sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01 (5)

 

 

 

0211000

a)

kartupeļi

 

 

 

 

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

 

 

 

0212010

Manioka (Kolokāzijas, tannijas)

 

 

 

 

0212020

Batātes

 

 

 

 

0212030

Jamsi (Jamsa pupas, Meksikas jamsa pupas)

 

 

 

 

0212040

Marantas

 

 

 

 

0212990

Pārējie

 

 

 

 

0213000

c)

pārējie sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

 

 

0213010

Galda bietes

 

 

 

 

0213020

Burkāni

 

 

 

 

0213030

Sakņu selerijas

 

 

 

 

0213040

Mārrutki (Zirdzenes saknes, ārstniecības lupstāja saknes, genciāna saknes)

 

 

 

 

0213050

Topinambūri

 

 

 

 

0213060

Pastinaki

 

 

 

 

0213070

Sakņu pētersīļi

 

 

 

 

0213080

Redīsi (Melnie redīsi, Japānas redīsi, mazie redīsi un tiem līdzīgās pasugas, zemes mandeles (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

0213090

Plostbārži (Melnie plostbārži, Spānijas plostbārži)

 

 

 

 

0213100

Kāļi

 

 

 

 

0213110

Rāceņi

 

 

 

 

0213990

Pārējie

 

 

 

 

0220000

ii)

sīpolu dārzeņi

0,01 (5)

 

 

 

0220010

Ķiploki

 

 

 

 

0220020

Sīpoli (Sīpoli konservēšanai)

 

 

 

 

0220030

Šalotes

 

 

 

 

0220040

Vasaras sīpoli (Velsas sīpoli un tiem līdzīgas pasugas)

 

 

 

 

0220990

Pārējie

 

 

 

 

0230000

iii)

augļu dārzeņi

 

 

 

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi

 

 

 

 

0231010

Tomāti (Ķiršveida tomāti, tamarillo, fizāļi, parastās līcijas ogas (goji), Ķīnas līcijas ogas (Lycium barbarum un L. chinense))

0,4

 

 

 

0231020

Pipari (Čilli pipari)

0,01 (5)

 

 

 

0231030

Baklažāni (Pepino)

0,4

 

 

 

0231040

Okra, “Dāmu pirkstiņi”

0,01 (5)

 

 

 

0231990

Pārējie

0,01 (5)

 

 

 

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

0,01 (5)

 

 

 

0232010

Garaugļu gurķi

 

 

 

 

0232020

Īsaugļu gurķi

 

 

 

 

0232030

Cukini (Kabači, patisoni)

 

 

 

 

0232990

Pārējie

 

 

 

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,01 (5)

 

 

 

0233010

Melones (Kivano)

 

 

 

 

0233020

Lielaugļu ķirbji (Vēlie ķirbji)

 

 

 

 

0233030

Arbūzi

 

 

 

 

0233990

Pārējie

 

 

 

 

0234000

d)

cukurkukurūza

0,01 (5)

 

 

 

0239000

e)

pārējie augļu dārzeņi

0,01 (5)

 

 

 

0240000

iv)

krustziežu dārzeņi

0,01 (5)

 

 

 

0241000

a)

ziedošie krustzieži

 

 

 

 

0241010

Brokoļi (sparģeļkāposti) (Kalabrijas, Ķīnas brokoļi, pavasara brokoļi)

 

 

 

 

0241020

Ziedkāposti

 

 

 

 

0241990

Pārējie

 

 

 

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

 

 

 

0242010

Rožkāposti (Briseles kāposti)

 

 

 

 

0242020

Galviņkāposti (Smailie kāposti, sarkanie kāposti, Savojas kāposti, baltie kāposti)

 

 

 

 

0242990

Pārējie

 

 

 

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

 

 

 

0243010

Ķīnas kāposti (Sareptas sinepes, pak choi, Ķīnas plakanie kāposti, Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti)

 

 

 

 

0243020

Lapu kāposti (Kroklapu kāposti, kolardi, Portugāles lapu kāposti, Portugāles galviņkāposti, lopbarības kāposti)

 

 

 

 

0243990

Pārējie

 

 

 

 

0244000

d)

kolrābji

 

 

 

 

0250000

v)

lapu dārzeņi un svaigi garšaugi

 

 

 

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

 

 

 

 

0251010

Salātu baldriņi (Dūnaugļu baldriņi)

0,01 (5)

 

 

 

0251020

Salāti (Galviņsalāti, Lollo rosso salāti, ledus salāti, romiešu salāti)

4

 

 

 

0251030

Platlapu cigoriņi (endīvijas) (Savvaļas cigoriņi, sarkanlapu cigoriņi, Itālijas cigoriņi, kroklapu endīvijas, salātgalvas cigoriņi)

0,01 (5)

 

 

 

0251040

Kressalāti

0,01 (5)

 

 

 

0251050

Barbarejas

0,01 (5)

 

 

 

0251060

Sējas pazvērītes, rukola salāti (Šaurlapu divsēkle)

0,01 (5)

 

 

 

0251070

Brūnās sinepes

0,01 (5)

 

 

 

0251080

Brassica spp. lapas un dzinumi (Mizuna, zirņu un redīsu lapas, kā arī citu krustziežu dzimtas augu jaunās lapiņas (augi, ko novāc līdz īsto lapu 8. fāzei))

0,01 (5)

 

 

 

0251990

Pārējie

0,01 (5)

 

 

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgie (lapas)

0,01 (5)

 

 

 

0252010

Spināti (Jaunzēlandes spināti, amaranta spināti)

 

 

 

 

0252020

Portulaki (Ziemas portulaki, dārza portulaki, parastie portulaki, skābenes, salikornijas, agretti (Salsola soda))

 

 

 

 

0252030

Lapu bietes (Galda biešu lapas)

 

 

 

 

0252990

Pārējie

 

 

 

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

0,01 (5)

 

 

 

0254000

d)

ūdenskreses

0,01 (5)

 

 

 

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,01 (5)

 

 

 

0256000

f)

garšaugi

0,01 (5)

 

 

0,4 (+)

0256010

Kārveles

 

 

 

 

0256020

Maurloki

 

 

 

 

0256030

Lapu selerijas (Fenheļa lapas, koriandra lapas, diļļu zariņi, ķimeņu lapas, ārstniecības lupstājs, zirdzene, mirres un citu čemurziežu dzimtas augu lapas)

 

 

 

 

0256040

Pētersīļi

 

 

 

 

0256050

Salvija (Kalnumētras)

 

 

 

 

0256060

Rozmarīns

 

 

 

 

0256070

Timiāns (Majorāns, raudene)

 

 

 

 

0256080

Baziliks (Melisa, mētras, piparmētra)

 

 

 

 

0256090

Lauru lapas

 

 

 

 

0256100

Estragons (Izops)

 

 

 

 

0256990

Pārējie (Ēdamie ziedi)

 

 

 

 

0260000

vi)

pākšaugu dārzeņi (svaigi)

0,01 (5)

 

 

 

0260010

Pupas (ar pākstīm) (Zaļās pupiņas, turku pupas, baltās pupiņas, sparģeļpupiņas)

 

 

 

 

0260020

Pupas (bez pākstīm) (Lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības pupas)

 

 

 

 

0260030

Zirņi (ar pākstīm) (Cukurzirņi, sējas zirņi)

 

 

 

 

0260040

Zirņi (bez pākstīm) (Dārza zirņi, zaļie zirņi, aunazirņi)

 

 

 

 

0260050

Lēcas

 

 

 

 

0260990

Pārējie

 

 

 

 

0270000

vii)

stublāju dārzeņi (svaigi)

0,01 (5)

 

 

 

0270010

Sparģeļi

 

 

 

 

0270020

Lapu artišoki

 

 

 

 

0270030

Selerijas

 

 

 

 

0270040

Fenhelis

 

 

 

 

0270050

Artišoki

 

 

 

 

0270060

Puravi

 

 

 

 

0270070

Rabarberi

 

 

 

 

0270080

Bambusa dzinumi

 

 

 

 

0270090

Palmas sirds

 

 

 

 

0270990

Pārējie

 

 

 

 

0280000

viii)

sēnes

0,01 (5)

 

 

 

0280010

Kultivētas sēnes (Šampinjoni (atmatenes), austersēnes, šitaki sēnes)

 

 

 

 

0280020

Meža sēnes (Gailenes, trifeles, lāčpurni, baravikas)

 

 

 

0,04 (+)

0280990

Pārējie

 

 

 

 

0290000

ix)

jūras zāles

0,01 (5)

 

 

 

0300000

3.

PĀKŠAUGI, ŽĀVĒTI

0,01 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0300010

Pupas (Cūku pupas, baltās pupiņas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lauka pupas, lopbarības pupas)

 

 

 

 

0300020

Lēcas

 

 

 

 

0300030

Zirņi (Aunazirņi, lauka zirņi, sējas dedestiņa)

 

 

 

 

0300040

Lupīna

 

 

 

 

0300990

Pārējie

 

 

 

 

0400000

4.

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

0,01 (5)

 

 

 

0401000

i)

eļļas augu sēklas

 

0,05 (5)

 

 

0401010

Linsēklas

 

 

0,01 (5)

 

0401020

Zemesrieksti

 

 

0,01 (5)

 

0401030

Magoņu sēklas

 

 

0,01 (5)

 

0401040

Sezama sēklas

 

 

0,01 (5)

 

0401050

Saulespuķu sēklas

 

 

0,3

 

0401060

Rapša sēklas (Ripša sēklas, ripsis)

 

 

0,05

 

0401070

Sojas pupas

 

 

0,01 (5)

 

0401080

Sinepju sēklas

 

 

0,05

 

0401090

Kokvilnas sēklas

 

 

0,01 (5)

 

0401100

Ķirbju sēklas (Citu ķirbju dzimtas augu sēklas)

 

 

0,01 (5)

 

0401110

Saflora sēklas

 

 

0,01 (5)

 

0401120

Gurķenes sēklas

 

 

0,01 (5)

 

0401130

Sējas idras sēklas

 

 

0,01 (5)

 

0401140

Kaņepju sēklas

 

 

0,01 (5)

 

0401150

Rīcinaugs

 

 

0,01 (5)

 

0401990

Pārējie

 

 

0,01 (5)

 

0402000

ii)

eļļas augu augļi

 

 

0,01 (5)

 

0402010

Olīvas pārstrādei eļļā

 

0,2

 

 

0402020

Eļļas palmas rieksti (kodoli)

 

0,05 (5)

 

 

0402030

Eļļas palmas augļi

 

0,05 (5)

 

 

0402040

Kapoka sēklas

 

0,05 (5)

 

 

0402990

Pārējie

 

0,05 (5)

 

 

0500000

5.

LABĪBA

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0500010

Mieži

 

 

0,1

 

0500020

Griķi (Amarants, kvinoja)

 

 

0,01 (5)

 

0500030

Kukurūza

 

 

0,01 (5)

 

0500040

Prosa (Itālijas sarene, tefa)

 

 

0,01 (5)

 

0500050

Auzas

 

 

0,01 (5)

 

0500060

Rīsi

 

 

0,01 (5)

 

0500070

Rudzi

 

 

0,08

 

0500080

Sorgo

 

 

0,01 (5)

 

0500090

Kvieši (Speltas kvieši, tritikāle)

 

 

0,1

 

0500990

Pārējie

 

 

0,01 (5)

 

0600000

6.

TĒJA, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS UN KAKAO