ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.014.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 14

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
17. januára 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 014/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6402 – REWE/SAG/JV) (1)

1

2012/C 014/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6400 – ECE/METRO/MEC JV) (1)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 014/03

Výmenný kurz eura

2


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2012/C 014/04

Výzva na predkladanie návrhov v rámci realizačného plánu spoločného podniku na palivové články a vodík

3

2012/C 014/05

Výzva na predloženie návrhov v rámci rámcového programu Euratomu v oblasti jadrového výskumu a odborného vzdelávania (2012 – 2013)

4


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK