1.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 431/33


Hogere voorziening ingesteld op 16 september 2014 door Rhys Morgan tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 8 juli 2014 in zaak F-26/13, Morgan/BHIM

(Zaak T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirerende partij: Rhys Morgan (Alicante, Spanje) (vertegenwoordiger: H. Tettenborn, advocaat)

Andere partij in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

De rekwirerende partij verzoekt het Gerecht:

het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 8 juli 2014 in zaak F-26/13 te vernietigen;

haar over de periode van 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011 opgestelde beoordelingsrapport nietig te verklaren;

BHIM te veroordelen tot betaling van een door het Gerecht vast te stellen vergoeding, die echter niet lager mag zijn dan 500 EUR, voor de materiële en immateriële schade die zij door dat beoordelingsrapport heeft geleden;

BHIM te verwijzen in de kosten van de procedure voor het Gerecht voor ambtenarenzaken en van die voor het Gerecht.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van de hogere voorziening voert de rekwirerende partij vijf middelen aan.

1.

Eerste middel, ontleend aan het feit dat het Gerecht voor ambtenarenzaken niet heeft erkend dat een algemene beoordeling gebaseerd moet zijn op de prestaties van een ambtenaar gedurende de gehele beoordelingsperiode.

2.

Tweede middel, ontleend aan het feit dat het Gerecht voor ambtenarenzaken niet de ernst van de procedurele schendingen door BHIM heeft erkend.

3.

Derde middel, ontleend aan een onjuiste rechtsopvatting van het Gerecht voor ambtenarenzaken bij de beoordeling van het middel ontleend aan schending van het beginsel van bescherming van gewettigde verwachtingen.

4.

Vierde middel, ontleend aan een onjuiste rechtsopvatting van het Gerecht voor ambtenarenzaken bij de beoordeling van het middel ontleend aan schending van het beginsel van gelijke behandeling.

5.

Vijfde middel, ontleend aan het verzuim van het Gerecht voor ambtenarenzaken om het bewijs in verband met het middel ontleend aan misbruik van bevoegdheid juist te beoordelen of zelfs maar te onderzoeken.