25.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 231/21


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.8076 – Warburg Pincus/Wendel/JV)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2016/C 231/05)

1.

Dana 17. lipnja 2016. Komisija je zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) kojom poduzetnici Warburg Pincus LLC („Warburg Pincus”, SAD) i Wendel SE („Wendel”, Francuska) kupnjom udjela stječu, u smislu članka 3. stavka 4. Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad novoosnovanim zajedničkim pothvatom AlliedUniversal Security Services LLC („AUSS”, SAD).

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   Warburg Pincus: globalno društvo za kapitalna ulaganja,

—   Wendel: francusko investicijsko društvo,

—   AUSS: obuhvaćat će društvo Universal Services of America, portfeljno društvo koje drže povezana društva poduzetnika Warburg Pincus, i društvo AlliedBarton Security Services, portfeljno društvo koje drže povezana društva poduzetnika Wendel. Novi zajednički pothvat bavit će se pružanjem sigurnosnih usluga i upravljanjem objektima u Sjevernoj Americi.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena. U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz te Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije 10 dana od datuma ove objave. Očitovanja se mogu poslati Komisiji, uz naznaku referentnog broja M.8076 – Warburg Pincus/Wendel/JV, telefaksom (+32 22964301), e-poštom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.