25.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/21


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8076 – Warburg Pincus / Wendel / JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2016/C 231/05)

1.

17. juunil 2016 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Warburg Pincus LLC („Warburg Pincus”, Ameerika Ühendriigid) ja Wendel SE („Wendel”, Prantsusmaa) omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 4 tähenduses uue ühisettevõtja AlliedUniversal Security Services LLC („AUSS”, Ameerika Ühendriigid) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   Warburg Pincus: üleilmselt tegutsev börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv ettevõtja;

—   Wendel: prantsuse investeerimisühing;

—   AUSS: ühendab Warburg Pincus’e tütarettevõtjate portfelli kuuluva äriühingu Universal Services of America ja Wendel’i tütarettevõtjate portfelli kuuluva äriühingu AlliedBarton Security Services. Loodav ühisettevõtja osutab turvateenuseid ja haldab rajatisi Põhja-Ameerikas.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda kõnealuses teatises sätestatud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301) või elektronpostiga (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või posti teel järgmisel aadressil (lisada viitenumber M.8076 – Warburg Pincus / Wendel / JV):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.