23.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/9


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

„Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky“ (SPP) na rok 2016

(2015/C 351/09)

1.   ÚVOD – KONTEXT

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1).

Táto výzva na predkladanie návrhov sa riadi aj nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2) a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (3).

Táto výzva sa vzťahuje na návrhy týkajúce sa financovania informačných opatrení v zmysle článku 45 nariadenia Rady (EÚ) č. 1306/2013 z rozpočtových prostriedkov na rok 2016.

2.   CIELE, TÉMY A CIEĽOVÉ SKUPINY

2.1.   Ciele

Účelom informačných opatrení je predovšetkým pomôcť objasniť, vykonávať a rozvíjať SPP a zvýšiť informovanosť verejnosti o jej obsahu a cieľoch, informovať poľnohospodárov a iné strany pôsobiace vo vidieckych oblastiach a podporovať európsky model poľnohospodárstva, ako aj pomôcť občanom pochopiť ho.

Informačné opatrenie je samostatný a jednoliaty súbor informačných činností uskutočnených na základe jednotného rozpočtu.

2.2.   Téma

Témou tejto výzvy je: Spoločná poľnohospodárska politika a výzvy v budúcnosti.

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) zohráva kľúčovú úlohu pri dlhodobej potravinovej bezpečnosti a predstavuje nezanedbateľný prínos k hlavným prioritám Komisie, ako sú investície, pracovné príležitosti a rast, zmena klímy, vnútorný trh, jednotný digitálny trh a iné (4). Prispieva k udržateľnému rozvoju a modernizácii európskeho poľnohospodárstva a hospodárstva vidieckych oblastí všeobecne. Pomáha riešiť celosvetový problém, „ako produkovať viac pri nižšej spotrebe zdrojov“.

2.3.   Cieľové skupiny

Cieľovou skupinou je verejnosť (a predovšetkým mladí ľudia v mestách) a/alebo poľnohospodári a iné strany pôsobiace vo vidieckych oblastiach.

3.   HARMONOGRAM

 

Etapy

Dátum a čas alebo orientačné obdobie

a)

uverejnenie výzvy

október 2015

b)

lehota na predkladanie žiadostí

30. november 2015

c)

obdobie vyhodnocovania

15. december 2015 – 15. marec 2016

d)

informovanie žiadateľov

apríl 2016

e)

podpísanie dohôd o grante

apríl 2016

f)

dátum začiatku akcie

1. máj 2016

4.   DOSTUPNÝ ROZPOČET

Celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie činností sa odhaduje na 2 500 000 EUR.

Táto suma je podmienená dostupnosťou prostriedkov vyčlenených v návrhu rozpočtu na rok 2016 po prijatí rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým orgánom alebo stanovených v systéme dočasných dvanástin.

Komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky.

5.   PODMIENKY PRÍPUSTNOSTI

Žiadosti sa musia zaslať poštou (doporučeným listom; poštová pečiatka sa považuje za dôkaz o dátume odoslania) alebo doručovateľskou službou (dátum prevzatia doručovateľskou službou sa považuje za dôkaz zaslania) najneskôr do 30. novembra 2015.

Žiadosti sa musia predložiť písomne (pozri oddiel 14) na formulároch žiadostí a rozpočtových prostriedkov, ktoré sú dostupné na adrese

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Žiadosti musia byť napísané v jednom z úradných jazykov Európskej únie. S cieľom uľahčiť včasné spracovanie žiadostí sa však žiadateľom odporúča, aby žiadosti predkladali v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku.

Žiadatelia môžu podať v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov iba jednu žiadosť.

V prípade nedodržania týchto požiadaviek bude žiadosť zamietnutá.

6.   KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

6.1.   Oprávnení žiadatelia

Žiadateľ (a jeho prípadné pridružené subjekty) musí byť právnická osoba usadená v niektorom členskom štáte EÚ.

Subjekty, ktoré nie sú podľa platného vnútroštátneho práva právnickou osobou, môžu byť oprávnenými žiadateľmi za predpokladu, že ich zástupcovia môžu vykonávať právne záväzky v ich mene a poskytujú záruky ochrany finančných záujmov Únie rovnocenné so zárukami, aké poskytujú právnické osoby, a predložia dôkazy, že majú finančnú a prevádzkovú spôsobilosť rovnocennú so spôsobilosťou právnických osôb.

Doplňujúce dokumenty by sa mali predložiť spolu s formulárom žiadosti.

Fyzické osoby, ako aj subjekty zriadené výlučne na účel realizácie informačného opatrenia v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov, nie sú oprávnenými žiadateľmi.

Príklady oprávnených organizácií:

neziskové organizácie (súkromné alebo verejné),

orgány verejnej moci (národné, regionálne, miestne),

európske združenia,

univerzity,

vzdelávacie inštitúcie,

výskumné centrá,

spoločnosti (napríklad spoločnosti z oblasti komunikačných médií).

Právnické osoby s právnym alebo kapitálovým prepojením na žiadateľov, ktoré nie je obmedzené na dané informačné opatrenie ani vytvorené výlučne na účel jeho vykonávania (napr. členovia sietí, združenia, odbory), sa môžu na informačnom opatrení podieľať ako pridružené subjekty a môžu vykazovať oprávnené náklady, ako sa stanovuje v oddiele 11.2.

Právne alebo kapitálové prepojenie by nemalo byť obmedzené na informačné opatrenie ani vytvorené výlučne na účel jeho realizácie. Znamená to, že takéto prepojenie musí existovať nezávisle od udelenia grantu a malo by existovať pred uverejnením výzvy na predkladanie návrhov a zostať platné po ukončení informačného opatrenia.

Existujú tri typy právneho alebo kapitálového prepojenia, ktoré vymedzujú pridruženie:

i)

Rozhodujúci vplyv, ako sa vymedzuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (5) o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov.

Subjekty pridružené k prijímateľovi teda môžu byť:

subjekty, na ktoré má prijímateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv (dcérske spoločnosti alebo dcérske spoločnosti prvého stupňa). Takisto môžu byť subjektmi, na ktoré má rozhodujúci vplyv subjekt, na ktorý má rozhodujúci vplyv prijímateľ („vnukovská“ spoločnosť alebo dcérska spoločnosť druhého stupňa), čo platí aj pre ďalšie stupne rozhodujúceho vplyvu,

subjekty, ktoré majú priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na prijímateľa (materské spoločnosti). Takisto môže ísť o subjekty, ktoré majú rozhodujúci vplyv na subjekt, ktorý má rozhodujúci vplyv na prijímateľa,

subjekty, ktoré podliehajú rovnakému priamemu alebo nepriamemu rozhodujúcemu vplyvu ako prijímateľ (sesterské spoločnosti).

ii)

Členstvo, t. j. prijímateľ je právne vymedzený ako sieť, zväz, združenie, v ktorom sú zapojené aj navrhnuté pridružené subjekty alebo prijímateľ je zapojený v rovnakom subjekte (napr. sieti, zväze, združení) ako navrhovaný pridružený subjekt.

iii)

Osobitný prípad verejných orgánov a subjekty vo verejnom vlastníctve

Subjekty vo verejnom vlastníctve a verejné orgány (subjekty zriadené ako také podľa vnútroštátneho práva, práva EÚ alebo medzinárodného práva) sa nepovažujú vždy ako pridružené subjekty (napr. verejné univerzity alebo výskumné centrá).

Pojem pridruženia vo verejnej sfére zahŕňa:

rôzne úrovne administratívnej štruktúry v prípade decentralizovanej správy (napr. celoštátne, regionálne alebo miestne ministerstvá možno považovať za pridružené k štátu, ak ide o samostatné právnické osoby),

subjekt verejného sektora, ktorý zriadil verejný orgán na administratívne účely a nad ktorým vykonáva dohľad. Túto podmienku je potrebné overiť na základe stanov alebo iných právnych textov, ktorými sa subjekt verejného sektora zriaďuje. Neznamená to nevyhnutne, že subjekt verejného sektora je úplne či čiastočne financovaný z verejného rozpočtu (napr. vnútroštátne školy pridružené k štátu).

Tieto subjekty nie sú subjektmi pridruženými k prijímateľovi:

subjekty, ktoré s prijímateľom uzavreli dohodu (o obstarávaní) alebo subdodávateľskú zmluvu alebo pre prijímateľa konajú ako koncesionári alebo poverené osoby pre verejné služby,

subjekty, ktorým prijímateľ poskytuje finančnú podporu,

subjekty, ktoré s prijímateľom pravidelne spolupracujú na základe memoranda o porozumení alebo s ním majú spoločné časti majetku,

subjekty, ktoré v rámci dohody o grante podpísali dohodu o konzorciu.

Ak sa na informačnom opatrení podieľajú pridružené subjekty, žiadosť musí:

identifikovať takéto pridružené subjekty vo formulári žiadosti,

obsahovať písomný súhlas pridružených subjektov,

obsahovať doplňujúce dokumenty, ktoré umožňujú overiť, či sú splnené kritériá oprávnenosti a nevylúčenia.

Na účely posúdenia oprávnenosti žiadateľov sa od žiadateľa a jeho pridružených subjektov vyžadujú tieto doplňujúce dokumenty:

Dokument

Opis

Poznámky

Dokument A

kópia článkov stanov/listiny o pridružení/založení alebo rovnocenného dokumentu

 

Dokument B

kópia osvedčenia o oficiálnej registrácii alebo iného úradného dokumentu osvedčujúceho zriadenie subjektu

 

Dokument C (ak je relevantný)

dokument potvrdzujúci kapitálové alebo právne prepojenie so žiadateľom.

V prípade pridružených subjektov.

Subjekty, ktoré nie sú právnickou osobou, by mali predložiť uvedené dokumenty. Ak nie je možné uvedené dokumenty predložiť, musia túto skutočnosť odôvodniť dokumentmi, ktoré sa považujú za relevantné.

Navyše musia poskytnúť dokument potvrdzujúci, že ich právny zástupca je spôsobilý prijímať právne záväzky v ich mene.

6.2.   Oprávnené činnosti a obdobie realizácie v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov

A.   Informačné opatrenia by sa mali realizovať:

na úrovni viacerých regiónov alebo vnútroštátnej úrovni,

na európskej úrovni (s vplyvom vo viacerých členských štátoch).

B.   Informačné opatrenia by mali zahŕňať jednu alebo viaceré činnosti, ako napríklad (zoznam nie je vyčerpávajúci):

výroba a distribúcia multimediálneho alebo audiovizuálneho materiálu,

výroba a distribúcia tlačeného materiálu (publikácie, plagáty atď.),

zavedenie online nástrojov a nástrojov na sociálnych sieťach,

mediálne podujatia,

konferencie, semináre, workshopy (podľa možnosti so živým prenosom na internete) a štúdie otázok súvisiacich s SPP,

podujatia s charakterom „farmy v meste“, ktoré pomáhajú vysvetliť mestskému obyvateľstvu význam poľnohospodárstva,

podujatia s charakterom „otvorenej farmy“, ktorých účelom je prezentovať občanom úlohu poľnohospodárstva (napr. najlepšie postupy, projekty inovácie),

stále alebo mobilné výstavy alebo informačné centrá.

C.   Tieto činnosti nie sú oprávnené:

opatrenia, ktoré vyžaduje zákon,

opatrenia, na ktoré boli pridelené finančné prostriedky EÚ z iného rozpočtového riadka,

valné zhromaždenia alebo stretnutia štatutárnych orgánov,

činnosti vykonávané na miestnej úrovni

D.   Orientačné obdobie realizácie informačných opatrení:

1. máj 2016 – 30. apríl 2017.

7.   KRITÉRIÁ VYLÚČENIA

7.1.   Vylúčenie z účasti

Z účasti na tejto výzve na predkladanie návrhov budú vylúčení žiadatelia, ktorí sa nachádzajú v ktorejkoľvek z týchto situácií:

a)

sú v konkurze alebo likvidácii, ich záležitosti spravujú súdy, s veriteľmi uzavreli dohodu, pozastavili svoje obchodné činnosti, sú účastníkmi konania týkajúceho sa týchto záležitostí alebo sa nachádzajú v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu, ktorý je ustanovený vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo nariadeniami;

b)

žiadatelia alebo osoby, ktoré sú oprávnené ich zastupovať, prijímať v ich mene rozhodnutia alebo ich riadiť, boli odsúdení za trestný čin týkajúci sa výkonu ich povolania rozsudkom príslušného orgánu členského štátu, ktorý má povahu res judicata;

c)

dopustili sa vážneho profesionálneho pochybenia, ktoré môže verejný obstarávateľ preukázať prostredníctvom akýchkoľvek odôvodnených prostriedkov vrátane rozhodnutí EIB a medzinárodných organizácií;

d)

neplnia si záväzky týkajúce sa platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo platenia daní v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej sú usadení, alebo právnymi predpismi krajiny zodpovedného povoľujúceho úradníka či právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa má dohoda o grante plniť;

e)

žiadatelia alebo osoby, ktoré sú oprávnené ich zastupovať, prijímať v ich mene rozhodnutia alebo ich riadiť, boli odsúdení rozsudkom, ktorý má povahu res judicata, za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii, pranie špinavých peňazí alebo akékoľvek iné protiprávne konanie, ktoré poškodzuje finančné záujmy Únie;

f)

je im v súčasnosti uložená administratívna sankcia uvedená v článku 109 ods. 1

7.2   Vylúčenie z udelenia grantu

Finančná pomoc sa neposkytne žiadateľom, ktorí sa počas postupu udeľovania grantu:

a)

nachádzajú v situácii konfliktu záujmov;

b)

boli uznaní vinnými zo skresľovania skutočností pri poskytovaní informácií požadovaných Komisiou ako podmienka účasti na postupe udeľovania grantu alebo tieto informácie neposkytli;

c)

nachádzajú v jednej zo situácií uvedených v oddiele 7.1, ktoré sú dôvodom na vylúčenie.

Rovnaké kritériá vylúčenia z účasti platia aj pre pridružené subjekty.

Žiadateľom alebo prípadne pridruženým subjektom, ktorí boli uznaní vinnými zo skresľovania skutočností, môžu byť uložené administratívne a finančné sankcie.

7.3.   Doplňujúce dokumenty

Žiadatelia a pridružené subjekty musia podpísať čestné vyhlásenie potvrdzujúce, že sa nenachádzajú v nijakej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 a článkoch 107 až 109 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a vyplniť príslušný formulár pripojený k formuláru žiadosti v prílohe výzvy na predloženie návrhov, dostupný na adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Podľa článku 185 nariadenia o pravidlách uplatňovania a článku 131 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa takéto potvrdenie sa nevyžaduje v prípade grantov s nízkou hodnotou (teda ≤ 60 000 EUR) alebo v prípadoch, keď sa takéto potvrdenie poskytlo v rámci iného postupu udeľovania grantu.

8.   KRITÉRIÁ VÝBERU

8.1.   Finančná spôsobilosť

Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné zdroje financovania, ktoré im umožnia vykonávať ich činnosť počas obdobia realizácie informačného opatrenia alebo počas roka, na ktorý je grant udelený, a podieľať sa na jeho financovaní. Finančná spôsobilosť žiadateľov sa posúdi na základe týchto doplňujúcich dokumentov, ktoré sa predkladajú spolu so žiadosťou:

Granty s nízkou hodnotou (≤ 60 000 EUR):

čestné vyhlásenie.

Granty s hodnotou > 60 000 EUR:

čestné vyhlásenie a

výkaz ziskov a strát, súvaha za posledný finančný rok, za ktorý sa vykonala uzávierka,

v prípade novovzniknutých subjektov môžu byť uvedené dokumenty nahradené obchodným plánom.

Subjekty, ktoré nie sú právnickou osobou, musia poskytnúť dôkazy toho, že ich finančná spôsobilosť je rovnocenná so spôsobilosťou právnických osôb.

Overovanie finančnej spôsobilosti sa nevzťahuje na verejné orgány. Ak je žiadateľom verejný orgán, uvedené dokumenty sa nepredkladajú.

Ak sa AOSD (povoľujúci úradník vymenovaný subdelegovaním) na základe predložených dokumentov domnieva, že finančná spôsobilosť nie je uspokojivá, môže:

požiadať o ďalšie informácie,

žiadosť zamietnuť.

8.2.   Operačné kapacity

Žiadatelia musia mať odborné spôsobilosti, ako aj primeranú kvalifikáciu potrebnú na vykonanie navrhovaného informačného opatrenia.

Žiadatelia preto musia predložiť tieto doplňujúce dokumenty:

životopis alebo profil ľudí, ktorí sú primárne zodpovední za riadenie a vykonávanie informačného opatrenia,

správy o činnostiach organizácie za posledné dva roky,

zoznam predchádzajúcich projektov a realizovaných činností spojených s oblasťou politiky danej výzvy alebo s činnosťami, ktoré sa mali vykonať za posledné dva roky.

Subjekty, ktoré nie sú právnickou osobou, musia poskytnúť dôkazy toho, že ich prevádzková spôsobilosť je rovnocenná so spôsobilosťou právnických osôb.

9.   KRITÉRIÁ PRIDEĽOVANIA GRANTU

Jednotlivé komunikačné nástroje a činnosti zahrnuté v informačnom opatrení by mali byť navzájom prepojené, mali by mať jasný koncepčný prístup a jasne stanovené výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť. Mali by takisto mať výrazný vplyv merateľný pomocou relevantných ukazovateľov uvedených v oddiele 11.4.

Žiadosti sa budú posudzovať na základe týchto kritérií:

1.

Relevantnosť opatrenia: ex ante analýza potrieb a konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných a relevantných výsledkov. (25 bodov)

2.

Účinnosť opatrenia: téma, posolstvo a cieľová skupina, podrobný program, harmonogram a metodika ex post hodnotenia. (25 bodov)

3.

Efektívnosť opatrenia: nákladová efektívnosť z hľadiska navrhovaných zdrojov. (25 bodov)

4.

Kvalita riadenia projektu: kvalita postupov a prideľovania úloh z hľadiska realizácie rozmanitých činností navrhovaného opatrenia. (25 bodov)

10.   PRÁVNE ZÁVÄZKY

V prípade, že Komisia udelí grant, pošle prijímateľovi dohodu o grante vyčíslenú v eurách spolu s podmienkami a výškou finančného krytia, ako aj postup na účely formalizovania povinností zmluvných strán.

Dve vyhotovenia originálu dohody o grante musí podpísať najprv príjemca a obratom ich vrátiť Komisii. Komisia ich podpíše ako posledná.

Upozorňujeme, že udelením grantu nevzniká nárok na nasledujúce roky.

11.   FINANČNÉ USTANOVENIA

11.1.   Všeobecné zásady

a)   Zásada nekumulácie

Každé informačné opatrenie môže získať iba jeden grant z rozpočtu EÚ.

Tie isté náklady sa z rozpočtu Únie nemôžu za žiadnych okolností financovať dvakrát. Na to, aby sa zabezpečilo dodržanie tejto podmienky, žiadatelia uvedú zdroje a sumy financovania z prostriedkov Únie, ktoré získali alebo o ktoré žiadali na to isté informačné opatrenie, časť informačného opatrenia alebo na jeho fungovanie v tom istom rozpočtovom roku, ako aj akékoľvek financovanie, ktoré prijali alebo o ktoré žiadali na to isté informačné opatrenie.

b)   Zásada neretroaktivity

Žiadny grant sa nemôže udeliť so spätnou platnosťou na činnosti, ktoré už boli ukončené.

Grant môže byť udelený na informačné opatrenie, ktoré sa už začalo realizovať iba vtedy, keď žiadateľ môže preukázať potrebu začať ho realizovať pred podpísaním dohody o grante.

V týchto prípadoch nemôže ísť o náklady oprávnené na financovanie vzniknuté pred dňom podania žiadosti o grant.

c)   Spolufinancovanie

Spolufinancovanie znamená, že zdroje, ktoré sú potrebné na realizáciu činnosti, sa nemôžu poskytovať iba z grantu EÚ.

Spolufinancovanie informačného opatrenia môže mať formu:

vlastných zdrojov príjemcu,

príjmu generovaného samotným informačným opatrením,

finančných príspevkov od tretích strán.

d)   Vyrovnaný rozpočet

Odhadovaný rozpočet informačného opatrenia sa pripojí k formuláru žiadosti.

Musí:

byť vypracovaný v eurách. Žiadatelia, ktorí predpokladajú, že náklady nevzniknú v eurách, sú povinní použiť výmenný kurz uverejnený na webovej stránke Infor-euro:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

mať vyváženú stranu príjmov a výdavkov,

byť zostavený na základe podrobných výpočtov a doplnený o vysvetlenia v stĺpci pre pripomienky; nebudú sa akceptovať paušálne sumy ani jednorazové platby (s výnimkou paušálnych sadzieb uvedených v oddiele 11.2),

dodržiavať maximálne sumy, ktoré Komisia stanoví pri niektorých kategóriách výdavkov (pozri relevantné dokumenty dostupné na stránke

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/),

byť predložený bez DPH, ak je žiadateľ platcom DPH a má nárok na jej odpočet alebo ak ide o verejnoprávny subjekt,

uvádzať v príjmovej časti priamy príspevok žiadateľa, požadované financovanie zo zdrojov Komisie a (v prípade potreby) podrobnosti o akýchkoľvek príspevkoch od iných poskytovateľov finančných prostriedkov, ako aj každý príjem, ktorý sa vytvoril v rámci projektu vrátane prípadných poplatkov požadovaných od účastníkov.

e)   Vykonávacie zmluvy/zadanie zákazky subdodávateľovi

Ak si vykonávanie informačného opatrenia vyžaduje udelenie zmlúv o obstarávaní (vykonávacích zmlúv), prijímateľ musí zmluvu prideliť ekonomicky najvýhodnejšej ponuke alebo (prípadne) ponuke s najnižšou cenou, aby sa zabránilo konfliktu záujmov, a zachovať dokumentáciu pre prípad auditu.

V prípade obstarávania nad 60 000 EUR musí prijímateľ dodržať osobitné pravidlá uvedené v dohode o grante pripojenej k výzve. Okrem toho je prijímateľ povinný postup obstarávania jasne zdokumentovať a dokumentáciu uchovať pre prípad auditu.

Subjekty konajúce vo funkcii verejných obstarávateľov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (6) alebo obstarávateľov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ (7), dodržiavajú platné vnútroštátne pravidlá v oblasti verejného obstarávania.

Zadanie zákazky subdodávateľovi, t. j. externalizácia konkrétnych úloh alebo činností, ktoré sú súčasťou informačného opatrenia opísaného v návrhu, musí spĺňať podmienky pre akékoľvek vykonávacie zmluvy (špecifikované v predchádzajúcej časti) a okrem toho aj tieto podmienky:

môže sa vzťahovať iba na vykonanie obmedzenej časti informačného opatrenia,

musí byť oprávnená z hľadiska povahy informačného opatrenia a toho, čo je nevyhnutné na jeho realizáciu,

musí byť jasne uvedené v žiadosti.

f)   Finančná podpora tretím stranám

V žiadostiach nesmie byť naplánované poskytovanie finančnej podpory tretím stranám.

11.2.   Financovanie

Financovanie má formu kombinovaného financovania zloženého z:

refundácie maximálne 50 % skutočne vynaložených oprávnených nákladov;

paušálneho príspevku vo výške 7 % z celkových oprávnených priamych nákladov informačného opatrenia, ktorý je oprávnený v rámci nepriamych nákladov predstavujúcich všeobecné administratívne náklady prijímateľa a možno ich považovať za náklady na informačné opatrenie.

V prípade organizácií, ktoré v čase realizácie informačného opatrenia dostávajú grant na prevádzku, nepriame náklady nie sú oprávnené.

To isté platí aj pri nákladoch na zamestnancov, ktoré sú už pokryté grantom na prevádzku.

Suma grantu

Suma grantu (vrátane paušálnej sumy na nepriame náklady) sa pohybuje od 50 000 EUR do 300 000 EUR.

Z uvedeného vyplýva, že časť celkových oprávnených nákladov informačného opatrenia musí financovať prijímateľ alebo sa musí financovať z iných príspevkov než sú príspevky EÚ.

[pozri oddiel 11.1 písm. c)].

Oprávnené náklady

Oprávnené náklady sú náklady, ktoré skutočne vznikli prijímateľovi grantu a ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:

vznikli počas trvania informačného opatrenia, výnimkou sú náklady súvisiace so záverečnými správami. Obdobie oprávnenosti nákladov sa začne podľa špecifikácie v dohode o grante.

Ak príjemca preukáže potrebu začať informačné opatrenie pred podpísaním dohody, je možné schváliť výdavky pred udelením grantu. Začiatok obdobia oprávnenosti výdavkov nesmie v žiadnom prípade predchádzať dátumu predloženia žiadosti o grant [pozri oddiel 11.1 písm. b)],

sú uvedené v odhade rozpočtu informačného opatrenia,

sú potrebné na vykonávanie informačného opatrenia, na ktoré sa grant vzťahuje,

sú identifikovateľné a overiteľné predovšetkým preto, že sú zaznamenané v účtovných záznamoch prijímateľa a stanovené v súlade s platnými účtovnými štandardmi krajiny, v ktorej je prijímateľ usadený, a v súlade s obvyklými postupmi nákladového účtovníctva prijímateľa,

spĺňajú požiadavky platných daňových predpisov a predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia,

sú primerané, odôvodnené a spĺňajú požiadavky riadneho finančného hospodárenia, a to predovšetkým pokiaľ ide o hospodárnosť a efektívnosť.

Vnútorné účtovné a audítorské postupy prijímateľa musia umožniť priame zosúladenie nákladov a príjmov vykázaných v súvislosti s informačným opatrením so zodpovedajúcimi účtovnými výkazmi a podkladovými dokumentmi.

Rovnaké kritériá platia aj pre pridružené subjekty.

Oprávnené priame náklady

Oprávnené priame náklady na informačné opatrenie sú náklady, ktoré sa s náležitým ohľadom na stanovené podmienky oprávnenosti považujú za osobitné náklady priamo spojené s realizáciou informačného opatrenia a ktoré sa tak môžu účtovať priamo na toto opatrenie, napríklad:

náklady na zamestnancov vykonávajúcich informačné opatrenie a pracujúcich na základe pracovnej zmluvy so žiadateľom alebo na základe rovnocenného aktu, ktoré zahŕňajú skutočné mzdy plus odvody do systému sociálneho zabezpečenia a ostatné zákonné náklady, ktoré sú súčasťou odmeny, ak sú tieto náklady v súlade so žiadateľovou bežnou stratégiou odmeňovania. Tieto náklady môžu zahŕňať aj dodatočné odmeny vrátane platieb na základe doplnkových zmlúv bez ohľadu na povahu takýchto zmlúv za predpokladu, že sa vyplácajú konzistentným spôsobom vždy za rovnaký druh práce alebo poradenstva a nezávisle od zdroja použitých prostriedkov. Náklady na zamestnancov vnútroštátnych správnych orgánov sú takisto oprávnené do tej miery, do akej sa týkajú nákladov na činnosti, ktoré by príslušný verejný orgán nevykonával, ak by sa predmetný projekt nerealizoval,

cestovné náklady (v súvislosti so stretnutiami vrátane prípadných úvodných stretnutí, s konferenciami atď.) za predpokladu, že tieto náklady sú v súlade s bežnou praxou prijímateľa, pokiaľ ide o cestovanie,

náklady vzniknuté pri plnení vykonávacích zmlúv pridelených prijímateľmi na účely realizácie informačného opatrenia, za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v dohode o grante,

náklady vzniknuté priamo v súvislosti s požiadavkami spojenými s realizáciou informačného opatrenia (šírenie informácií, špecifické hodnotenie informačného opatrenia, preklady, reprodukcia).

Príloha V k návrhu dohody o grante pripojenému k tejto výzve obsahuje zoznam doplňujúcich dokumentov na účely oprávnených nákladov a doplňujúcich dokumentov, ktoré sa vyžadujú spolu so záverečnou správou.

Oprávnené priame náklady (režijné náklady)

Paušálna suma vo výške 7 % z celkových oprávnených priamych nákladov informačného opatrenia je oprávnená v rámci nepriamych nákladov, ktoré predstavujú všeobecné administratívne náklady prijímateľa a možno ich považovať za náklady na informačné opatrenie.

Nepriame náklady nesmú zahŕňať náklady uvedené v rámci inej rozpočtovej položky.

Neoprávnené náklady

Za neoprávnené sa považujú tieto náklady:

nepeňažné príspevky,

náklady na kúpu vybavenia, či už nového alebo použitého,

náklady na odpis zariadenia,

DPH s výnimkou prípadov, keď prijímatelia môžu preukázať, že podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov nemajú nárok na jej odpočet. DPH vyplatená verejnoprávnymi subjektmi však nie je oprávnená,

kapitálové výnosy,

dlhy a s nimi spojené náklady,

rezerva na straty alebo dlhy,

dlžné úroky,

pochybné pohľadávky,

náklady na prevody zo strany Komisie, ktoré banka účtuje prijímateľovi,

kurzové straty,

náklady, ktoré vykázal prijímateľ a ktoré boli uhradené v rámci iného informačného opatrenia, na ktoré bol poskytnutý grant EÚ,

nadmerné alebo nezodpovedné náklady.

Výpočet konečnej výšky grantu

Konečná výška grantu, ktorý sa má udeliť prijímateľovi, sa stanoví po dokončení informačného opatrenia, po schválení žiadosti o platbu, ktorá obsahuje tieto dokumenty prípadne vrátane príslušných doplňujúcich dokumentov:

záverečnú technickú správu obsahujúcu podrobnosti o vykonávaní a výsledkoch informačného opatrenia, s príslušnými podkladovými dokumentmi,

záverečný finančný výkaz skutočne vynaložených nákladov s príslušnými doplňujúcimi dokumentmi (pozri prílohu V k návrhu dohody o grante pripojenému k tejto výzve).

Granty EÚ nemôžu mať účel alebo účinok vytvorenia zisku v rámci informačného opatrenia prijímateľa. Zisk sa definuje ako prebytok výnosov nad oprávnenými nákladmi, ktoré vynaložil príjemca, keď sa predkladá žiadosť o platbu zostatku. V prípade dosiahnutia zisku je Komisia oprávnená vymáhať percentuálny podiel zisku zodpovedajúci príspevku Únie na oprávnené náklady, ktoré prijímateľ skutočne vynaložil na realizáciu informačného opatrenia.

11.3.   Obdobia vykazovania a platobné úpravy

Jedno obdobie vykazovania od momentu, keď dohoda nadobudne platnosť do konca obdobia podľa článku I.2.2 dohody o grante.

Nevyplácajú sa žiadne preddavky ani priebežné platby. Príjemcovi sa vyplatí len záverečná platba. Záverečná splátka nesmie presiahnuť maximálnu sumu stanovenú v článku I.3 dohody o grante.

12.   PUBLICITA

12.1.   Zo strany prijímateľov

Príjemcovia musia vo všetkých publikáciách alebo v spojení s činnosťami, na ktoré sa grant používa, jednoznačne uviesť príspevok Európskej únie. Navyše musia uviesť vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti, v ktorom špecifikujú, že EÚ nie je zodpovedná za názory vyjadrené v publikáciách a/alebo v súvislosti s činnosťami, na ktoré sa grant používa.

V tejto súvislosti sa od prijímateľov vyžaduje, aby názov a logo Európskej Únie uvádzali dostatočne viditeľne vo všetkých svojich publikáciách, na plagátoch, programoch a iných činnostiach realizovaných v rámci spolufinancovaného informačného opatrenia.

Musia preto použiť text a logo Európskej únie a vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti, ktoré sú dostupné na adrese

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Ak táto požiadavka nebude úplne splnená, môže sa výška grantu prijímateľa úmerne znížiť v súlade s ustanoveniami dohody o grante a pri zohľadnení požiadavky uvádzať názov a logo Európskej Únie dostatočne viditeľne pri činnostiach realizovaných v rámci spolufinancovaného informačného opatrenia.

12.2.   Zo strany Komisie

Všetky informácie o grantoch udelených v priebehu rozpočtového roka sa zverejňujú na webových stránkach inštitúcií Európskej únie najneskôr do 30. júna roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku, v ktorom sa granty poskytli.

Komisia uverejní tieto informácie:

názov príjemcu,

adresu príjemcu,

predmet grantu,

výšku poskytnutej sumy.

Na základe odôvodnenej a riadne podloženej žiadosti príjemcu sa od uverejnenia upustí, ak takéto uverejnenie ohrozuje práva a slobody dotknutých osôb chránené Chartou základných práv Európskej únie alebo poškodzuje obchodné záujmy príjemcov.

13.   OCHRANA ÚDAJOV

Odpoveď na akúkoľvek výzvu na predkladanie návrhov zahŕňa zaznamenanie a spracovanie osobných údajov (napríklad meno, adresa a životopis). Takéto údaje sa budú spracúvať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (8). Pokiaľ nie je uvedené inak, otázky a všetky požadované osobné údaje potrebné na posúdenie žiadosti v súlade so špecifikáciami výzvy na predkladanie návrhov spracuje výhradne na tento účel [subjekt pôsobiaci ako prevádzkovateľ údajov]. Podrobné informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov sú k dispozícii vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré sa nachádza na stránke:

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf.

Osobné údaje môže účtovník Komisie zaznamenať buď len v systéme včasného varovania, alebo v systéme včasného varovania aj v centrálnej databáze vylúčených subjektov, a to ak sa prijímateľ nachádza v jednej zo situácií uvedených:

v rozhodnutí Komisie 2014/792/EÚ z 13. novembra 2014 o systéme včasného varovania, ktorý majú požívať povoľujúci úradníci Komisie a výkonné agentúry (9) (viac informácií je k dispozícii vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na stránke: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm)

alebo

v nariadení Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (10) (viac informácií je k dispozícii vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na stránke: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm).

14.   POSTUP PRI PREDKLADANÍ NÁVRHOV

Návrhy musia byť predložené v súlade s formálnymi požiadavkami a v lehote stanovenej v oddiele 5.

Nie sú povolené nijaké zmeny žiadosti po uplynutí lehoty na podanie. Ak však v dôsledku zjavnej administratívnej chyby na strane žiadateľa nepredloží žiadateľ dôkazy alebo neposkytne vyhlásenie, Komisia ho požiada, aby poskytol chýbajúce informácie alebo objasnil doplňujúce dokumenty počas procesu hodnotenia. Takéto informácie alebo vysvetlenie nesmú podstatne zmeniť návrh.

Žiadatelia budú písomne informovaní o výsledkoch procesu hodnotenia ich žiadosti.

Žiadosti je potrebné podávať v papierovej forme.

Formuláre žiadostí sú dostupné na adrese

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Žiadosti musia byť podané na príslušnom formulári, riadne vyplnené, s uvedením dátumu, musia vykazovať vyrovnaný rozpočet (príjmy/výdavky) a musia byť podpísané osobou oprávnenou uzatvárať právne záväzné záväzky v mene žiadajúcej organizácie.

V prípade potreby sa všetky dodatočné informácie, ktoré žiadateľ považuje za potrebné, môžu uviesť na samostatných listoch.

Žiadosti sa musia poslať na túto adresu:

European Commission Unit AGRI. E.5

Call for proposals 2015/C 351/09

To the attention of Head of Unit

L130 4/149

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

poštou, pričom na poštovej pečiatke musí figurovať dátum prevzatia poštou,

doručovateľskou službou, pričom sa musí uviesť dátum prevzatia doručovateľskou službou.

Prípustnosť žiadostí bude vyhodnotená na základe papierovej verzie.

Kontaktné osoby

Ak máte akékoľvek otázky k výzve, môžete ich poslať e-mailom na adresu agri-grants@ec.europa.eu. Termín na odoslanie otázok je 13. november 2015 o 24.00 hod.

Najdôležitejšie otázky a odpovede sa zverejnia na adrese: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

15.   POSTUP HODNOTENIA

Žiadosti spĺňajúce požiadavky prípustnosti sa preskúmajú na základe rôznych kritérií v tomto poradí:

1.

Hodnotiaca komisia najprv posúdi žiadosti na základe kritérií vylúčenia (pozri oddiel 7 tejto výzvy).

2.

Hodnotiaca komisia potom posúdi žiadosti na základe kritérií výberu (pozri oddiel 8 tejto výzvy).

3.

Hodnotiaca komisia následne posúdi žiadosti, ktoré uspeli v predchádzajúcich fázach na základe kritérií prideľovania grantu (pozri oddiel 9 tejto výzvy).

4.

Hodnotiaca komisia potom posúdi žiadosti na základe kritérií oprávnenosti (pozri oddiel 6 tejto výzvy).

Žiadosti musia dosiahnuť minimálne celkovo 60 %. Žiadosti, ktoré nedosiahnu minimálne hranice kvality, sa zamietnu.

Komisia po posúdení žiadostí zostaví poradovník všetkých žiadostí, ktoré dosiahli požadovaný počet bodov.

Na jeho základe zostaví zoznam žiadostí, na ktoré je prípadne možné poskytnúť finančné prostriedky, a prípadne rezervný zoznam, v závislosti od rozpočtu dostupného pre danú výzvu.

16.   PRÍLOHY

Formulár žiadosti (s kontrolným zoznamom dokumentov, ktoré treba predložiť), dostupný na adrese http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Vzor dohody o grante, dostupný na adrese http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/index_en.htm.

(5)  Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19.

(6)  Ú. v. EÚ L 94 z 28.3.2014, s. 65.

(7)  Ú. v. EÚ L 94 z 28.3.2014, s. 243.

(8)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 329, 14.11.2014, s. 68.

(10)  Ú. v. EÚ L 344, 20.12.2008, s. 12.