1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/33


Odvolanie podané 16. septembra 2014: Rhys Morgan proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 8. júla 2014 vo veci F-26/13, Morgan/ÚHVT

(Vec T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Rhys Morgan (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: H. Tettenborn, advokát)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Odvolateľ navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozsudok Súdu pre verejnú službu z 8. júla 2014 vo veci F-26/13,

zrušil hodnotiacu správu žalobcu za obdobie od 1. októbra 2010 do 30. septembra 2011,

uložil ÚHVT povinnosť zaplatiť primeranú náhradu – nie nižšiu než 500 eur –, ktorej výšku stanoví Všeobecný súd na základe svojej diskrečnej právomoci, ako náhradu morálnej a nemajetkovej ujmy, ktorá bola žalobcovi spôsobená v dôsledku uvedenej hodnotiacej správy,

uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania na Súde pre verejnú službu a na Všeobecnom súde.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania uvádza odvolateľ päť dôvodov.

1.

Prvý odvolací dôvod založený na tom, že Súd pre verejnú službu sa dopustil pochybenia, keď neuznal, že všeobecné posúdenie sa musí opierať o výkon úradníka počas hodnotiaceho obdobia ako celku.

2.

Druhý odvolací dôvod založený na tom, že Súd pre verejnú službu sa dopustil pochybenia, keď neuznal závažnosť procesných chýb, ktoré ÚHVT urobil.

3.

Tretí odvolací dôvod založený na tom, že Súd pre verejnú službu sa dopustil pochybenia, keď posudzoval žalobný dôvod založený na porušení zásady ochrany legitímnej dôvery.

4.

Štvrtý odvolací dôvod založený na tom, že Súd pre verejnú službu sa dopustil pochybení, keď posudzoval žalobný dôvod založený na porušení zásady rovnosti zaobchádzania.

5.

Piaty odvolací dôvod založený na tom, že Súd pre verejnú službu riadne nevyhodnotil, ba dokonca nepreskúmal dôkazy týkajúce sa žalobného dôvodu založeného na zneužití právomoci.