1.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 431/33


Rhys Morgani 16. septembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 8. juuli 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas F-26/13: Morgan versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Rhys Morgan (Alicante, Hispaania) (esindaja: advokaat H. Tettenborn)

Teine menetlusosaline: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Apellandi nõuded

Apellant palub Üldkohtul:

tühistada Avaliku Teenistuse Kohtu 8. juuli 2014. aasta otsus kohtuasjas F-26/13;

tühistada apellandi ajavahemiku 1. oktoober 2010–30. september 2011 hindamisaruanne;

mõista Siseturu Ühtlustamise Ametilt apellandi kasuks välja Üldkohtu arvates sobiv hüvitis, mis ei ole väiksem kui 500 eurot, mittevaralise ja varalise kahju eest, mis apellandil nimetatud hindamisaruande tõttu tekkis;

mõista Siseturu Ühtlustamise Ametilt välja kohtukulud Avaliku Teenistuse Kohtus ja Üldkohtus.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant viis väidet.

1.

Esimene väide, et Avaliku Teenistuse Kohtus eksis, kuna ta ei tunnistanud, et üldhinnang tuleb anda ametniku soorituse kohtu kogu hindamisperioodi vältel.

2.

Teine väide, et Avaliku Teenistuse Kohtus eksis, kuna ta ei tunnistanud Siseturu Ühtlustamise Ameti menetlusvigade tõsidust.

3.

Kolmas väide, et Avaliku Teenistuse Kohus tegi vea, kui ta hindas väidet, mille kohaselt rikuti õiguspärase ootuse põhimõtet.

4.

Neljas väide, et Avaliku Teenistuse Kohus tegi vigu, kui ta hindas väidet, mille kohaselt rikuti võrdse kohtlemise põhimõtet.

5.

Viies väide, et Avaliku Teenistuse Kohus ei hinnangud õigesti või isegi jättis hindamata võimu kuritarvitamisega seotud tõendid.