ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.266.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 266

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. spalio 2d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 897/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedų nuostatos dėl didžiausios leidžiamosios S-metil-acibenzolaro, amisulbromo, ciazofamido, diflufenikano, dimoksistrobino, metoksifenozido ir nikotino koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų ( 1 )

1

 

 

2012 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 898/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

32

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/533/ES

 

*

2012 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos 11 straipsnį, sprendžiant Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo klausimą

34

 

 

2012/534/ES

 

*

2012 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis ES ir ICAO jungtiniame komitete dėl Sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos bendradarbiavimo memorandumo, kuriuo grindžiamas glaudesnis bendradarbiavimas, priedo dėl aviacijos saugumo priėmimo

37

 

 

2012/535/ES

 

*

2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl neatidėliotinų priemonių pušinių stiebinių nematodų Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. plitimui Sąjungoje užkirsti (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 6543)

42

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

2.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 266/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 897/2012

2012 m. spalio 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedų nuostatos dėl didžiausios leidžiamosios S-metil-acibenzolaro, amisulbromo, ciazofamido, diflufenikano, dimoksistrobino, metoksifenozido ir nikotino koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji S-metil-acibenzolaro, ciazofamido ir metoksifenozido koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede ir III priedo B dalyje. Amisulbromo, diflufenikano, dimoksistrobino ir nikotino DLK nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedo A dalyje;

(2)

taikant autorizacijos procedūrą, kad salotų ir kitų salotinių augalų, įskaitant bastutinius (Brassicaceae), apsaugai būtų galima naudoti augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos S-metil-acibenzolaro, pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnio 1 dalį pateikta paraiška, kuria prašoma pakeisti nustatytą DLK;

(3)

amisulbromo atveju tokia paraiška pateikta dėl pomidorų, baklažanų ir salotų, ciazofamido – dėl krienų, diflufenikano – dėl aliejui gaminti skirtų alyvuogių, dimoksistrobino – dėl rugių, garstyčių sėklų ir saulėgrąžų sėklų, metoksifenozido – dėl lapinių daržovių ir šviežių prieskoninių žolių (išskyrus salotinę trūkažolę, vynmedžių lapus, rėžiuką ir paprastąją trūkažolę);

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 8 straipsnį atitinkamos valstybės narės įvertino pateiktas paraiškas ir vertinimo ataskaitas pateikė Komisijai;

(5)

nikotinui miško grybuose buvo nustatyta laikina DLK, su sąlyga, kad ši DLK bus peržiūrėta atsižvelgiant į naujus duomenis ir informaciją, įskaitant bet kokius mokslinius įrodymus apie natūralų nikotino atsiradimą ar susidarymą miško grybuose. Komisija iš Europos maisto ūkio subjektų gavo naujų duomenų ir informacijos, kuriais patvirtinta, kad miško grybuose esanti nikotino koncentracija atitinka dabartinę DLK. Tačiau vis dar nėra mokslinių įrodymų, pagrindžiančių natūralų nikotino atsiradimą miško grybuose ir paaiškinančių jo susidarymo procesą. Todėl 2009 m. gegužės 11 d. Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto (angl. SCoFCAH) priimtas vadybos sprendimas dėl dvejus metus taikomos koncentracijos miško grybuose tebegalioja, nors tikslinga pratęsti šios DLK taikymą dar dvejiems metams, kol bus gauta tokios informacijos;

(6)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) įvertino paraiškas ir vertinimo ataskaitas, visų pirma atsižvelgdama į galimą grėsmę vartotojams ir, atitinkamais atvejais, gyvūnams, ir pateikė pagrįstas nuomones dėl siūlomų DLK (2). Šias nuomones Tarnyba pateikė Komisijai, valstybėms narėms ir visuomenei;

(7)

dėl visų kitų paraiškų Tarnyba padarė išvadą, kad visi duomenims keliami reikalavimai yra įgyvendinti ir pareiškėjų prašomi DLK pakeitimai yra priimtini vartotojų saugos atžvilgiu, remiantis poveikio vartotojams vertinimu, atliktu atsižvelgiant į 27 konkrečias Europos vartotojų grupes. Tarnyba atsižvelgė į naujausią informaciją apie toksikologines medžiagų savybes. Nustatyta, kad nei visą gyvenimą trunkantis medžiagų poveikis vartojant visus maisto produktus, kuriuose jų gali būti, nei trumpalaikis poveikis vartojant labai daug atitinkamų kultūrinių augalų ir produktų nekelia pavojaus viršyti leistiną paros dozę (LPD) arba ūmaus poveikio etaloninę dozę (ŪPED);

(8)

remiantis pagrįstomis Tarnybos nuomonėmis ir atsižvelgiant į susijusius veiksnius daroma išvada, kad atitinkami DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

(9)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  EFSA mokslinės ataskaitos internete adresu http://www.efsa.europa.eu:

 

Europos maisto saugos tarnyba „Pagrįsta nuomonė dėl salotoms ir kitiems salotiniams augalams, įskaitant Brassicaceae, nustatytos S-metil-acibenzolaro DLK pakeitimo“, 2012 m. EFSA leidinys 10(3):2632.

 

Europos maisto saugos tarnyba „Pagrįsta nuomonė dėl pomidorams, baklažanams ir salotoms taikomos amisulbromo DLK nustatymo“, 2012 m. EFSA leidinys 10(4):2686. [29 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2686.

 

Europos maisto saugos tarnyba „Pagrįsta nuomonė dėl krienams nustatytos ciazofamido DLK pakeitimo“, 2012 m. EFSA leidinys 10(3):2647. [22 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2647.

 

Europos maisto saugos tarnyba „Pagrįsta nuomonė dėl aliejaus gamybai skirtoms alyvuogėms nustatytos diflufenikano DLK pakeitimo“, 2012 m. EFSA leidinys 10(3):2649. [23 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2649.

 

Europos maisto saugos tarnyba „Pagrįsta nuomonė dėl rugiams, saulėgrąžų sėkloms ir garstyčių sėkloms nustatytos dimoksistrobino DLK pakeitimo“, 2012 m. EFSA leidinys 10(3):2648. [28 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2648.

 

Europos maisto saugos tarnyba „Pagrįsta nuomonė dėl įvairioms lapinėms daržovėms nustatytos metoksifenozido DLK pakeitimo“, 2012 m. EFSA leidinys 10(4):2667 [30 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2667.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

(1)

II priedo skiltys, kuriose nurodyti S-metil-acibenzolaras, ciazofamidas ir metoksifenozidas, pakeičiamos taip:

Pesticidų likučiai ir didžiausias leistinas likučių kiekis (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatomas didžiausias DLK, grupės ir pavyzdžiai (1)

Acibenzolar-S-metilas (acibenzolar-S-metilo ir acibenzolar rūgšties suma (CGA 210007), išreikšta kaip acibenzolar-S-metilas)

Ciazofamidas

Metoksifenozidas (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

 

 

0110000

i)

Citrusiniai vaisiai

0,02 (2)

0,01 (2)

1

0110010

Greipfrutai (Greipfrutai, didieji greipfrutai, saldieji greipfrutai (angl. sweeties), tangelai (išskyrus mineolas) ir kiti hibridai)

 

 

 

0110020

Apelsinai (Bergamotės, aitrieji apelsinai ir kiti hibridai)

 

 

 

0110030

Citrinos (Citronai, tikrosios citrinos)

 

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

 

0110050

Mandarinai (Klementinai, tikrieji mandarinai, mineolos ir kiti hibridai)

 

 

 

0110990

Kita

 

 

 

0120000

ii)

Medžių riešutai (su kevalais arba be kevalų)

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0120010

Migdolai

0,02 (2)

 

 

0120020

Bertoletijos

0,02 (2)

 

 

0120030

Anakardžiai

0,02 (2)

 

 

0120040

Kaštainiai

0,02 (2)

 

 

0120050

Kokosai

0,02 (2)

 

 

0120060

Lazdyno riešutai (Didieji riešutai)

0,1

 

 

0120070

Makadamijos

0,02 (2)

 

 

0120080

Karijos

0,02 (2)

 

 

0120090

Pinijos

0,02 (2)

 

 

0120100

Pistacijos

0,02 (2)

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

0,02 (2)

 

 

0120990

Kita

0,02 (2)

 

 

0130000

iii)

Sėklavaisiai

0,02 (2)

0,01 (2)

2

0130010

Obuoliai (Miškinių obelų obuoliai)

 

 

 

0130020

Kriaušės (Japoninės kriaušės)

 

 

 

0130030

Svarainiai

 

 

 

0130040

Šliandros

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Lokvos

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Kita

 

 

 

0140000

iv)

Kaulavaisiai

 

0,01 (2)

 

0140010

Abrikosai

0,2

 

0,3

0140020

Vyšnios (Trešnės, vyšnios)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0140030

Persikai (Nektarinai ir panašūs hibridai)

0,2

 

0,3

0140040

Slyvos (Naminės slyvos, renklodai, mirabelės, dygiosios slyvos)

0,02 (2)

 

0,1

0140990

Kita

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0150000

v)

Uogos ir smulkūs vaisiai

0,02 (2)

 

 

0151000

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

 

0,5

1

0151010

Valgomosios vynuogės

 

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

 

 

0152000

b)

Braškės (žemuogės)

 

0,01 (2)

2

0153000

c)

Uogos, augančios ant stiebų

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0153010

Raukšlėtosios gervuogės

 

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės (Ilgavaisės gervuogės ir tekšės)

 

 

 

0153030

Avietės (Raudondyglės avietės, šiaurinės katuogės (Rubus arcticus), nektarnės gervuogės (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

0153990

Kita

 

 

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

0,01 (2)

 

0154010

Amerikiniai vaivorai (Mėlynės)

 

 

4

0154020

Spanguolės (Bruknės (paprastosios bruknės))

 

 

0,7

0154030

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

 

 

0,02 (2)

0154040

Agrastai (Įskaitant kitų uogų veislių hibridus)

 

 

0,02 (2)

0154050

Erškėtuogės

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Šilkmedžio uogos (Žemuoginiai arbutai)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Gudobelės vaisiai (pietinė gudobelė) (Kivių uogos (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Šeivamedžio uogos (Juodavaisių aronijų, šermukšnių, dygliuotųjų šaltalankių, gudobelių, šermukšnių ir kitų medžių uogos)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Kita

 

 

0,02 (2)

0160000

vi)

Kiti vaisiai

 

0,01 (2)

 

0161000

a)

Valgoma luoba

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0161010

Datulės

 

 

 

0161020

Figos

 

 

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

 

 

0161040

Kinkanai (Japoniniai kinkanai, apvalieji kinkanai, puscitrinės (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Karambolos (Agurkinės karambolos)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Persimonai

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai (Slyvinis gvazdikmedis) (Surinaminis gvazdikmedis, malajinis gvazdikmedis, rausvasis gvazdikmedis, brazilinė eugenija, surinaminė eugenija (eugenijos Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Kita

 

 

 

0162000

b)

Nevalgoma luoba, smulkūs

0,02 (2)

 

 

0162010

Kiviai

 

 

1

0162020

Ličiai (Trumpašeriai rambutanai, paprastieji rambutanai, mangostaninės garcinijos)

 

 

0,02 (2)

0162030

Kvapiosios pasifloros

 

 

0,02 (2)

0162040

Opuncijos

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Gelčiai

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Virgininiai persimonai (Dvipiesčių juodmedžių, baltųjų kazimierūnių, žaliųjų kazimierūnių, siauralapių sargečių (geltonųjų kazimierūnių) ir marmeladinių sargečių vaisiai)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Kita

 

 

0,02 (2)

0163000

c)

Nevalgoma luoba, stambūs

 

 

 

0163010

Avokadai

0,02 (2)

 

0,7

0163020

Bananai (Mažieji bananai, tikrieji bananai)

0,1

 

0,02 (2)

0163030

Mangai

0,5

 

0,02 (2)

0163040

Papajos

0,02 (2)

 

1

0163050

Granatai

0,02 (2)

 

0,6

0163060

Peruvinės anonos (Peruvinės anonos, žvynuotosios anonos (anonos), baltosios anonos ir kitos vidutinio dydžio Annonaceae)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Gvajavos (Raudonvaisių kertuočių vaisiai arba drakonvaisiai (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananasai

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Duonvaisiai (Stambieji duonvaisiai)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durijai

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Dygliuotosios anonos

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Kita

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

 

0210000

i)

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,02 (2)

 

 

0211000

a)

Bulvės

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0212010

Manijokai (Valgomosios kolokazijos, alokazijos, strėlialapės ksantosomos)

 

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

 

0212030

Diaskorėjos (Tikrosios gumbapupės (ropinės gumbapupės), meksikinės gumbapupės)

 

 

 

0212040

Sparnuotosios dioskorėjos

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Kita

 

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

 

0213010

Burokėliai

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213020

Morkos

 

0,01 (2)

0,5

0213030

Salierai

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213040

Valgomieji krienai (Skudučių šaknys, vaistinių gelsvių šaknys, gencijonų šaknys)

 

0,1

0,02 (2)

0213050

Topinambai

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213060

Pastarnokai

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213070

Petražolių šaknys

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213080

Ridikai (Juodieji ridikai, japoniniai ridikai, ridikėliai ir panašios mažosios rūšys, valgomosios viksvuolės (Cyperus esculentus))

 

0,01 (2)

0,4

0213090

Gelteklės (Valgomosios gelteklės, ispaniniai auksadagiai)

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213100

Griežčiai

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213110

Ropės

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213990

Kita

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0220000

ii)

Svogūninės daržovės

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0220010

Česnakai

 

 

 

0220020

Svogūnai (Sidabriniai svogūnai)

 

 

 

0220030

Svogūnėliai

 

 

 

0220040

Svogūnlaiškiai (Tuščialaiškiai česnakai ir panašios rūšys)

 

 

 

0220990

Kita

 

 

 

0230000

iii)

Vaisinės daržovės

 

 

 

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

 

 

0231010

Pomidorai (Vyšniniai pomidorai, stambiavaisės basovijos, Physalis, ožerškiai ((Lycium barbarum ir L. chinense))

1

0,2

2

0231020

Paprikos (Aštriosios paprikos)

0,02 (2)

0,01 (2)

1

0231030

Baklažanai (paprastasis baklažanas) (Kiauliauogės)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,5

0231040

Valgomosios ybiškės

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0231990

Kita

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luoba)

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

0232010

Agurkai

 

 

 

0232020

Kornišonai

 

 

 

0232030

Cukinijos (Paprastųjų aguročių kiaušininis porūšis, paprastieji aguročiai (patisonai))

 

 

 

0232990

Kita

 

 

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luoba)

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

0233010

Melionai (Raguotieji melionai)

 

 

 

0233020

Moliūgai (Didieji moliūgai)

 

 

 

0233030

Arbūzai

 

 

 

0233990

Kita

 

 

 

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Kopūstinės daržovės

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0241000

a)

Žiedinės

 

 

 

0241010

Brokoliniai kopūstai (Brokoliniai kopūstai, špinatiniai kopūstai, gausiažiedžiai bastučiai)

 

 

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

 

0241990

Kita

 

 

 

0242000

b)

Gūžinės

 

 

 

0242010

Briuselio kopūstai

 

 

 

0242020

Gūžiniai kopūstai (Smailiagūžiai kopūstai, raudongūžiai kopūstai, savojiniai kopūstai, baltagūžiai kopūstai)

 

 

 

0242990

Kita

 

 

 

0243000

c)

Lapinės

 

 

 

0243010

Kininiai bastučiai (Sereptiniai bastučiai, kininiai kopūstai (tai goo choi, choi sum), skroteliniai kopūstai, pekininiai kopūstai (pe-tsai))

 

 

 

0243020

Lapiniai kopūstai (Garbanotieji kopūstai, lapiniai kopūstai, portugaliniai lapiniai kopūstai, portugaliniai gūžiniai kopūstai)

 

 

 

0243990

Kita

 

 

 

0244000

d)

Kaliaropės

 

 

 

0250000

v)

Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės

 

0,01 (2)

 

0251000

a)

Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

0,3 (+)

 

 

0251010

Sultenės (Italinės sultenės)

 

 

4

0251020

Salotos (Gūžinės salotos, Lollo rosso (pjaustomosios salotos), romaninės salotos)

 

 

4

0251030

Salotinės trūkažolės (Paprastosios trūkažolės, raudonlapės trūkažolės, garbanotosios trūkažolės, cukraus galvos)

 

 

0,02 (2)

0251040

Pipirnės

 

 

4

0251050

Ankstyvosios barborytės

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Sėjamosios gražgarstės (Mūriniai šatreiniai)

 

 

4

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica spp lapai ir daigai (Mizuna, žirnių ir ridikų lapai ir kitų kopūstinių kultūrų jauni lapai (derlius imamas susiformavus iki 8 tikrųjų lapų))

 

 

4

0251990

Kita

 

 

4

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

 

 

4

0252010

Špinatai (mm)

0,3

 

 

0252020

Paprastosios portulakos (Permautalapės kleitonijos, portulakos, rūgštynės, smiltyninės druskės, druskės (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Mangoldai (Burokėlių lapai)

0,02 (2)

 

 

0252990

Kita

0,02 (2)

 

 

0253000

c)

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Rėžiukai

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0255000

e)

Salotinės cikorijos

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0256000

f)

Prieskoninės žolės

0,3

 

4

0256010

Builiai

 

 

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

 

 

0256030

Salierų lapai (Pankolių lapai, blakinių kalendų lapai, paprastųjų krapų lapai, paprastųjų kmynų lapai, vaistinių gelsvių, vaistinių šventagaršvių, kvapiųjų garduoklių ir kitų Apiacea lapai)

 

 

 

0256040

Petražolės

 

 

 

0256050

Vaistiniai šalavijai (Kalniniai dašiai, daržiniai dašiai)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Kvapieji rozmarinai

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Čiobreliai (Raudonėliai, paprastieji raudonėliai)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bazilikai (Vaistinės melisos, mėtos, pipirmėtės)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Kilniojo lauro lapai (lauras)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Vaistiniai kiečiai (Vaistiniai izopai)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Kita (Valgomosios gėlės)

 

 

 

0260000

vi)

Ankštinės daržovės (šviežios)

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0260010

Pupelės (su ankštimis) (Daržinės pupelės, raudonžiedės pupelės, pupelės, pupuolės)

 

 

2

0260020

Pupelės (be ankščių) (Pupos, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės)

 

 

0,3

0260030

Žirniai (su ankštimis) (Cukriniai žirniai)

 

 

0,02 (2)

0260040

Žirniai (be ankščių) (Žirniai, pelėžirniai)

 

 

0,3

0260050

Lęšiai

 

 

0,02 (2)

0260990

Kita

 

 

0,02 (2)

0270000

vii)

Stiebinės daržovės (šviežios)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0270010

Šparagai

 

 

 

0270020

Dygieji artišokai

 

 

 

0270030

Salierai

 

 

 

0270040

Pankoliai

 

 

 

0270050

Artišokai

 

 

 

0270060

Porai

 

 

 

0270070

Rabarbarai

 

 

 

0270080

Bambuko ūgliai

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmių šerdys

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Kita

 

 

 

0280000

viii)

Grybai

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0280010

Išauginti (Pievagrybiai, gluosninės kreivabudės, Shiitake grybai)

 

 

 

0280020

Miško (Voveraitės, triufeliai, briedžiukai, baravykai)

 

 

 

0280990

Kita

 

 

 

0290000

(ix)

Jūros dumbliai

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0300010

Pupos (Pupos, daržinės pupelės, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės)

 

 

5

0300020

Lęšiai

 

 

0,02 (2)

0300030

Žirniai (Avinžirniai, žirniai, sėjamieji pelėžirniai)

 

 

0,02 (2)

0300040

Lubinai

 

 

0,02 (2)

0300990

Kita

 

 

0,02 (2)

0400000

4.

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINIAI VAISIAI

 

 

 

0401000

i)

Aliejinių augalų sėklos

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0401010

Sėmenys

 

 

0,05 (2)

0401020

Žemės riešutai

 

 

0,05 (2)

0401030

Aguonos

 

 

0,05 (2)

0401040

Sezamų sėklos

 

 

0,05 (2)

0401050

Saulėgrąžos

 

 

0,05 (2)

0401060

Rapsų sėklos (Brassica rapa, A genomas, rapsukai)

 

 

0,05 (2)

0401070

Sojų pupelės

 

 

2

0401080

Garstyčių sėklos

 

 

0,05 (2)

0401090

Medvilnės sėklos

 

 

2

0401100

Moliūgų sėklos (Kitos cucurbitacea sėklos)

 

 

0,05 (2)

0401110

Dažiniai dygminai

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Agurkliai

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Sėjamosios judros

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Kanapių sėklos

 

 

0,05 (2)

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Kita

 

 

0,05 (2)

0402000

ii)

Aliejiniai vaisiai

 

 

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0402020

Gvinėjinės alyvpalmės riešutai

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Gvinėjinės alyvpalmės vaisiai

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Tikrojo kapokmedžio vaisiai

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Kita

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

GRŪDAI

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0500010

Miežiai

 

 

 

0500020

Grikiai (Burnotiniai, bolivinės balandos)

 

 

 

0500030

Kukurūzai

 

 

 

0500040

Soros (Italinės šerytės, abisininės posmilgės)

 

 

 

0500050

Avižos

 

 

 

0500060

Ryžiai

 

 

 

0500070

Rugiai

 

 

 

0500080

Dvispalviai sorgai

 

 

 

0500090

Kviečiai (Speltos, kvietrugiai)

 

 

 

0500990

Kita

 

 

 

0600000

6.

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI IR KAKAVA

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0610000

i)

Arbatžolės (džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, Camellia sinensis)

 

 

 

0620000

ii)

Kavos pupelės

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Žolelių užpilai (džiovinti)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Žiedai

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Ramunėlių žiedai

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Jamaikinės kinrožės žiedai

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Rožių žiedlapiai

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jazmino žiedai (Šeivamedžių žiedai (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Liepų žiedai

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Lapai

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Braškių lapai

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Siauralapio raibsteglio lapai (Ginkmedžių lapai)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Paragvajinio bugienio lapai

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Šaknys

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Valerijono šaknys

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ženšenio šaknys

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Kiti žolelių užpilai

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakava (fermentuotos pupelės)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Saldžiavaisis pupmedis (saldžioji ceratonija)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

APYNIAI (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0800000

8.

PRIESKONIAI

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anyžiai

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Salierų sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Blakinės kalendros sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Kmynų sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Krapų sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Pankolių sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Vaistinės ožragės sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muskatai

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Vaisiai ir uogos

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Kvapieji pipirai

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Pipirinės uosrūtės

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kmynai

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamonai

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Kadagio uogos

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Pipirai (juodieji ir baltieji) (Indoneziniai pipirai, švelnieji piruliai)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vanilės ankštys

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarindas

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Žievės

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Cinamonai (Kininiai cinamonai)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Šaknys arba šakniastiebiai

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Paprastasis saldymedis

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Imbieras

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Daržinės ciberžolės

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Krienai

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Pumpurai

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Gvazdikėliai

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kaparėliai

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Žiedų purkos

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Krokai

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Kevalai

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muskatai

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

CUKRINIAI AUGALAI

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Cukranendrės

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

GYVŪNINIAI PRODUKTAI – SAUSUMOS GYVŪNAI

0,02 (2)

0,01  (2)

 

1010000

i)

Mėsa, mėsos gaminiai, mėsos subproduktai, kraujas, gyvūniniai riebalai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti ar perdirbti į miltus arba maistą kiti perdirbti produktai, pvz., dešros ir maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

 

 

 

1011000

a)

Kiauliena

 

 

 

1011010

Mėsa

 

 

0,2

1011020

Riebalai be liesos mėsos

 

 

0,2

1011030

Kepenys

 

 

0,1

1011040

Inkstai

 

 

0,1

1011050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

0,1

1011990

Kita

 

 

0,01 (2)

1012000

b)

Galvijiena

 

 

 

1012010

Mėsa

 

 

0,2

1012020

Riebalai

 

 

0,2

1012030

Kepenys

 

 

0,1

1012040

Inkstai

 

 

0,1

1012050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

0,1

1012990

Kita

 

 

0,01 (2)

1013000

c)

Aviena

 

 

 

1013010

Mėsa

 

 

0,2

1013020

Riebalai

 

 

0,2

1013030

Kepenys

 

 

0,1

1013040

Inkstai

 

 

0,1

1013050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

0,1

1013990

Kita

 

 

0,01 (2)

1014000

d)

Ožkiena

 

 

 

1014010

Mėsa

 

 

0,2

1014020

Riebalai

 

 

0,2

1014030

Kepenys

 

 

0,1

1014040

Inkstai

 

 

0,1

1014050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

0,1

1014990

Kita

 

 

0,01 (2)

1015000

e)

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Mėsa

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Riebalai

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Kepenys

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Inkstai

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Valgomieji mėsos subproduktai

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Paukštiena – vištiena, žąsiena, antiena, kalakutiena, perlinių vištų, stručių ir balanžių mėsa

 

 

0,01 (2)

1016010

Mėsa

 

 

 

1016020

Riebalai

 

 

 

1016030

Kepenys

 

 

 

1016040

Inkstai

 

 

 

1016050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1016990

Kita

 

 

 

1017000

g)

Kiti ūkinės paskirties gyvūnai (Triušiai, kengūros)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Mėsa

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Riebalai

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Kepenys

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Inkstai

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Valgomieji mėsos subproduktai

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, sviestas ir kiti iš pieno pagaminti riebalai, sūris ir varškė

 

 

0,05

1020010

Galvijai

 

 

 

1020020

Avys

 

 

 

1020030

Ožkos

 

 

 

1020040

Arkliai

 

 

 

1020990

Kita

 

 

 

1030000

iii)

Paukščių kiaušiniai, švieži konservuoti arba virti Kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, užšaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar saldiklių

 

 

0,01 (2)

1030010

Viščiukai

 

 

 

1030020

Antys

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Žąsys

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Putpelės

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Medus (Bičių pienelis, žiedadulkės)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Varliagyviai ir ropliai (Varlių šlaunelės, krokodilai)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Sraigės

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Kiti produktai iš sausumos gyvūnų

 (3)

 (3)

 (3)

(F)= tirpus riebaluose.

Acibenzolar-S-metilas (acibenzolar-S-metilo ir acibenzolar rūgšties suma (CGA 210007), išreikšta kaip acibenzolar-S-metilas)

(+)

Negūžinių rūšių salotų likučių tyrimai, kuriuos vertinančiai valstybei narei, Tarnybai ir Europos Komisijai reikia pateikti iki 2014 m. spalio 1 d. Atlikus pakartotinį duomenų vertinimą DLK gali būti pakeista.

0251000

a)

Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

0251010

Sultenės (Italinės sultenės)

0251020

Salotos (Gūžinės salotos, Lollo rosso (pjaustomosios salotos), romaninės salotos)

0251030

Salotinės trūkažolės (Paprastosios trūkažolės, raudonlapės trūkažolės, garbanotosios trūkažolės, cukraus galvos)

0251040

Pipirnės

0251060

Sėjamosios gražgarstės (Mūriniai šatreiniai)

0251080

Brassica spp lapai ir daigai (Mizuna, žirnių ir ridikų lapai ir kitų kopūstinių kultūrų jauni lapai (derlius imamas susiformavus iki 8 tikrųjų lapų))

0251990

Kita“

(2)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalis iš dalies keičiama taip:

i)

skiltys, kuriose nurodyti amisulbromas, diflufenikanas, dimoksistrobinas ir nikotinas, pakeičiamos taip:

Pesticidų likučiai ir didžiausias leistinas likučių kiekis (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatomas didžiausias DLK, grupės ir pavyzdžiai (4)

Amisulbromas

Diflufenikanas

Dimoksistrobinas

Nikotinas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

1.

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0110000

i)

Citrusiniai vaisiai

0,01 (5)

 

 

 

0110010

Greipfrutai (Greipfrutai, didieji greipfrutai, saldieji greipfrutai (angl. sweeties), tangelai (išskyrus mineolas) ir kiti hibridai)

 

 

 

 

0110020

Apelsinai (Bergamotės, aitrieji apelsinai ir kiti hibridai)

 

 

 

 

0110030

Citrinos (Citronai, tikrosios citrinos)

 

 

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

 

 

0110050

Mandarinai (Klementinai, tikrieji mandarinai, mineolos ir kiti hibridai)

 

 

 

 

0110990

Kita

 

 

 

 

0120000

ii)

Medžių riešutai (su kevalais arba be kevalų)

0,01 (5)

 

 

 

0120010

Migdolai

 

 

 

 

0120020

Bertoletijos

 

 

 

 

0120030

Anakardžiai

 

 

 

 

0120040

Kaštainiai

 

 

 

 

0120050

Kokosai

 

 

 

 

0120060

Lazdyno riešutai (Didieji riešutai)

 

 

 

 

0120070

Makadamijos

 

 

 

 

0120080

Karijos

 

 

 

 

0120090

Pinijos

 

 

 

 

0120100

Pistacijos

 

 

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

 

 

 

0120990

Kita

 

 

 

 

0130000

iii)

Sėklavaisiai

0,01 (5)

 

 

 

0130010

Obuoliai (Miškinių obelų obuoliai)

 

 

 

 

0130020

Kriaušės (Japoninės kriaušės)

 

 

 

 

0130030

Svarainiai

 

 

 

 

0130040

Šliandros

 

 

 

 

0130050

Lokvos

 

 

 

 

0130990

Kita

 

 

 

 

0140000

iv)

Kaulavaisiai

0,01 (5)

 

 

 

0140010

Abrikosai

 

 

 

 

0140020

Vyšnios (Trešnės, vyšnios)

 

 

 

 

0140030

Persikai (Nektarinai ir panašūs hibridai)

 

 

 

 

0140040

Slyvos (Naminės slyvos, renklodai, mirabelės, dygiosios slyvos)

 

 

 

 

0140990

Kita

 

 

 

 

0150000

v)

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

 

 

0151000

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

0,3

 

 

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

 

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

 

 

 

0152000

b)

Braškės (žemuogės)

0,01 (5)

 

 

 

0153000

c)

Uogos, augančios ant stiebų

0,01 (5)

 

 

 

0153010

Raukšlėtosios gervuogės

 

 

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės (Ilgavaisės gervuogės ir tekšės)

 

 

 

 

0153030

Avietės (Raudondyglės avietės, šiaurinės katuogės (Rubus arcticus), nektarnės gervuogės (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

0153990

Kita

 

 

 

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

0,01 (5)

 

 

 

0154010

Amerikiniai vaivorai (Mėlynės)

 

 

 

 

0154020

Spanguolės (Bruknės (paprastosios bruknės))

 

 

 

 

0154030

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

 

 

 

 

0154040

Agrastai (Įskaitant kitų uogų veislių hibridus)

 

 

 

 

0154050

Erškėtuogės

 

 

 

0,3 (+)

0154060

Šilkmedžio uogos (Žemuoginiai arbutai)

 

 

 

 

0154070

Gudobelės vaisiai (pietinė gudobelė) (Kivių uogos (Actinidia arguta))

 

 

 

 

0154080

Šeivamedžio uogos (Juodavaisių aronijų, šermukšnių, dygliuotųjų šaltalankių, gudobelių, šermukšnių ir kitų medžių uogos)

 

 

 

 

0154990

Kita

 

 

 

 

0160000

vi)

Kiti vaisiai

0,01 (5)

 

 

 

0161000

a)

Valgoma luoba

 

 

 

 

0161010

Datulės

 

 

 

 

0161020

Figos

 

 

 

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

 

 

 

0161040

Kinkanai (Japoniniai kinkanai, apvalieji kinkanai, puscitrinės (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

0161050

Karambolos (Agurkinės karambolos)

 

 

 

 

0161060

Persimonai

 

 

 

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai (Slyvinis gvazdikmedis) (Surinaminis gvazdikmedis, malajinis gvazdikmedis, rausvasis gvazdikmedis, brazilinė eugenija, surinaminė eugenija (eugenijos Eugenia uniflora))

 

 

 

 

0161990

Kita

 

 

 

 

0162000

b)

Nevalgoma luoba, smulkūs

 

 

 

 

0162010

Kiviai

 

 

 

 

0162020

Ličiai (Trumpašeriai rambutanai, paprastieji rambutanai, mangostaninės garcinijos)

 

 

 

 

0162030

Kvapiosios pasifloros

 

 

 

 

0162040

Opuncijos

 

 

 

 

0162050

Gelčiai

 

 

 

 

0162060

Virgininiai persimonai (Dvipiesčių juodmedžių, baltųjų kazimierūnių, žaliųjų kazimierūnių, siauralapių sargečių (geltonųjų kazimierūnių) ir marmeladinių sargečių vaisiai)

 

 

 

 

0162990

Kita

 

 

 

 

0163000

c)

Nevalgoma luoba, stambūs

 

 

 

 

0163010

Avokadai

 

 

 

 

0163020

Bananai (Mažieji bananai, tikrieji bananai)

 

 

 

 

0163030

Mangai

 

 

 

 

0163040

Papajos

 

 

 

 

0163050

Granatai

 

 

 

 

0163060

Peruvinės anonos (Peruvinės anonos, žvynuotosios anonos (anonos), baltosios anonos ir kitos vidutinio dydžio Annonaceae)

 

 

 

 

0163070

Gvajavos (Raudonvaisių kertuočių vaisiai arba drakonvaisiai (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

0163080

Ananasai

 

 

 

 

0163090

Duonvaisiai (Stambieji duonvaisiai)

 

 

 

 

0163100

Durijai

 

 

 

 

0163110

Dygliuotosios anonos

 

 

 

 

0163990

Kita

 

 

 

 

0200000

2.

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0210000

i)

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,01 (5)

 

 

 

0211000

a)

Bulvės

 

 

 

 

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

 

 

 

0212010

Manijokai (Valgomosios kolokazijos, alokazijos, strėlialapės ksantosomos)

 

 

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

 

 

0212030

Diaskorėjos (Tikrosios gumbapupės (ropinės gumbapupės), meksikinės gumbapupės)

 

 

 

 

0212040

Sparnuotosios dioskorėjos

 

 

 

 

0212990

Kita

 

 

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

 

 

0213010

Burokėliai

 

 

 

 

0213020

Morkos

 

 

 

 

0213030

Salierai

 

 

 

 

0213040

Valgomieji krienai (Skudučių šaknys, vaistinių gelsvių šaknys, gencijonų šaknys)

 

 

 

 

0213050

Topinambai

 

 

 

 

0213060

Pastarnokai

 

 

 

 

0213070

Petražolių šaknys

 

 

 

 

0213080

Ridikai (Juodieji ridikai, japoniniai ridikai, ridikėliai ir panašios mažosios rūšys, valgomosios viksvuolės (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

0213090

Gelteklės (Valgomosios gelteklės, ispaniniai auksadagiai)

 

 

 

 

0213100

Griežčiai

 

 

 

 

0213110

Ropės

 

 

 

 

0213990

Kita

 

 

 

 

0220000

ii)

Svogūninės daržovės

0,01 (5)

 

 

 

0220010

Česnakai

 

 

 

 

0220020

Svogūnai (Sidabriniai svogūnai)

 

 

 

 

0220030

Svogūnėliai

 

 

 

 

0220040

Svogūnlaiškiai (Tuščialaiškiai česnakai ir panašios rūšys)

 

 

 

 

0220990

Kita

 

 

 

 

0230000

iii)

Vaisinės daržovės

 

 

 

 

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

 

 

 

0231010

Pomidorai (Vyšniniai pomidorai, stambiavaisės basovijos, Physalis, ožerškiai ((Lycium barbarum ir L. chinense))

0,4

 

 

 

0231020

Paprikos (Aštriosios paprikos)

0,01 (5)

 

 

 

0231030

Baklažanai (paprastasis baklažanas) (Kiauliauogės)

0,4

 

 

 

0231040

Valgomosios ybiškės

0,01 (5)

 

 

 

0231990

Kita

0,01 (5)

 

 

 

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luoba)

0,01 (5)

 

 

 

0232010

Agurkai

 

 

 

 

0232020

Kornišonai

 

 

 

 

0232030

Cukinijos (Paprastųjų aguročių kiaušininis porūšis, paprastieji aguročiai (patisonai))

 

 

 

 

0232990

Kita

 

 

 

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luoba)

0,01 (5)

 

 

 

0233010

Melionai (Raguotieji melionai)

 

 

 

 

0233020

Moliūgai (Didieji moliūgai)

 

 

 

 

0233030

Arbūzai

 

 

 

 

0233990

Kita

 

 

 

 

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai

0,01 (5)

 

 

 

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

0,01 (5)

 

 

 

0240000

iv)

Kopūstinės daržovės

0,01 (5)

 

 

 

0241000

a)

Žiedinės

 

 

 

 

0241010

Brokoliniai kopūstai (Brokoliniai kopūstai, špinatiniai kopūstai, gausiažiedžiai bastučiai)

 

 

 

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

 

 

0241990

Kita

 

 

 

 

0242000

b)

Gūžinės

 

 

 

 

0242010

Briuselio kopūstai

 

 

 

 

0242020

Gūžiniai kopūstai (Smailiagūžiai kopūstai, raudongūžiai kopūstai, savojiniai kopūstai, baltagūžiai kopūstai)

 

 

 

 

0242990

Kita

 

 

 

 

0243000

c)

Lapinės

 

 

 

 

0243010

Kininiai bastučiai (Sereptiniai bastučiai, kininiai kopūstai (tai goo choi, choi sum), skroteliniai kopūstai, pekininiai kopūstai (pe-tsai) )

 

 

 

 

0243020

Lapiniai kopūstai (Garbanotieji kopūstai, lapiniai kopūstai, portugaliniai lapiniai kopūstai, portugaliniai gūžiniai kopūstai)

 

 

 

 

0243990

Kita

 

 

 

 

0244000

d)

Kaliaropės

 

 

 

 

0250000

v)

Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės

 

 

 

 

0251000

a)

Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

 

 

 

 

0251010

Sultenės (Italinės sultenės)

0,01 (5)

 

 

 

0251020

Salotos (Gūžinės salotos, Lollo rosso (pjaustomosios salotos), romaninės salotos)

4

 

 

 

0251030

Salotinės trūkažolės (Paprastosios trūkažolės, raudonlapės trūkažolės, garbanotosios trūkažolės, cukraus galvos)

0,01 (5)

 

 

 

0251040

Pipirnės

0,01 (5)

 

 

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

0,01 (5)

 

 

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės (Mūriniai šatreiniai)

0,01 (5)

 

 

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

0,01 (5)

 

 

 

0251080

Brassica spp lapai ir daigai (Mizuna, žirnių ir ridikų lapai ir kitų kopūstinių kultūrų jauni lapai (derlius imamas susiformavus iki 8 tikrųjų lapų))

0,01 (5)

 

 

 

0251990

Kita

0,01 (5)

 

 

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

0,01 (5)

 

 

 

0252010

Špinatai (mm)

 

 

 

 

0252020

Paprastosios portulakos (Permautalapės kleitonijos, portulakos, rūgštynės, smiltyninės druskės, druskės (Salsola soda))

 

 

 

 

0252030

Mangoldai (Burokėlių lapai)

 

 

 

 

0252990

Kita

 

 

 

 

0253000

c)

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai)

0,01 (5)

 

 

 

0254000

d)

Rėžiukai

0,01 (5)

 

 

 

0255000

e)

Salotinės cikorijos

0,01 (5)

 

 

 

0256000

f)

Prieskoninės žolės

0,01 (5)

 

 

0,4 (+)

0256010

Builiai

 

 

 

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

 

 

 

0256030

Salierų lapai (Pankolių lapai, blakinių kalendų lapai, paprastųjų krapų lapai, paprastųjų kmynų lapai, vaistinių gelsvių, vaistinių šventagaršvių, kvapiųjų garduoklių ir kitų Apiacea lapai)

 

 

 

 

0256040

Petražolės

 

 

 

 

0256050

Vaistiniai šalavijai (Kalniniai dašiai, daržiniai dašiai)

 

 

 

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

 

 

 

0256070

Čiobreliai (Raudonėliai, paprastieji raudonėliai)

 

 

 

 

0256080

Bazilikai (Vaistinės melisos, mėtos, pipirmėtės)

 

 

 

 

0256090

Kilniojo lauro lapai (lauras)

 

 

 

 

0256100

Vaistiniai kiečiai (Vaistiniai izopai)

 

 

 

 

0256990

Kita (Valgomosios gėlės)

 

 

 

 

0260000

vi)

Ankštinės daržovės (šviežios)

0,01 (5)

 

 

 

0260010

Pupelės (su ankštimis) (Daržinės pupelės, raudonžiedės pupelės, pupelės, pupuolės)

 

 

 

 

0260020

Pupelės (be ankščių) (Pupos, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės)

 

 

 

 

0260030

Žirniai (su ankštimis) (Cukriniai žirniai)

 

 

 

 

0260040

Žirniai (be ankščių) (Žirniai, pelėžirniai)

 

 

 

 

0260050

Lęšiai

 

 

 

 

0260990

Kita

 

 

 

 

0270000

vii)

Stiebinės daržovės (šviežios)

0,01 (5)

 

 

 

0270010

Šparagai

 

 

 

 

0270020

Dygieji artišokai

 

 

 

 

0270030

Salierai

 

 

 

 

0270040

Pankoliai

 

 

 

 

0270050

Artišokai

 

 

 

 

0270060

Porai

 

 

 

 

0270070

Rabarbarai

 

 

 

 

0270080

Bambuko ūgliai

 

 

 

 

0270090

Palmių šerdys

 

 

 

 

0270990

Kita

 

 

 

 

0280000

viii)

Grybai

0,01 (5)

 

 

 

0280010

Išauginti (Pievagrybiai, gluosninės kreivabudės, Shiitake grybai)

 

 

 

 

0280020

Miško (Voveraitės, triufeliai, briedžiukai, baravykai)

 

 

 

0,04 (+)

0280990

Kita

 

 

 

 

0290000

(ix)

Jūros dumbliai

0,01 (5)

 

 

 

0300000

3.

ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI

0,01 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0300010

Pupos (Pupos, daržinės pupelės, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės)

 

 

 

 

0300020

Lęšiai

 

 

 

 

0300030

Žirniai (Avinžirniai, žirniai, sėjamieji pelėžirniai)

 

 

 

 

0300040

Lubinai

 

 

 

 

0300990

Kita

 

 

 

 

0400000

4.

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINIAI VAISIAI

0,01 (5)

 

 

 

0401000

i)

Aliejinių augalų sėklos

 

0,05 (5)

 

 

0401010

Sėmenys

 

 

0,01 (5)

 

0401020

Žemės riešutai

 

 

0,01 (5)

 

0401030

Aguonos

 

 

0,01 (5)

 

0401040

Sezamų sėklos

 

 

0,01 (5)

 

0401050

Saulėgrąžos

 

 

0,3

 

0401060

Rapsų sėklos (Brassica rapa, A genomas, rapsukai)

 

 

0,05

 

0401070

Sojų pupelės

 

 

0,01 (5)

 

0401080

Garstyčių sėklos

 

 

0,05

 

0401090

Medvilnės sėklos

 

 

0,01 (5)

 

0401100

Moliūgų sėklos (Kitos cucurbitacea sėklos)

 

 

0,01 (5)

 

0401110

Dažiniai dygminai

 

 

0,01 (5)

 

0401120

Agurkliai

 

 

0,01 (5)

 

0401130

Sėjamosios judros

 

 

0,01 (5)

 

0401140

Kanapių sėklos

 

 

0,01 (5)

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

 

0,01 (5)

 

0401990

Kita

 

 

0,01 (5)

 

0402000

ii)

Aliejiniai vaisiai

 

 

0,01 (5)

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

0,2

 

 

0402020

Gvinėjinės alyvpalmės riešutai

 

0,05 (5)

 

 

0402030

Gvinėjinės alyvpalmės vaisiai

 

0,05 (5)

 

 

0402040

Tikrojo kapokmedžio vaisiai

 

0,05 (5)

 

 

0402990

Kita

 

0,05 (5)

 

 

0500000

5.

GRŪDAI

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0500010

Miežiai

 

 

0,1

 

0500020

Grikiai (Burnotiniai, bolivinės balandos)

 

 

0,01 (5)

 

0500030

Kukurūzai

 

 

0,01 (5)

 

0500040

Soros (Italinės šerytės, abisininės posmilgės)

 

 

0,01 (5)

 

0500050

Avižos

 

 

0,01 (5)

 

0500060

Ryžiai

 

 

0,01 (5)

 

0500070

Rugiai

 

 

0,08

 

0500080

Dvispalviai sorgai

 

 

0,01 (5)

 

0500090

Kviečiai (Speltos, kvietrugiai)

 

 

0,1

 

0500990

Kita

 

 

0,01 (5)

 

0600000