1.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 431/33


Kasační opravný prostředek podaný dne 16. září 2014 Rhysem Morganem proti rozsudku vydanému dne 8. července 2014 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-26/13, Morgan v. OHIM

(Věc T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Rhys Morgan (Alicante, Španělsko) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Další účastník řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Navrhovatel navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 8. července 2014 ve věci F-26/13;

zrušil hodnotící zprávu žalobce za období od 1. října 2010 do 30. září 2011,

uložil OHIM povinnost zaplatit přiměřenou náhradu – ne nižší než 500 eur –, jejíž výši stanoví Tribunál na základě své diskreční pravomoci, jako náhradu morální a nemajetkové újmy, která byla žalobci způsobena v důsledku uvedené hodnotící zprávy,

uložil OHIM náhradu nákladů řízení před Soudem pro veřejnou službu a před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatel pět důvodů kasačního opravného prostředku.

1.

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z tvrzení, že Soud pro veřejnou službu se dopustil pochybení, když neuznal, že obecné posouzení se musí opírat o výkon úředníka během hodnotícího období jako celku.

2.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z tvrzení, že Soud pro veřejnou službu se dopustil pochybení, když neuznal závažnost procesních chyb, kterých se dopustil OHIM.

3.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející z tvrzení, že Soud pro veřejnou službu se dopustil pochybení, když posuzoval žalobní důvod vycházející z porušení zásady ochrany legitimního očekávání.

4.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z tvrzení, že Soud pro veřejnou službu se dopustil pochybení, když posuzoval žalobní důvod vycházející z porušení zásady rovného zacházení.

5.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z tvrzení, že Soud pro veřejnou službu řádně nevyhodnotil, ba dokonce nepřezkoumal důkazy týkající se žalobního důvodu vycházejícího ze zneužití pravomoci.