13.3.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 65/128


(2004/C 65 E/143)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2298/03

af Esko Seppänen (GUE/NGL) til Kommissionen

(11. juli 2003)

Om:   Emissionsrettighederne i virksomhedernes regnskaber

Da Europa-Parlamentet på plenarmødet den 1. juli behandlede direktivet om emissioner (betænkning A5-0207/2003), svarede kommissær Margot Wallström ikke præcist på spørgsmålet om, hvordan de emissionsrettigheder, som administrativt er blevet tildelt virksomhederne, opføres i disses regnskaber og hermed på deres status, som er grundlaget for fastsættelsen af virksomhedens børsnotering. Hvilke midler har Kommissionen til at garantere, at emissionsrettighederne håndteres på samme måde i alle medlemsstater og virksomheder, og hvilke bestemmelser vil Kommissionen indføre på dette område?

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Margot Wallström

(10. september 2003)

Kommissionen er klar over betydningen af harmoniserede regnskabsstandarder for EF-kapitalmarkedets og det indre markeds rette funktion. Regnskabsrelaterede spørgsmål er reguleret ved Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1998 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer (1) og Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber (2). Disse direktiver indeholder ikke specifikke regler om emissionsrettigheder (kvoter) som sådan, men Kommissionens henstilling af 30. maj 2001 om anerkendelse, måling og offentliggørelse af miljøspørgsmål i virksomheders årsregnskaber og årsberetninger (3), offentliggjort den 30. maj 2001, behandler dette emne. I denne henstilling opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til at sikre, at selskaber, der er omfattet af de to direktiver, anvender bestemmelserne i henstillingen, som også dækker emissionsrettigheder.

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (4) hedder det, at for hvert regnskabsår, der starter den 1. januar 2005 eller senere, udarbejder selskaber, der reguleres af en medlemsstats lovgivning, deres koncernregnskaber i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der er vedtaget af Kommissionen, hvis deres værdipapirer på balancetidspunktet omsættes på et reguleret marked i en medlemsstat. Medlemsstaterne kan også tillade eller kræve, at andre selskaber anvender sådanne regsnskabsstandarder i deres års- og/eller koncernregnskaber. Dette blev yderligere gjort lettere med Parlamentets og Rådets direktiv af 6. maj 2003 (5), der sigter mod at modernisere og ajourføre regsnskabsreglerne.

Kommissionen vedtager internationale regnskabsstandarder efter en udvalgsprocedure i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1606/2002. Heri hedder det, at Kommissionen kan vedtage internationale regnskabsstandarder (International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) og hermed forbundne fortolkninger (SIC/IFRIC-fortolkninger)), forudsat at deres anvendelse fører til et pålideligt billede af et selskabs økonomiske stilling og resultat, er i offentlighedens interesse i EU, og endelig at de opfylder de grundlæggende kriterier, for så vidt angår kvaliteten af de oplysninger, der kræves, for at regnskaberne kan være nyttige for brugerne (forordningens artikel 3).

I maj 2003 udsendte International Accounting Standards Board's (IASB) International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sin første »draft Interpretation« (D1) af gældende standarder, som omfatter regnskabsmæssig behandling af emissionsrettigheder.

Når IASB har udsendt denne fortolkning vedrørende emissionsrettigheder, vil Kommissionen overveje, hvorvidt den skal antages på fællesskabsplan.


(1)  EFT L 222 af 14.8.1978, direktiv, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/38/EF af 13. maj 2003, EUT L 120 af 15.5.2003.

(2)  EFT L 193 af 18.7.1983, direktiv, senest ændret ved direktiv 2003/38/EF.

(3)  EFT L 156 af 13.6.2001.

(4)  EFT L 243 af 11.9.2002.

(5)  http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/st03/st03611en03.pdf