1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/33


Жалба, подадена на 16 септември 2014 г. от Rhys Morgan срещу решението, постановено на 8 юли 2014 г. от Съда на публичната служба по дело F-26/13, Morgan/СХВП

(Дело T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Rhys Morgan (Аликанте, Испания) (представител: H. Tettenborn, lawyer)

Друга страна в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени решението на Съда на публичната служба от 8 юли 2014 г. по дело F-26/13;

да отмени атестационния доклад на жалбоподателя за периода от 1 октомври 2010 г. до 30 септември 2011 г.;

да осъди СХВП да заплати на жалбоподателя подходящо обезщетение в размер, определен от Общия съд, но не по-нисък от 500 EUR, за неимуществените вреди, които той е понесъл вследствие на този атестационен доклад;

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски в производството пред Съда на публичната служба и пред Общия съд.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят излага пет правни основания в подкрепа на жалбата си.

1.

Първото правно основание е изведено от това, че Съдът на публичната служба погрешно е пропуснал да посочи, че общата оценка трябва да се основава на ефикасността на длъжностното лице през целия период на оценяване.

2.

Второто основание е изведено от това, че Съдът на публичната служба е пропуснал да установи сериозността на процесуалните нарушения, допуснати от СХВП.

3.

Третото правно основание е изведено от това, че Съдът на публичната служба е допуснал грешка при преценката на правното основание, изведено от нарушение на принципа на защита на оправданите правни очаквания.

4.

Четвъртото правно основание е изведено от това, че Съдът на публичната служба е допуснал грешки при преценката на правното основание, изведено от нарушение на принципа на равно третиране.

5.

Петото правно основание е изведено от това, че Съдът на публичната служба не е дал надлежна оценка, нито дори е разгледал доказателствата във връзка с твърдението за злоупотреба с власт.