ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2012.266.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 266

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

55ό έτος
2 Οκτωβρίου 2012


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 897/2012 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2012, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών acibenzolar-S-methyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenican, dimoxystrobin, methoxyfenozide και νικοτίνη μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )

1

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 898/2012 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2012, για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

32

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2012/533/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2012, για τη θέση που πρέπει να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 11 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας, σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, όσον αφορά την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της μεικτής επιτροπής

34

 

 

2012/534/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον αφορά την απόφαση για τη θέσπιση παραρτήματος για την ασφάλεια της αεροπορίας από παράνομες ενέργειες του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας για τη δημιουργία πλαισίου ενισχυμένης συνεργασίας

37

 

 

2012/535/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, για τη λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση εντός της Ένωσης του Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (ο νηματώδης σκώληκας των κωνοφόρων) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 6543]

42

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

2.10.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 266/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 897/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Οκτωβρίου 2012

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών acibenzolar-S-methyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenican, dimoxystrobin, methoxyfenozide και νικοτίνη μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τις ουσίες acibenzolar-S-methyl, cyazofamid και methoxyfenozide έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα II και στο μέρος B του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες amisulbrom, diflufenican, dimoxystrobin και νικοτίνη έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στο μέρος A του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(2)

Στο πλαίσιο διαδικασίας για την έγκριση της χρήσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία acibenzolar-S-methyl σε μαρούλια και άλλα σαλατικά, συμπεριλαμβανομένων των φυτών Brassicaceae, υποβλήθηκε αίτηση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ.

(3)

Όσον αφορά την ουσία amisulbrom, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε ντομάτες, μελιτζάνες και μαρούλια. Όσον αφορά την ουσία cyazofamid, υποβλήθηκε αίτηση για χρήση σε αγριοραπάνια. Όσον αφορά την ουσία diflufenican, υποβλήθηκε αίτηση για χρήση σε ελιές για ελαιοπαραγωγή. Όσον αφορά την ουσία dimoxystrobin, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για σίκαλη, σπόρους σιναπιού και ηλιανθόσπορους. Όσον αφορά την ουσία methoxyfenozide, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για φυλλώδη λαχανικά και νωπά αρωματικά φυτά (εκτός από τις σκαρόλες, τα αμπελόφυλλα, το νεροκάρδαμο και το ραδίκι).

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, οι εν λόγω αιτήσεις αξιολογήθηκαν από τα οικεία κράτη μέλη και οι εκθέσεις αξιολόγησης διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή.

(5)

Όσον αφορά τη νικοτίνη στα άγρια μανιτάρια, τα προσωρινά ΑΟΚ καθορίστηκαν υπό τον όρο επανεξέτασης αυτών των ΑΟΚ με βάση την αξιολόγηση νέων στοιχείων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη φυσική παρουσία ή το σχηματισμό νικοτίνης στα άγρια μανιτάρια. Η Επιτροπή έλαβε νέα στοιχεία και πληροφορίες από τους υπεύθυνους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τροφίμων, τα οποία επιβεβαιώνουν την παρουσία νικοτίνης στα άγρια μανιτάρια σε όρια συμβατά με τα ισχύοντα ΑΟΚ. Ωστόσο, ακόμη δεν υπάρχουν διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τη φυσική εμφάνιση νικοτίνης στα άγρια μανιτάρια και να διασαφηνίζουν το μηχανισμό σχηματισμού της. Επομένως, η διαχειριστική απόφαση που έλαβε η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 11 Μαΐου 2009, όσον αφορά τα όρια που έχουν καθοριστεί για τα άγρια μανιτάρια για δύο χρόνια, ισχύει ακόμη, αν και κρίνεται σκόπιμο να επεκταθεί η ισχύς των εν λόγω ΑΟΚ για δύο ακόμη χρόνια αφού εκκρεμεί η διαθεσιμότητα σχετικών πληροφοριών.

(6)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο εξής «η Αρχή», αξιολόγησε τις αιτήσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης, εξέτασε ιδίως τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, τα ζώα και εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ (2). Η Αρχή διαβίβασε τις εν λόγω γνώμες στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τις δημοσιοποίησε.

(7)

Όσον αφορά όλες τις άλλες αιτήσεις, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνταν όλες οι απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και ότι οι τροποποιήσεις των ΑΟΚ που ζητήθηκαν από τους αιτούντες ήταν αποδεκτές ως προς την ασφάλεια του καταναλωτή με βάση την εκτίμηση της έκθεσης του καταναλωτή για 27 ειδικές ομάδες ευρωπαίων καταναλωτών. Η Αρχή έλαβε υπόψη τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις τοξικολογικές ιδιότητες των ουσιών. Ούτε η έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής στις εν λόγω ουσίες μέσω της κατανάλωσης όλων των ειδών τροφίμων που μπορεί να περιέχουν τις εν λόγω ουσίες, ούτε η βραχυχρόνια έκθεση μέσω ακραίας κατανάλωσης των οικείων καλλιεργειών και προϊόντων έδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης της αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης (ΑDI) ή της δόσης αναφοράς οξείας έκθεσης (ARfD).

(8)

Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το θέμα που εξετάζεται παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(9)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ενώ ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σ’ αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  Επιστημονικές εκθέσεις της EFSA διαθέσιμες στο διαδίκτυο: http://www.efsa.europa.eu:.

 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Αιτιολογημένη γνώμη για την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία acibenzolar-S-methyl σε μαρούλια και άλλα σαλατικά, συμπεριλαμβανομένων των φυτών Brassicaceae. Δελτίο EFSA 2012· 10(3):2632.

 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Αιτιολογημένη γνώμη για τον καθορισμό ΑΟΚ για τη ουσία amisulbrom σε ντομάτες, μελιτζάνες και μαρούλια. Δελτίο EFSA 2012· 10(4):2686. [29 σελ.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2686.

 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Αιτιολογημένη γνώμη για την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία cyazofamid σε αγριοραπάνια. Δελτίο EFSA 2012· 10(3):2647. [22 σελ.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2647.

 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Αιτιολογημένη γνώμη για την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία diflufenican σε ελιές για την παραγωγή ελαιολάδου. Δελτίο EFSA 2012· 10(3):2649. [23 σελ.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2649.

 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Αιτιολογημένη γνώμη για την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία dimoxystrobin σε σίκαλη, ηλιανθόσπορους και σπόρους σιναπιού. Δελτίο EFSA 2012· 10(3):2648. [28 σελ.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2648.

 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Αιτιολογημένη γνώμη για την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία methoxyfenozide σε διάφορα φυλλώδη λαχανικά. Δελτίο EFSA 2012· 10(4):2667. [30 σελ.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2667.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

(1)

Στο παράρτημα ΙΙ οι στήλες για τις ουσίες acibenzolar-S-methyl, cyazofamid και methoxyfenozide αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (1)

Acibenzolar-s-methyl (άθρoiσμα acibenzolar - S- methyl και acibenzolar acid εκφρασμένο ως acibenzolar-S-methyl)

Cyazofamid

Methoxyfenozide (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

 

 

0110000

(i)

Εσπεριδοειδή

0,02 (2)

0,01 (2)

1

0110010

Γκρέιπ-φρουτ (Γκρέιπ-φρουτ (Citrus grandis), φράπες, sweeties (Citrus maxima x Citrus paradisi) tangelo (Citrus paradisi x Citrus reticulata, εκτός από τη mineola), ugli (Citrus paradisi x Citrus reticulata) και άλλα υβρίδια)

 

 

 

0110020

Πορτοκάλια (Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (Citrus myrtifolia) και άλλα υβρίδια)

 

 

 

0110030

Λεμόνια (Κίτρα)

 

 

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

 

 

0110050

Μανταρίνια (Κλημεντίνες, tangerine (Citrus reticulata x Citrus aurantium), mineola και άλλα υβρίδια)

 

 

 

0110990

Άλλα

 

 

 

0120000

(ii)

Είδη καρυδιών (με ή χωρίς κέλυφος)

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0120010

Αμύγδαλα

0,02 (2)

 

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

0,02 (2)

 

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

0,02 (2)

 

 

0120040

Κάστανα

0,02 (2)

 

 

0120050

Καρύδες

0,02 (2)

 

 

0120060

Φουντούκια (Filbert (C. avellana pontica))

0,1

 

 

0120070

Μακαντάμια

0,02 (2)

 

 

0120080

Καρύδια πεκάν

0,02 (2)

 

 

0120090

Κουκουνάρια

0,02 (2)

 

 

0120100

Φυστίκια

0,02 (2)

 

 

0120110

Κοινά καρύδια

0,02 (2)

 

 

0120990

Άλλα

0,02 (2)

 

 

0130000

(iii)

Μηλοειδή

0,02 (2)

0,01 (2)

2

0130010

Μήλα (Αγριόμηλα (Malus sylvestris))

 

 

 

0130020

Αχλάδια (Ασιατικό αχλάδι (Pyrus pyrifolia))

 

 

 

0130030

Κυδώνια

 

 

 

0130040

Μούσμουλα

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Άλλα

 

 

 

0140000

(iv)

Πυρηνόκαρπα

 

0,01 (2)

 

0140010

Βερίκοκα

0,2

 

0,3

0140020

Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινα)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0140030

Ροδάκινα (Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια)

0,2

 

0,3

0140040

Δαμάσκηνα (Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία P. domestica ssp. syriaca (mirabelle), τσάπουρνα (Prunus spinosa L.).)

0,02 (2)

 

0,1

0140990

Άλλα

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0150000

(v)

Μούρα και μικροί καρποί

0,02 (2)

 

 

0151000

α)

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

 

0,5

1

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

0152000

β)

Φράουλες

 

0,01 (2)

2

0153000

γ)

Καρποί βάτου

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0153010

Βατόμουρα

 

 

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς (Μούρα-σμέουρα (Rubus loganobaccus), ποικιλίες Rubus ursinus x idaeus (Boysenberries) και Rubus chamaemorus (cloudberries))

 

 

 

0153030

Σμέουρα (Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα, (Rubus arcticus), νέκταρ σμέουρων (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

0153990

Άλλα

 

 

 

0154000

δ)

Άλλα μικρά φρούτα και απύρηνοι καρποί

 

0,01 (2)

 

0154010

Μύρτιλλα (Μύρτιλλα ποικ. Vaccinium Myrtillus (bilberries))

 

 

4

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Καρποί του είδους Vaccinium vitis-idaea)

 

 

0,7

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)

 

 

0,02 (2)

0154040

Πράσινα φραγκοστάφυλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων)

 

 

0,02 (2)

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Βατόμουρα (Κούμαρα (Arbutus spp.))

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) (Kiwiberry (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Καρποί της κουφοξυλιάς (Καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Sorbus aucuparia, Hippophae rhamnoides, κράταιγος (Crataegus spp.), Amelanchier spp., και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Άλλα

 

 

0,02 (2)

0160000

(vi)

Διάφοροι καρποί

 

0,01 (2)

 

0161000

α)

Καρποί με βρώσιμο φλοιό

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0161010

Χουρμάδες

 

 

 

0161020

Σύκα

 

 

 

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

 

 

0161040

Κουμκουάτ (Ποικιλίες marumi, nagami, λαϊμκουάτ (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Καράμβολα (Ποικιλία Averrhoa bilimbi L.)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Λωτός

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας), (Μήλο της Ιάβας (Syzygium aqueum), pomerac (Syzygium malaccense), rose apple (Eugenia jambos), κεράσι της Βραζιλίας, κεράσι του Σουρινάμ (Grumichama, Eugenia braziliensis))

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Άλλα

 

 

 

0162000

β)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

0,02 (2)

 

 

0162010

Ακτινίδια

 

 

1

0162020

Λίτσι (Ποικιλίες pulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), μαγκοστίν (Garcinia mangostana))

 

 

0,02 (2)

0162030

Καρποί της πασιφλόρας

 

 

0,02 (2)

0162040

Φραγκόσυκα

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Χρυσόφυλλο η καϊνίτη (Star apple)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki) (Black sapote (Diospyros digyna), white sapote (Casimiroa edulis), green sapote (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) και mammey sapote (Pouteria sapota))

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Άλλα

 

 

0,02 (2)

0163000

γ)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

 

 

0163010

Αβοκάντο

0,02 (2)

 

0,7

0163020

Μπανάνες (Musa cavendishii (μπανάνες-νάνοι, ομάδα ΑΑΑ), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα)

0,1

 

0,02 (2)

0163030

Μάνγκο

0,5

 

0,02 (2)

0163040

Καρποί παπαίας

0,02 (2)

 

1

0163050

Ρόδι

0,02 (2)

 

0,6

0163060

Cherimoya (Ποικιλίες A. reticulata, A. squamosa, A. diversifolia και άλλα φυτά μεσαίου μεγέθους της οικογένειας Annonaceae)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Γκουάβα (Κόκκινη πιταχάγια ή dragon fruit (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ανανάς

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Αρτόκαρπος (Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος))

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Δούριο

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Καρποί της αννόνας της ακανθώδους (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Άλλα

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

 

 

0210000

(i)

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,02 (2)

 

 

0211000

α)

Πατάτες

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0212000

β)

Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0212010

Ρίζες μανιόκας (cassava) (Dasheen (Colocasia esculenta), eddoe (C. esculenta ποικ. antiquorum), tannia (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

 

 

0212030

Κόνδυλοι της διοσκορέας (Pachyrhizus erosus ssp. (yam bean, Mexican yam bean))

 

 

 

0212040

Αραρούτη

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Άλλα

 

 

 

0213000

γ)

Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

 

 

0213010

Koκκινογούλια

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213020

Καρότα

 

0,01 (2)

0,5

0213030

Ραπανοσέλινα

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213040

Ραπάνια (Ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού (Levisticum officinale), ρίζες γεντιανής (Gentiana lutea))

 

0,1

0,02 (2)

0213050

Κόνδυλοι ηλίανθου

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213060

Παστινάκη

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213070

Ρίζες μαϊντανού

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213080

Ραπάνια (Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus))

 

0,01 (2)

0,4

0213090

Λαγόχορτα (Μαύρο λαγόχορτο (Scorzonera hispanica), ισπανικό λαγόχορτο (Scolymus hispanicus))

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213110

Γογγύλια

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213990

Άλλα

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0220000

(ii)

Βολβώδη λαχανικά

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0220010

Σκόρδα

 

 

 

0220020

Κρεμμύδια (Μικρά άσπρα κρεμμυδάκια για τουρσί)

 

 

 

0220030

Ασκαλώνια

 

 

 

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) (Βολβίνα (σκορδόχορτο, Allium fistulosum) και παρεμφερείς ποικιλίες)

 

 

 

0220990

Άλλα

 

 

 

0230000

(iii)

Καρποφόρα λαχανικά

 

 

 

0231000

α)

Σολανώδη

 

 

 

0231010

Ντομάτες (Ντοματάκια cherry, ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων (Cyphomandra betacea), καρποί του λύκου goji berries και wolf berries (Lycium barbarum και Lycium Chinense))

1

0,2

2

0231020

Πιπεριές (Καυτερές πιπεριές (τσίλι))

0,02 (2)

0,01 (2)

1

0231030

Μελιτζάνες (Πεπίνο (Solanum muricatum))

0,02 (2)

0,01 (2)

0,5

0231040

Μπάμιες

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0231990

Άλλα

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0232000

β)

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

0232010

Αγγούρια

 

 

 

0232020

Αγγουράκια

 

 

 

0232030

Κολοκυθάκια (Διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp. (Summer squash, marrow))

 

 

 

0232990

Άλλα

 

 

 

0233000

γ)

Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

0233010

Πεπόνια (Kiwano (Cucumis metuliferus))

 

 

 

0233020

Κολοκύθες (Ώριμες ποικιλίες των C. maxima, C. mixta, C. moschata και C. pepo)

 

 

 

0233030

Καρπούζια

 

 

 

0233990

Άλλα

 

 

 

0234000

δ)

Γλυκό καλαμπόκι

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0239000

ε)

Άλλα καρποφόρα λαχανικά

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0240000

(iv)

Κράμβες

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0241000

α)

Ανθοκράμβες

 

 

 

0241010

Μπρόκολα (Ποικιλίες Calabrese, Chinese broccoli, broccoli raab)

 

 

 

0241020

Κουνουπίδια

 

 

 

0241990

Άλλα

 

 

 

0242000

β)

Κεφαλωτές κράμβες

 

 

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

 

 

0242020

Λάχανα (Μυτερό λάχανο (B. oleracea convar. Capita var. alba, forma conica), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (B. oleracea var. sabauda), λευκό λάχανο)

 

 

 

0242990

Άλλα

 

 

 

0243000

γ)

Φυλλώδεις κράμβες

 

 

 

0243010

Κινέζικα λάχανα (Ινδική κράμβη (Brassica juncea), pak choi (B. rapa chinensis), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum (B. rapa narinosa), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai (B. rapa L. ssp. pekinensis))

 

 

 

0243020

Μη κεφαλωτές κράμβες (Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία Brassica oleracea L., ποικ. Αcephala υποποικ. viridis)

 

 

 

0243990

Άλλα

 

 

 

0244000

δ)

Γογγυλοκράμβες

 

 

 

0250000

(v)

Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά

 

0,01 (2)

 

0251000

α)

Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea)

0,3 (+)

 

 

0251010

Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa)

 

 

4

0251020

Μαρούλια (Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia))

 

 

4

0251030

Σκαρόλα (πικρίδα) (Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο «sugar loaf»)

 

 

0,02 (2)

0251040

Κάρδαμο

 

 

4

0251050

Γαιοκάρδαμο

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Ρόκα (Άγρια ρόκα)

 

 

4

0251070

Κόκκινο σινάπι

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Φύλλα και βλαστοί των ειδών Brassica spp. (Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου) )

 

 

4

0251990

Άλλα

 

 

4

0252000

β)

Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

 

 

4

0252010

Σπανάκι (Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, φύλλα αμάρανθου)

0,3

 

 

0252020

Αντράκλα, γλυστρίδα (Είδη Claytonia perfoliata, Portulaca oleracea ποικ. sativa, purslane, κοινή γλυστρίδα, λάπαθο (Rumex spp.), Salicornia spp., Agretti (Salsola σόδα))

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Τεύτλα με βρώσιμα (σέσκουλα) (Φύλλα παντζαριού)

0,02 (2)

 

 

0252990

Άλλα

0,02 (2)

 

 

0253000

γ)

Αμπελόφυλλα

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

δ)

Νεροκάρδαμo

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0255000

ε)

Ραδίκι Witloof (αντίβ)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0256000

στ)

Αρωματικά φυτά

0,3

 

4

0256010

Φραγκομαϊντανός

 

 

 

0256020

Σχοινόπρασο

 

 

 

0256030

Φύλλα σέλινου (Φύλλα του μάραθου, του κορίανδρου, του άνηθου, του κύμινου, είδος Levisticum officinale, αγγελική, Myrrhis odorata L. και άλλα είδη της οικογένειας Apiacea)

 

 

 

0256040

Μαϊντανός

 

 

 

0256050

Φασκόμηλο (Θύμβρα η ορεινή (Satureja montana L.), θρούμπι (Satureja hortensis L.))

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Δενδρολίβανο

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Βασιλικός (Μελισσόχορτο (Melissa officinalis), δυόσμος, μέντα)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Φύλλα δάφνης

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Εστραγκόν (Ύσσωπος)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Άλλα (Βρώσιμα άνθη)

 

 

 

0260000

(vi)

Ψυχανθή (νωπά)

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0260010

Φασόλια (με το λοβό) (Πράσινα φασολάκια, φασόλια Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.), φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis))

 

 

2

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό) (Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες)

 

 

0,3

0260030

Μπιζέλια (με το λοβό) (Γλυκομπίζελα)

 

 

0,02 (2)

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι)

 

 

0,3

0260050

Φακές

 

 

0,02 (2)

0260990

Άλλα

 

 

0,02 (2)

0270000

(vii)

Λαχανικά με στέλεχος (νωπά)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0270010

Σπαράγγια

 

 

 

0270020

Άγριες αγγινάρες

 

 

 

0270030

Σέλινο

 

 

 

0270040

Μάραθο

 

 

 

0270050

Αγγινάρες

 

 

 

0270060

Πράσα

 

 

 

0270070

Ραβέντι

 

 

 

0270080

Φύτρα μπαμπού

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Καρδιές φοινίκων

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Άλλα

 

 

 

0280000

(viii)

Μανιτάρια

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0280010

Καλλιεργημένα (Κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (Pleurotus ostreatus), μανιτάρι Shi-take (Lentintus edodes))

 

 

 

0280020

Άγρια (Κανθαρίσκος (Cantharellus cibarius), τρούφα, μορχέλα (Morchella sp.), βασιλομανίταρο (Boletus edulis))

 

 

 

0280990

Άλλα

 

 

 

0290000

(ix)

Φύκια

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0300010

Φασόλια (Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους Vigna unguiculata)

 

 

5

0300020

Φακές

 

 

0,02 (2)

0300030

Μπιζέλια (Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας P. sativum arvense, λαθούρι (Lathyrus sativus))

 

 

0,02 (2)

0300040

Λούπινα

 

 

0,02 (2)

0300990

Άλλα

 

 

0,02 (2)

0400000

4.

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ

 

 

 

0401000

(i)

Ελαιούχοι σπόροι

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0401010

Λιναρόσπορος

 

 

0,05 (2)

0401020

Αραχίδες

 

 

0,05 (2)

0401030

Σπόροι παπαρούνας

 

 

0,05 (2)

0401040

Σπόροι σησαμιού

 

 

0,05 (2)

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

 

 

0,05 (2)

0401060

Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού)

 

 

0,05 (2)

0401070

Σόγια

 

 

2

0401080

Σπόροι σιναπιού

 

 

0,05 (2)

0401090

Βαμβακόσπορος

 

 

2

0401100

Σπόροι κολοκύθας (Άλλοι σπόροι κολοκυνθοειδών)

 

 

0,05 (2)

0401110

Ατρακτυλίδα

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Βόραγο

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Ψευδολινάρι

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Κανναβόσπορος

 

 

0,05 (2)

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Άλλα

 

 

0,05 (2)

0402000

(ii)

Ελαιούχοι καρποί

 

 

 

0402010

Ελιές για παραγωγή ελαίου

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Καπόκ

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Άλλα

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0500010

Κριθάρι

 

 

 

0500020

Μαύρο σιτάρι (Αμάρανθος, κινόα )

 

 

 

0500030

Καλαμπόκι

 

 

 

0500040

Κεχρί (Σεταρία η ιταλική (Setaria italica), πόα η αβησσυνιακή (teff))

 

 

 

0500050

Βρόμη

 

 

 

0500060

Ρύζι

 

 

 

0500070

Σίκαλη

 

 

 

0500080

Σόργο

 

 

 

0500090

Σίτος (Όλυρα, τριτικάλ )

 

 

 

0500990

Άλλα

 

 

 

0600000

6.

ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0610000

(i)

Τσάι (αποξηραμένα φύλλα και στελέχη, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι του είδους Camellia sinensis)

 

 

 

0620000

(ii)

Κόκκοι καφέ

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

α)

Άνθη

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Άνθη χαμομηλιού

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Άνθη ιβίσκου

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Ροδοπέταλα

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Άνθη γιασεμιού (Καρποί της κουφοξυλιάς (Sambucus nigra).)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Τίλιο

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

β)

Φύλλα

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Φύλλα φράουλας

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Φύλλα του φυτού Rooibos (Φύλλα Ginkgo)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Ματέ

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

γ)

Ρίζες

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Ρίζα βαλεριάνας

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ρίζα τζινσενγκ

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

δ)

Άλλα αφεψήματα βοτάνων

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

Κακάο (κόκκοι που έχουν υποστεί ζύμωση)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

Χαρούπια

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0800000

8.

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

(i)

Σπόροι

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Γλυκάνισο

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Μαυροκούκκι

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους Levisticum officinale)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Σπόροι κορίανδρου

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Σπόροι κύμινου

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Άνηθος

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Σπόροι μάραθου

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Μοσχοσίταρο

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Μοσχοκάρυδο

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Μπαχάρι

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Πιπέρι του Σετσουάν

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Κύμινο

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Καρδάμωμο

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Καρποί αρκεύθου

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Μαύρο και άσπρο πιπέρι (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Καρποί βανίλιας

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

Φλοιός

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Καννέλα (Κασσία)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

Ρίζες ή ριζώματα

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Γλυκόριζα

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Κουρκουμάς

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Αγριοραπάνια

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

(v)

Οφθαλμοί ανθέων

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Γαρύφαλλα

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Κάπαρη

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

Στίγμα ανθέων

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

Επίσπερμο

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Ζαχαροκάλαμα

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Ρίζες κιχωρίου

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

0,02 (2)

0,01  (2)

 

1010000

(i)

Κρέας, παρασκευάσματα κρεάτων, εντόσθια, αίμα, ζωικά λίπη νωπά, σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά ή μεταποιημένα ως κρεατάλευρο· άλλα μεταποιημένα προϊόντα όπως λουκάνικα και διατροφικά παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτά

 

 

 

1011000

α)

Χοίροι

 

 

 

1011010

Κρέας

 

 

0,2

1011020

Λίπος χωρίς κρεάτινα μέρη

 

 

0,2

1011030

Ήπαρ

 

 

0,1

1011040

Νεφροί

 

 

0,1

1011050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

0,1

1011990

Άλλα

 

 

0,01 (2)

1012000

β)

Βοοειδή

 

 

 

1012010

Κρέας

 

 

0,2

1012020

Λιπώδης ιστός

 

 

0,2

1012030

Ήπαρ

 

 

0,1

1012040

Νεφροί

 

 

0,1

1012050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

0,1

1012990

Άλλα

 

 

0,01 (2)

1013000

γ)

Πρόβατα

 

 

 

1013010

Κρέας

 

 

0,2

1013020

Λιπώδης ιστός

 

 

0,2

1013030

Ήπαρ

 

 

0,1

1013040

Νεφροί

 

 

0,1

1013050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

0,1

1013990

Άλλα

 

 

0,01 (2)

1014000

δ)

Αίγες

 

 

 

1014010

Κρέας

 

 

0,2

1014020

Λιπώδης ιστός

 

 

0,2

1014030

Ήπαρ

 

 

0,1

1014040

Νεφροί

 

 

0,1

1014050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

0,1

1014990

Άλλα

 

 

0,01 (2)

1015000

ε)

Άλογα, όνοι, ημίονοι

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Κρέας

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Λιπώδης ιστός

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Ήπαρ

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Νεφροί

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Βρώσιμα εντόσθια

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

στ)

Πουλερικά - κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες -, στρουθοκάμηλοι, περιστέρια

 

 

0,01 (2)

1016010

Κρέας

 

 

 

1016020

Λιπώδης ιστός

 

 

 

1016030

Ήπαρ

 

 

 

1016040

Νεφροί

 

 

 

1016050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

1016990

Άλλα

 

 

 

1017000

ζ)

Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγός, καγκουρώ)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Κρέας

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Λιπώδης ιστός

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Ήπαρ

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Νεφροί

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Βρώσιμα εντόσθια

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας, βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα, τυρί και πηγμένο γάλα για τυρί

 

 

0,05

1020010

Βοοειδή

 

 

 

1020020

Πρόβατα

 

 

 

1020030

Αίγες

 

 

 

1020040

Άλογα

 

 

 

1020990

Άλλα

 

 

 

1030000

(iii)

Αυγά πτηνών, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα· Αυγά με το τσόφλι και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα βρασμένα στον ατμό ή σε νερό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας

 

 

0,01 (2)

1030010

Κοτόπουλα

 

 

 

1030020

Πάπιες

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Χήνες

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Ορτύκια

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

(iv)

Μέλι (Βασιλικός πολτός, γύρη)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

(v)

Αμφίβια και ερπετά (Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

(vi)

Σαλιγκάρια

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

(vii)

Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων

 (3)

 (3)

 (3)

(F)= Λιποδιαλυτό

Acibenzolar-s-methyl (άθρoiσμα acibenzolar - S- methyl και acibenzolar acid εκφρασμένο ως acibenzolar-S-methyl)

(+)

Τα αποτελέσματα των δοκιμών για κατάλοιπα στις ποικιλίες ανοιχτού φυλλώδους μαρουλιού πρέπει να υποβάλλονται στο κράτος μέλος αξιολόγησης, την EFSA και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 1η Οκτωβρίου 2014 το αργότερο. Η επαναξιολόγηση των στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση των ΑΟΚ.

0251000

α)

Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea)

0251010

Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa)

0251020

Μαρούλια (Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia))

0251030

Σκαρόλα (πικρίδα) (Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο «sugar loaf»)

0251040

Κάρδαμο

0251060

Ρόκα (Άγρια ρόκα)

0251080

Φύλλα και βλαστοί των ειδών Brassica spp. (Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου))

0251990

Άλλα»

(2)

Το παράρτημα ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής:

α)

Το μέρος Α τροποποιείται ως εξής:

i)

οι στήλες για τις ουσίες amisulbrom, diflufenican, dimoxystrobin και νικοτίνη αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (4)

amisulbrom

Diflufenican

Dimoxystrobin

Νικοτίνη

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

1.

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0110000

(i)

Εσπεριδοειδή

0,01 (5)

 

 

 

0110010

Γκρέιπ-φρουτ (Γκρέιπ-φρουτ (Citrus grandis), φράπες, sweeties (Citrus maxima x Citrus paradisi) tangelo ( Citrus paradisi x Citrus reticulata, εκτός από τη mineola), ugli (Citrus paradisi x Citrus reticulata) και άλλα υβρίδια)

 

 

 

 

0110020

Πορτοκάλια (Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (Citrus myrtifolia) και άλλα υβρίδια)

 

 

 

 

0110030

Λεμόνια (Κίτρα)

 

 

 

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

 

 

 

0110050

Μανταρίνια (Κλημεντίνες, tangerine (Citrus reticulata x Citrus aurantium), mineola και άλλα υβρίδια)

 

 

 

 

0110990

Άλλα

 

 

 

 

0120000

(ii)

Είδη καρυδιών (με ή χωρίς κέλυφος)

0,01 (5)

 

 

 

0120010

Αμύγδαλα

 

 

 

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

 

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

 

 

 

0120040

Κάστανα

 

 

 

 

0120050

Καρύδες

 

 

 

 

0120060

Φουντούκια (Filbert (C. avellana pontica))

 

 

 

 

0120070

Μακαντάμια

 

 

 

 

0120080

Καρύδια πεκάν

 

 

 

 

0120090

Κουκουνάρια

 

 

 

 

0120100

Φυστίκια

 

 

 

 

0120110

Κοινά καρύδια

 

 

 

 

0120990

Άλλα

 

 

 

 

0130000

(iii)

Μηλοειδή

0,01 (5)

 

 

 

0130010

Μήλα (Αγριόμηλα (Malus sylvestris))

 

 

 

 

0130020

Αχλάδια (Ασιατικό αχλάδι (Pyrus pyrifolia))

 

 

 

 

0130030

Κυδώνια

 

 

 

 

0130040

Μούσμουλα

 

 

 

 

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

 

 

 

0130990

Άλλα

 

 

 

 

0140000

(iv)

Πυρηνόκαρπα

0,01 (5)

 

 

 

0140010

Βερίκοκα

 

 

 

 

0140020

Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινα )

 

 

 

 

0140030

Ροδάκινα (Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια)

 

 

 

 

0140040

Δαμάσκηνα (Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία P. domestica ssp. syriaca (mirabelle), τσάπουρνα (Prunus spinosa L.).)

 

 

 

 

0140990

Άλλα

 

 

 

 

0150000

(v)

Μούρα και μικροί καρποί

 

 

 

 

0151000

α)

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

0,3

 

 

 

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

0152000

β)

Φράουλες

0,01 (5)

 

 

 

0153000

γ)

Καρποί βάτου

0,01 (5)

 

 

 

0153010

Βατόμουρα

 

 

 

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς (Μούρα-σμέουρα (Rubus loganobaccus), ποικιλίες Rubus ursinus x idaeus (Boysenberries) και Rubus chamaemorus (cloudberries))

 

 

 

 

0153030

Σμέουρα (Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα, (Rubus arcticus), νέκταρ σμέουρων (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

0153990

Άλλα

 

 

 

 

0154000

δ)

Άλλα μικρά φρούτα και απύρηνοι καρποί

0,01 (5)

 

 

 

0154010

Μύρτιλλα (Μύρτιλλα ποικ. Vaccinium Myrtillus (bilberries))

 

 

 

 

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Καρποί του είδους Vaccinium vitis-idaea)

 

 

 

 

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)

 

 

 

 

0154040

Πράσινα φραγκοστάφυλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων)

 

 

 

 

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

 

 

 

0,3 (+)

0154060

Βατόμουρα (Κούμαρα (Arbutus spp.))

 

 

 

 

0154070

Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) (Kiwiberry (Actinidia arguta))

 

 

 

 

0154080

Καρποί της κουφοξυλιάς (Καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Sorbus aucuparia, Hippophae rhamnoides, κράταιγος (Crataegus spp.), Amelanchier spp., και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων)

 

 

 

 

0154990

Άλλα

 

 

 

 

0160000

(vi)

Διάφοροι καρποί

0,01 (5)

 

 

 

0161000

α)

Καρποί με βρώσιμο φλοιό

 

 

 

 

0161010

Χουρμάδες

 

 

 

 

0161020

Σύκα

 

 

 

 

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

 

 

 

0161040

Κουμκουάτ (Ποικιλίες marumi, nagami, λαϊμκουάτ (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

0161050

Καράμβολα (Ποικιλία Averrhoa bilimbi L.)

 

 

 

 

0161060

Λωτός

 

 

 

 

0161070

Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας), (Μήλο της Ιάβας (Syzygium aqueum), pomerac (Syzygium malaccense), rose apple (Eugenia jambos), κεράσι της Βραζιλίας, κεράσι του Σουρινάμ (Grumichama, Eugenia braziliensis))

 

 

 

 

0161990

Άλλα

 

 

 

 

0162000

β)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

 

 

 

 

0162010

Ακτινίδια

 

 

 

 

0162020

Λίτσι (Ποικιλίες pulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), μαγκοστίν (Garcinia mangostana))

 

 

 

 

0162030

Καρποί της πασιφλόρας

 

 

 

 

0162040

Φραγκόσυκα

 

 

 

 

0162050

Χρυσόφυλλο η καϊνίτη (Star apple)

 

 

 

 

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki) (Black sapote (Diospyros digyna), white sapote (Casimiroa edulis), green sapote (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) και mammey sapote (Pouteria sapota))

 

 

 

 

0162990

Άλλα

 

 

 

 

0163000

γ)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

 

 

 

0163010

Αβοκάντο

 

 

 

 

0163020

Μπανάνες (Musa cavendishii (μπανάνες-νάνοι, ομάδα ΑΑΑ), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα)

 

 

 

 

0163030

Μάνγκο

 

 

 

 

0163040

Καρποί παπαίας

 

 

 

 

0163050

Ρόδι

 

 

 

 

0163060

Cherimoya (Ποικιλίες A. reticulata, A. squamosa, A. diversifolia και άλλα φυτά μεσαίου μεγέθους της οικογένειας Annonaceae)

 

 

 

 

0163070

Γκουάβα (Κόκκινη πιταχάγια ή dragon fruit (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

0163080

Ανανάς

 

 

 

 

0163090

Αρτόκαρπος (Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος))

 

 

 

 

0163100

Δούριο

 

 

 

 

0163110

Καρποί της αννόνας της ακανθώδους (guanabana)

 

 

 

 

0163990

Άλλα

 

 

 

 

0200000

2.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0210000

(i)

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,01 (5)

 

 

 

0211000

α)

Πατάτες

 

 

 

 

0212000

β)

Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

 

 

 

0212010

Ρίζες μανιόκας (cassava) (Dasheen (Colocasia esculenta), eddoe (C. esculenta ποικ. antiquorum), tannia (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

 

 

 

0212030

Κόνδυλοι της διοσκορέας (Pachyrhizus erosus ssp. (yam bean, Mexican yam bean))

 

 

 

 

0212040

Αραρούτη

 

 

 

 

0212990

Άλλα

 

 

 

 

0213000

γ)

Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

 

 

 

0213010

Koκκινογούλια

 

 

 

 

0213020

Καρότα

 

 

 

 

0213030

Ραπανοσέλινα

 

 

 

 

0213040

Ραπάνια (Ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού (Levisticum officinale), ρίζες γεντιανής (Gentiana lutea))

 

 

 

 

0213050

Κόνδυλοι ηλίανθου

 

 

 

 

0213060

Παστινάκη

 

 

 

 

0213070

Ρίζες μαϊντανού

 

 

 

 

0213080

Ραπάνια (Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

0213090

Λαγόχορτα (Μαύρο λαγόχορτο (Scorzonera hispanica), ισπανικό λαγόχορτο (Scolymus hispanicus))

 

 

 

 

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

 

 

 

0213110

Γογγύλια

 

 

 

 

0213990

Άλλα

 

 

 

 

0220000

(ii)

Βολβώδη λαχανικά

0,01 (5)

 

 

 

0220010

Σκόρδα

 

 

 

 

0220020

Κρεμμύδια (Μικρά άσπρα κρεμμυδάκια για τουρσί)

 

 

 

 

0220030

Ασκαλώνια

 

 

 

 

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) (Βολβίνα (σκορδόχορτο, Allium fistulosum) και παρεμφερείς ποικιλίες)

 

 

 

 

0220990

Άλλα

 

 

 

 

0230000

(iii)

Καρποφόρα λαχανικά

 

 

 

 

0231000

α)

Σολανώδη

 

 

 

 

0231010

Ντομάτες (Ντοματάκια cherry, ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων (Cyphomandra betacea), καρποί του λύκου goji berries και wolf berries (Lycium barbarum και Lycium Chinense))

0,4

 

 

 

0231020

Πιπεριές (Καυτερές πιπεριές (τσίλι))

0,01 (5)

 

 

 

0231030

Μελιτζάνες (Πεπίνο (Solanum muricatum))

0,4

 

 

 

0231040

Μπάμιες

0,01 (5)

 

 

 

0231990

Άλλα

0,01 (5)

 

 

 

0232000

β)

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

0,01 (5)

 

 

 

0232010

Αγγούρια

 

 

 

 

0232020

Αγγουράκια

 

 

 

 

0232030

Κολοκυθάκια (Διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp. (Summer squash, marrow))

 

 

 

 

0232990

Άλλα

 

 

 

 

0233000

γ)

Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

0,01 (5)

 

 

 

0233010

Πεπόνια (Kiwano (Cucumis metuliferus))

 

 

 

 

0233020

Κολοκύθες (Ώριμες ποικιλίες των C. maxima, C. mixta, C. moschata και C. pepo)

 

 

 

 

0233030

Καρπούζια

 

 

 

 

0233990

Άλλα

 

 

 

 

0234000

δ)

Γλυκό καλαμπόκι

0,01 (5)

 

 

 

0239000

ε)

Άλλα καρποφόρα λαχανικά

0,01 (5)

 

 

 

0240000

(iv)

Κράμβες

0,01 (5)

 

 

 

0241000

α)

Ανθοκράμβες

 

 

 

 

0241010

Μπρόκολα (Ποικιλίες Calabrese, Chinese broccoli, broccoli raab )

 

 

 

 

0241020

Κουνουπίδια

 

 

 

 

0241990

Άλλα

 

 

 

 

0242000

β)

Κεφαλωτές κράμβες

 

 

 

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

 

 

 

0242020

Λάχανα (Μυτερό λάχανο (B. oleracea convar. Capita var. alba, forma conica), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (B. oleracea var. sabauda), λευκό λάχανο)

 

 

 

 

0242990

Άλλα

 

 

 

 

0243000

γ)

Φυλλώδεις κράμβες

 

 

 

 

0243010

Κινέζικα λάχανα (Ινδική κράμβη (Brassica juncea), pak choi (B. rapa chinensis), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum (B. rapa narinosa), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai (B. rapa L. ssp. pekinensis))

 

 

 

 

0243020

Μη κεφαλωτές κράμβες (Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία Brassica oleracea L., ποικ. Αcephala υποποικ. viridis)

 

 

 

 

0243990

Άλλα

 

 

 

 

0244000

δ)

Γογγυλοκράμβες

 

 

 

 

0250000

(v)

Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά

 

 

 

 

0251000

α)

Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea)

 

 

 

 

0251010

Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa)

0,01 (5)

 

 

 

0251020

Μαρούλια (Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia))

4

 

 

 

0251030

Σκαρόλα (πικρίδα) (Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο «sugar loaf»)

0,01 (5)

 

 

 

0251040

Κάρδαμο

0,01 (5)

 

 

 

0251050

Γαιοκάρδαμο

0,01 (5)

 

 

 

0251060

Ρόκα (Άγρια ρόκα)

0,01 (5)

 

 

 

0251070

Κόκκινο σινάπι

0,01 (5)

 

 

 

0251080

Φύλλα και βλαστοί των ειδών Brassica spp. (Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου) )

0,01 (5)

 

 

 

0251990

Άλλα

0,01 (5)

 

 

 

0252000

β)

Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0,01 (5)

 

 

 

0252010

Σπανάκι (Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, φύλλα αμάρανθου)

 

 

 

 

0252020

Αντράκλα, γλυστρίδα (Είδη Claytonia perfoliata, Portulaca oleracea ποικ. sativa, purslane, κοινή γλυστρίδα, λάπαθο (Rumex spp.), Salicornia spp., Agretti (Salsola σόδα))

 

 

 

 

0252030

Τεύτλα με βρώσιμα (σέσκουλα) (Φύλλα παντζαριού)

 

 

 

 

0252990

Άλλα

 

 

 

 

0253000

γ)

Αμπελόφυλλα

0,01 (5)

 

 

 

0254000

δ)

Νεροκάρδαμo

0,01 (5)

 

 

 

0255000

ε)

Ραδίκι Witloof (αντίβ)

0,01 (5)

 

 

 

0256000

στ)

Αρωματικά φυτά

0,01 (5)

 

 

0,4 (+)

0256010

Φραγκομαϊντανός

 

 

 

 

0256020

Σχοινόπρασο

 

 

 

 

0256030

Φύλλα σέλινου (Φύλλα του μάραθου, του κορίανδρου, του άνηθου, του κύμινου, είδος Levisticum officinale, αγγελική, Myrrhis odorata L. και άλλα είδη της οικογένειας Apiacea)

 

 

 

 

0256040

Μαϊντανός

 

 

 

 

0256050

Φασκόμηλο (Θύμβρα η ορεινή (Satureja montana L.), θρούμπι (Satureja hortensis L.) )

 

 

 

 

0256060

Δενδρολίβανο

 

 

 

 

0256070

Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη)

 

 

 

 

0256080

Βασιλικός (Μελισσόχορτο (Melissa officinalis), δυόσμος, μέντα)

 

 

 

 

0256090

Φύλλα δάφνης

 

 

 

 

0256100

Εστραγκόν (Ύσσωπος)

 

 

 

 

0256990

Άλλα (Βρώσιμα άνθη )

 

 

 

 

0260000

(vi)

Ψυχανθή (νωπά)

0,01 (5)

 

 

 

0260010

Φασόλια (με το λοβό) (Πράσινα φασολάκια, φασόλια Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.), φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis))

 

 

 

 

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό) (Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες)

 

 

 

 

0260030

Μπιζέλια (με το λοβό) (Γλυκομπίζελα)

 

 

 

 

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι)

 

 

 

 

0260050

Φακές

 

 

 

 

0260990

Άλλα

 

 

 

 

0270000

(vii)

Λαχανικά με στέλεχος (νωπά)

0,01 (5)

 

 

 

0270010

Σπαράγγια

 

 

 

 

0270020

Άγριες αγγινάρες

 

 

 

 

0270030

Σέλινο

 

 

 

 

0270040

Μάραθο

 

 

 

 

0270050

Αγγινάρες

 

 

 

 

0270060

Πράσα

 

 

 

 

0270070

Ραβέντι

 

 

 

 

0270080

Φύτρα μπαμπού

 

 

 

 

0270090

Καρδιές φοινίκων

 

 

 

 

0270990

Άλλα

 

 

 

 

0280000

(viii)

Μανιτάρια

0,01 (5)

 

 

 

0280010

Καλλιεργημένα (Κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (Pleurotus ostreatus), μανιτάρι Shi-take (Lentintus edodes))

 

 

 

 

0280020

Άγρια (Κανθαρίσκος (Cantharellus cibarius), τρούφα, μορχέλα (Morchella sp.), βασιλομανίταρο (Boletus edulis))

 

 

 

0,04 (+)

0280990

Άλλα

 

 

 

 

0290000

(ix)

Φύκια

0,01 (5)

 

 

 

0300000

3.

ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ

0,01 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0300010

Φασόλια (Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους Vigna unguiculata)

 

 

 

 

0300020

Φακές

 

 

 

 

0300030

Μπιζέλια (Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας P. sativum arvense, λαθούρι (Lathyrus sativus))

 

 

 

 

0300040

Λούπινα

 

 

 

 

0300990

Άλλα

 

 

 

 

0400000

4.

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ

0,01 (5)

 

 

 

0401000

(i)

Ελαιούχοι σπόροι

 

0,05 (5)

 

 

0401010

Λιναρόσπορος

 

 

0,01 (5)

 

0401020

Αραχίδες

 

 

0,01 (5)

 

0401030

Σπόροι παπαρούνας

 

 

0,01 (5)

 

0401040

Σπόροι σησαμιού

 

 

0,01 (5)

 

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

 

 

0,3

 

0401060

Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού)

 

 

0,05

 

0401070

Σόγια

 

 

0,01 (5)

 

0401080

Σπόροι σιναπιού

 

 

0,05

 

0401090

Βαμβακόσπορος

 

 

0,01 (5)

 

0401100

Σπόροι κολοκύθας (Άλλοι σπόροι κολοκυνθοειδών)

 

 

0,01 (5)

 

0401110

Ατρακτυλίδα

 

 

0,01 (5)

 

0401120

Βόραγο

 

 

0,01 (5)

 

0401130

Ψευδολινάρι

 

 

0,01 (5)

 

0401140

Κανναβόσπορος

 

 

0,01 (5)

 

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

 

 

0,01 (5)

 

0401990

Άλλα

 

 

0,01 (5)

 

0402000

(ii)

Ελαιούχοι καρποί

 

 

0,01 (5)

 

0402010

Ελιές για παραγωγή ελαίου

 

0,2

 

 

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 

0,05 (5)

 

 

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 

0,05 (5)

 

 

0402040

Καπόκ

 

0,05 (5)

 

 

0402990

Άλλα