28.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 217/18


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9389 – Porsche Holding Salzburg/SIVA/Soauto)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 217/08)

1.   

W dniu 20 czerwca 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji (1).

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. („Porsche Holding Salzburg”, Austria), przedsiębiorstwo pośrednio zależne od Volkswagen AG oraz wchodzące w skład Volkswagen Group („VW Group”),

SIVA – Sociedade de Importação de Veículos Automóveis („SIVA”, Portugalia),

Soauto – SGPS, S.A. („Soauto”, Portugalia).

Porsche Holding Salzburg przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całymi przedsiębiorstwami SIVA i Soauto.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku Porsche Holding Salzburg: sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych, lekkich pojazdów użytkowych i powiązanych części zamiennych, jak również usługi naprawy w krajach europejskich i pozaeuropejskich; grupa Volkswagen (VW Group) prowadzi działalność w skali globalnej w zakresie rozwoju, produkcji, wprowadzania do obrotu i sprzedaży samochodów osobowych, lekkich pojazdów użytkowych, ciężarówek, autobusów, autokarów, podwozi dla autobusów i silników Diesla, motocykli, a także części zamiennych i akcesoriów do wyżej wymienionych pojazdów i podzespołów i dystrybucji pojazdów,

—   w przypadku SIVA: generalny importer większości marek grupy Volkswagen w Portugalii,

—   w przypadku Soauto: sprzedaż detaliczna pojazdów i części zamiennych marek grupy Volkswagen oraz świadczenie powiązanych usług w zakresie napraw i konserwacji pojazdów w Portugalii.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9389 – Porsche Holding Salzburg/SIVA/Soauto

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).