1.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 431/33


Odwołanie wniesione w dniu 16 września 2014 r. przez Rhysa Morgana od wyroku wydanego w dniu 8 lipca 2014 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-26/13 Morgan przeciwko OHIM

(Sprawa T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Rhys Morgan (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o:

uchylenie wyroku wydanego w dniu 8 lipca 2014 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-26/13;

stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny wnoszącego odwołanie za okres od 1 października 2010 r. do 30 września 2011 r.;

zasądzenie na rzecz wnoszącego odwołanie od OHIM odpowiedniego zadośćuczynienia według uznania Sądu – w kwocie nie niższej niż 500 EUR – za krzywdę doznaną przez wnoszącego odwołanie w następstwie wydania wspomnianego sprawozdania z oceny;

obciążenie OHIM kosztami postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej i postępowania przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnoszący odwołanie podnosi pięć zarzutów.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący tego, że Sąd do spraw Służby Publicznej naruszył prawo, nie uznając, iż ocena ogólna musi być oparta na świadczeniu pracy przez urzędnika w objętym oceną okresie rozpatrywanym jako całość.

2.

Zarzut drugi dotyczący tego, że Sąd do spraw Służby Publicznej naruszył prawo, nie uwzględniając wagi uchybień proceduralnych, których dopuścił się OHIM.

3.

Zarzut trzeci dotyczący tego, że Sąd do spraw Służby Publicznej popełnił błąd przy ocenie zarzutu dotyczącego naruszenia zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań.

4.

Zarzut czwarty dotyczący tego, że Sąd do spraw Służby Publicznej popełnił błędy przy ocenie zarzutu dotyczącego naruszenia zasady równego traktowania.

5.

Zarzut piąty dotyczący tego, że Sąd do spraw Służby Publicznej nie dokonał właściwej oceny, lub nawet nie rozpatrzył, dowodów odnoszących się do zarzutu nadużycia władzy.