23.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/9


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

„Podpora za ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP)“ za leto 2016

(2015/C 351/09)

1.   UVOD – OZADJE

Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1).

Ta razpis za zbiranje predlogov urejata tudi Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (2) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba) in Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (3) (v nadaljnjem besedilu: delegirana uredba).

To je razpis za zbiranje predlogov za financiranje ukrepov za informiranje, kakor so opredeljeni v členu 45 Uredbe (EU) št. 1306/2013, z odobrenimi proračunskimi sredstvi za leto 2016.

2.   CILJI, TEME IN CILJNA JAVNOST

2.1   Cilji

Ukrepi za informiranje so namenjeni zlasti kot pomoč pri pojasnjevanju, izvajanju in razvoju SKP ter ozaveščanju javnosti o njeni vsebini in ciljih, obveščanju kmetov in drugih oseb, ki so aktivne na podeželju, ter spodbujanju evropskega modela kmetijstva in kot pomoč državljanom pri njegovem razumevanju.

Ukrep za informiranje je neodvisen in povezan niz dejavnosti informiranja, organiziran na podlagi enega samega finančnega načrta.

2.2   Tema

Tema tega razpisa je: Skupna kmetijska politika in prihodnji izzivi.

Skupna kmetijska politika (SKP) je ključnega pomena za dolgoročno prehransko varnost in občutno prispeva k najpomembnejšim prednostnim nalogam Komisije, kot so naložbe, delovna mesta in rast ter podnebne spremembe, notranji trg, enotni digitalni trg in druge (4). Prispeva k trajnostnemu razvoju in posodobitvi evropskega kmetijstva ter širšega podeželskega gospodarstva. Pomaga pri odzivu na svetovni izziv „kako proizvajati več z manj“.

2.3   Ciljna javnost

Ciljna javnost je splošna javnost (predvsem mladi na mestnih območjih) ter/ali kmetje in druge osebe, ki so aktivne na podeželju.

3.   ČASOVNI RAZPORED

 

Faze

Datum in ura ali okvirno obdobje

(a)

Objava razpisa

oktober 2015

(b)

Rok za vložitev vlog

30. november 2015

(c)

Obdobje vrednotenja

15. december 2015–15. marec 2016

(d)

Informacije za vložnike

april 2016

(e)

Podpis sporazumov o nepovratnih sredstvih

april 2016

(f)

Datum začetka izvajanja ukrepa

1. maj 2016

4.   RAZPOLOŽLJIVA PRORAČUNSKA SREDSTVA

Skupni proračun, namenjen za sofinanciranje dejavnosti, je ocenjen na 2 500 000 EUR.

Ta znesek je odvisen od razpoložljivosti odobrenih proračunskih sredstev, določenih v predlogu proračuna za leto 2016, potem ko proračunski organ sprejme proračun za leto 2016, ali določenih v začasnih dvanajstinah.

Komisija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.

5.   ZAHTEVE GLEDE DOPUSTNOSTI

Vloge je treba oddati po pošti (s priporočeno pošto, poštni žig velja kot dokazilo o datumu pošiljanja) ali kurirski službi (datum prejema s strani kurirske službe velja kot dokazilo o datumu pošiljanja) najpozneje do 30. novembra 2015.

Vloge je treba oddati v pisni obliki (glej oddelek 14), pri tem pa se uporabijo obrazci za vlogo in oceno proračuna, ki so na voljo na:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Vloge morajo biti napisane v enem od uradnih jezikov EU. Kljub temu je zaradi omogočanja hitre obravnave vlog zaželeno, da vložniki vloge napišejo v angleškem, francoskem ali nemškem jeziku.

Vložniki lahko za ta razpis za zbiranje predlogov vložijo le eno vlogo.

Če te zahteve niso izpolnjene, bo vloga zavrnjena.

6.   MERILA ZA UPRAVIČENOST

6.1   Upravičeni vložniki

Vložnik (in morebitni povezani subjekti) mora biti pravna oseba, ustanovljena v državi članici EU.

Subjekti, ki niso pravne osebe v skladu z veljavnim nacionalnim pravom, so lahko upravičeni vložniki, če so njihovi predstavniki pooblaščeni, da v njihovem imenu prevzemajo pravne obveznosti in zagotavljajo jamstva za zaščito finančnih interesov Unije, enakovredno zaščiti, ki jo zagotavljajo pravne osebe, ter če predložijo dokazila, da so njihove finančne in operativne zmogljivosti enakovredne zmogljivostim pravnih oseb.

Spremne dokumente je treba predložiti z obrazcem za vlogo.

Fizične osebe ter subjekti, ustanovljeni samo za namen izvedbe ukrepa za informiranje iz tega razpisa za zbiranje predlogov, niso upravičeni vložniki.

Primeri upravičenih organizacij:

neprofitne organizacije (zasebne ali javne),

javni organi (državni, regionalni, lokalni),

evropska združenja,

univerze,

izobraževalne institucije,

raziskovalna središča,

podjetja (na primer podjetja na področju komunikacijskih medijev).

Pravni subjekti, ki imajo z vložniki pravno ali kapitalsko povezavo, ki ni niti omejena na ukrep za informiranje niti vzpostavljena zgolj zaradi njegovega izvajanja (npr. člani mrež, združenja, sindikati), lahko sodelujejo pri ukrepu za informiranje kot povezani subjekti in prijavijo upravičene stroške iz oddelka 11.2.

Pravna in kapitalska povezava ne bi smela biti niti omejena na ukrep za informiranje niti vzpostavljena zgolj zaradi njegovega izvajanja. To pomeni, da naj bi povezava obstajala neodvisno od dodelitve nepovratnih sredstev; obstajati mora pred objavo razpisa za zbiranje predlogov in veljati še po koncu ukrepa za informiranje.

Pravna in kapitalska povezava, ki opredeljuje povezanost, zajema tri pojme:

(i)

Nadzor, kot je opredeljen v Direktivi 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (5) o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij.

Subjekti, povezani z upravičencem, so tako lahko:

subjekti, ki so neposredno ali posredno pod nadzorom upravičenca (hčerinske družbe ali neposredne hčerinske družbe). Lahko so tudi subjekti, ki jih nadzoruje subjekt pod nadzorom upravičenca (družbe vnukinje ali sekundarne hčerinske družbe), enako velja za nadaljnje stopnje nadzora;

subjekti, ki neposredno ali posredno obvladujejo upravičenca (matične družbe). Lahko so tudi subjekti, ki obvladujejo subjekt, ki obvladuje upravičenca;

subjekti pod istim neposrednim ali posrednim nadzorom kot upravičenec (sestrske družbe).

(ii)

Članstvo, tj. upravičenec je pravno opredeljen kot npr. mreža, zveza, združenje, v katerem sodelujejo tudi predlagani povezani subjekti, ali upravičenec sodeluje v istem subjektu (npr. mreža, zveza, združenje) kot predlagani povezani subjekti.

(iii)

Posebni primer javnih organov in subjektov v javni lasti

Subjekti v javni lasti in javni organi (subjekti, ustanovljeni kot takšni na podlagi nacionalnega, evropskega ali mednarodnega prava) niso vedno obravnavani kot povezani subjekti (npr. javne univerze ali raziskovalna središča).

Pojem povezanosti v javnem sektorju zajema:

različne ravni upravne strukture v primeru decentraliziranega upravljanja (npr. nacionalna, regionalna ali lokalna ministrstva (v primeru ločenih pravnih subjektov)) se lahko štejejo kot povezane z državo;

javni organ, ki ga je ustanovil javni organ za upravne namene, ki ga tudi nadzoruje. Ta pogoj se preveri na podlagi statuta ali drugih aktov o ustanovitvi javnega organa. To ne pomeni nujno, da se javni organ v celoti ali delno financira iz javnega proračuna (npr. nacionalne šole, povezane z državo).

Naslednji subjekti niso povezani z upravičencem:

subjekti, ki so vključeni v (javno) naročilo ali podizvajalsko pogodbo z upravičencem, ki delujejo kot imetniki koncesije ali pooblaščenci za javne storitve za upravičenca,

subjekti, ki prejemajo finančno podporo od upravičenca,

subjekti, ki redno sodelujejo z upravičencem na podlagi memoranduma o soglasju ali si z njim delijo nekaj sredstev,

subjekti, ki so podpisali konzorcijski sporazum na podlagi sporazuma o nepovratnih sredstvih.

Če povezani subjekti sodelujejo pri ukrepu za informiranje, mora vloga:

navajati takšne povezane subjekte v obrazcu za vlogo,

vsebovati pisni sporazum povezanih subjektov,

vsebovati dodatno dokumentacijo, ki omogoča preverjanje njihovega izpolnjevanja meril za upravičenost in meril za odsotnost situacije, ki bi povzročila izključitev.

Da se lahko oceni upravičenost vložnika, morajo vložnik in njegovi povezani subjekti predložiti naslednja dokazila:

Dokument

Opis

Opomba

Dokument A

izvod statuta ali akta o ustanovitvi ali enakovrednega dokumenta

 

Dokument B

izvod potrdila o uradni registraciji ali drugega uradnega dokumenta, ki potrjuje ustanovitev subjekta

 

Dokument C (kadar je ustrezno)

dokument, ki potrjuje kapitalsko ali pravno povezavo z vložnikom

velja za povezane subjekte

Navedene dokumente morajo predložiti subjekti brez pravne osebnosti. Kadar navedenih dokumentov ni mogoče zagotoviti, morajo biti utemeljeni s kakršnim koli relevantnim dokumentom.

Poleg tega morajo predložiti dokument, ki potrjuje, da njihovi pravni zastopniki lahko prevzemajo pravne obveznosti v njihovem imenu.

6.2   Upravičene dejavnosti in obdobje izvajanja po tem razpisu za zbiranje predlogov

A.   Ukrepe za informiranje bi bilo treba izvajati:

na večregijski ali nacionalni ravni,

na evropski ravni (z učinkom v več državah članicah).

B.   Ukrepi za informiranje morajo vključevati tudi eno ali več dejavnosti, kot so (seznam ni izčrpen):

izdelava in distribucija multimedijskega ali avdiovizualnega gradiva,

izdelava in distribucija tiskanega gradiva (publikacije, plakati itd.),

oblikovanje spletnih orodij in orodij družabnih omrežij,

medijski dogodki,

konference, seminarji, delavnice (po možnosti s spletnim pretakanjem) in študije o vprašanjih, povezanih s SKP,

dogodki vrste „kmetija v mestu“, ki pomagajo prebivalcem v mestih približati pomen kmetijstva,

dogodki vrste „odprta kmetija“, katerih cilj je državljanom prikazati vlogo kmetijstva (npr. dobre prakse, projekte za inovacije),

stalne ali premične razstave ali informacijske točke.

C.   Naslednje dejavnosti niso upravičene:

zakonsko predpisani ukrepi,

ukrepi, ki prejemajo finančna sredstva EU iz druge proračunske postavke,

generalne skupščine ali statutarna zasedanja,

dejavnosti, ki se izvajajo na lokalni ravni.

D.   Okvirni rok za izvajanje ukrepov za informiranje:

1. maj 2016–30. april 2017

7.   MERILA ZA IZLOČITEV

7.1   Izločitev iz sodelovanja

Vložnik bo izločen iz sodelovanja v tem razpisu za zbiranje predlogov, če:

(a)

je proti njemu uveden stečajni ali likvidacijski postopek ali postopek prisilne poravnave, če je sklenil dogovor z upniki, začasno prekinil poslovanje ali je proti njemu uveden postopek, ki se nanaša na te postopke, ali je v kakršnih koli podobnih okoliščinah, ki nastanejo iz podobnega postopka, predvidenega v nacionalni zakonodaji ali drugih predpisih;

(b)

je njega samega ali osebe, ki so pooblaščene za njegovo zastopanje, odločanje o njem ali imajo kontrolo nad njim, pristojni organ države članice pravnomočno obsodil za kaznivo dejanje v zvezi z njegovim poslovanjem;

(c)

mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi, vključno s sklepi EIB in mednarodnih organizacij, dokaže hujšo kršitev poklicnih pravil;

(d)

ne izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali države pristojnega odredbodajalca ali države, v kateri naj bi se sporazum o nepovratnih sredstvih izvajal;

(e)

je bil sam ali so bile osebe, ki so pooblaščene za njegovo zastopanje, odločanje o njem ali imajo nadzor nad njim, pravnomočno obsojene zaradi goljufije, korupcije, sodelovanja v kriminalni združbi, pranja denarja ali druge nezakonite dejavnosti, ki škodi finančnim interesom Unije;

(f)

zanj trenutno velja upravna kazen iz člena 109(1).

7.2   Izločitev iz postopka dodelitve nepovratnih sredstev

Vložniku finančna pomoč ne bo dodeljena, če se zanj v času postopka za dodelitev nepovratnih sredstev ugotovi:

(a)

da je v navzkrižju interesov;

(b)

da je zavajal pri informacijah, ki jih zahteva Komisija kot pogoj za sodelovanje v postopku za dodelitev nepovratnih sredstev, ali da jih ni sporočil;

(c)

da je v eni od okoliščin za izločitev iz oddelka 7.1.

Ista merila za izločitev iz postopkov sodelovanja veljajo tudi za povezane subjekte.

Vložnikom, ali kadar je to ustrezno, povezanim subjektom, ki so predložili zavajajoče informacije, se lahko naložijo upravne in finančne kazni.

7.3   Dokazna dokumentacija

Vložniki in povezani subjekti morajo podpisati častno izjavo, s katero potrjujejo, da niso v okoliščinah iz člena 106(1) in členov od 107 do 109 finančne uredbe, pri čemer izpolnijo ustrezni obrazec, ki je dodan obrazcu za vlogo na razpis za zbiranje predlogov in je na voljo na

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

V skladu s členom 185 delegirane uredbe in členom 131(4) finančne uredbe se tako potrdilo ne zahteva za dodelitev majhnih zneskov nepovratnih sredstev, tj. do vključno 60 000 EUR, ali kadar je bilo tako potrdilo pred kratkim predloženo v drugem postopku dodeljevanja.

8.   MERILA ZA IZBOR

8.1   Finančna zmogljivost

Vložniki morajo imeti stalna in zadostna finančna sredstva za izvajanje svoje dejavnosti v celotnem obdobju, v katerem se izvaja ukrep za informiranje, ali v letu, za katerega se dodelijo nepovratna sredstva, ter morajo prispevati k financiranju ukrepa. Finančna zmogljivost vložnika bo ocenjena na podlagi naslednjih dokazil, ki se morajo vložiti skupaj z vlogo:

za nepovratna sredstva nizke vrednosti (do vključno 60 000 EUR):

častna izjava;

za nepovratna sredstva nad 60 000 EUR:

častna izjava ter

izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za zadnje proračunsko leto, za katerega je bil pripravljen zaključni račun;

pri novoustanovljenih subjektih se navedena dokazila lahko nadomestijo s poslovnim načrtom.

Subjekti brez pravne osebnosti morajo zagotoviti dokazila, da imajo finančne zmogljivosti, enakovredne pravnim osebam.

Preverjanje finančne zmogljivosti se ne uporablja za javne organe. Če je vložnik javni organ, mu navedenih dokumentov ni treba zagotoviti.

Če odredbodajalec na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil po predloženih dokumentih meni, da finančna zmogljivost ni zadovoljiva, lahko:

zahteva dodatne informacije,

zavrne vlogo.

8.2   Operativna zmogljivost

Vložniki morajo biti strokovno usposobljeni in imeti izobrazbo, ki je potrebna za izvedbo predlaganega ukrepa za informiranje.

V zvezi s tem morajo vložniki predložiti naslednja dokazila:

življenjepis ali opis profila posameznikov, ki so v prvi vrsti odgovorni za upravljanje in izvajanje ukrepa za informiranje,

poročili o dejavnostih organizacije za zadnji dve leti,

seznam preteklih izvedenih projektov in dejavnosti, ki so povezane s političnim področjem razpisa ali načrtovanimi dejavnostmi za zadnji dve leti.

Subjekti brez pravne osebnosti morajo zagotoviti dokazila, da imajo operativne sposobnosti, enakovredne tistim pravnih oseb.

9.   MERILA ZA DODELITEV

Različna komunikacijska orodja in dejavnosti, vključeni v ukrep za informiranje, morajo biti medsebojno povezani, imeti jasen konceptualni pristop in jasno opredeljevati rezultate, ki jih je treba doseči. Poleg tega morajo imeti znatni učinek, ki ga je mogoče izmeriti z ustreznimi kazalniki iz oddelka 11.4.

Vloge bodo ocenjene po naslednjih merilih:

1.

Ustreznost ukrepa: predhodna analiza potreb in posebnih, merljivih, dosegljivih in ustreznih ciljev (25 točk).

2.

Uspešnost ukrepa: tema, sporočila in ciljna javnost, podroben program, časovni razpored in metodologija za naknadno vrednotenje. (25 točk).

3.

Učinkovitost ukrepa: stroškovna učinkovitost glede predlaganih virov. (25 točk).

4.

Kakovost vodenja projekta: kakovost postopkov in dodelitve nalog za izvajanje raznih dejavnosti iz predlaganega ukrepa. (25 točk).

10.   PRAVNE OBVEZNOSTI

Ko Komisija dodeli nepovratna sredstva, se upravičencu pošlje sporazum o nepovratnih sredstvih, v katerem so zneski navedeni v eurih ter podrobno določeni pogoji in stopnja financiranja, ter začne postopek za potrditev obveznosti strani.

Dva izvoda izvirnega sporazuma o nepovratnih sredstvih mora najprej podpisati upravičenec, nato pa ju je treba takoj vrniti Komisiji. Komisija zadnja podpiše sporazum.

Upoštevati je treba, da dodelitev nepovratnih sredstev ne pomeni upravičenosti do sredstev tudi za naslednja leta.

11.   FINANČNE DOLOČBE

11.1   Splošna načela

(a)   Nekumulativno dodeljevanje

Za vsak ukrep za informiranje se iz proračuna EU nepovratna sredstva dodelijo samo enkrat.

Isti stroški se iz proračuna Unije nikoli ne financirajo dvakrat. Da se to zagotovi, mora vložnik navesti vire in zneske financiranja Unije, ki jih je prejel ali za katere je zaprosil za isti ukrep za informiranje, del ukrepa za informiranje ali njegovo izvajanje v istem proračunskem letu, ter vsa druga sredstva v zvezi z istim ukrepom za informiranje, ki jih je prejel ali za katera je zaprosil.

(b)   Neretroaktivnost

Nepovratna sredstva se ne smejo dodeliti za nazaj za že dokončane dejavnosti.

Nepovratna sredstva se lahko dodelijo za ukrep za informiranje, ki se je že začel izvajati, samo če vložnik lahko dokaže, da je bilo nujno začeti ukrep za informiranje pred podpisom sporazuma o nepovratnih sredstvih.

V takih primerih upravičeni stroški za financiranje ne smejo nastati pred datumom predložitve vloge za nepovratna sredstva.

(c)   Sofinanciranje

Sofinanciranje pomeni, da sredstva, ki so potrebna za izvedbo dejavnosti, ne izhajajo v celoti iz nepovratnih sredstev EU.

Sofinanciranje ukrepa za informiranje lahko sestavljajo:

lastna sredstva upravičenca,

prihodek, ki ga ustvari ukrep za informiranje,

finančni prispevki tretjih oseb.

(d)   Uravnotežen proračun

Ocena proračuna za ukrep za informiranje se priloži obrazcu za vlogo.

Ocena mora:

imeti vse zneske izražene v eurih; vložniki, ki predvidevajo, da nastali stroški ne bodo v eurih, morajo uporabiti menjalni tečaj, ki je objavljen na spletnem mestu InforEuro in je na voljo na:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm,

vsebovati uravnotežene dohodke in izdatke,

biti pripravljena na podlagi podrobnih ocen stroškov in ustreznih pojasnil v stolpcu „opombe“; pavšalni zneski (razen pavšalnih zneskov iz točke 11.2) niso dovoljeni,

upoštevati najvišje zneske, ki jih je določila Komisija za določene vrste odhodkov (glej ustrezne dokumente, ki so na voljo na

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/),

biti predložena brez DDV, če je vložnik zavezanec za DDV in upravičen do njegovega odbitka ali če je vložnik organizacija javnega prava,

na strani prihodkov vključevati neposredni prispevek vložnika, zaprošeno financiranje Komisije in (če je to primerno) podrobnosti o vseh prispevkih drugih financerjev ter vse prihodke, ki jih ustvari projekt, vključno z morebitnimi pristojbinami, ki jih morajo plačati udeleženci.

(e)   Pogodbe o izvajanju/podizvajalske pogodbe

Kadar izvajanje ukrepa za informiranje zahteva dodelitev javnih naročil (pogodbe o izvajanju), mora upravičenec dodeliti pogodbo tistemu ponudniku, ki ponuja najboljšo stroškovno učinkovitost ali najnižjo ceno (kar je primerno), pri čemer se mora izogibati navzkrižju interesov in shraniti dokumentacijo za primer revizije.

Če javno naročilo presega 60 000 EUR, se mora upravičenec ravnati po posebnih pravilih, kot je navedeno v sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki je priložen razpisu. Poleg tega mora upravičenec jasno dokumentirati postopek javnega razpisa in shraniti dokumentacijo za primer revizije.

Upravičenci, ki delujejo kot naročniki po Direktivi 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta (6) ali kot naročniki po Direktivi 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta (7), spoštujejo veljavna nacionalna pravila javnega naročanja.

Oddajanje del pogodbenikom, tj. zunanje izvajanje nekaterih nalog in dejavnosti, ki so del ukrepa za informiranje, kot je opisan v predlogu, mora izpolnjevati pogoje, ki veljajo za vse pogodbe o izvajanju (kot je navedeno zgoraj), poleg tega pa še naslednje pogoje:

zajema lahko samo izvajanje omejenega dela ukrepa za informiranje,

mora biti upravičeno z lastnostmi ukrepa za informiranje in potrebami za njegovo izvajanje,

mora biti jasno navedeno v vlogi.

(f)   Finančna podpora tretjim osebam

V vlogah ne sme biti določeno, da bodo finančno podporo dobile tretje osebe.

11.2   Financiranje

Financiranje poteka kot mešano financiranje, ki ga sestavljajo:

povračilo v višini največ 50 % upravičenih, dejansko nastalih neposrednih stroškov;

pavšalni prispevek v višini 7 % skupnih upravičenih neposrednih stroškov ukrepa za informiranje je upravičen pri posrednih stroških, predstavlja pa splošne upravne stroške upravičenca, ki se lahko štejejo v breme ukrepu za informiranje.

V primeru organizacij, ki prejemajo nepovratna sredstva za poslovanje za obdobje izvajanja ukrepa za informiranje, posredni stroški niso upravičeni.

Enako velja za stroške osebja, že krite z nepovratnimi sredstvi za poslovanje.

Znesek nepovratnih sredstev

Znesek nepovratnih sredstev (vključno s pavšalom za posredne stroške) znaša med 50 000 EUR in 300 000 EUR.

To pomeni, da mora del ukrepa za informiranje kriti upravičenec ali se mora kriti s prispevki, ki niso iz EU.

(glej oddelek 11.1(c)).

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so dejanski stroški, ki jih je imel upravičenec nepovratnih sredstev in izpolnjujejo vsa naslednja merila:

nastanejo med trajanjem ukrepa za informiranje, razen stroškov v zvezi s končnimi poročili; začetek obdobja upravičenosti stroškov je naveden v sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Če upravičenec lahko dokaže potrebo po začetku izvajanja ukrepa za informiranje pred podpisom sporazuma, se lahko priznajo tudi izdatki izpred dodelitve nepovratnih sredstev. Obdobje upravičenosti se v nobenem primeru ne more začeti pred datumom vložitve vloge za nepovratna sredstva (glej oddelek 11.1b);

navedeni so v oceni proračuna za ukrep za informiranje;

potrebni so za izvedbo ukrepa za informiranje, ki je predmet nepovratnih sredstev;

so določljivi in preverljivi ter zlasti zabeleženi v računovodskih izkazih upravičenca in pripravljeni v skladu z računovodskimi standardi, ki se uporabljajo v državi, kjer ima upravičenec svoj sedež, in v skladu z običajno prakso stroškovnega računovodstva upravičenca;

ustrezajo zahtevam davčne in socialne zakonodaje, ki se uporablja;

so utemeljeni, upravičeni in ustrezajo načelom dobrega finančnega upravljanja, zlasti glede gospodarnosti in učinkovitosti.

Notranji računovodski postopki in postopki notranjega nadzora upravičenca morajo omogočati neposredno uskladitev stroškov in prihodkov, prijavljenih v zvezi z ukrepom za informiranje, z računovodskimi izkazi in ustreznimi dokazili.

Ista merila veljajo za povezane subjekte.

Upravičeni neposredni stroški

Upravičeni neposredni stroški ukrepa za informiranje so tisti stroški, ki se lahko pod navedenimi pogoji upravičenosti opredelijo kot posebni stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem ukrepa za informiranje in se lahko zato neposredno knjižijo zanj, na primer:

stroški osebja, ki dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi z vložnikom ali enakovrednega akta o imenovanju in sodeluje pri ukrepu za informiranje, in sicer dejanske plače ter prispevki za socialno varnost in drugi zakoniti stroški, zajeti v plači, če so ti stroški v skladu z vložnikovo običajno plačno politiko. Navedeni stroški lahko vključujejo dodatno plačilo, med drugim plačila na podlagi dodatnih pogodb ne glede na njihovo naravo, če se dosledno plačujejo, kadar se zahteva enako delo ali strokovno znanje in neodvisno od uporabljenega vira financiranja. Tudi stroški osebja nacionalnih uprav so upravičeni samo toliko, kolikor so povezani s stroški za dejavnosti, ki jih ustrezni javni organ ne bi opravljal, če se zadevni projekt ne bi izvajal;

stroški potovanj (za sestanke, vključno z uvodnimi sestanki, kadar je to primerno, konference itd.), če so ti stroški v skladu s splošno potovalno prakso upravičenca;

stroški, nastali zaradi pogodb o izvajanju, ki so jih sklenili upravičenci za izvedbo ukrepa za informiranje, če so izpolnjeni pogoji iz sporazuma o nepovratnih sredstvih;

stroški, nastali neposredno iz zahtev, povezanih z izvajanjem ukrepa (širjenje informacij, specifična ocena ukrepa, prevodi, razmnoževanje).

Priloga V k osnutku sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je priložen sedanjemu razpisu, vsebuje seznam dokazil za upravičene stroške, zahtevanih s končnim poročilom.

Upravičeni posredni stroški (splošni stroški)

Pavšalni prispevek v višini 7 % skupnih upravičenih neposrednih stroškov ukrepa za informiranje je upravičen pri posrednih stroških, predstavlja pa splošne upravne stroške upravičenca, ki se lahko štejejo v breme ukrepu za informiranje.

Posredni stroški ne smejo vključevati stroškov iz drugih proračunskih postavk.

Neupravičeni stroški

Naslednji stroški se ne štejejo za upravičene:

prispevki v naravi;

stroški nabave nove ali rabljene opreme;

stroški amortizacije opreme;

DDV, razen če lahko upravičenec dokaže, da ga ne more dobiti povrnjenega na podlagi veljavne nacionalne zakonodaje. Vendar DDV, ki ga plačajo organizacije javnega prava, ni upravičen;

donos kapitala;

dolg in stroški servisiranja dolga;

rezervacije za izgube ali dolgove;

dolgovane obresti;

dvomljivi dolgovi;

stroški nakazil iz Komisije, ki jih upravičencu zaračuna njegova banka;

tečajne razlike;

stroški, ki jih je prijavil upravičenec in so bili zajeti z drugim ukrepom za informiranje, ki prejema nepovratna sredstva EU;

čezmerni in nepotrebni odhodki.

Izračun končnega zneska nepovratnih sredstev

Končni znesek nepovratnih sredstev, ki se dodelijo upravičencu, se določi po koncu ukrepa za informiranje, in sicer po odobritvi zahtevka za plačilo, ki vsebuje naslednje dokumente, vključno z ustreznimi dokazili, kadar je to primerno:

končno tehnično poročilo, v katerem so navedene podrobnosti o izvajanju in rezultati ukrepa za informiranje, z ustreznimi dokazili,

finančni izkaz o stroških, ki so dejansko nastali, z ustreznimi dokazili (glej Prilogo V k osnutku sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je priložen temu razpisu).

V okviru ukrepa za informiranje upravičenca se nepovratna sredstva EU ne smejo uporabljati za ustvarjanje dobička. Dobiček se opredeli kot presežek prejemkov glede na upravičene stroške, ki jih je upravičenec imel ob predložitvi zahtevka za plačilo razlike. Zato ima Komisija v primeru ustvarjenega dobička pravico izterjati odstotek dobička, ki ustreza prispevku Unije k upravičenim stroškom, ki jih je upravičenec dejansko imel z izvajanjem ukrepa za informiranje.

11.3   Obdobja poročanja in ureditev plačil

Edino obdobje poročanja od začetka veljavnosti sporazuma do konca obdobja iz člena I.2.2 sporazuma o nepovratnih sredstvih.

Ni nobenega predplačila ali vmesnega plačila. Upravičencu se izplača samo končno plačilo. Končno plačilo ne sme presegati največjega zneska iz člena I.3 sporazuma o nepovratnih sredstvih.

12.   OBVEŠČANJE JAVNOSTI

12.1   S strani upravičencev

Upravičenci morajo v vseh publikacijah ali v povezavi z dejavnostmi, za katere so bila uporabljena nepovratna sredstva, jasno navesti, da gre za prispevek Evropske unije. Poleg tega morajo upravičenci z izjavo o zavrnitvi odgovornosti navesti, da EU ni odgovorna za stališča, izražena v publikacijah in/ali v povezavi z dejavnostmi, za katere se uporabljajo nepovratna sredstva.

Pri tem morajo upravičenci dati dovolj vidnosti imenu in znaku Evropske unije na vseh svojih publikacijah, plakatih, v programih in drugih dejavnostih, pripravljenih pri sofinanciranem ukrepu za informiranje.

Zato morajo uporabiti besedilo in znak Evropske unije ter izjavo o zavrnitvi odgovornosti, ki so na voljo na

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Če ta zahteva ni izpolnjena, se nepovratna sredstva za upravičenca lahko sorazmerno zmanjšajo po določbah sporazuma o nepovratnih sredstvih in ob upoštevanju zahteve, da se zagotovi zadostna vidnost imenu in znaku Evropske unije v dejavnostih, pripravljenih pri sofinanciranem ukrepu za informiranje.

12.2   S strani Komisije

Vse informacije o nepovratnih sredstvih, dodeljenih v finančnem letu, se objavijo na spletnem mestu institucij Evropske unije najpozneje do 30. junija v letu, ki sledi finančnemu letu, v katerem so bila dodeljena nepovratna sredstva.

Komisija bo objavila naslednje informacije:

ime upravičenca,

naslov upravičenca,

predmet nepovratnih sredstev,

dodeljeni znesek.

Če upravičenec vloži utemeljeno in ustrezno podprto prošnjo za umik teh informacij, se mu ugodi, če objava teh informacij lahko ogrozi pravice in svoboščine zadevnih posameznikov, ki jih ščiti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ali škodi poslovnim interesom upravičencev.

13.   VARSTVO PODATKOV

Odziv na kateri koli razpis za zbiranje predlogov vključuje beleženje in obdelavo osebnih podatkov (kot so ime, naslov, življenjepis). Ti podatki se bodo obdelovali v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (8). Če ni drugače navedeno, so odgovori na vprašanja in zahtevani osebni podatki potrebni za oceno vloge v skladu s specifikacijami razpisa za zbiranje predlogov, zato jih bo subjekt, ki deluje kot upravljavec podatkov, obdelal izključno v ta namen. Podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov so na voljo v izjavi o varstvu osebnih podatkov na:

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Računovodja Komisije lahko osebne podatke vnese v sistem zgodnjega opozarjanja ali hkrati v ta sistem in centralno podatkovno zbirko o izključitvah, če je upravičenec v katerem od položajev iz:

Sklepa Komisije 2014/792/EU z dne 13. novembra 2014 o sistemu zgodnjega opozarjanja za odredbodajalce Komisije in izvajalske agencije (9) (podrobnejše informacije so na voljo v izjavi o varstvu osebnih podatkov na: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#sl)

ali

Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 1302/2008 z dne 17. decembra 2008 o centralni podatkovni zbirki o izključitvah (10) (podrobnejše informacije so na voljo v izjavi o varstvu osebnih podatkov na strani: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm)

14.   POSTOPEK ODDAJE PREDLOGOV

Predlogi morajo biti oddani v skladu s formalnimi zahtevami in do roka iz oddelka 5.

Spreminjanje vloge po poteku roka za vložitev vloge ni dovoljeno. Kadar pa zaradi očitne administrativne napake vložnika ta ne predloži dokazov ali da izjav, Komisija vložnika pozove, naj sporoči manjkajoče informacije ali pojasni dokazila med postopkom ocenjevanja. Te informacije ali razjasnitve ne smejo bistveno spremeniti predloga.

Vložniki bodo pisno obveščeni o rezultatih ocenjevalnega postopka za njihovo vlogo.

Predloge je treba predložiti v papirni obliki.

Obrazci za vlogo so na voljo na:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Vloge morajo biti napisane na ustrezen obrazec, ki mora biti pravilno izpolnjen, označen z datumom, prikazovati mora podatke o uravnoteženem proračunu (prihodki/odhodki), podpisati pa ga mora oseba, ki je pooblaščena, da prevzame pravno zavezujočo obveznost v imenu organizacije, ki se prijavlja na razpis.

Kadar je to primerno, lahko vložnik vse dodatne informacije, ki se mu zdijo potrebne, navede na ločenih listih.

Vloge je treba poslati na naslednji naslov:

European Commission Unit AGRI. E.5

Call for proposals 2015/C 351/09

To the attention of Head of Unit

L130 4/149

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

po pošti, pri čemer je datum prejema na pošti naveden na poštnem žigu;

po kurirski službi, pri čemer je naveden datum, ko je kurirska služba prejela pošiljko.

Dopustnost vlog bo ocenjena na podlagi predložitve na papirju.

Kontakti

Vprašanja o razpisu lahko pošljete po e-pošti na naslov agri-grants@ec.europa.eu. Rok za pošiljanje vprašanj je 13. november 2015 do polnoči.

Najpomembnejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

15.   POSTOPEK OVREDNOTENJA

Vloge, ki izpolnjujejo zahteve glede dopustnosti, bodo pregledane z različnimi merili v naslednjem vrstnem redu:

1.

izbirna komisija najprej pregleda vloge po merilih za izločitev (glej oddelek 7 razpisa);

2.

izbirna komisija nato pregleda vloge po merilih za izbor (glej oddelek 8 razpisa);

3.

izbirna komisija nato pregleda vloge, ki so bile uspešne v prejšnjih fazah, po merilih za dodelitev (glej oddelek 9 razpisa);

4.

na koncu izbirna komisija pregleda vloge po merilih za upravičenost (glej oddelek 6 razpisa).

Vloge morajo skupno prejeti najmanj 60 % točk. Vloge, ki ne dosežejo pragov minimalne kakovosti, bodo zavrnjene.

Po ovrednotenju vlog bo Komisija vzpostavila razvrstitveni seznam, ki vključuje vse vloge, ki dosežejo dovolj točk.

Iz navedenega seznama Komisija pripravi seznam vlog za možno dodelitev sredstev in morebiten rezervni seznam, odvisno od proračuna, ki je na voljo za ta razpis.

16.   PRILOGE

Obrazec za vlogo (s kontrolnim seznamom dokumentov, ki jih je treba priložiti), na voljo na http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Vzorec sporazuma o nepovratnih sredstvih je na voljo na http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(3)  UL L 362, 31.12.2012, str. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/index_sl.htm

(5)  UL L 182, 29.6.2013, str. 19.

(6)  UL L 94, 28.3.2014, str. 65.

(7)  UL L 94, 28.3.2014, str. 243.

(8)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(9)  UL L 329, 14.11.2014, str. 68.

(10)  UL L 344, 20.12.2008, str. 12.