ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.014.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 14

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
17 януари 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 014/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6402 — REWE/SAG/JV) (1)

1

2012/C 014/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6400 — ECE/METRO/MEC JV) (1)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 014/03

Обменен курс на еврото

2


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2012/C 014/04

Покана за представяне на предложения в рамките на план за изпълнението на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“

3

2012/C 014/05

Покана за представяне на предложения по Рамковата програма на Евратом за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.)

4


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG