ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.266.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 266

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. október 2.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 897/2012/EU rendelete (2012. október 1.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található acibenzolar-S-metil, amiszulbróm, ciazofamid, diflufenikán, dimoxistrobin, metoxifenozid és nikotin megengedett növényvédőszer-maradék határértékei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

 

A Bizottság 898/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

32

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/533/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. szeptember 24.) az Európai Unió és Grúzia közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló megállapodás 11. cikke értelmében létrehozott vegyes bizottságon belül az Európai Unió által a vegyes bizottság eljárási szabályzatának elfogadása tekintetében képviselendő álláspontról

34

 

 

2012/534/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. szeptember 24.) az EU–ICAO vegyes bizottságban az Európai Unió és az Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet közötti megerősített együttműködési keret biztosításáról szóló együttműködési megállapodás légiközlekedés-védelmi mellékletének elfogadásáról szóló határozattal kapcsolatban képviselendő uniós álláspontról

37

 

 

2012/535/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. szeptember 26.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonálféreg) Unión belüli elterjedésének megelőzésére irányuló sürgősségi intézkedésekről (az értesítés a C(2012) 6543. számú dokumentummal történt)

42

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 266/1


A BIZOTTSÁG 897/2012/EU RENDELETE

(2012. október 1.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található acibenzolar-S-metil, amiszulbróm, ciazofamid, diflufenikán, dimoxistrobin, metoxifenozid és nikotin megengedett növényvédőszer-maradék határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 396/2005/EK rendelet II. melléklete és III. mellékletének B. része megengedett szermaradék-határértékeket (maximum residue level, a továbbiakban: MRL) határoz meg az acibenzolar-S-metilre, a ciazofamidra és a metoxifenozidra. Az amiszulbrómra, diflufenikánra, dimoxistrobinra és nikotinra vonatkozó megengedett szermaradék-határértékeket a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A. része határozta meg.

(2)

Az acibenzolar-S-metil hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek salátánál és egyéb salátafélénél – beleértve a káposztaféléket is – történő alkalmazásának engedélyezésére irányuló eljárás keretében a 396/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be az érvényben lévő MRL-ek módosítása céljából.

(3)

Az amiszulbróm esetében a paradicsomnál, padlizsánnál és salátánál történő alkalmazás engedélyezését kérelmezték. A ciazofamid esetében a tormánál történő alkalmazás engedélyezését kérelmezték. A diflufenikán esetében az olajkészítésre szánt olajbogyónál történő alkalmazás engedélyezését kérelmezték. A dimoxistrobin esetében a rozsnál, mustármagnál és napraforgómagnál történő alkalmazás engedélyezését kérelmezték. A metoxifenozid esetében a leveles zöldségeknél és friss fűszernövényeknél (kivéve az endíviát, szőlőlevelet, vízitormát és cikóriasalátát) történő alkalmazás engedélyezését kérelmezték.

(4)

A 396/2005/EK rendelet 8. cikkének megfelelően az érintett tagállamok kiértékelték a kérelmeket, és az értékelő jelentéseket megküldték a Bizottságnak.

(5)

A vadon termő gombákban található nikotinra vonatkozóan ideiglenes MRL-eket határoztak meg azzal a feltétellel, hogy ezeket az MRL-eket felül kell vizsgálni a vadon termő gombában lévő nikotin természetes előfordulására vagy képződésére vonatkozó új adatok és információk, valamint tudományos bizonyítékok kiértékelése alapján. A Bizottsághoz az európai élelmiszer-ipari vállalkozóktól beérkezett új adatok és információk megerősítik, hogy a nikotin a jelenlegi MRL-eknek megfelelő szinteken fordul elő a vadon termő gombákban. Ugyanakkor még nem állnak rendelkezésre olyan tudományos adatok, amelyek bizonyítanák a nikotin vadon termő gombákban való természetes előfordulását, és amelyek lehetővé tennék a nikotin képződési mechanizmusának pontos megértését. Ezért, bár az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság 2009. május 11-i, a vadon termő gombákban található nikotinra vonatkozó MRL-ek két évre való meghatározásáról szóló vezetőségi döntése továbbra is érvényben van, helyénvaló a szóban forgó MRL-ek érvényességét a fent említett információk rendelkezésre állásáig további két évre meghosszabbítani.

(6)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) megvizsgálta a kérelmeket és az értékelő jelentéseket, különösen a fogyasztókat és adott esetben az állatokat érintő kockázatokat, és indokolással ellátott véleményeket adott ki a javasolt megengedett szermaradék-határértékekről (2). E véleményeket továbbította a Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint hozzáférhetővé tette a nyilvánosság számára.

(7)

A többi kérelmet illetően a Hatóság indokolással ellátott véleményeiben arra a következtetésre jutott, hogy az adatokra vonatkozó valamennyi követelmény teljesült, és a kérelmezők által kért MRL-módosítások 27 specifikus európai fogyasztói csoport fogyasztói expozíciójának vizsgálata alapján a fogyasztók biztonsága szempontjából elfogadhatók. A Hatóság figyelembe vette az anyagok toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó legfrissebb információkat. Sem az említett hatóanyagokat esetlegesen tartalmazó élelmiszerek fogyasztásából következő, egész életen át tartó expozíció, sem az adott termények és termékek túlzott fogyasztása miatti, rövid távú expozíció esetén nem merült fel a megengedhető napi bevitel (ADI) vagy az akut referenciadózis (ArfD) túllépésének kockázata.

(8)

A Hatóság indokolással ellátott véleményei alapján és a tárgy szempontjából lényeges tényezőket figyelembe véve az MRL-ekkel kapcsolatos megfelelő módosítások megfelelnek a 396/2005/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek.

(9)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  Az EFSA tudományos jelentései elérhetők az interneten: http://www.efsa.europa.eu:.

 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Indokolással ellátott vélemény a salátában és egyéb salátafélékben – beleértve a káposztaféléket is – előforduló acibenzolar-S-metil tekintetében érvényben lévő megengedett szermaradék-határérték módosításáról. EFSA Journal 2012; 10(3):2632.

 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Indokolással ellátott vélemény új megengedett szermaradék-határérték meghatározásáról a paradicsomban, padlizsánban és salátában előforduló amiszulbróm tekintetében. EFSA Journal 2012; 10(4):2686. [29 o.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2686.

 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Indokolással ellátott vélemény a tormában előforduló ciazofamid tekintetében érvényben lévő megengedett szermaradék-határérték módosításáról. EFSA Journal 2012;10(3):2647. [22 o.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2647.

 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Indokolással ellátott vélemény az olajkészítésre szánt olajbogyóban előforduló diflufenikán tekintetében érvényben lévő megengedett szermaradék-határérték módosításáról. EFSA Journal 2012;10(3):2649. [23 o.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2649.

 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Indokolással ellátott vélemény a rozsban, napraforgómagban és mustármagban előforduló dimoxistrobin tekintetében érvényben lévő megengedett szermaradék-határérték módosításáról. EFSA Journal 2012;10(3):2648. [28 o.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2648.

 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Indokolással ellátott vélemény a különböző leveles zöldségekben előforduló metoxifenozid tekintetében érvényben lévő megengedett szermaradék-határérték módosításáról. EFSA Journal 2012;10(4):2667. [30 o.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2667.


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A II. mellékletben az acibenzolar-S-metil, a ciazofamid és a metoxifenozid oszlopok helyébe a következő lép:

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Acibenzolar-s-metil (acibenzolar-s-metil és acibenzolarsav (CGA 210007) összege acibenzolar-s-metilként kifejezve)

Ciazofamid

Metoxifenozid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

 

0110000

i.

Citrusfélék

0,02 (2)

0,01 (2)

1

0110010

Grapefruit (Shaddock, pomeló, édes grépfrút, tangeló (kivéve a mineola), ugli és egyéb hibridek)

 

 

 

0110020

Narancs (Bergamottnarancs, keserű narancs, törpe narancs és más hibridek)

 

 

 

0110030

Citrom (Cédrátcitrom, citrom)

 

 

 

0110040

Zöld citrom

 

 

 

0110050

Mandarin (Klementin, tangerin, mineola és más hibridek)

 

 

 

0110990

Egyéb

 

 

 

0120000

ii.

Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül)

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0120010

Mandula

0,02 (2)

 

 

0120020

Brazil dió

0,02 (2)

 

 

0120030

Kesudió

0,02 (2)

 

 

0120040

Gesztenye

0,02 (2)

 

 

0120050

Kókuszdió

0,02 (2)

 

 

0120060

Mogyoró (Filbert)

0,1

 

 

0120070

Ausztráliai mogyoró

0,02 (2)

 

 

0120080

Pekándió

0,02 (2)

 

 

0120090

Píniamag

0,02 (2)

 

 

0120100

Pisztácia

0,02 (2)

 

 

0120110

Dió

0,02 (2)

 

 

0120990

Egyéb

0,02 (2)

 

 

0130000

iii.

Almatermésűek

0,02 (2)

0,01 (2)

2

0130010

Alma (Vadalma)

 

 

 

0130020

Körte (Japán körte)

 

 

 

0130030

Birsalma

 

 

 

0130040

Naspolya

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japán naspolya

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Egyéb

 

 

 

0140000

iv.

Csonthéjasok

 

0,01 (2)

 

0140010

Kajszibarack

0,2

 

0,3

0140020

Cseresznyefélék (Cseresznye, meggy )

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0140030

Őszibarack (Nektarin és hasonló hibridek)

0,2

 

0,3

0140040

Szilva (Damaszkuszi szilva, ringlószilva, mirabellszilva, kökény)

0,02 (2)

 

0,1

0140990

Egyéb

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0150000

v.

Bogyósgyümölcsűek

0,02 (2)

 

 

0151000

a)

Csemege- és borszőlő

 

0,5

1

0151010

Csemegeszőlő

 

 

 

0151020

Borszőlő

 

 

 

0152000

b)

Szamóca

 

0,01 (2)

2

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósok

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0153010

Feketeszeder

 

 

 

0153020

Hamvas szeder (Kaliforniai málna (Rubus loganobaccus), szedermálna (R. ursinus × idaeus), törpe málna (Rubus chamaemorus))

 

 

 

0153030

Málna (Japán borbogyó/vörösbolyhú málna, sarkvidéki szeder (Rubus arcticus), nektár málnaszeder (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

0153990

Egyéb

 

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

0,01 (2)

 

0154010

Fürtös áfonya (Fekete áfonya )

 

 

4

0154020

Nagytermésű tőzegáfonya (Vörös áfonya)

 

 

0,7

0154030

Ribizli (piros, fekete és fehér)

 

 

0,02 (2)

0154040

Köszméte (egres) (A Ribes nemzetségbe tartozó gyümölcsökkel alkotott hibridekkel együtt)

 

 

0,02 (2)

0154050

Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyó

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Faeper (faszamóca)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azarol (mediterrán naspolya/galagonya) (Japánegres/kopaszkivi (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Fekete bodza (Feketeberkenye, madárberkenye, homoktövis, galagonya, fanyarka, és más fán termő bogyósgyümölcsök)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Egyéb

 

 

0,02 (2)

0160000

vi.

Egyéb gyümölcsök

 

0,01 (2)

 

0161000

a)

Ehető héjúak

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0161010

Datolya

 

 

 

0161020

Füge

 

 

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

 

 

0161040

Kamkvat (Marumi kamkvat, nagami kamkvat, limakvat/koktélcitrom (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Datolyaszilva

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambul (Jáva-szilva) (Jávai alma (vízialma), malájalma, rózsaalma/mirtuszalma, brazil cseresznye/jatobá (Eugenia brasiliensis) pitanga/indián cseresznye (Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Egyéb

 

 

 

0162000

b)

Kisebb nem ehető héjúak

0,02 (2)

 

 

0162010

Kivi

 

 

1

0162020

Licsi| (Pulaszán, rambután (hamislicsi), mangosztán)

 

 

0,02 (2)

0162030

Passiógyümölcs

 

 

0,02 (2)

0162040

Töviskörte (fügekaktusz)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Csillagalma

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Amerikai datolyaszilva (kaki) (Fekete zapota, fehér zapota, zöld zapota, kanisztel (sárga zapota) és nagy zapota)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Egyéb

 

 

0,02 (2)

0163000

c)

Nagyobb nem ehető héjúak

 

 

 

0163010

Avokádó

0,02 (2)

 

0,7

0163020

Banán (Törpe banán, főzőbanán, almabanán)

0,1

 

0,02 (2)

0163030

Mangó

0,5

 

0,02 (2)

0163040

Papaja

0,02 (2)

 

1

0163050

Gránátalma

0,02 (2)

 

0,6

0163060

Csirimojó (Gyömbéralma, cukoralma, ilama és más közepes méretű annónafélék)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guajáva (Vörös pitahaya, sárkánygyümölcs (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananász:

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Kenyérgyümölcs (Dzsekfrút (Artocarpus heterophyllus))

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durián

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Szúrszop (savanyú alma) (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Egyéb

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

0210000

i.

Gyökér- és gumós zöldségek

0,02 (2)

 

 

0211000

a)

Burgonya

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0212000

b)

Trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0212010

Kasszava (manióka, tápióka) (Taró (Colocasia esculenta), tánia (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

0212020

Édesburgonya

 

 

 

0212030

Jamszgyökér (Jícama, mexikói karalábé)

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Egyéb

 

 

 

0213000

c)

Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

0213010

Cékla

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213020

Sárgarépa

 

0,01 (2)

0,5

0213030

Gumós zeller

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213040

Torma (angyalgyökér, lestyángyökér, tárnicsgyökér)

 

0,1

0,02 (2)

0213050

Csicsóka

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213060

Pasztinák

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213070

Petrezselyemgyökér

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213080

Retek (Fekete retek, japán retek, hónapos retek, és hasonló fajták, tigrismogyoró/tigrismandula/mandulapalka/mandulafű (Cyperus esculentus))

 

0,01 (2)

0,4

0213090

Saláta bakszakáll (Feketegyökér, spanyol pozdor)

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213100

Karórépa

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213110

Tarlórépa

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213990

Egyéb

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0220000

ii.

Hagymafélék

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0220010

Fokhagyma

 

 

 

0220020

Vöröshagyma (Gyöngyhagyma)

 

 

 

0220030

Salottahagyma, mogyoróhagyma

 

 

 

0220040

Újhagyma (Téli sarjadékhagyma és hasonló fajták)

 

 

 

0220990

Egyéb

 

 

 

0230000

iii.

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

0231000

a)

Burgonyafélék

 

 

 

0231010

Paradicsom (Cseresznyeparadicsom, paradicsomfa/ tamarijja, fizálisz, kínai ördögcérna, lícium, goji-bogyó (Lycium barbarum and L. chinense))

1

0,2

2

0231020

Paprika (Csilipaprika)

0,02 (2)

0,01 (2)

1

0231030

Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom) (Pepino/tojásdinnye)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,5

0231040

Okra, gombó, bámia

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0231990

Egyéb

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Kabakosok - ehető héjúak

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

0232010

Uborka

 

 

 

0232020

Apró uborka

 

 

 

0232030

Cukkini (Főzeléktök, tojástök (patisszon/csillagtök))

 

 

 

0232990

Egyéb

 

 

 

0233000

c)

Kabakosok - nem ehető héjúak

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

0233010

Sárgadinnye (Tüskés uborka (Cucumis metuliferus))

 

 

 

0233020

Sütőtök (Óriástök/pézsmatök)

 

 

 

0233030

Görögdinnye

 

 

 

0233990

Egyéb

 

 

 

0234000

d)

Csemegekukorica

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0239000

(e)

Egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0240000

iv.

Káposztafélék

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0241000

a)

Virágjukért termesztett káposztafélék

 

 

 

0241010

Brokkoli (Bimbós brokkoli, kínai brokkoli, nem-fejes brokkoli (rapini))

 

 

 

0241020

Karfiol

 

 

 

0241990

Egyéb

 

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

 

 

0242010

Kelbimbó

 

 

 

0242020

Fejeskáposzta (Csúcsos fejeskáposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, fehér káposzta)

 

 

 

0242990

Egyéb

 

 

 

0243000

c)

Leveles káposzta

 

 

 

0243010

Kínai kel (Indiai mustár, bordáskel, kínai lapos kel (tai goo choi), kínai virágzó káposzta (choi sum) pekingi kel (pe-tsai))

 

 

 

0243020

Kel (Fodorkel, leveles kel, portugál kel, portugál káposzta, marhakáposzta)

 

 

 

0243990

Egyéb

 

 

 

0244000

d)

Karalábé

 

 

 

0250000

v.

Levélzöldségek és friss fűszernövények

 

0,01 (2)

 

0251000

a)

Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal

0,3 (+)

 

 

0251010

Galambbegysaláta (Olasz galambbegysaláta)

 

 

4

0251020

Saláta (Fejes saláta, lollo rosso (tépősaláta), jégcsapsaláta/jégsaláta, kötöző saláta/római saláta)

 

 

4

0251030

Endívia (széleslevelű batáviai endívia) (Mezei katáng, vörös cikória, radicchio, fodros levelű endívia, belga cikória)

 

 

0,02 (2)

0251040

Zsázsa

 

 

4

0251050

Közönséges borbálafű

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Borsmustár, Rucola (Vad kányazsázsa)

 

 

4

0251070

Vörösmustár

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica rapa és B. oleracea levelei is bimbói (Vízitorma, borsó és retek levele, és más káposztafajták bébilevele (a 8. valódi levél állapotig betakarított termények))

 

 

4

0251990

Egyéb

 

 

4

0252000

b)

Spenótfélék (levél)

 

 

4

0252010

Paraj (Új-zélandi paraj, disznóparéj (Amaranthus powellii))

0,3

 

 

0252020

Kövér porcsin (Téli porcsin, kerti porcsin, közönséges porcsin, sóska, sziksófű, sziki ballagófű (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Levél mángold (Cékla levele)

0,02 (2)

 

 

0252990

Egyéb

0,02 (2)

 

 

0253000

c)

Szőlőlevél

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Vízitorma

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0255000

e)

Saláta cikória

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0256000

f)

Fűszernövények

0,3

 

4

0256010

Turbolya

 

 

 

0256020

Metélőhagyma

 

 

 

0256030

Zellerlevél (Édesköménylevél, korianderlevél, kaporlevél, rétiköménylevél, lestyán, angyalfű, spanyol turbolya és más ernyős virágzatú)

 

 

 

0256040

Petrezselyem

 

 

 

0256050

Zsálya (hegyi pereszlény/téli borsfű , kerti csombor/borsika)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rozmaring

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Kakukkfű (Majoranna, oregánó)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bazsalikom (Citromfűlevél, menta, borsmenta)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Babérlevél (nemes babér)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Tárkony (Izsóp)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Egyéb (Ehető virágok)

 

 

 

0260000

vi.

Hüvelyes zöldségek (friss)

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0260010

Bab (hüvelyben) (Zöldbab (franciabab, futóbab), tűzbab, bokorbab, tehénbab/yardlong-bab)

 

 

2

0260020

Bab (hüvely nélkül) (Lóbab (nagyszemű), flageolet bab, kardbab, limabab, tehénborsó)

 

 

0,3

0260030

Borsó (hüvelyben) (Cukorborsó (mangetout, hóborsó))

 

 

0,02 (2)

0260040

Borsó (hüvely nélkül) (Kerti borsó zöldborsó, csicseri borsó)

 

 

0,3

0260050

Lencse

 

 

0,02 (2)

0260990

Egyéb

 

 

0,02 (2)

0270000

vii.

Szárukért termesztett zöldségek (friss)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0270010

Spárga

 

 

 

0270020

Kardonna

 

 

 

0270030

Zeller

 

 

 

0270040

Édeskömény

 

 

 

0270050

Articsóka

 

 

 

0270060

Póréhagyma

 

 

 

0270070

Rebarbara

 

 

 

0270080

Bambuszrügy

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Pálmafacsúcsrügy

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Egyéb

 

 

 

0280000

viii.

Gomba

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0280010

Termesztett (Közönséges gomba, kagylógomba, sitake)

 

 

 

0280020

Vadon termő (Rókagomba, szarvasgomba, kucsmagomba, ízletes vargánya)

 

 

 

0280990

Egyéb

 

 

 

0290000

ix.

Tengeri moszat

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0300010

Bab (Lóbab (nagyszemű), száraz fehér bab, flageolet bab, kardbab, limabab, disznóbab, tehénborsó)

 

 

5

0300020

Lencse

 

 

0,02 (2)

0300030

Borsó (Csicseri borsó, takarmányborsó, szegletes lednek)

 

 

0,02 (2)

0300040

Csillagfürt,

 

 

0,02 (2)

0300990

Egyéb

 

 

0,02 (2)

0400000

4.

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

 

 

 

0401000

i.

Olajos magvak

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0401010

Lenmag

 

 

0,05 (2)

0401020

Földimogyoró

 

 

0,05 (2)

0401030

Mákszem

 

 

0,05 (2)

0401040

Szezámmag

 

 

0,05 (2)

0401050

Napraforgó mag

 

 

0,05 (2)

0401060

Repcemag (Réparepce, tarlórépa)

 

 

0,05 (2)

0401070

Szójabab

 

 

2

0401080

Mustármag

 

 

0,05 (2)

0401090

Gyapotmag

 

 

2

0401100

Tökmag (Tökfélék (cucurbitacea) magvai)

 

 

0,05 (2)

0401110

Sáfrányos szeklice

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Borágó

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Magvas gomborka

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Kendermag

 

 

0,05 (2)

0401150

Ricinusbab

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Egyéb

 

 

0,05 (2)

0402000

ii.

Olajtartalmú gyümölcsök

 

 

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0402020

Pálmadió (olajpálmamag)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Pálmatermés

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Egyéb

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

GABONAFÉLÉK

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0500010

Árpa

 

 

 

0500020

Hajdina (Amaránt, quinoa)

 

 

 

0500030

Kukorica

 

 

 

0500040

Köles (Olasz muhar, teff)

 

 

 

0500050

Zab

 

 

 

0500060

Rizs

 

 

 

0500070

Rozs

 

 

 

0500080

Cirok

 

 

 

0500090

Búza (Tönkölybúza, tritikálé)

 

 

 

0500990

Egyéb

 

 

 

0600000

6.

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0610000

i.

Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)

 

 

 

0620000

ii.

Kávébab

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii.

Gyógynövénytea (szárított)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Flowers

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kamillavirág

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Hibiszkuszvrág

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Rózsaszirom

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jázminvirág (Fekete bodza (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Hársfavirág

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Levél

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Szamócalevél

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Rooiboslevél (Gingko levél)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Matétea

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Gyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Macskagyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ginszenggyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Egyéb gyógynövényteák

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv.

Kakaó (erjesztett bab)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v.

Szentjánoskenyér

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

KOMLÓ (szárított), beleértve a komló-pelletet és a sűrítetlen port

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0800000

8.

FŰSZEREK

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i.

Mag

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Ánizs

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Fekete kömény

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Zellermag (Lestyánmag)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Koriandermag

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Római kömény

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Kapormag

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Édesköménymag

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Görögszéna

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Szerecsendió

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii.

Bogyósgyümölcsűek

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Szegfűbors

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Ánizsbors (japánbors)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kömény

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamom

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Borókabogyó

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Bors (fekete és fehér) (Hosszúbors, rózsabors)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vaníliahüvely

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii.

Kéreg

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Fahéj (Kasszia-fahéj)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv.

Gyökér vagy rizóma

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Édesgyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Gyömbér

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma (indiai sáfrány)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Torma

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v.

Bimbó

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Szegfűszeg

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kapribogyó

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi.

Virág bibe

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Sáfrány

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii.

Magköpeny

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Szerecsendió-virág

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Cukorrépa (gyökér)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Cukornád

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Cikória gyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

0,02 (2)

0,01  (2)

 

1010000

i.

Hús, húskészítmények, belsőség, vér, állati zsiradék frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve, valamint lisztként vagy ételként feldolgozva egyéb feldolgozott termék (a felsoroltakra alapuló kolbász és élelmiszer-készítmény)

 

 

 

1011000

a)

Sertés

 

 

 

1011010

Hús

 

 

0,2

1011020

Zsír sovány hús nélkül

 

 

0,2

1011030

Máj

 

 

0,1

1011040

Vese

 

 

0,1

1011050

Ehető belsőség

 

 

0,1

1011990

Egyéb

 

 

0,01 (2)

1012000

b)

Szarvasmarha

 

 

 

1012010

Hús

 

 

0,2

1012020

Zsír

 

 

0,2

1012030

Máj

 

 

0,1

1012040

Vese

 

 

0,1

1012050

Ehető belsőség

 

 

0,1

1012990

Egyéb

 

 

0,01 (2)

1013000

c)

Birka

 

 

 

1013010

Hús

 

 

0,2

1013020

Zsír

 

 

0,2

1013030

Máj

 

 

0,1

1013040

Vese

 

 

0,1

1013050

Ehető belsőség

 

 

0,1

1013990

Egyéb

 

 

0,01 (2)

1014000

d)

Kecske

 

 

 

1014010

Hús

 

 

0,2

1014020

Zsír

 

 

0,2

1014030

Máj

 

 

0,1

1014040

Vese

 

 

0,1

1014050

Ehető belsőség

 

 

0,1

1014990

Egyéb

 

 

0,01 (2)

1015000

e)

Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Hús

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Zsír

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Máj

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Vese

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Ehető belsőség

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Szárnyasok – csirke, lúd, kacsa, pulyka és gyöntyúk –, strucc, galamb

 

 

0,01 (2)

1016010

Hús

 

 

 

1016020

Zsír

 

 

 

1016030

Máj

 

 

 

1016040

Vese

 

 

 

1016050

Ehető belsőség

 

 

 

1016990

Egyéb

 

 

 

1017000

g)

Egyéb haszonállat (Nyúl, kenguru)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Hús

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Zsír

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Máj

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Vese

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Ehető belsőség

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii.

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy édesítő anyag hozzáadása nélkül, vaj és egyéb tejből származó zsiradék, sajt, túró

 

 

0,05

1020010

Marha

 

 

 

1020020

Birka

 

 

 

1020030

Kecske

 

 

 

1020040

 

 

 

1020990

Egyéb

 

 

 

1030000

iii.

Madártojás friss, tartósított, főzött Héjas tojás és tojássárgája friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy más módon tartósított hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmaz/nem tartalmaz

 

 

0,01 (2)

1030010

Csirke

 

 

 

1030020

Kacsa

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Lúd

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Fürj

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv.

Méz (Méhpempő, virágpor)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v.

Kétéltűek és hüllők (Békacomb, krokodil)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi.

Csigák

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii.

Egyéb szárazföldi állatból készült termék

 (3)

 (3)

 (3)

(F)= zsírban oldódó

Acibenzolar-s-metil (acibenzolar-s-metil és acibenzolarsav (CGA 210007) összege acibenzolar-s-metilként kifejezve)

(+)

A nem fejes salátaféléken végzett maradékanyag-vizsgálatokat legkésőbb 2014. október 1-jéig kell eljuttatni az értékelést végző tagállamhoz, a Hatósághoz és az Európai Bizottsághoz. Az adatok újraértékelése az MRL módosítását eredményezheti.

0251000

a)

Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal

0251010

Galambbegysaláta (Olasz galambbegysaláta)

0251020

Saláta (Fejes saláta, lollo rosso (tépősaláta), jégcsapsaláta/jégsaláta, kötöző saláta/római saláta)

0251030

Endívia (széleslevelű batáviai endívia) (Mezei katáng, vörös cikória, radicchio, fodros levelű endívia, belga cikória)

0251040

Zsázsa

0251060

Borsmustár, Rucola (Vad kányazsázsa)

0251080

Brassica rapa és B. oleracea levelei is bimbói (Vízitorma, borsó és retek levele, és más káposztafajták bébilevele (a 8. valódi levél állapotig betakarított termények))

0251990

Egyéb”

(2)

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész a következőképpen módosul:

i.

az amiszulbróm, diflufenikán, dimoxistrobin és nikotin oszlopok helyébe a következő lép:

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (4)

amiszulbróm

Diflufenikán

Dimoxistrobin

Nikotin

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

1.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0110000

i.

Citrusfélék

0,01 (5)

 

 

 

0110010

Grapefruit (Shaddock, pomeló, édes grépfrút, tangeló (kivéve a mineola), ugli és egyéb hibridek)

 

 

 

 

0110020

Narancs (Bergamottnarancs, keserű narancs, törpe narancs és más hibridek)

 

 

 

 

0110030

Citrom (Cédrátcitrom, citrom)

 

 

 

 

0110040

Zöld citrom

 

 

 

 

0110050

Mandarin (Klementin, tangerin, mineola és más hibridek)

 

 

 

 

0110990

Egyéb

 

 

 

 

0120000

ii.

Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül)

0,01 (5)

 

 

 

0120010

Mandula

 

 

 

 

0120020

Brazil dió

 

 

 

 

0120030

Kesudió

 

 

 

 

0120040

Gesztenye

 

 

 

 

0120050

Kókuszdió

 

 

 

 

0120060

Mogyoró (Filbert)

 

 

 

 

0120070

Ausztráliai mogyoró

 

 

 

 

0120080

Pekándió

 

 

 

 

0120090

Píniamag

 

 

 

 

0120100

Pisztácia

 

 

 

 

0120110

Dió

 

 

 

 

0120990

Egyéb

 

 

 

 

0130000

iii.

Almatermésűek

0,01 (5)

 

 

 

0130010

Alma (Vadalma)

 

 

 

 

0130020

Körte (Japán körte)

 

 

 

 

0130030

Birsalma

 

 

 

 

0130040

Naspolya

 

 

 

 

0130050

Japán naspolya

 

 

 

 

0130990

Egyéb

 

 

 

 

0140000

iv.

Csonthéjasok

0,01 (5)

 

 

 

0140010

Kajszibarack

 

 

 

 

0140020

Cseresznyefélék (Cseresznye, meggy)

 

 

 

 

0140030

Őszibarack (Nektarin és hasonló hibridek)

 

 

 

 

0140040

Szilva (Damaszkuszi szilva, ringlószilva, mirabellszilva, kökény)

 

 

 

 

0140990

Egyéb

 

 

 

 

0150000

v.

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

 

0151000

a)

Csemege- és borszőlő

0,3

 

 

 

0151010

Csemegeszőlő

 

 

 

 

0151020

Borszőlő

 

 

 

 

0152000

b)

Szamóca

0,01 (5)

 

 

 

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósok

0,01 (5)

 

 

 

0153010

Feketeszeder

 

 

 

 

0153020

Hamvas szeder (Kaliforniai málna (Rubus loganobaccus), szedermálna (R. ursinus × idaeus), törpe málna (Rubus chamaemorus))

 

 

 

 

0153030

Málna (Japán borbogyó/vörösbolyhú málna, sarkvidéki szeder (Rubus arcticus), nektár málnaszeder (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

0153990

Egyéb

 

 

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

0,01 (5)

 

 

 

0154010

Fürtös áfonya (Fekete áfonya)

 

 

 

 

0154020

Nagytermésű tőzegáfonya (Vörös áfonya)

 

 

 

 

0154030

Ribizli (piros, fekete és fehér)

 

 

 

 

0154040

Köszméte (egres) (A Ribes nemzetségbe tartozó gyümölcsökkel alkotott hibridekkel együtt)

 

 

 

 

0154050

Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyó

 

 

 

0,3 (+)

0154060

Faeper (faszamóca)

 

 

 

 

0154070

Azarol (mediterrán naspolya/galagonya) (Japánegres/kopaszkivi (Actinidia arguta))

 

 

 

 

0154080

Fekete bodza (Feketeberkenye, madárberkenye, homoktövis, galagonya, fanyarka, és más fán termő bogyósgyümölcsök)

 

 

 

 

0154990

Egyéb

 

 

 

 

0160000

vi.

Egyéb gyümölcsök

0,01 (5)

 

 

 

0161000

a)

Ehető héjúak

 

 

 

 

0161010

Datolya

 

 

 

 

0161020

Füge

 

 

 

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

 

 

 

0161040

Kamkvat (Marumi kamkvat, nagami kamkvat, limakvat/koktélcitrom (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

 

 

0161060

Datolyaszilva

 

 

 

 

0161070

Jambul (Jáva-szilva) (Jávai alma (vízialma), malájalma, rózsaalma/mirtuszalma, brazil cseresznye/jatobá (Eugenia brasiliensis) pitanga/indián cseresznye (Eugenia uniflora))

 

 

 

 

0161990

Egyéb

 

 

 

 

0162000

b)

Kisebb nem ehető héjúak

 

 

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

0162020

Licsi| (Pulaszán, rambután (hamislicsi), mangosztán)

 

 

 

 

0162030

Passiógyümölcs

 

 

 

 

0162040

Töviskörte (fügekaktusz)

 

 

 

 

0162050

Csillagalma

 

 

 

 

0162060

Amerikai datolyaszilva (kaki) (Fekete zapota, fehér zapota, zöld zapota, kanisztel (sárga zapota) és nagy zapota)

 

 

 

 

0162990

Egyéb

 

 

 

 

0163000

c)

Nagyobb nem ehető héjúak

 

 

 

 

0163010

Avokádó

 

 

 

 

0163020

Banán (Törpe banán, főzőbanán, almabanán)

 

 

 

 

0163030

Mangó

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

 

0163050

Gránátalma

 

 

 

 

0163060

Csirimojó (Gyömbéralma, cukoralma, ilama és más közepes méretű annónafélék)

 

 

 

 

0163070

Guajáva (Vörös pitahaya, sárkánygyümölcs (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

0163080

Ananász:

 

 

 

 

0163090

Kenyérgyümölcs (Dzsekfrút (Artocarpus heterophyllus))

 

 

 

 

0163100

Durián

 

 

 

 

0163110

Szúrszop (savanyú alma) (guanabana)

 

 

 

 

0163990

Egyéb

 

 

 

 

0200000

2.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0210000

i.

Gyökér- és gumós zöldségek

0,01 (5)

 

 

 

0211000

a)

Burgonya

 

 

 

 

0212000

b)

Trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

 

 

 

0212010

Kasszava (manióka, tápióka) (Taró (Colocasia esculenta), tánia (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

 

0212020

Édesburgonya

 

 

 

 

0212030

Jamszgyökér (Jícama, mexikói karalábé)

 

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

 

 

0212990

Egyéb

 

 

 

 

0213000

c)

Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

 

0213010

Cékla

 

 

 

 

0213020

Sárgarépa

 

 

 

 

0213030

Gumós zeller

 

 

 

 

0213040

Torma (angyalgyökér, lestyángyökér, tárnicsgyökér)

 

 

 

 

0213050

Csicsóka

 

 

 

 

0213060

Pasztinák

 

 

 

 

0213070

Petrezselyemgyökér

 

 

 

 

0213080

Retek (Fekete retek, japán retek, hónapos retek, és hasonló fajták, tigrismogyoró/tigrismandula/mandulapalka/mandulafű (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

0213090

Saláta bakszakáll (Feketegyökér, spanyol pozdor)

 

 

 

 

0213100

Karórépa

 

 

 

 

0213110

Tarlórépa

 

 

 

 

0213990

Egyéb

 

 

 

 

0220000

ii.

Hagymafélék

0,01 (5)

 

 

 

0220010

Fokhagyma

 

 

 

 

0220020

Vöröshagyma (Gyöngyhagyma)

 

 

 

 

0220030

Salottahagyma, mogyoróhagyma

 

 

 

 

0220040

Újhagyma (Téli sarjadékhagyma és hasonló fajták)

 

 

 

 

0220990

Egyéb

 

 

 

 

0230000

iii.

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

 

0231000

a)

Burgonyafélék

 

 

 

 

0231010

Paradicsom (Cseresznyeparadicsom, paradicsomfa/ tamarijja, fizálisz, kínai ördögcérna, lícium, goji-bogyó (Lycium barbarum and L. chinense))

0,4

 

 

 

0231020

Paprika (Csilipaprika)

0,01 (5)

 

 

 

0231030

Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom) (Pepino/tojásdinnye)

0,4

 

 

 

0231040

Okra, gombó, bámia

0,01 (5)

 

 

 

0231990

Egyéb

0,01 (5)

 

 

 

0232000

b)

Kabakosok - ehető héjúak

0,01 (5)

 

 

 

0232010

Uborka

 

 

 

 

0232020

Apró uborka

 

 

 

 

0232030

Cukkini (Főzeléktök, tojástök (patisszon/csillagtök))

 

 

 

 

0232990

Egyéb

 

 

 

 

0233000

c)

Kabakosok - nem ehető héjúak

0,01 (5)

 

 

 

0233010

Sárgadinnye (Tüskés uborka (Cucumis metuliferus))

 

 

 

 

0233020

Sütőtök (Óriástök/pézsmatök)

 

 

 

 

0233030

Görögdinnye

 

 

 

 

0233990

Egyéb

 

 

 

 

0234000

d)

Csemegekukorica

0,01 (5)

 

 

 

0239000

e)

Egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,01 (5)

 

 

 

0240000

iv.

Káposztafélék

0,01 (5)

 

 

 

0241000

a)

Virágjukért termesztett káposztafélék

 

 

 

 

0241010

Brokkoli (Bimbós brokkoli, kínai brokkoli, nem-fejes brokkoli (rapini))

 

 

 

 

0241020

Karfiol

 

 

 

 

0241990

Egyéb

 

 

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

 

 

 

0242010

Kelbimbó

 

 

 

 

0242020

Fejeskáposzta (Csúcsos fejeskáposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, fehér káposzta)

 

 

 

 

0242990

Egyéb

 

 

 

 

0243000

c)

Leveles káposzta

 

 

 

 

0243010

Kínai kel (Indiai mustár, bordáskel, kínai lapos kel (tai goo choi), kínai virágzó káposzta (choi sum) pekingi kel (pe-tsai))

 

 

 

 

0243020

Kel (Fodorkel, leveles kel, portugál kel, portugál káposzta, marhakáposzta)

 

 

 

 

0243990

Egyéb

 

 

 

 

0244000

d)

Karalábé

 

 

 

 

0250000

v.

Levélzöldségek és friss fűszernövények

 

 

 

 

0251000

a)

Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal

 

 

 

 

0251010

Galambbegysaláta (Olasz galambbegysaláta)

0,01 (5)

 

 

 

0251020

Saláta (Fejes saláta, lollo rosso (tépősaláta), jégcsapsaláta/jégsaláta, kötöző saláta/római saláta)

4

 

 

 

0251030

Endívia (széleslevelű batáviai endívia) (Mezei katáng, vörös cikória, radicchio, fodros levelű endívia, belga cikória)

0,01 (5)

 

 

 

0251040

Zsázsa

0,01 (5)

 

 

 

0251050

Közönséges borbálafű

0,01 (5)

 

 

 

0251060

Borsmustár, Rucola (Vad kányazsázsa)

0,01 (5)

 

 

 

0251070

Vörösmustár

0,01 (5)

 

 

 

0251080

Brassica rapa és B. oleracea levelei is bimbói (Vízitorma, borsó és retek levele, és más káposztafajták bébilevele (a 8. valódi levél állapotig betakarított termények))

0,01 (5)

 

 

 

0251990

Egyéb

0,01 (5)

 

 

 

0252000

b)

Spenótfélék (levél)

0,01 (5)

 

 

 

0252010

Paraj (Új-zélandi paraj, disznóparéj (Amaranthus powellii))

 

 

 

 

0252020

Kövér porcsin (Téli porcsin, kerti porcsin, közönséges porcsin, sóska, sziksófű, sziki ballagófű (Salsola soda))

 

 

 

 

0252030

Levél mángold (Cékla levele)

 

 

 

 

0252990

Egyéb

 

 

 

 

0253000

c)

Szőlőlevél

0,01 (5)

 

 

 

0254000

d)

Vízitorma

0,01 (5)

 

 

 

0255000

e)

Saláta cikória

0,01 (5)

 

 

 

0256000

f)

Fűszernövények

0,01 (5)

 

 

0,4 (+)

0256010

Turbolya

 

 

 

 

0256020

Metélőhagyma

 

 

 

 

0256030

Zellerlevél (Édesköménylevél, korianderlevél, kaporlevél, rétiköménylevél, lestyán, angyalfű, spanyol turbolya és más ernyős virágzatú)

 

 

 

 

0256040

Petrezselyem

 

 

 

 

0256050

Zsálya (hegyi pereszlény/téli borsfű , kerti csombor/borsika)

 

 

 

 

0256060

Rozmaring

 

 

 

 

0256070

Kakukkfű (Majoranna, oregánó)

 

 

 

 

0256080

Bazsalikom (Citromfűlevél, menta, borsmenta)

 

 

 

 

0256090

Babérlevél (nemes babér)

 

 

 

 

0256100

Tárkony (Izsóp)

 

 

 

 

0256990

Egyéb (Ehető virágok)

 

 

 

 

0260000

vi.

Hüvelyes zöldségek (friss)

0,01 (5)

 

 

 

0260010

Bab (hüvelyben) (Zöldbab (franciabab, futóbab), tűzbab, bokorbab, tehénbab/yardlong-bab)

 

 

 

 

0260020

Bab (hüvely nélkül) (Lóbab (nagyszemű), flageolet bab, kardbab, limabab, tehénborsó)

 

 

 

 

0260030

Borsó (hüvelyben) (Cukorborsó (mangetout, hóborsó))

 

 

 

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül) (Kerti borsó zöldborsó, csicseri borsó)

 

 

 

 

0260050

Lencse

 

 

 

 

0260990

Egyéb

 

 

 

 

0270000

vi.

Szárukért termesztett zöldségek (friss)

0,01 (5)

 

 

 

0270010

Spárga

 

 

 

 

0270020

Kardonna

 

 

 

 

0270030

Zeller

 

 

 

 

0270040

Édeskömény

 

 

 

 

0270050

Articsóka

 

 

 

 

0270060

Póréhagyma

 

 

 

 

0270070

Rebarbara

 

 

 

 

0270080

Bambuszrügy

 

 

 

 

0270090

Pálmafacsúcsrügy

 

 

 

 

0270990

Egyéb,

 

 

 

 

0280000

viii.

Gomba

0,01 (5)

 

 

 

0280010

Termesztett (Közönséges gomba, kagylógomba, sitake)

 

 

 

 

0280020

Vadon termő (Rókagomba, szarvasgomba, kucsmagomba, ízletes vargánya)

 

 

 

0,04 (+)

0280990

Egyéb,

 

 

 

 

0290000

ix.

Tengeri moszat

0,01 (5)

 

 

 

0300000

3.

HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA

0,01 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0300010

Bab (Lóbab (nagyszemű), száraz fehér bab, flageolet bab, kardbab, limabab, disznóbab, tehénborsó)

 

 

 

 

0300020

Lencse

 

 

 

 

0300030

Borsó (Csicseri borsó, takarmányborsó, szegletes lednek)

 

 

 

 

0300040

Csillagfürt,

 

 

 

 

0300990

Egyéb

 

 

 

 

0400000

4.

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,01 (5)

 

 

 

0401000

i.

Olajos magvak

 

0,05 (5)

 

 

0401010

Lenmag

 

 

0,01 (5)

 

0401020

Földimogyoró

 

 

0,01 (5)

 

0401030

Mákszem

 

 

0,01 (5)

 

0401040

Szezámmag

 

 

0,01 (5)

 

0401050

Napraforgó mag

 

 

0,3

 

0401060

Repcemag (Réparepce, tarlórépa)

 

 

0,05

 

0401070

Szójabab

 

 

0,01 (5)

 

0401080

Mustármag

 

 

0,05

 

0401090

Gyapotmag

 

 

0,01 (5)

 

0401100

Tökmag (Tökfélék (cucurbitacea) magvai)

 

 

0,01 (5)

 

0401110

Sáfrányos szeklice

 

 

0,01 (5)

 

0401120

Borágó

 

 

0,01 (5)

 

0401130

Magvas gomborka

 

 

0,01 (5)

 

0401140

Kendermag

 

 

0,01 (5)

 

0401150

Ricinusbab

 

 

0,01 (5)

 

0401990

Egyéb

 

 

0,01 (5)

 

0402000

ii.

Olajtartalmú gyümölcsök

 

 

0,01 (5)

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

0,2

 

 

0402020

Pálmadió (olajpálmamag)

 

0,05 (5)

 

 

0402030

Pálmatermés

 

0,05 (5)

 

 

0402040

Kapok

 

0,05 (5)

 

 

0402990

Egyéb

 

0,05 (5)

 

 

0500000

5.

GABONAFÉLÉK

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0500010

Árpa

 

 

0,1

 

0500020

Hajdina (Amaránt, quinoa)

 

 

0,01 (5)

 

0500030

Kukorica

 

 

0,01 (5)

 

0500040

Köles (Olasz muhar, teff)

 

 

0,01 (5)

 

0500050

Zab

 

 

0,01 (5)

 

0500060

Rizs

 

 

0,01 (5)

 

0500070

Rozs

 

 

0,08

 

0500080

Cirok

 

 

0,01 (5)

 

0500090

Búza (Tönkölybúza, tritikálé)

 

 

0,1

 

0500990

Egyéb

 

 

0,01 (5)