ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.CA2011.315.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 315A

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
28. lokakuuta 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

2011/C 315A/01

Avoimet kilpailut — Opas

1

Luettelo EUVL:n C A -sarjassa julkaistuista kilpailuista

Jäljempänä luettelo kuluvana vuonna julkaistuista C A -lehdistä.

Mikäli toisin ei mainita, EUVL on julkaistu kaikkina kieliversioina.

19

(PL)

24

 

35

(DE/EN/FR)

37

(PL/RO)

60

 

68

 

76

(DE/EN/FR)

82

 

91

 

98

 

114

(DA)

121

(DA)

122

 

135

 

140

(BG/ET/HU/MT/PL/SL/SV)

142

 

146

 

147

(EN/IT/MT/SV)

155

(EN/ES/ET/FR/NL/PL/PT/SK/SL/SV)

156

 

157

 

162

 

169

(EN)

177

(DE/EN/FR)

180

(BG/RO)

181

(DA)

183

(SL)

185

 

193

(BG/RO)

198

(CS/HU/LT/MT/PL/SK)

206

(CS/ES/LV/MT/SV)

208

(DE/EN/FR)

221

 

222

(BG/RO)

223

 

229

 

257

 

258

 

270

 

271

 

278

(EN)

279

(FR)

281

(DA)

284

(DE)

285

(LT)

286

(NL)

292

(RO)

294

(DE/EN/FR)

303

(DE/EN/FR)

304

(DA/EN)

307

 

309

(DE/EN/FR)

312

(DE/EN/FR)

315

 

FI

 


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

28.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CA 315/1


AVOIMET KILPAILUT — OPAS

(2011/C 315 A/01)

Opas on olennainen osa kilpailuilmoitusta, ja hakijoiden on luettava se tarkasti.

SISÄLTÖ

1.

JOHDANTO

1.1

MITÄ AVOIMELLA KILPAILULLA TARKOITETAAN?

1.2

MILLAISIA HAKIJOITA ETSITÄÄN?

2.

HAKEMINEN

2.1

SÄHKÖINEN REKISTERÖITYMINEN

2.1.1

EPSO-tilin luominen

2.1.2

Rekisteröitymistä ja kilpailuun osallistumista koskevien edellytysten täyttymisen tarkistaminen

2.1.3

Sähköinen rekisteröityminen

2.1.3.1

Rekisteröitymismenettely

2.1.3.2

Kokeisiin sovellettavat erityisjärjestelyt

2.1.4

Rekisteröityneen hakijan hylkääminen

3.

YHTEYDENPITO

3.1

EPSON YHTEYDENPITO HAKIJOIHIN

3.2

HAKIJOIDEN YHTEYDENPITO EPSOON

4.

ALKUKARSINTAKOKEET

4.1

MITÄ ALKUKARSINTAKOKEILLA TARKOITETAAN?

4.2

MENETTELYN VAIHEET

5.

KILPAILUN VAIHEET

5.1

HAKEMUSTEN KÄSITTELY

5.2

TODISTUSTEN ARVIOINTI

5.3

ARVIOINTIKESKUS: MENETELMÄT

5.4

VARALLAOLOLUETTELO

6.

YLEISTÄ TIETOA

6.1

TÄYDELLISEN HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN

6.1.1

Mitä täydelliseen hakemukseen sisältyy?

6.1.2

Milloin täydellinen hakemus on toimitettava?

6.1.3

Miten hakemus toimitetaan?

6.1.4

Mitä todistusasiakirjoja täydelliseen hakemukseen on liitettävä?

6.1.4.1

Yleistä

6.1.4.2

Yleisiä edellytyksiä koskevat todistukset

6.1.4.3

Erityisiä edellytyksiä koskevat todistukset

6.1.4.4

Kielitaitoa koskevat todistukset (jos niitä edellytetään kilpailuilmoituksessa)

6.2

OIKEUS TUTUSTUA TIETOIHIN

6.3

UUDELLEENKÄSITTELYÄ KOSKEVA PYYNTÖ

6.4

MUUTOKSENHAKU

6.5

KANTELU EUROOPAN OIKEUSASIAMIEHELLE

7.

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

8.

MUUTA

1.   JOHDANTO

1.1   MITÄ AVOIMELLA KILPAILULLA TARKOITETAAN?

Euroopan unionin toimielimet valitsevat tulevat virkamiehensä avoimilla kilpailuilla. Avoimet kilpailut muodostuvat erilaisista kokeista, joiden perusteella hakijoista seulotaan parhaat. Kilpailut ovat avoimia kaikille Euroopan unionin kansalaisille (1), jotka täyttävät tietyt vaatimukset. Menettely antaa kaikille hakijoille yhtäläiset mahdollisuudet osoittaa kykynsä ja takaa pätevyyteen ja osaamiseen perustuvan henkilöstövalinnan, jossa hakijoita kohdellaan tasavertaisesti.

Kilpailun läpäisseet hakijat kirjataan varallaololuetteloon, josta toimielimet palkkaavat virkamiehiä tarpeidensa mukaan. Kilpailuja ei siis järjestetä tietyn viran täyttämiseksi, vaan niiden avulla laaditaan luettelo henkilöistä, jotka on mahdollista rekrytoida.

Jotta voidaan valita parhaat hakijat kilpailuilmoituksessa määritellyin perustein, nimitetään valintalautakunta (2). Se vertaa hakijoiden suorituksia toisiinsa ja arvioi heidän kykyään suoriutua ilmoituksessa kuvailluista tehtävistä. Valintalautakunta ei siis pelkästään arvioi hakijoiden tiedollista tasoa, vaan tarkoituksena on myös löytää hakijoiden joukosta parhaat heidän pätevyytensä ja osaamisensa perusteella.

Kilpailuja voidaan järjestää

joko vuosikierron mukaan

tai toimielinten täsmällisten tarpeiden mukaan.

1.2   MILLAISIA HAKIJOITA ETSITÄÄN?

Toimielimet etsivät lahjakkaita, motivoituneita ja alallaan erittäin päteviä hakijoita, joilla on muun muassa seuraavanlaisia kompetensseja:

Analysointi- ja ongelmanratkaisukyky

Kyky erottaa monimutkaisten asiakokonaisuuksien olennaiset osat ja keksiä luovia ja käytännönläheisiä ratkaisuja

Viestintätaidot

Kyky ilmaista itseään selkeästi ja täsmällisesti sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä

Laatutietoisuus ja tuloshakuisuus

Kyky ottaa henkilökohtaisesti vastuuta siitä, että työt tehdään hyvin ja asianmukaisia menettelyjä noudattaen

Oppimis- ja kehittymiskyky

Kyky kehittää itseään ja parantaa valmiuksiaan sekä tietojaan organisaatiosta ja sen ympäristöstä

Priorisointikyky ja järjestelmällisyys

Kyky asettaa tärkeimmät tehtävät etusijalle, työskennellä joustavasti ja järjestää oma työnsä tehokkaasti

Paineensietokyky

Kyky toimia tehokkaasti myös työmäärän ollessa suuri, käsitellä organisaatiossa esiintyviä ongelmia positiivisessa hengessä ja sopeutua muuttuvaan työympäristöön

Yhteistyökyky

Kyky tehdä yhteistyötä sekä oman ryhmänsä jäsenten että organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa ja ottaa huomioon ihmisten erilaisuus

AD-ura-alueella (hallintovirkamiehet) edellytetään myös seuraavaa kompetenssia:

Esimiestaidot

Kyky johtaa, kehittää ja motivoida työntekijöitä niin, että he saavat aikaan tuloksia

2.   HAKEMINEN

Hakumenettely on kaksivaiheinen:

1)

Ensin rekisteröidytään sähköisesti.

2)

Sitten toimitetaan täydellinen hakemus. Ellei kilpailuilmoituksessa toisin ilmoiteta, hakemus toimitetaan vasta myöhemmässä vaiheessa ja ainoastaan, jos hakijaa pyydetään EPSO-tilin kautta näin tekemään (ks. kohta 6.1).

2.1   SÄHKÖINEN REKISTERÖITYMINEN

1)

Luo EPSO-tili, jos et ole sitä jo tehnyt.

2)

Tarkista huolellisesti, että täytät rekisteröitymistä ja kilpailuun osallistumista koskevat edellytykset.

3)

Suorita tarjotut interaktiiviset esimerkkikokeet.

4)

Täytä sähköinen hakemuslomake.

5)

Vahvista ja validoi sähköinen rekisteröityminen määräajassa.

2.1.1   EPSO-tilin luominen (3)

Hakijan on rekisteröitymistä varten joko kirjauduttava EPSO-tililleen tai, jos hakijalla ei vielä ole EPSO-tiliä, luotava sellainen sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. Hakijalla on oltava toimiva sähköpostiosoite.

EPSO-tili on sähköinen yhteysväline EPSOn ja hakijoiden välillä. Sen avulla voidaan pitää yhteyttä hakijoihin, säilyttää ja päivittää heidän henkilötietojaan sekä ylläpitää tietoja heidän hakemushistoriastaan tietosuojaa kunnioittaen.

EPSO-tilejä saa luoda vain yhden (ks. myös tämän oppaan kohta 2.1.4). Tätä yhtä ja samaa tiliä käytetään tulevienkin hakemusten yhteydessä.

2.1.2   Rekisteröitymistä ja kilpailuun osallistumista koskevien edellytysten täyttymisen tarkistaminen

Ennen rekisteröitymistään hakijan on tarkistettava huolellisesti seuraavat seikat:

1)

Profiili, johon hän haluaa rekisteröityä, ei ole ristiriidassa hakijan muiden rekisteröitymisten kanssa. Jos samaan aikaan julkaistaan kilpailuja eri profiileille, niistä voi joissakin tapauksissa valita vain yhden profiilin. Tällaisista rajoituksista mainitaan kilpailuilmoituksessa.

2)

Hakija täyttää kaikki kilpailuun osallistumiselle asetetut yleiset ja erityiset edellytykset. Hänen on tutustuttava kilpailuilmoituksen sisältöön ja tähän oppaaseen ja hyväksyttävä niissä asetetut ehdot.

Vaikka kilpailuilmoituksissa ei aseteta ikärajoituksia, hakijoita kehotetaan ottamaan huomioon Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukainen eläkeikä (henkilöstösäännöt ovat saatavilla EPSOn internetsivuilla).

2.1.3   Sähköinen rekisteröityminen

2.1.3.1   Rekisteröitymismenettely

Rekisteröitymisessä on noudatettava eri vaiheita koskevia ohjeita, jotka on julkaistu EPSOn internetsivuilla.

Hakijoita pyydetään suorittamaan kokeilumielessä interaktiivinen koekokonaisuus. Näistä kokeista saa käsityksen kyseisen kilpailun alkukarsintakokeiden vaatimustasosta.

Hakijan on toteutettava kaikki sähköiseen rekisteröitymiseen tarvittavat toimet määräajassa. Rekisteröitymistä ei kannata jättää rekisteröitymisajan lopulle, sillä linjojen ruuhkautuminen tai katkokset internetyhteydessä voivat johtaa siihen, että rekisteröityminen on aloitettava alusta. Tämä taas ei ole enää mahdollista määräajan päättymisen jälkeen.

Rekisteröitymiseen kannattaa varata reilusti aikaa, koska täytettäviä tietoja on paljon. Tietoja pyydetään antamaan seuraavista seikoista:

tutkinnot/koulutus: koulutusala ja opiskelujaksot, tutkinnon taso ja tutkinnon tai koulutuksen suorittamisen päivämäärä(t)

työkokemus (jos sitä edellytetään): työnantajan nimi ja osoite, työtehtävien luonne ja niiden alkamis- ja päättymispäivä

yksityiskohtaiset perustelut kiinnostukselle

kielitaito: hakijaa pyydetään kilpailusta riippuen ilmoittamaan, mitä Euroopan unionin virallisia kieliä hän osaa:

BG (bulgaria)

FI (suomi)

NL (hollanti)

CS (tšekki)

FR (ranska)

PL (puola)

DA (tanska)

GA (iiri)

PT (portugali)

DE (saksa)

HU (unkari)

RO (romania)

EL (kreikka)

IT (italia)

SK (slovakki)

EN (englanti)

LT (liettua)

SL (sloveeni)

ES (espanja)

LV (latvia)

SV (ruotsi)

ET (viro)

MT (malta)

 

Erikoisalojen kilpailuissa (sekä todistuksiin että kokeisiin perustuva kilpailu) on lisäksi täytettävä lisäosio: kykyjen kartoitus. Se sisältää kysymyksiä, jotka koskevat hakijan kokemusta ja pätevyyttä suhteessa kilpailun alaan (ks. 5.2 ”Todistusten arviointi”).

On erittäin suositeltavaa koota kaikki nämä tiedot jo ennen rekisteröitymisen aloittamista.

On myös tärkeää täyttää tiedot huolellisesti ja varmistaa niiden oikeellisuus, sillä tiedot tarkistetaan myöhemmin todistusasiakirjoista kilpailuilmoituksessa kuvatulla tavalla. Jos missä tahansa kilpailumenettelyn vaiheessa todetaan, että hakemuslomakkeessa esitetyt tiedot ovat vääriä tai ettei niiden tueksi ole asianmukaisia todistuksia (ks. tämän oppaan kohta 6.1.4), hakemus hylätään.

Hakija voi muuttaa tietoja, niin kauan kuin hän ei ole validoinut rekisteröitymistään verkossa.

Kun hakija on validoinut rekisteröitymisensä, muutoksia ei ole enää mahdollista tehdä, koska tietojen käsittely kilpailun järjestämistä varten alkaa EPSOssa välittömästi. Henkilötietojen päivittämisestä ks. kohta 2.1.1.

Mahdollisista teknisistä ongelmista tulee ilmoittaa viipymättä EPSOn internetsivuilla olevalla yhteydenottolomakkeella.

2.1.3.2   Kokeisiin sovellettavat erityisjärjestelyt

a)   Rekisteröitymisen yhteydessä

Jos hakijalla on jokin vamma tai toimintarajoite tai erityistilanne, joka saattaa vaikeuttaa kokeisiin osallistumista, hänen tulee merkitä rasti sähköisen hakemuslomakkeen asianomaiseen kohtaan ja ilmoittaa, mitä järjestelyjä hän katsoo tarvitsevansa eri testeihin ja kokeisiin osallistumisen helpottamiseksi.

Hakijan tulee mahdollisimman pian sähköisen rekisteröitymisen jälkeen toimittaa asiaa koskeva lääkärintodistus tai toimivaltaisen tahon antama todistus

sähköisesti: EPSO-accessibility@ec.europa.eu tai

faksilla: +32 22998081 viitteellä ”EPSO accessibility” tai

postitse osoitteeseen:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

C-25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Todistuksen lähettämisen yhteydessä on ehdottomasti mainittava kilpailun numero ja hakijanumero.

Todistusasiakirjojen perusteella päätetään kuhunkin tapaukseen soveltuvista erityisjärjestelyistä, jotka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan, jos pyyntöä pidetään perusteltuna.

b)   Rekisteröitymisen jälkeen

Jos kohdan 2.1.3.2 alakohdassa a kuvattu tilanne syntyy sähköisen rekisteröitymisen päättymisen jälkeen, hakijan on ilmoitettava siitä EPSOlle mahdollisimman pian. Hakijan tulee ilmoittaa kirjallisesti, mitä erityisjärjestelyjä hän katsoo tarvitsevansa, ja toimittaa asianmukaiset todistukset sähköpostitse, faksilla tai postitse (yhteystiedot ovat kohdan 2.1.3.2 alakohdassa a).

2.1.4   Rekisteröityneen hakijan hylkääminen

EPSO noudattaa tasavertaisen kohtelun periaatetta. Jos EPSO toteaa missä tahansa kilpailumenettelyn vaiheessa, että hakija on

luonut useamman kuin yhden EPSO-tilin,

rekisteröitynyt toisensa pois sulkeviin profiileihin tai

antanut vääriä tietoja,

kyseinen hakija suljetaan pois kyseisistä kilpailuista.

Petoksesta tai petoksen yrityksestä saatetaan vastuuseen. Toimielimet ottavat palvelukseensa ainoastaan ehdottoman luotettavia henkilöitä.

3.   YHTEYDENPITO

Yleisessä tiedottamisessa, kutsuttaessa hakijoita osallistumaan kokeisiin ja kaikessa muussakin EPSOn ja hakijoiden välisessä viestinnässä käytetään selkeyden ja molemminpuolisen ymmärtämisen varmistamiseksi ainoastaan englannin, ranskan tai saksan kieltä.

3.1   EPSON YHTEYDENPITO HAKIJOIHIN

Hakijan tulokset ja kutsut kokeisiin lähetetään hakijalle ainoastaan hakijan EPSO-tilin kautta.

Hakijoiden tulee seurata säännöllisesti kilpailun etenemistä ja tarkistaa vähintään kaksi kertaa viikossa, onko EPSO-tilille tullut heitä koskevaa tietoa.

Jos hakija ei EPSOsta johtuvan teknisen ongelman vuoksi pääse tarkistamaan tietoja EPSO-tililtään, hän on velvollinen ilmoittamaan tästä EPSOlle välittömästi (ks. kohta 3.2).

Yleistä tietoa kilpailujen vaiheista on EPSOn internetsivuilla (www.eu-careers.eu).

3.2   HAKIJOIDEN YHTEYDENPITO EPSOON

Hakijoiden on käytettävä kaikissa yhteydenotoissaan EPSOon sen internetsivuilla olevaa yhteydenottolomaketta. Pyydämme hakijoita kuitenkin ensin varmistamaan, että haluttua tietoa ei ole kilpailuilmoituksessa, tässä asiakirjassa, EPSOn internetsivuilla eikä varsinkaan FAQ-palstalla (4).

Jotta valintalautakunnan riippumattomuus säilyisi, valintalautakunnan ulkopuoliset henkilöt eivät saa yrittää ottaa yhteyttä sen jäseniin. Hakijat voivat ainoastaan kilpailuilmoituksessa asetettuja menettelyjä noudattaen ottaa Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston välityksellä kirjallisesti yhteyttä valintalautakunnan puheenjohtajaan tuodakseen esiin kantansa tai ajaakseen oikeuksiaan. Hakijat eivät saa edellä mainittujen menettelyjen ulkopuolella ottaa yhteyttä valintalautakunnan jäseniin suoraan tai välillisesti. Kiellon rikkominen voi johtaa hakijan sulkemiseen kilpailusta. Valintalautakunnalle tarkoitetut viestit on osoitettava yksinomaan EPSOlle, joka välittää ne valintalautakunnalle.

Pitäessään yhteyttä hakijoihin EPSO noudattaa hyvästä hallintotavasta laadittujen toimintasääntöjen (5) periaatteita. EPSO varaa kuitenkin näiden samojen periaatteiden nojalla oikeuden olla vastaamatta asiattomiksi katsottaviin viesteihin, kuten toistuviin, loukkaaviin ja/tai ilman ymmärrettävää tarkoitusta oleviin viesteihin.

Hakemusta koskevassa kirjeenvaihdossa on aina mainittava alkuperäisessä hakemuksessa käytetty hakijan nimi, kilpailun numero ja sähköisen rekisteröitymisen yhteydessä saatu rekisteröitymisnumero.

4.   ALKUKARSINTAKOKEET

4.1   MITÄ ALKUKARSINTAKOKEILLA TARKOITETAAN?

EPSO järjestää alkukarsintakokeita kilpailuilmoituksessa esitetyin edellytyksin, jos kilpailun säännöissä niin määrätään. Alkukarsintakokeissa vastataan tietokoneella monivalintakysymyksiin tällaisiin kokeisiin erikoistuneissa keskuksissa.

4.2   MENETTELYN VAIHEET

Kun alkukarsintakokeet järjestetään, hakijaa pyydetään varaamaan EPSO-tilin kautta jokin pyynnössä ilmoitetuista koepäivistä. Tarjolla on yleensä useita vaihtoehtoisia päivämääriä ja koepaikkoja.

Luettelo Euroopan unionin alueella (ja mahdollisesti joissakin EU:n ulkopuolisissa maissa) sijaitsevista koepaikoista ilmoitetaan hakijoille EPSO-tilin kautta. Jos tiettyihin koepaikkoihin odotetaan vain vähäistä hakijamäärä, tarjolla olevien koepäivien määrä saattaa olla rajallinen.

Kokeissa voi kilpailun mukaan olla seuraavia osia:

kielellisen päättelyn koe, jolla arvioidaan hakijan päättelykykyä ja kykyä ymmärtää sanallista tietoa,

numeerisen päättelyn koe, jolla arvioidaan hakijan päättelykykyä ja kykyä ymmärtää numeerista tietoa,

abstraktin päättelyn koe, jolla arvioidaan hakijan kykyä havaita ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia osatekijöitä,

yksi tai useampi valitun erikoisalan koe,

yksi tai useampi kielitaitokoe,

yksi tai useampi ammattitaitoa mittaava koe.

Alkukarsintavaiheessa voidaan järjestää myös:

Tilanteenarviointikykyä mittaava koe, jolla arvioidaan toimimista työtilanteessa. Kussakin kysymyksessä kuvaillaan työhön liittyvä tilanne ja annetaan neljä mahdollista toimintavaihtoehtoa (monivalintatehtävä). Hakijan on valittava kyseisessä tilanteessa paras toimintavaihtoehto JA huonoin toimintavaihtoehto.

Kutsukirjeeseen sisällytetään linkki opastussivulle ja harjoituskokeeseen, jotta hakija voi tutustua tietokoneella tehtävien kokeiden kulkuun.

Kokeet tarkastetaan automaattisesti tietokoneen avulla.

5.   KILPAILUN VAIHEET

5.1   HAKEMUSTEN KÄSITTELY

Hakemuksista tutkitaan:

1)

voidaanko ne ottaa käsiteltäviksi,

2)

täyttävätkö ne yleiset edellytykset,

3)

täyttävätkö ne erityiset edellytykset.

EPSO tutkii, voiko hakijan hakemuksen ottaa käsiteltäväksi eli onko se tehty määräajassa ja kilpailuilmoituksessa määritellyllä tavalla. Ainoastaan hakijat, jotka täyttävät nämä edellytykset, otetaan huomioon.

Jos hakemus otetaan käsiteltäväksi, kilpailuilmoituksessa määritettyjen yleisten ja erityisten edellytysten täyttyminen tutkitaan niiden tietojen pohjalta, jotka hakija on esittänyt toimittamassaan hakemuslomakkeessa. Tiedot tarkistetaan myöhemmässä vaiheessa todistusasiakirjoista.

Kaikkien kilpailuun osallistumista koskevien yleisten ja erityisten edellytysten on täytyttävä kilpailuilmoituksessa määrättynä päivänä (määrättyinä päivinä).

Ainoastaan hakemukset, jotka täyttävät kaikki kilpailuilmoituksessa määritetyt edellytykset, otetaan huomioon.

5.2   TODISTUSTEN ARVIOINTI

Todistuksiin ja kokeisiin perustuvissa kilpailuissa (erikoisalojen kilpailuissa) valintalautakunta arvioi kilpailuun osallistumisen edellytykset täyttävien hakijoiden todistusasiakirjat ja valitsee sen perusteella ne hakijat, joiden pätevyys (erityisesti tutkintotodistus ja työkokemus) vastaa parhaiten kilpailuilmoituksessa kuvattuja työtehtäviä ja valintakriteerejä. Valinta perustuu pelkästään tietoihin, jotka hakija on antanut vastaukseksi sähköisen hakemuslomakkeen ”kykyjen kartoitus” -kohdan kysymyksiin, ja siinä on kaksi vaihetta:

Todistusasiakirjojen alkuarvioinnissa tarkastellaan kullekin kysymykselle annetun painotuksen perusteella pelkästään vastauksia, jotka hakija on antanut hakemuksen osiossa ”kykyjen kartoitus” (talent screener). Valintalautakunta on etukäteen sopinut kysymysten painotuksesta sen mukaan, kuinka tärkeinä niitä pidetään. Eniten pisteitä saaneiden hakijoiden sähköiset hakemukset pääsevät valinnan toiseen vaiheeseen. Valinnan toisessa vaiheessa tutkittavien hakemusten määrä on ilmoitettu kilpailuilmoituksessa.

Toisessa vaiheessa valintalautakunta tutkii hakijoiden vastaukset ja antaa kustakin vastauksesta 0–4 pistettä. Nämä pisteet kerrotaan kunkin kysymyksen painotuksella.

Lopuksi valintalautakunta luokittelee hakijat paremmuusjärjestykseen valinnan toisessa vaiheessa annettujen pisteiden perusteella. Kilpailun seuraavaan vaiheeseen pääsee kilpailuilmoituksessa ilmoitettu määrä parhaan pistemäärän saaneita hakijoita.

5.3   ARVIOINTIKESKUS: MENETELMÄT

EPSO käyttää uudessa, kompetensseihin perustuvassa kilpailumenettelyssään nk. arviointikeskusmallia (assessment centre). Toimielimet ovat valinneet tämän mallin, jotta hakijoista voitaisiin seuloa halutun profiilin kannalta soveltuvimmat ja osaavimmat. Mahdollisten alkukarsintakokeiden ja/tai todistusten arvioinnin jälkeen (tapauksesta riippuen) hakijat kutsutaan arviointikeskusmallilla toteutettaviin kokeisiin, jotka järjestetään yleensä Brysselissä. Jotkut arviointikeskusmenetelmään kuuluvat tehtävät voidaan suorittaa tietokoneella muissa kaupungeissa. Tässä tapauksessa käytännön järjestelyissä (ajankohdan ja keskuksen valitseminen) noudatetaan samanlaista menettelyä kuin kohdassa 4.2 on kuvattu.

Arviointikeskusvaiheessa hakijoiden yleisiä kompetensseja (ks. kohta 1.2) ja erityisiä kompetensseja (jotka liittyvät työtehtäviin) testataan soveltuvin menetelmin, jotka voivat kilpailusta riippuen olla seuraavia:

tapaustutkimus: EU:hun liittyvään tilanteeseen perustuva kirjallinen koe, jossa hakijoille esitetään erilaisia ongelmia ratkaistaviksi tai joihin heidän on reagoitava pelkästään käytössä olevan aineiston perusteella,

erityisiä kompetensseja testaavat kokeet,

suullinen esitys: henkilökohtainen analysointi- ja esiintymiskoe, jossa hakijoita pyydetään valmistelemaan esitys ammatilliseen tilanteeseen liittyvästä kuvitteellisesta ongelmasta. Kun hakija on analysoinut saamansa asiakirjat, hänen on esitettävä näkemyksensä pienelle yleisölle,

yksi tai useampi strukturoitu haastattelu: henkilökohtainen koe, jossa pyritään strukturoidulla tavalla saamaan tarpeellista tietoa hakijan yleisistä kompetensseista (ja/tai erityisistä kompetensseista, jos on kyseessä erikoisalan kilpailu) keskittymällä hakijan kokemukseen tilanteissa, joissa hän on ollut aikaisemmin,

ryhmätyöharjoitus: kun hakijat ovat yksinään tutustuneet tietoihin, he kokoontuvat yhteen keskustelemaan tuloksista ja tekemään yhteisen päätöksen,

postikorisimulaatio (in-tray exercise): tietokoneella tehtävä koe. Hakijan on vastattava kysymyksiin. Hakijan tarvitsemat tiedot löytyvät sähköpostilaatikosta, josta kaikki merkityksellinen tieto on löydettävissä,

käytännön kielikokeet,

kielellisen päättelyn koe (6) (ks. kohta 4.2),

numeerisen päättelyn koe (6) (ks. kohta 4.2),

abstraktin päättelyn koe (6) (ks. kohta 4.2),

tilanteenarviointikykyä mittaava koe (6) (ks. kohta 4.2).

Näistä testaustavoista kerrotaan tarkemmin arviointikeskusmenetelmää koskevassa assessment centre -esitteessä, joka toimitetaan tähän vaiheeseen kutsuttaville hakijoille. Kilpailuilmoituksesta selviää, mitä testaustapoja kyseisessä kilpailussa käytetään.

5.4   VARALLAOLOLUETTELO

Kilpailumenettelyn päätteeksi valintalautakunta laatii varallaololuettelon, johon kirjataan kilpailun läpäisseiden nimet. Luettelo toimitetaan toimielimille, joista kukin vastaa itse oman henkilöstönsä rekrytoinnista. Hakijoiden suoriutuminen arviointikeskusvaiheen kokeissa merkitään toimielimille toimitettavaan kompetenssipassiin, jota voidaan hyödyntää palvelukseenottomenettelyssä ja urasuunnittelussa.

Varallaololuettelo ja sen voimassaoloajan päättymispäivä julkaistaan (7) Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EPSOn verkkosivuilla. Luettelon voimassaoloa voidaan tietyissä tapauksissa jatkaa. Voimassaolon jatkamista koskeva päätös julkaistaan ainoastaan EPSOn internetsivuilla.

6.   YLEISTÄ TIETOA

6.1   TÄYDELLISEN HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN

6.1.1   Mitä täydelliseen hakemukseen sisältyy?

Täydelliseen hakemukseen sisältyy allekirjoitettu hakemuslomake ja kaikki tarvittavat todistusasiakirjat.

6.1.2   Milloin täydellinen hakemus on toimitettava?

Hakemus toimitetaan sähköisen rekisteröitymisen yhteydessä ainoastaan silloin, kun kilpailuilmoituksessa näin ohjeistetaan. Arviointikeskusvaiheeseen kutsuttavia hakijoita pyydetään ottamaan koepäivänä täydellinen hakemus mukaansa. EPSO ei ota huomioon eikä palauta hakemuksia, jotka on toimitettu ilman nimenomaista pyyntöä. Tällaiset hakemukset tuhotaan tietosuojasäännösten mukaisesti.

6.1.3   Miten hakemus toimitetaan?

1)

Tulosta EPSO-tiliä käyttäen hakemuslomake, jonka olet validoinut sähköisesti.

2)

Allekirjoita hakemus käsin tähän tarkoitukseen varattuun kenttään.

3)

Liitä hakemukseen kaikki tarvittavat todistusasiakirjat (ks. kohta 6.1.4) numeroituasi ne ensin.

4)

Liitä hakemukseen luettelo liitteenä olevista numeroiduista todistusasiakirjoista.

5)

Toimita hakemus saamassasi kutsussa tai kilpailuilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

6.1.4   Mitä todistusasiakirjoja täydelliseen hakemukseen on liitettävä?

6.1.4.1   Yleistä

Hakemuksen mukana ei toimiteta alkuperäisiä asiakirjoja vaan ainoastaan jäljennökset, joita ei tarvitse todistaa oikeiksi. Viittauksia internetsivuihin ei pidetä asiakirjoina. Tulostettuja verkkosivuja ei pidetä todistuksina, mutta niitä voidaan liittää mukaan, jolloin ne ainoastaan täydentävät todistusten tietoja.

Hakemuksessa ei saa viitata aiempien hakujen yhteydessä lähetettyihin hakemuksiin tai niiden liiteasiakirjoihin. Hakemukseen liitettyjä asiakirjoja ei palauteta hakijoille.

Kilpailun läpäisseen hakijan, joka on otettu varallaololuetteloon ja jolle tarjotaan työpaikkaa, on ennen palvelukseen ottamista esitettävä kaikkien vaadittujen asiakirjojen alkuperäiskappaleet asiakirjojen aitouden vahvistamiseksi.

6.1.4.2   Yleisiä edellytyksiä koskevat todistukset

Sen osoittamiseksi, että

hakijalla on vaadittu kansalaisuus:

toimitetaan jäljennös kansalaisuuden todistavasta asiakirjasta (passi, henkilötodistus tai muu virallinen asiakirja, jossa mainitaan erikseen kansalaisuus ja joka on voimassa sähköisen rekisteröitymisen päättymispäivänä).

Tässä vaiheessa ei tarvitse esittää asiakirjoja sen osoittamiseksi, että

hakijalla on täydet kansalaisoikeudet,

hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa,

hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

Allekirjoittamalla hakemuslomakkeen hakija vakuuttaa täyttävänsä nämä edellytykset. Hakemuslomakkeen allekirjoittaminen on tämän vuoksi ehdottoman välttämätöntä.

6.1.4.3   Erityisiä edellytyksiä koskevat todistukset

Hakijan on huolehdittava siitä, että hän toimittaa valintalautakunnalle kaikki tiedot ja asiakirjat, joiden avulla se voi todeta, täyttääkö hakija kilpailuilmoituksessa asetetut edellytykset kyseisessä ilmoituksessa asetettuna määräpäivänä.

1.

Tutkintotodistus ja/tai muut todistukset osoitukseksi suoritetuista opinnoista. Kun kyseessä on tutkintotodistus, joka koskee korkea-asteen koulutusta, hakemukseen liitetään mahdollisimman tarkat tiedot opiskelluista aineista ja kutakin ainetta koskevien opintojen kestosta, jotta valintalautakunta voi arvioida tutkinnon soveltuvuutta tehtäviin, joita kilpailu koskee. Ammattikoulutuksen, täydennyskoulutuksen ja erikoistumiskoulutuksen osalta hakijan on ilmoitettava, onko kyseessä kokoaikainen, osa-aikainen vai iltaopiskelu, sekä opiskellut aineet ja opintojen kesto.

Valintalautakunta ottaa huomioon eri maiden koulutusjärjestelmien rakenteelliset erot. EPSOn internetsivuilla annetaan esimerkkejä siitä, mikä tutkinto on kussakin henkilöstöluokassa vähimmäisvaatimuksena. Kilpailuilmoituksessa voidaan kuitenkin asettaa myös korkeampia vaatimuksia.

2.

Työkokemus (jos sitä edellytetään kilpailuilmoituksessa)

Hoidettujen työtehtävien luonteesta olisi annettava mahdollisimman tarkat tiedot, jotta valintalautakunta voi arvioida työkokemuksen soveltuvuutta. Kaikki ilmoitetut työssäolojaksot on näytettävä toteen seuraavasti:

esittämällä aiempien työnantajien ja nykyisen työnantajan antama todistus, joka osoittaa kilpailuun osallistumiseen edellytetyn työkokemuksen; näissä todistuksissa on oltava maininta työtehtävien luonteesta, alkamis- ja päättymispäivästä sekä tehtävien vaatimustasosta,

jos hakija ei voi liittää työnantajan antamia työtodistuksia hakemukseen, hän voi korvata ne työsopimuksen (-sopimusten) sekä ensimmäisen ja viimeisen palkkakuitin jäljennöksellä (jäljennöksillä) ja liittää mukaan hoidettujen työtehtävien tarkan kuvauksen,

itsenäisestä ammatinharjoittamisesta (yrittäjät, freelance-työntekijät tms.) käyvät todisteiksi laskut tai tilausvahvistukset, joissa toimeksiannot on eritelty, tai muut tarkoitukseen soveltuvat viralliset todistusasiakirjat,

konferenssitulkkien kilpailuissa, joissa vaaditaan työkokemusta, otetaan huomioon ainoastaan todistukset, jotka osoittavat, että työkokemusta on nimenomaan konferenssitulkkauksesta, ja joista käy selvästi ilmi tulkkauspäivien määrä ja tulkkauskielet.

6.1.4.4   Kielitaitoa koskevat todistukset (jos niitä edellytetään kilpailuilmoituksessa)

Kielitaidosta ei yleensä vaadita todistuksia, joitakin kielten ammattilaisten kilpailuja lukuun ottamatta (asia on syytä tarkistaa kilpailuilmoituksesta). Viimeksi mainittujen kilpailujen osalta vaadittu kielitaito on todistettava kilpailuilmoituksen mukaisesti joko tutkintotodistuksella tai vapaamuotoisella selvityksellä siitä, miten kyseisten kielten taito on hankittu.

6.2   OIKEUS TUTUSTUA TIETOIHIN

Hakijoilla on tässä kohdassa määritetyin edellytyksin oikeus tutustua kilpailumenettelyn yhteydessä tiettyihin heitä itseään välittömästi koskeviin tietoihin.

Hakijoille ilmoitetaan automaattisesti seuraavat tiedot:

1)   Tietokoneella tehtävä alkukarsintavaihe

Hakijan koetulokset. Koetuloksissa ei toisteta kysymyksiä eikä vastauksia, vaan ilmoitetaan pelkästään, minkä vaihtoehdon hakija on rastittanut ja mikä vaihtoehto on oikea.

2)   Arviointikeskusvaihe

Ellei hakija ole keskeyttänyt kokeita, hänelle ilmoitetaan kunkin arvioidun kompetenssin (alan erityiskompetenssit ja yleiset kompetenssit) kokonaispisteet sekä kompetenssipassin tiedot.

6.3   UUDELLEENKÄSITTELYÄ KOSKEVA PYYNTÖ

Hakijan on mahdollista esittää uudelleenkäsittelypyyntö seuraavissa tapauksissa:

EPSO ei ole noudattanut kilpailumenettelyä koskevia säännöksiä,

valintalautakunta ei ole noudattanut työskentelyään koskevia säännöksiä.

Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että valintalautakunnalla on laaja harkintavalta arvioidessaan, ovatko hakijoiden vastaukset oikeita vai eivät. Hakijoiden ei kannata riitauttaa pisteitään, ellei kyseessä ole ilmeinen oikeudellinen tai asiavirhe.

Jos uudelleenkäsittelypyyntö kuuluu valintalautakunnan toimivaltaan, EPSO toimittaa sen valintalautakunnan puheenjohtajalle, ja vastaus lähetetään hakijalle mahdollisimman pian.

Menettely

Hakijan on esitettävä asianmukaisesti perusteltu pyyntö kymmenen (10) kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona EPSO on lähettänyt hakijalle kirjeen verkon välityksellä,

joko EPSOn internetsivuilla olevaa yhteydenottolomaketta käyttäen

tai faksaamalla pyyntö numeroon +32 22957488.

Viestin otsikossa on oltava:

kilpailun numero,

hakijanumero,

maininta ”request for review”, ”demande de réexamen” tai ”Antrag auf Überprüfung” ja

kilpailun vaihe (8), josta on kyse (esim. alkukarsintakokeet, hakijalta evätty oikeus osallistua kilpailuun, arviointikeskusvaihe).

6.4   MUUTOKSENHAKU

Hakija, joka katsoo että EPSO tai valintalautakunta ei ole toiminut tasapuolisesti tai ei ole noudattanut

kilpailumenettelyä koskevia säännöksiä tai

kilpailuilmoituksen sääntöjä

ja katsoo kärsineensä sen vuoksi vääryyttä, voi turvautua seuraaviin keinoihin:

virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohtaan perustuva hallinnollinen valitus,

joka tehdään joko postitse osoitteeseen:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Open Competition EPSO / (kilpailun numero)

C-25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

tai EPSOn internetsivujen yhteydenottolomakkeella.

Viestin otsikossa on oltava:

kilpailun numero,

hakijanumero,

maininta ”complaint article 90 §2”, ”réclamation article 90, §2” tai ”Beschwerde Artikel 90, Absatz 2”

kilpailuosuus (8), jota kirje koskee.

Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että EPSOn johtaja ei voi hallinnollisen valituksen perusteella kumota eikä muuttaa valintalautakunnan päätöksiä. Valintalautakunnan päätöksistä ei kannata valittaa  (9), vaikka voimassa olevat säännöt antavatkin hakijoille tähän mahdollisuuden.

Kilpailun valintalautakunnan päätös voidaan riitauttaa suoraan Euroopan unionin tuomioistuimissa tekemättä ensin henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valitusta.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 270 artiklaan ja virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 91 artiklaan perustuva kanne, joka toimitetaan Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen:

European Union Civil Service Tribunal

Boulevard Konrad Adenauer

2925 Luxemburg

LUXEMBURG

Hakijoiden tulee ottaa huomioon, että virkamiestuomioistuin voi ottaa käsiteltäväksi kanteita, jotka koskevat valintalautakunnasta riippumattomia kilpailuun osallistumista koskevien yleisten edellytysten arvioinnissa tapahtuneita virheitä, ainoastaan, jos sitä ennen on tehty henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hallinnollinen valitus edellä kuvatulla tavalla.

Kanteen vireillepanoa koskeviin tarkempiin määräyksiin voi tutustua Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen internetsivuilla: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230

Näille kahdelle menettelylle vahvistetut määräajat (ks. henkilöstösäännöt, sellaisena kuin ne ovat muutettuina neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004 (10) — http://eur-lex.europa.eu) ovat ehdottomia, ja ne lasketaan valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksiantamisesta.

6.5   KANTELU EUROOPAN OIKEUSASIAMIEHELLE

Unionin kansalaisena hakijalla on mahdollisuus lähettää kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle seuraavaan osoitteeseen:

European Ombudsman

1 avenue du Président Robert Schuman —

CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

RANSKA

http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm

Hakijoiden tulee ottaa huomioon, että oikeusasiamiehelle tehtävä kantelu ei keskeytä määräaikaa, joka koskee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 270 artiklan nojalla Euroopan unionin virkamiestuomioistuimelle tehtävää valitusta, eikä määräaikaa, joka on asetettu kanteen nostamiselle henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa ja 91 artiklassa. On myös huomattava, että Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännön 2 artiklan 4 kohdan mukaan ennen oikeusasiamiehelle tehtävää kantelua on käytävä läpi kyseessä olevien elinten asianmukaiset hallinnolliset menettelyt.

7.   PALVELUKSEEN OTTAMINEN

Se, että hakijan nimi on varallaololuettelossa, tarkoittaa, että toimielin voi kutsua hänet haastatteluun. Se ei kuitenkaan merkitse, että hänellä olisi oikeus tulla otetuksi toimielimen palvelukseen eikä anna siitä mitään takeita.

Palvelukseen ottaminen tapahtuu henkilöstöön sovellettavien määräysten mukaisesti toimielinten tarpeiden ja käytettävissä olevien määrärahojen mukaan. Palvelukseen otettava sijoitetaan kilpailuilmoituksessa mainittuun palkkaluokkaan.

Kilpailun läpäisseelle hakijalle voidaan aluksi tarjota väliaikaista työsopimusta, jos tällaista sopimusta pidetään työtehtävien kannalta sopivana. Tällöin hakijan nimi pidetään edelleen varallaololuettelossa.

Virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaan virkamies voi milloin tahansa uransa aikana pyytää siirtoa toiseen toimielimeen tai virastoon. Hakijoiden on kuitenkin syytä huomata, että toimiyksiköiden edun vuoksi uusien palvelukseen otettujen virkamiesten siirrot ovat ensimmäisten kolmen palvelusvuoden aikana mahdollisia ainoastaan asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa ja jokaisesta yksittäistapauksesta on sovittava erikseen siirron osapuolina olevien toimielinten tai virastojen kesken.

8.   MUUTA

EPSOn internetsivuilla on tarkempia tietoja

hakijoiden matkakulujen korvaamisesta,

yhtäläisistä mahdollisuuksista,

tietosuojasta,

palkkajärjestelmästä ja sosiaalietuuksista.


(1)  Tähän voidaan kuitenkin myöntää poikkeuksia henkilöstösääntöjen 28 artiklan a kohdan ja unioniin liittyvien maiden kansalaisten palvelukseenottoa varten hyväksyttyjen erityistoimenpiteiden nojalla.

(2)  Valintalautakunnan jäsenten nimet julkaistaan EPSOn internetsivuilla (www.eu-careers.eu).

(3)  EPSOn internetsivuilla termi esiintyy kolmella kielellä:

 

DE (saksa): EPSO-Konto,

 

EN (englanti): EPSO account,

 

FR (ranska): Compte EPSO.

(4)  Usein kysyttyjä kysymyksiä EPSOn internetsivuilla kohdassa ”FAQ”.

(5)  EYVL L 267, 20.10.2000, s. 63.

(6)  Jos tällaista ei ole ollut alkukarsintavaiheessa.

(7)  Kilpailun läpäissyt hakija voi pyytää, että hänen nimeään ei julkaista. EPSOn on saatava pyyntö viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun tulokset on ladattu kyseisen hakijan EPSO-tilille.

(8)  Mainitaan ainoastaan englanniksi, ranskaksi tai saksaksi.

(9)  Asiassa Authié v. komissio 26.2.1981 annettu tuomio (34/80, Kok. s. 665, 7 kohta); asiassa Salerno ym. v. komissio 30.11.1978 annettu tuomio (4, 19 ja 28/78, Kok. s. 2403).

(10)  EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1.