25.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 231/21


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8076 — Warburg Pincus/Wendel/JV)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 231/05)

1.

Op 17 juni 2016 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Warburg Pincus LLC („Warburg Pincus”, Verenigde Staten) en Wendel SE („Wendel”, Frankrijk) in de zin van artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over een nieuw opgerichte gemeenschappelijke onderneming, AlliedUniversal Security Services LLC („AUSS”, Verenigde Staten) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   Warburg Pincus: wereldwijde private-equityonderneming;

—   Wendel: Franse investeringsonderneming;

—   AUSS: zal bestaan uit Universal Services of America, een portefeuillonderneming in handen van aan Warburg Pincus gelieerde ondernemingen, en AlliedBarton Security Services, een portefeuilleonderneming in handen van aan Wendel gelieerde ondernemingen. De nieuwe gemeenschappelijke onderneming zal zich bezighouden met veiligheidsdiensten en faciliteitenbeheer in Noord-Amerika.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8076 — Warburg Pincus/Wendel/JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.