10.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/42


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 39/2008

от 14 март 2008 година

за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Протокол 31 към Споразумението бе изменен с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 96/2007 от 27 юли 2007 г. (1)

(2)

Уместно е сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението да бъде разширено, за да включи Решение 2007/779/ЕО, Евратом на Съвета от 8 ноември 2007 г. за създаване на общностен механизъм за гражданска защита (преработен вариант) (2).

(3)

Решение 2007/779/EО, Евратом отменя Решение 2001/792/EО, Евратом на Съвета (3), което е включено в Споразумението и което следва да бъдее заличено от Споразумението.

(4)

Протокол 31 към Споразумението следва съответно да бъде изменен, за да позволи разширяване на сътрудничеството, считано от 1 януари 2008 г.,

РЕШИ:

Член 1

Текстът на член 10, параграф 8, буква б) от Протокол 31 към Споразумението се заменя със следното:

„Актове на Общността, които влизат в сила от 1 януари 2008 г.:

32007 D 0779: Решение 2007/779/ЕО, Евратом на Съвета от 8 ноември 2007 г. за създаване на общностен механизъм за гражданска защита (преработен вариант) (ОВ L 314, 1.12.2007 г., стр. 9).“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след последната нотификация, внесена в Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението (4).

То се прилага от 1 януари 2008 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 март 2008 година

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 47, 21.2.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 314, 1.12.2007 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 297, 15.11.2001 г., стр. 7.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.