ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.266.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 266

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
2. lokakuuta 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 897/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asibentsolaari-s-metyylin, amisulbromin, syatsofamidin, diflufenikaanin, dimoksistrobiinin, metoksifenotsidin ja nikotiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

1

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 898/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

32

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/533/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 24 päivänä syyskuuta 2012, Euroopan unionin ja Georgian välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen 11 artiklassa perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta sekakomitean työjärjestyksen hyväksymiseen

34

 

 

2012/534/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 24 päivänä syyskuuta 2012, EU–ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmailun turvaamista koskevan liitteen hyväksymisestä Euroopan unionin ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön väliseen tiiviimpää yhteistyötä koskevasta kehyksestä tehtyyn yhteistyöpöytäkirjaan

37

 

 

2012/535/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, kiireellisistä toimenpiteistä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -kasvintuhoojan (mäntyankeroinen) unionissa leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 6543)

42

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

2.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 266/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 897/2012,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asibentsolaari-s-metyylin, amisulbromin, syatsofamidin, diflufenikaanin, dimoksistrobiinin, metoksifenotsidin ja nikotiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asibentsolaari-s-metyylin, syatsofamidin ja metoksifenotsidin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II ja liitteessä III olevassa B osassa. Amisulbromin, diflufenikaanin, dimoksistrobiinin ja nikotiinin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevassa A osassa.

(2)

Tehoainetta asibentsolaari-s-metyyli sisältävän kasvinsuojeluaineen käyttöä lehtisalaattiin ja muihin salaattikasveihin, myös Brassicaceae-heimoon, koskevan hyväksymismenettelyn yhteydessä tehtiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus voimassa olevien jäämien enimmäismäärien muuttamiseksi.

(3)

Amisulbromin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä tomaatteihin, munakoisoon ja lehtisalaattiin. Syatsofamidin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä piparjuureen. Diflufenikaanin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä öljyntuotantoon tarkoitettuihin oliiveihin. Dimoksistrobiinin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä rukiiseen, sinapinsiemeniin ja auringonkukansiemeniin. Metoksifenotsidin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä lehtivihanneksiin ja tuoreisiin yrtteihin (lukuun ottamatta endiiviä, viinilehtiä, vesikrassia ja sikuria).

(4)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisesti asianomaiset jäsenvaltiot arvioivat nämä hakemukset, ja arviointiraportit toimitettiin komissiolle.

(5)

Luonnonvaraisissa sienissä esiintyvän nikotiinin osalta asetettiin tilapäiset jäämien enimmäismäärät sillä edellytyksellä, että kyseisiä jäämien enimmäismääriä on tarkasteltava uudelleen uusien tietojen arvioinnin pohjalta, mukaan luettuna mahdollinen tieteellinen näyttö nikotiinin luonnollisesta esiintymisestä tai muodostumisesta luonnonvaraisissa sienissä. Komissio sai eurooppalaisilta elintarvikealan toimijoilta uusia tietoja, jotka vahvistavat, että luonnonvaraisissa sienissä esiintyvän nikotiinin määrät vastaavat nykyisiä jäämien enimmäismääriä. Edelleenkään ei kuitenkaan ole saatavilla tieteellistä näyttöä, joka osoittaisi, että nikotiinia esiintyy luonnonvaraisissa sienissä luonnostaan, ja joka voisi selventää sen muodostumista. Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11 päivänä toukokuuta 2009 tehty hallinnollinen päätös luonnonvaraisille sienille kahdeksi vuodeksi asetetuista määristä on tämän vuoksi edelleen voimassa, mutta näiden jäämien enimmäismäärien voimassaoloa on aiheellista jatkaa vielä kahdella vuodella, kunnes kyseiset tiedot saadaan käyttöön.

(6)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioi hakemukset ja arviointiraportit ja tarkasteli etenkin kuluttajille ja tarpeen mukaan eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi perustellut lausunnot ehdotetuista jäämien enimmäismääristä. (2) Se toimitti lausunnot komissiolle ja jäsenvaltioille sekä julkisti ne.

(7)

Kaikista muista hakemuksista elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kaikki toimitettavia tietoja koskevat vaatimukset täyttyivät ja että hakijoiden pyytämät muutokset jäämien enimmäismääriin olivat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä 27 erityiselle kuluttajaryhmälle Euroopassa tehdyn kuluttajien altistumisen arvioinnin perusteella. Se otti huomioon aineiden toksikologisia ominaisuuksia koskevat uusimmat tiedot. Kaikkien näitä aineita mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden kulutuksesta johtuva elinikäinen altistuminen näille aineille taikka asianomaisten kasvien ja tuotteiden erittäin suuresta kulutuksesta johtuva lyhytaikainen altistuminen eivät kumpikaan osoittaneet, että hyväksyttävä päivittäinen saanti (ADI) tai akuutin altistumisen viiteannos (ARfD) olisivat vaarassa ylittyä.

(8)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eikä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustanut niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliset raportit ovat saatavilla verkosta: http://www.efsa.europa.eu:

 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for acibenzolar-S-methyl in lettuce and other salad plants including Brassicaceae. EFSA Journal 2012; 10(3):2632.

 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the setting of new MRLs for amisulbrom in tomatoes, aubergines and lettuce. EFSA Journal 2012; 10(4):2686. [29 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2686.

 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for cyazofamid in horseradish. EFSA Journal 2012; 10(3):2647. [22 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2647.

 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for diflufenican in olives for oil production. EFSA Journal 2012; 10(3):2649. [23 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2649.

 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimoxystrobin in rye, sunflower seed and mustard seed. EFSA Journal 2012; 10(3):2648. [28 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2648.

 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for methoxyfenozide in various leafy vegetables. EFSA Journal 2012; 10(4):2667. [30 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2667.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä II olevat asibentsolaari-s-metyyliä, syatsofamidia ja metoksifenotsidia koskevat sarakkeet seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Asibentsolaari-s-metyyli (asibentsolaari-s-metyylin ja asibentsolaarihapon (CGA 210007) summa ilmaistuna asibentsolaari-s-metyylinä)

Syatsofamidi

Metoksifenosidi (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄ; PÄHKINÄT

 

 

 

0110000

i)

Sitrushedelmät

0,02 (2)

0,01 (2)

1

0110010

Greipit (Pummelo, pomelo, sweetie, tangelo (paitsi mineola), ugli ja muut hybridit)

 

 

 

0110020

Appelsiinit (Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit)

 

 

 

0110030

Sitruunat (Sukaattisitruuna, sitruuna)

 

 

 

0110040

Limetit

 

 

 

0110050

Mandariinit (Klementiini, tangeriiini, mineola ja muut hybridit)

 

 

 

0110990

Muut

 

 

 

0120000

ii)

Pähkinät (kuoritut tai kuorimattomat)

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0120010

Mantelit

0,02 (2)

 

 

0120020

Parapähkinät

0,02 (2)

 

 

0120030

Cashewpähkinät

0,02 (2)

 

 

0120040

Kastanjat

0,02 (2)

 

 

0120050

Kookospähkinät

0,02 (2)

 

 

0120060

Hasselpähkinät (Filbert)

0,1

 

 

0120070

Australianpähkinät

0,02 (2)

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

0,02 (2)

 

 

0120090

Pinjansiemenet

0,02 (2)

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

0,02 (2)

 

 

0120110

Saksanpähkinät

0,02 (2)

 

 

0120990

Muut

0,02 (2)

 

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

0,02 (2)

0,01 (2)

2

0130010

Omenat (Metsäomena)

 

 

 

0130020

Päärynät (Päärynäomena)

 

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

 

0130040

Mispelit

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japaninmispelit

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Muut

 

 

 

0140000

iv)

Kivihedelmät

 

0,01 (2)

 

0140010

Aprikoosit

0,2

 

0,3

0140020

Kirsikat (Imeläkirsikat, hapankirsikat)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0140030

Persikat (Nektariinit ja vastaavat hybridit)

0,2

 

0,3

0140040

Luumut (Kriikuna, viherluumu, mirabelle-luumu, oratuomenmarja)

0,02 (2)

 

0,1

0140990

Muut

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

0,02 (2)

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

0,5

1

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

0152000

b)

Mansikat

 

0,01 (2)

2

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0153010

Karhunvatukat

 

 

 

0153020

Sinivatukat (Loganinmarja, boysenmarja ja lakka)

 

 

 

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja/vadelma, (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

0153990

Muut

 

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

0,01 (2)

 

0154010

Pensasmustikat (Mustikat)

 

 

4

0154020

Karpalot (Puolukat)

 

 

0,7

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

 

 

0,02 (2)

0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

 

 

0,02 (2)

0154050

Ruusunmarjat

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Mulperinmarjat (Mansikkapuun hedelmä)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli) (Kiivimarja (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Mustaselja (Musta marja-aronia, pihlaja, tyrni, orapihlaja, marjatuomipihlaja ja muut puumarjat)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Muut

 

 

0,02 (2)

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

 

0,01 (2)

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0161010

Taatelit

 

 

 

0161020

Viikunat

 

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

 

0161040

Kumkvatit (Marumin kumkvatti, nagamin kumkvatti, limekvatti (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Karambolat (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kakit

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolaani (jaavanluumu) (Jaavanomena (vesiomena), malakanjambolaani, ruusuomena, brasiliankirsikka, surinaminkirsikka (grumichama, Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Muut

 

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

0,02 (2)

 

 

0162010

Kiivihedelmät

 

 

1

0162020

Litsi (Pulasan, rambutan, mangostani)

 

 

0,02 (2)

0162030

Passionhedelmät

 

 

0,02 (2)

0162040

Kaktusviikuna

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Tähtiomena

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Amerikanpersimoni (kaki) (Musta sapote, valkoinen sapote, vihreä sapote, poutapuu-laji (keltainen sapote) ja mammisapote)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Muut

 

 

0,02 (2)

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

 

0163010

Avokadot

0,02 (2)

 

0,7

0163020

Banaanit (Kääpiöbanaani, plantain (jauhobanaani), omenabanaani)

0,1

 

0,02 (2)

0163030

Mangot

0,5

 

0,02 (2)

0163040

Papaijat

0,02 (2)

 

1

0163050

Granaattiomenat

0,02 (2)

 

0,6

0163060

Annonat, kirimoija (Annona reticulata, Annona squamosa, llama ja Annonacea-heimoon kuuluvat keskikokoiset hedelmät)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guavat (Pitaija (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananakset

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Leipäpuu (Jakkipuun hedelmä)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Duriot

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Annonat, guanabana

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Muut

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

0,02 (2)

 

 

0211000

a)

Perunat

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0212010

Kassavat (Taaro eli dasheen eli eddo (japanintaaro), tannia)

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

0212030

Jamssit (Mukulapapu (jamssipapu), Meksikon jamssipapu)

 

 

 

0212040

Nuolijuuri

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Muut

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

 

 

 

0213010

Punajuuret

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213020

Porkkanat

 

0,01 (2)

0,5

0213030

Mukulasellerit

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213040

Piparjuuri (Angelikajuuri, liperinjuuri, gentianjuuri)

 

0,1

0,02 (2)

0213050

Maa-artisokat

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213060

Palsternakat

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213070

Juuripersiljat

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213080

Retiisit ja retikat (Musta retikka, japaninretikka eli daikon, retiisi ja vastaavat lajikkeet, maakastanja (Cyperus esculentus))

 

0,01 (2)

0,4

0213090

Kaurajuuret (Sikojuuri, mustajuuri (espanjankulta-ohdake))

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213100

Lantut

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213110

Nauriit

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213990

Muut

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0220000

ii)

Sipulikasvit

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0220010

Valkosipulit

 

 

 

0220020

Kepasipulit (Hillosipuli/hopeasipuli)

 

 

 

0220030

Salottisipulit

 

 

 

0220040

Varhaissipulit (Pillisipuli ja vastaavat lajikkeet)

 

 

 

0220990

Muut

 

 

 

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

 

0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, puutomaatit, Physalis, gojimarjat (Lycium barbarum a L. chinense))

1

0,2

2

0231020

Paprikat (Maustepaprikat)

0,02 (2)

0,01 (2)

1

0231030

Munakoisot (Pepino (eli päärynämeloni))

0,02 (2)

0,01 (2)

0,5

0231040

Okra, ”syötävä hibiskus”

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0231990

Muut

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

0232010

Kurkut

 

 

 

0232020

Pikkukurkut

 

 

 

0232030

Kesäkurpitsat (Koristekurpitsa, kasviydin, (kiekkokurpitsa))

 

 

 

0232990

Muut

 

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

0233010

Melonit (Kiwano)

 

 

 

0233020

Kurpitsat (Jättikurpitsa)

 

 

 

0233030

Vesimelonit

 

 

 

0233990

Muut

 

 

 

0234000

d)

Sokerimaissi

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Kaalikasvit

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

 

0241010

Parsakaali (Calabrese, kiinalainen parsakaali, peltokaali)

 

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

 

0241990

Muut

 

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

0242010

Ruusukaali eli brysselinkaali

 

 

 

0242020

Keräkaali (Suippukaali, punakaali, savoijinkaali eli kurttukaali, valkokaali)

 

 

 

0242990

Muut

 

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

 

0243010

Kiinankaali eli salaattikiinankaali (Sareptansinappi, pinaattikiinankaali eli paksoi, tatsoi-kaali, sellerikaali eli choy sum, kiinankaali eli pe-tsai)

 

 

 

0243020

Lehtikaalit (Lehtikaali, (rehukaali), portugalinkaalit, Brassica oleracea palmifolia)

 

 

 

0243990

Muut

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaali

 

 

 

0250000

v)

Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit

 

0,01 (2)

 

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

0,3 (+)

 

 

0251010

Vuonankaali (Valerianella eriocarpa Desv.)

 

 

4

0251020

Lehtisalaatti (Keräsalaatti, lollo rosso, rapealehtinen keräsalaatti, sidesalaatti)

 

 

4

0251030

Endiivi (leveälehtinen siloendiivi) (Sikuri, salaattisikuri, punasikuri, kähärälehtinen endiivi, salaattisikuri)

 

 

0,02 (2)

0251040

Vihanneskrassi

 

 

4

0251050

Krassikanankaali

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola) (Isohietasinappi)

 

 

4

0251070

Mustasinappi

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica spp.:n lehdet ja idut (Mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten Brassica-lajien lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä))

 

 

4

0251990

Muut

 

 

4

0252000

b)

Pinaatti ja vastaavat (lehdet)

 

 

4

0252010

Pinaatti (Uudenseelanninpinaatti, amarantti)

0,3

 

 

0252020

Portulakat (Salaattikleitonia eli talviportulakka, vihannesportulakka, suolaheinä, suolayrtti, Agretti (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Mangoldi eli lehtijuurikas (Punajuuren lehdet)

0,02 (2)

 

 

0252990

Muut

0,02 (2)

 

 

0253000

c)

Viinilehdet

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Vesikrassi

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0255000

e)

Sikuri (valkolehti)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0256000

f)

Yrtit

0,3

 

4

0256010

Kirveli

 

 

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

 

0256030

Yrttiselleri (Fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muut Apiaceae-heimon yrtit)

 

 

 

0256040

Persilja

 

 

 

0256050

Salvia (Talvikynteli, kesäkynteli)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rosmariini

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Timjami (Meirami, oregano)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Basilika (Sitruunamelissa, minttu, piparminttu)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Laakerinlehti

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Rakuuna (Iisoppi)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Muut (Syötävät kukat)

 

 

 

0260000

vi)

Palkovihannekset (tuoreet)

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0260010

Tarhapavut (silpimättömät) (Vihreä papu (munuaispapu, leikko-, pensas-, salko- ja vahapapu), ruusupapu, tarhapapu, parsapapu)

 

 

2

0260020

Tarhapavut (silpimättömät) (Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu eli pitkäpapu eli lehmänpapu)

 

 

0,3

0260030

Herneet (silpimättömät) (Sokeriherne)

 

 

0,02 (2)

0260040

Herneet (silvityt) (Tarhaherne, silpoydin- tai sokeriherne, kahviherne)

 

 

0,3

0260050

Linssit

 

 

0,02 (2)

0260990

Muut

 

 

0,02 (2)

0270000

vii)

Varsivihannekset (tuoreet)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0270010

Parsa

 

 

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

 

 

0270030

Lehtiselleri

 

 

 

0270040

Fenkoli

 

 

 

0270050

Latva-artisokka

 

 

 

0270060

Purjo

 

 

 

0270070

Raparperi

 

 

 

0270080

Bambunversot

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmunsydämet

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Muut

 

 

 

0280000

viii)

Sienet

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0280010

Viljellyt (Herkkusieni, osterivinokas, siitake)

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset (Kantarelli, tryffeli, huhtasieni, herkkutatti)

 

 

 

0280990

Muut

 

 

 

0290000

ix)

Merilevät

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0300010

Pavut (Härkäpavut, haricot-pavut (valkoiset pavut), huilupavut, Canavalia ensiformis, limanpavut, mustasilmäpavut)

 

 

5

0300020

Linssit

 

 

0,02 (2)

0300030

Herneet (Kahviherneet, peltoherneet (Pisum sativum subs. sativum), peltonätkelmä)

 

 

0,02 (2)

0300040

Lupiinit

 

 

0,02 (2)

0300990

Muut

 

 

0,02 (2)

0400000

4.

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

 

 

0401000

i)

Öljysiemenet

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0401010

Pellavansiemenet

 

 

0,05 (2)

0401020

Maapähkinät

 

 

0,05 (2)

0401030

Unikonsiemenet

 

 

0,05 (2)

0401040

Seesaminsiemenet

 

 

0,05 (2)

0401050

Auringonkukansiemenet

 

 

0,05 (2)

0401060

Rapsinsiemenet (Rypsinsiemenet, rypsi)

 

 

0,05 (2)

0401070

Soijapavut

 

 

2

0401080

Sinapinsiemenet

 

 

0,05 (2)

0401090

Puuvillansiemenet

 

 

2

0401100

Kurpitsansiemenet (Muut Cucurbitaceae-heimon kasvien siemenet)

 

 

0,05 (2)

0401110

Saflori

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Kurkkuyrtti

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Ruistankio

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Hamppu

 

 

0,05 (2)

0401150

Risiini

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Muut

 

 

0,05 (2)

0402000

ii)

Öljysiemenkasvit

 

 

 

0402010

Öljyoliivit

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0402020

Öljypalmun siemenet

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Öljypalmun hedelmät

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Muut

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

VILJAT

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0500010

Ohra

 

 

 

0500020

Tattari (Amarantti, kvinoa)

 

 

 

0500030

Maissi

 

 

 

0500040

Hirssi (Italianpantaheinä, tefheinä)

 

 

 

0500050

Kaura

 

 

 

0500060

Riisi

 

 

 

0500070

Ruis

 

 

 

0500080

Durra

 

 

 

0500090

Vehnä (Speltti, ruisvehnä)

 

 

 

0500990

Muut

 

 

 

0600000

6.

TEE, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT JA KAAKAO

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0610000

i)

Tee (kuivatut lehdet ja lehtiruodit, fermentoitu ja muu, Camellia sinensis -laji)

 

 

 

0620000

ii)

Kahvipavut

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Yrttiuutejuomat (kuivatut)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Kukat

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kamomillan kukat

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Hibiskuksen kukat

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Ruusun terälehdet

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jasmiinin kukat (Mustaselja (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Lehmus

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Lehdet

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Mansikan lehdet

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Punapensaan (rooibos) lehdet (Neidonhiuspuun lehdet)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Juuret

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Rohtovirmajuuren juuri

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ginsengjuuri

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Muut yrttiuutejuomat

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kaakao (fermentoidut pavut)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Johanneksenleipäpuu eli karob

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HUMALA (kuivattu), humalan siemenet ja tähkäjauhe mukaan luettuina

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0800000

8.

MAUSTEET

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Siemenet

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anis

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Ryytineito eli mustakumina

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Sellerin siemenet (Liperin siemenet)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Korianterin sienemet

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Kuminansiemenet

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Tillin siemenet

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Fenkolin siemenet

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Sarviapila

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muskottipähkinä

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Hedelmät ja marjat

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Maustepippuri

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Anispippuri (japaninpippuri)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kumina

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardemumma

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Katajanmarjat

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Pippuri (musta- ja valkopippuri) (Pitkäpippuri, roseepippuri)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vaniljatangot

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarindi

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Kuori/kaarna

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Kaneli (Cassia)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Juuret tai juurakko

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lakritsi

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Inkivääri

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Piparjuuri

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Nuput/silmut

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Mausteneilikat

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kaprikset

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Luotit

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Maustesahrami

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Siemenvaippa

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muskottikukka

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

SOKERIKASVIT

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Sokerijuurikas

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Sokeriruoko

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Salaattisikuri

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

0,02 (2)

0,01  (2)

 

1010000

i)

Liha, lihavalmisteet, muut eläimenosat, veri ja eläinrasvat - tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu taikka jalostettu jauhoksi muut jalostetut tuotteet kuten makkarat ja makkarapohjaiset elintarvikevalmisteet

 

 

 

1011000

a)

Siat

 

 

 

1011010

Liha

 

 

0,2

1011020

Silava vailla lihaskudosta

 

 

0,2

1011030

Maksa

 

 

0,1

1011040

Munuaiset

 

 

0,1

1011050

Muut syötävät osat

 

 

0,1

1011990

Muut

 

 

0,01 (2)

1012000

b)

Naudat

 

 

 

1012010

Liha

 

 

0,2

1012020

Rasva

 

 

0,2

1012030

Maksa

 

 

0,1

1012040

Munuaiset

 

 

0,1

1012050

Muut syötävät osat

 

 

0,1

1012990

Muut

 

 

0,01 (2)

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

1013010

Liha

 

 

0,2

1013020

Rasva

 

 

0,2

1013030

Maksa

 

 

0,1

1013040

Munuaiset

 

 

0,1

1013050

Muut syötävät osat

 

 

0,1

1013990

Muut

 

 

0,01 (2)

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

1014010

Liha

 

 

0,2

1014020

Rasva

 

 

0,2

1014030

Maksa

 

 

0,1

1014040

Munuaiset

 

 

0,1

1014050

Muut syötävät osat

 

 

0,1

1014990

Muut

 

 

0,01 (2)

1015000

e)

Hevoset, aasit, muulit tai muuliaasit

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Liha

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Rasva

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Maksa

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Munuaiset

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Muut syötävät osat

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Siipikarja - kanat, hanhet, ankat, kalkkunat ja helmikanat -, strutsit, kyyhkyset

 

 

0,01 (2)

1016010

Liha

 

 

 

1016020

Rasva

 

 

 

1016030

Maksa

 

 

 

1016040

Munuaiset

 

 

 

1016050

Muut syötävät osat

 

 

 

1016990

Muut

 

 

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet (Jänikset, kengurut)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Liha

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Rasva

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Maksa

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Munuaiset

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Muut syötävät osat

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Maito ja kerma, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai makeutusainetta sisältämätön, voi tai muut maidosta saadut rasvat, juusto ja juustoaine

 

 

0,05

1020010

Nautaeläimet

 

 

 

1020020

Lampaat

 

 

 

1020030

Vuohet

 

 

 

1020040

Hevoset

 

 

 

1020990

Muut

 

 

 

1030000

iii)

Linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

 

 

0,01 (2)

1030010

Kanat

 

 

 

1030020

Ankat

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Hanhet

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Viiriäiset

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Hunaja (Kuningatarhyytelö, siitepöly)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Sammakkoeläimet ja matelijat (Sammanreidet, krokotiilit)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Etanat

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Muut maaeläinperäiset tuotteet

 (3)

 (3)

 (3)

(F)= rasvaliukoinen.

Asibentsolaari-s-metyyli (asibentsolaari-s-metyylin ja asibentsolaarihapon (CGA 210007) summa ilmaistuna asibentsolaari-s-metyylinä)

(+)

Ei-kerämäisiä lehtisalaattilajikkeita koskevat jäämäkokeet on toimitettava arvioivalle jäsenvaltiolle, elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja Euroopan komissiolle viimeistään 1. lokakuuta 2014. Tietojen uudelleenarviointi voi johtaa jäämien enimmäismäärän muuttamiseen.

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

0251010

Vuonankaali (Valerianella eriocarpa Desv.)

0251020

Lehtisalaatti (Keräsalaatti, lollo rosso, rapealehtinen keräsalaatti, sidesalaatti)

0251030

Endiivi (leveälehtinen siloendiivi) (Sikuri, salaattisikuri, punasikuri, kähärälehtinen endiivi, salaattisikuri)

0251040

Vihanneskrassi

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola) (Isohietasinappi)

0251080

Brassica spp.:n lehdet ja idut (Mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten Brassica-lajien lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä))

0251990

Muut”

2)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

korvataan amisulbromia, diflufenikaania, dimoksistrobiinia ja nikotiinia koskevat sarakkeet seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (4)

amisulbromi

Diflufenikaani

Dimoksistrobiini

Nikotiini

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄ; PÄHKINÄT

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0110000

i)

Sitrushedelmät

0,01 (5)

 

 

 

0110010

Greipit (Pummelo, pomelo, sweetie, tangelo (paitsi mineola), ugli ja muut hybridit)

 

 

 

 

0110020

Appelsiinit (Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit)

 

 

 

 

0110030

Sitruunat (Sukaattisitruuna, sitruuna)

 

 

 

 

0110040

Limetit

 

 

 

 

0110050

Mandariinit (Klementiini, tangeriiini, mineola ja muut hybridit)

 

 

 

 

0110990

Muut

 

 

 

 

0120000

ii)

Pähkinät (kuoritut tai kuorimattomat)

0,01 (5)

 

 

 

0120010

Mantelit

 

 

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

 

 

0120060

Hasselpähkinät (Filbert)

 

 

 

 

0120070

Australianpähkinät

 

 

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

 

 

0120110

Saksanpähkinät

 

 

 

 

0120990

Muut

 

 

 

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

0,01 (5)

 

 

 

0130010

Omenat (Metsäomena)

 

 

 

 

0130020

Päärynät (Päärynäomena)

 

 

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

 

 

0130040

Mispelit

 

 

 

 

0130050

Japaninmispelit

 

 

 

 

0130990

Muut

 

 

 

 

0140000

iv)

Kivihedelmät

0,01 (5)

 

 

 

0140010

Aprikoosit

 

 

 

 

0140020

Kirsikat (Imeläkirsikat, hapankirsikat)

 

 

 

 

0140030

Persikat (Nektariinit ja vastaavat hybridit)

 

 

 

 

0140040

Luumut (Kriikuna, viherluumu, mirabelle-luumu, oratuomenmarja)

 

 

 

 

0140990

Muut

 

 

 

 

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,3

 

 

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

 

0152000

b)

Mansikat

0,01 (5)

 

 

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

0,01 (5)

 

 

 

0153010

Karhunvatukat

 

 

 

 

0153020

Sinivatukat (Loganinmarja, boysenmarja ja lakka)

 

 

 

 

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja/vadelma, (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

0153990

Muut

 

 

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

0,01 (5)

 

 

 

0154010

Pensasmustikat (Mustikat)

 

 

 

 

0154020

Karpalot (Puolukat)

 

 

 

 

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

 

 

 

 

0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

 

 

 

 

0154050

Ruusunmarjat

 

 

 

0,3 (+)

0154060

Mulperinmarjat (Mansikkapuun hedelmä)

 

 

 

 

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli) (Kiivimarja (Actinidia arguta))

 

 

 

 

0154080

Mustaselja (Musta marja-aronia, pihlaja, tyrni, orapihlaja, marjatuomipihlaja ja muut puumarjat)

 

 

 

 

0154990

Muut

 

 

 

 

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

0,01 (5)

 

 

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

 

 

0161010

Taatelit

 

 

 

 

0161020

Viikunat

 

 

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

 

 

0161040

Kumkvatit (Marumin kumkvatti, nagamin kumkvatti, limekvatti (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

0161050

Karambolat (Bilimbi)

 

 

 

 

0161060

Kakit

 

 

 

 

0161070

Jambolaani (jaavanluumu) (Jaavanomena (vesiomena), malakanjambolaani, ruusuomena, brasiliankirsikka, surinaminkirsikka (grumichama, Eugenia uniflora))

 

 

 

 

0161990

Muut

 

 

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

 

 

 

0162010

Kiivihedelmät

 

 

 

 

0162020

Litsi (Pulasan, rambutan, mangostani)

 

 

 

 

0162030

Passionhedelmät

 

 

 

 

0162040

Kaktusviikuna

 

 

 

 

0162050

Tähtiomena

 

 

 

 

0162060

Amerikanpersimoni (kaki) (Musta sapote, valkoinen sapote, vihreä sapote, poutapuu-laji (keltainen sapote) ja mammisapote)

 

 

 

 

0162990

Muut

 

 

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

 

 

0163010

Avokadot

 

 

 

 

0163020

Banaanit (Kääpiöbanaani, plantain (jauhobanaani), omenabanaani)

 

 

 

 

0163030

Mangot

 

 

 

 

0163040

Papaijat

 

 

 

 

0163050

Granaattiomenat

 

 

 

 

0163060

Annonat, kirimoija (Annona reticulata, Annona squamosa, llama ja Annonacea-heimoon kuuluvat keskikokoiset hedelmät)

 

 

 

 

0163070

Guavat (Pitaija (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

0163080

Ananakset

 

 

 

 

0163090

Leipäpuu (Jakkipuun hedelmä)

 

 

 

 

0163100

Duriot

 

 

 

 

0163110

Annonat, guanabana

 

 

 

 

0163990

Muut

 

 

 

 

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

0,01 (5)

 

 

 

0211000

a)

Perunat

 

 

 

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

 

 

0212010

Kassavat (Taaro eli dasheen eli eddo (japanintaaro), tannia)

 

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

 

0212030

Jamssit (Mukulapapu (jamssipapu), Meksikon jamssipapu)

 

 

 

 

0212040

Nuolijuuri

 

 

 

 

0212990

Muut

 

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

 

 

 

 

0213010

Punajuuret

 

 

 

 

0213020

Porkkanat

 

 

 

 

0213030

Mukulasellerit

 

 

 

 

0213040

Piparjuuri (Angelikajuuri, liperinjuuri, gentianjuuri)

 

 

 

 

0213050

Maa-artisokat

 

 

 

 

0213060

Palsternakat

 

 

 

 

0213070

Juuripersiljat

 

 

 

 

0213080

Retiisit ja retikat (Musta retikka, japaninretikka eli daikon, retiisi ja vastaavat lajikkeet, maakastanja (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

0213090

Kaurajuuret (Sikojuuri, mustajuuri (espanjankulta-ohdake))

 

 

 

 

0213100

Lantut

 

 

 

 

0213110

Nauriit

 

 

 

 

0213990

Muut

 

 

 

 

0220000

ii)

Sipulikasvit

0,01 (5)

 

 

 

0220010

Valkosipulit

 

 

 

 

0220020

Kepasipulit (Hillosipuli/hopeasipuli)

 

 

 

 

0220030

Salottisipulit

 

 

 

 

0220040

Varhaissipulit (Pillisipuli ja vastaavat lajikkeet)

 

 

 

 

0220990

Muut

 

 

 

 

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

 

 

0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, puutomaatit, Physalis, gojimarjat (Lycium barbarum a L. chinense))

0,4

 

 

 

0231020

Paprikat (Maustepaprikat)

0,01 (5)

 

 

 

0231030

Munakoisot (Pepino (eli päärynämeloni))

0,4

 

 

 

0231040

Okra, ”syötävä hibiskus”

0,01 (5)

 

 

 

0231990

Muut

0,01 (5)

 

 

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,01 (5)

 

 

 

0232010

Kurkut

 

 

 

 

0232020

Pikkukurkut

 

 

 

 

0232030

Kesäkurpitsat (Koristekurpitsa, kasviydin, (kiekkokurpitsa))

 

 

 

 

0232990

Muut

 

 

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,01 (5)

 

 

 

0233010

Melonit (Kiwano)

 

 

 

 

0233020

Kurpitsat (Jättikurpitsa)

 

 

 

 

0233030

Vesimelonit

 

 

 

 

0233990

Muut

 

 

 

 

0234000

d)

Sokerimaissi

0,01 (5)

 

 

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,01 (5)

 

 

 

0240000

iv)

Kaalikasvit

0,01 (5)

 

 

 

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

 

 

0241010

Parsakaali (Calabrese, kiinalainen parsakaali, peltokaali)

 

 

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

 

 

0241990

Muut

 

 

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

 

0242010

Ruusukaali eli brysselinkaali

 

 

 

 

0242020

Keräkaali (Suippukaali, punakaali, savoijinkaali eli kurttukaali, valkokaali)

 

 

 

 

0242990

Muut

 

 

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

 

 

0243010

Kiinankaali eli salaattikiinankaali (Sareptansinappi, pinaattikiinankaali eli paksoi, tatsoi-kaali, sellerikaali eli choy sum, kiinankaali eli pe-tsai)

 

 

 

 

0243020

Lehtikaalit (Lehtikaali, (rehukaali), portugalinkaalit, Brassica oleracea palmifolia)

 

 

 

 

0243990

Muut

 

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaali

 

 

 

 

0250000

v)

Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit

 

 

 

 

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

 

 

 

 

0251010

Vuonankaali (Valerianella eriocarpa Desv.)

0,01 (5)

 

 

 

0251020

Lehtisalaatti (Keräsalaatti, lollo rosso, rapealehtinen keräsalaatti, sidesalaatti)

4

 

 

 

0251030

Endiivi (leveälehtinen siloendiivi) (Sikuri, salaattisikuri, punasikuri, kähärälehtinen endiivi, salaattisikuri)

0,01 (5)

 

 

 

0251040

Vihanneskrassi

0,01 (5)

 

 

 

0251050

Krassikanankaali

0,01 (5)

 

 

 

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola) (Isohietasinappi)

0,01 (5)

 

 

 

0251070

Mustasinappi

0,01 (5)

 

 

 

0251080

Brassica spp.:n lehdet ja idut (Mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten Brassica-lajien lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä))

0,01 (5)

 

 

 

0251990

Muut

0,01 (5)

 

 

 

0252000

b)

Pinaatti ja vastaavat (lehdet)

0,01 (5)

 

 

 

0252010

Pinaatti (Uudenseelanninpinaatti, amarantti)

 

 

 

 

0252020

Portulakat (Salaattikleitonia eli talviportulakka, vihannesportulakka, suolaheinä, suolayrtti, Agretti (Salsola soda))

 

 

 

 

0252030

Mangoldi eli lehtijuurikas (Punajuuren lehdet)

 

 

 

 

0252990

Muut

 

 

 

 

0253000

c)

Viinilehdet

0,01 (5)

 

 

 

0254000

d)

Vesikrassi

0,01 (5)

 

 

 

0255000

e)

Sikuri (valkolehti)

0,01 (5)

 

 

 

0256000

f)

Yrtit

0,01 (5)

 

 

0,4 (+)

0256010

Kirveli

 

 

 

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

 

 

0256030

Yrttiselleri (Fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muut Apiaceae-heimon yrtit)

 

 

 

 

0256040

Persilja

 

 

 

 

0256050

Salvia (Talvikynteli, kesäkynteli)

 

 

 

 

0256060

Rosmariini

 

 

 

 

0256070

Timjami (Meirami, oregano)

 

 

 

 

0256080

Basilika (Sitruunamelissa, minttu, piparminttu)

 

 

 

 

0256090

Laakerinlehti

 

 

 

 

0256100

Rakuuna (Iisoppi)

 

 

 

 

0256990

Muut (Syötävät kukat)

 

 

 

 

0260000

vi)

Palkovihannekset (tuoreet)

0,01 (5)

 

 

 

0260010

Tarhapavut (silpimättömät) (Vihreä papu (munuaispapu, leikko-, pensas-, salko- ja vahapapu), ruusupapu, tarhapapu, parsapapu)

 

 

 

 

0260020

Tarhapavut (silpimättömät) (Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu eli pitkäpapu eli lehmänpapu)

 

 

 

 

0260030

Herneet (silpimättömät) (Sokeriherne)

 

 

 

 

0260040

Herneet (silvityt) (Tarhaherne, silpoydin- tai sokeriherne, kahviherne)

 

 

 

 

0260050

Linssit

 

 

 

 

0260990

Muut

 

 

 

 

0270000

vii)

Varsivihannekset (tuoreet)

0,01 (5)

 

 

 

0270010

Parsa

 

 

 

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

 

 

 

0270030

Lehtiselleri

 

 

 

 

0270040

Fenkoli

 

 

 

 

0270050

Latva-artisokka

 

 

 

 

0270060

Purjo

 

 

 

 

0270070

Raparperi

 

 

 

 

0270080

Bambunversot

 

 

 

 

0270090

Palmunsydämet

 

 

 

 

0270990

Muut

 

 

 

 

0280000

viii)

Sienet

0,01 (5)

 

 

 

0280010

Viljellyt (Herkkusieni, osterivinokas, siitake)

 

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset (Kantarelli, tryffeli, huhtasieni, herkkutatti)

 

 

 

0,04 (+)

0280990

Muut

 

 

 

 

0290000

ix)

Merilevät

0,01 (5)

 

 

 

0300000

3.

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0300010

Pavut (Härkäpavut, haricot-pavut (valkoiset pavut), huilupavut, Canavalia ensiformis, limanpavut, mustasilmäpavut)

 

 

 

 

0300020

Linssit

 

 

 

 

0300030

Herneet (Kahviherneet, peltoherneet (Pisum sativum subs. sativum), peltonätkelmä)

 

 

 

 

0300040

Lupiinit

 

 

 

 

0300990

Muut

 

 

 

 

0400000

4.

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,01 (5)

 

 

 

0401000

i)

Öljysiemenet

 

0,05 (5)

 

 

0401010

Pellavansiemenet

 

 

0,01 (5)

 

0401020

Maapähkinät

 

 

0,01 (5)

 

0401030

Unikonsiemenet

 

 

0,01 (5)

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

 

0,01 (5)

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

 

0,3

 

0401060

Rapsinsiemenet (Rypsinsiemenet, rypsi)

 

 

0,05

 

0401070

Soijapavut

 

 

0,01 (5)

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

 

0,05

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

 

0,01 (5)

 

0401100

Kurpitsansiemenet (Muut Cucurbitaceae-heimon kasvien siemenet)

 

 

0,01 (5)

 

0401110

Saflori

 

 

0,01 (5)

 

0401120

Kurkkuyrtti

 

 

0,01 (5)

 

0401130

Ruistankio

 

 

0,01 (5)

 

0401140

Hamppu

 

 

0,01 (5)

 

0401150

Risiini

 

 

0,01 (5)

 

0401990

Muut

 

 

0,01 (5)

 

0402000

ii)

Öljysiemenkasvit

 

 

0,01 (5)

 

0402010

Öljyoliivit

 

0,2

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

0,05 (5)

 

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

0,05 (5)

 

 

0402040

Kapok

 

0,05 (5)

 

 

0402990

Muut

 

0,05 (5)

 

 

0500000

5.

VILJAT

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0500010

Ohra

 

 

0,1

 

0500020

Tattari (Amarantti, kvinoa)

 

 

0,01 (5)

 

0500030

Maissi

 

 

0,01 (5)

 

0500040

Hirssi (Italianpantaheinä, tefheinä)

 

 

0,01 (5)

 

0500050

Kaura

 

 

0,01 (5)

 

0500060

Riisi

 

 

0,01 (5)

 

0500070

Ruis

 

 

0,08

 

0500080

Durra

 

 

0,01 (5)

 

0500090

Vehnä (Speltti, ruisvehnä)

 

 

0,1

 

0500990

Muut

 

 

0,01 (5)

 

0600000

6.

TEE, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT JA KAAKAO

0,01 (5)