1.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 431/33


Appel iværksat den 16. september 2014 af Rhys Morgan til prøvelse af Personalerettens dom af 8. juli 2014 i sag F-26/13, Morgan mod KHIM

(Sag T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Rhys Morgan (Alicante, Spanien) (ved advokat H. Tettenborn)

Den anden part i appelsagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Appellantens påstande

Personalerettens dom af 8. juli 2014 i sag F-26/13 ophæves.

Appellantens bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. oktober 2010 til den 30. september 2011 annulleres.

KHIM tilpligtes at betale en efter Rettens skøn passende erstatning — dog ikke under 500 EUR — til appellanten for den økonomiske og ikke-økonomisk skade, appellanten har lidt som følge af den ovennævnte bedømmelsesrapport.

KHIM tilpligtes at betale sagens omkostninger i sagen for Personaleretten og for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanten fremsat fem anbringender.

1.

Det første anbringende er, at Personaleretten begik en fejl ved ikke at anerkende, at en generel vurdering skal baseres på tjenestemandens præstationer under hele bedømmelsesperioden.

2.

Det andet anbringende er, at Personaleretten begik en fejl ved ikke at anerkende den alvorlige karakter, af de proceduremæssige overtrædelser, som Harmoniseringskontoret har begået.

3.

Det tredje anbringende er, at Personaleretten begik en fejl ved bedømmelsen af anbringendet om tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning.

4.

Det fjerde anbringende er, at Personaleretten begik fejl ved bedømmelsen af anbringendet om tilsidesættelse af princippet om ligebehandling.

5.

Det femte anbringende er, at Personaleretten ikke foretog en korrekt bedømmelse af, eller endog undersøgte, beviserne for anbringendet om magtmisbrug.