23.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 351/9


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

„Parama informavimo apie bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) priemonėms“ 2016 m.

(2015/C 351/09)

1.   ĮŽANGA. APLINKYBĖS

Šis kvietimas teikti paraiškas grindžiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1).

Be to, šis kvietimas teikti paraiškas reglamentuojamas 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (2) (toliau – Finansinis reglamentas) ir 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (3) (toliau – Taikymo taisyklių reglamentas).

Tai kvietimas teikti informavimo priemonių, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 45 straipsnyje, finansavimo iš 2016 m. biudžeto paraiškas.

2.   TIKSLAI, TEMA (-OS) IR TIKSLINĖ VISUOMENĖS GRUPĖ

2.1.   Tikslai

Informavimo priemonių tikslas – visų pirma padėti paaiškinti, įgyvendinti ir plėtoti BŽŪP ir didinti visuomenės informuotumą apie jos turinį ir tikslus, teikti informaciją ūkininkams ir kitiems kaimo vietovėse veikiantiems subjektams, propaguoti europietišką žemės ūkio modelį ir padėti piliečiams jį suprasti.

Informavimo priemonė – tai atskira nuosekli informacinė veikla, organizuojama naudojant vieno biudžeto lėšas.

2.2.   Tema

Šio kvietimo tema – bendra žemės ūkio politika ir būsimi uždaviniai.

Bendra žemės ūkio politika (BŪŽP) itin svarbi užtikrinant ilgalaikį aprūpinimą maistu, ji sudaro reikšmingą Komisijos pagrindinių (investicijos, darbo vietos ir ekonomikos augimas, klimato kaita, vidaus rinka, bendroji skaitmeninė rinka) ir kitų prioritetų dalį (4). Ją vykdant prisidedama prie darnaus vystymosi ir Europos žemės ūkio bei platesnės kaimo ekonomikos modernizavimo. Taip pat sprendžiamas visuotinis uždavinys – kaip pagaminti daugiau, naudojant mažiau išteklių.

2.3.   Tikslinė visuomenės grupė

Tikslinė visuomenės grupė – plačioji visuomenė (visų pirma miesto vietovių jaunimas) ir (arba) ūkininkai ir kiti kaimo vietovėse veikiantys subjektai.

3.   TVARKARAŠTIS

 

Etapai

Data ir laikas arba orientacinis laikotarpis

a)

Kvietimo skelbimas

2015 m. spalio mėn.

b)

Paraiškų pateikimo terminas

2015 m. lapkričio 30 d.

c)

Vertinimo laikotarpis

2015 m. gruodžio 15 d.–2016 m. kovo 15 d.

d)

Informacija pareiškėjams

2016 m. balandžio mėn.

e)

Susitarimų dėl dotacijų pasirašymas

2016 m. balandžio mėn.

f)

Priemonės pradžios data

2016 m. gegužės 1 d.

4.   SKIRIAMAS BIUDŽETAS

Bendras biudžetas, numatytas bendram veiklos finansavimui, yra 2 500 000 EUR.

Ši suma bus skirta, jei bus turima asignavimų, numatytų 2016 m. biudžeto projekte po to, kai biudžeto valdymo institucija priims 2016 m. biudžetą, arba numatytų pagal laikinųjų dvyliktųjų dalių sistemą.

Komisija pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas.

5.   PRIIMTNUMO REIKALAVIMAI

Paraiškos turi būti pateiktos paštu (registruotu laišku, kaip išsiuntimo datos įrodymas bus naudojamas pašto antspaudas) arba per skubių siuntų tarnybą (kaip išsiuntimo datos įrodymas bus naudojamas skubių siuntų tarnybos priėmimo patvirtinimas) ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio 30 d.

Paraiškos turi būti teikiamos raštu (žr. 14 skirsnį), naudojant paraiškų ir biudžeto formas, skelbiamas tinklavietėje:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Paraiškos turi būti parengtos viena iš ES oficialiųjų kalbų. Tačiau, siekiant palengvinti paraiškos nagrinėjimą ir užtikrinti, kad ji būtų išnagrinėta laiku, pareiškėjai raginami paraiškas teikti anglų, prancūzų arba vokiečių kalba.

Pagal šį kvietimą teikti paraiškas pareiškėjai gali teikti tik vieną paraišką.

Neįvykdžius šių reikalavimų, paraiška bus atmesta.

6.   TINKAMUMO FINANSUOTI KRITERIJAI

6.1.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Pareiškėjas (ir su juo susiję subjektai, jeigu tokių yra) yra juridinis asmuo, įsisteigęs ES valstybėje narėje.

Subjektai, kurie pagal taikomą nacionalinę teisę neturi juridinio asmens statuso, gali būti reikalavimus atitinkančiais pareiškėjais, jeigu jų atstovai gali jų vardu prisiimti teisinius įsipareigojimus; Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti jie turi pateikti tokių pat garantijų, kaip ir juridiniai asmenys, ir įrodyti, kad jų finansiniai ir veiklos pajėgumai tokie patys, kaip ir juridinių asmenų.

Kartu su paraiškos forma turėtų būti pateikti patvirtinamieji dokumentai.

Fiziniai asmenys, taip pat subjektai, įsteigti tik tam, kad įgyvendintų informavimo priemonę pagal šį kvietimą teikti paraiškas, nėra reikalavimus atitinkantys pareiškėjai.

Reikalavimus atitinkančių organizacijų pavyzdžiai:

ne pelno organizacijos (privačiosios arba viešosios),

valdžios institucijos (nacionalinės, regioninės, vietos),

Europos asociacijos,

universitetai,

švietimo institucijos,

mokslinių tyrimų centrai,

įmonės (pvz., žiniasklaidos įmonės).

Juridiniai asmenys, susiję su pareiškėjais teisiniais arba turtiniais ryšiais, kurie nėra susiję tik su informavimo priemone arba nėra užmegzti tik siekiant ją įgyvendinti (pvz., tinklų, federacijų, profesinių sąjungų nariai), gali dalyvauti įgyvendinant tą informavimo priemonę kaip susiję subjektai ir gali deklaruoti tinkamas finansuoti sąnaudas, kaip nurodyta 11.2 skirsnyje.

Teisiniai ir turtiniai ryšiai neturėtų apsiriboti tik informavimo priemone arba būti užmegzti vien tik siekiant ją įgyvendinti. Tai reiškia, kad ryšiai turėtų egzistuoti nepriklausomai, ar bus skirta dotacija; jie turėtų egzistuoti iki kvietimo teikti paraiškas paskelbimo ir galioti po to, kai informavimo priemonė bus baigta įgyvendinti.

Teisiniai ir turtiniai ryšiai, kuriais apibrėžiami subjektų santykiai su dotacijų gavėju, apima tris sąvokas:

i)

kontrolės, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/34/ES (5) dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų.

Taigi su dotacijos gavėju susiję subjektai gali būti:

subjektai, kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja dotacijos gavėjas (patronuojamosios bendrovės arba pirmosios pakopos filialai). Tai taip pat gali būti subjektai, kuriuos kontroliuoja dotacijos gavėjo kontroliuojamas subjektas (patronuojamųjų bendrovių patronuojamosios bendrovės arba antrosios pakopos filialai); tas pats principas taikomas ir žemesnėms kontrolės pakopoms,

subjektai, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja dotacijos gavėją (patronuojančiosios bendrovės). Taip pat tai gali būti subjektai, kurie kontroliuoja dotacijos gavėją kontroliuojantį subjektą,

subjektai, kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja dotacijos gavėją kontroliuojantis subjektas (horizontaliosios bendrovės);

ii)

narystės, t. y. dotacijos gavėjas, yra teisiškai apibrėžtas kaip, pvz., tinklas, federacija, asociacija, kuriems taip pat priklauso siūlomi susiję subjektai arba dotacijos gavėjas priklauso tam pačiam subjektui (pvz., tinklui, federacijai, asociacijai), kaip ir siūlomi susiję subjektai;

iii)

ypatingo viešųjų institucijų ir valstybei priklausančių subjektų atvejo.

Valstybei priklausantys subjektai ir viešosios institucijos (įsteigti pagal nacionalinę, Europos arba tarptautinę teisę) ne visuomet laikomi susijusiais subjektais (pvz., valstybiniai universitetai arba mokslinių tyrimų centrai).

Subjektų santykių su dotacijų gavėju viešajame sektoriuje sąvoka apima:

skirtingus administravimo struktūros lygmenis, kai administravimas yra decentralizuotas (pvz., nacionalinės, regioninės arba vietos ministerijos, jeigu jos yra atskiri juridiniai asmenys, gali būti laikomos susijusiomis su valstybe),

valdžios institucijos įsteigtą viešąją instituciją, kurios tikslas – atlikti administravimo funkciją ir kurią prižiūri valdžios institucija. Ši sąlyga turi būti patikrinta pagal viešosios institucijos statutą arba kitus steigimo dokumentus. Tai nebūtinai reiškia, kad viešoji institucija visiškai arba iš dalies finansuojama valstybės biudžeto lėšomis (pvz., su valstybe susijusios nacionalinės mokyklos).

Su dotacijos gavėju nesusiję subjektai:

subjektai, kurie su dotacijos gavėju yra pasirašę (viešųjų pirkimų) sutartis arba subrangos sutartis, kurie veikia kaip koncesininkai arba kuriems dotacijos gavėjas paskiria atlikti viešąsias paslaugas,

subjektai, kuriems dotacijos gavėjas teikia finansinę paramą,

subjektai, kurie nuolat bendradarbiauja su dotacijos gavėju pagal susitarimo memorandumą arba kurie turi bendro turto,

subjektai, kurie yra pasirašę konsorciumo susitarimą pagal susitarimą dėl dotacijos.

Jeigu įgyvendinant informavimo priemonę dalyvauja susiję subjektai:

tokie susiję subjektai nurodomi paraiškos formoje,

paraiškoje pateikiamas rašytinis susijusių subjektų sutikimas,

pateikiami patvirtinamieji dokumentai, kuriais remiantis būtų galima patikrinti, ar šie subjektai atitinka tinkamumo finansuoti ir leidimo dalyvauti kriterijus.

Siekiant įvertinti, ar pareiškėjas atitinka reikalavimus, reikalaujama, kad pareiškėjas ir su juo susiję subjektai pateiktų toliau nurodytus patvirtinamuosius dokumentus.

Dokumentas

Apibūdinimas

Pastabos

A dokumentas

įstatų ir (arba) steigimo akto ir (arba) statuto arba lygiaverčio dokumento kopija

 

B dokumentas

oficialios registracijos arba kito oficialaus dokumento, kuriuo patvirtinamas subjekto steigimas, kopija

 

C dokumentas (kai tinka)

dokumentas, kuriuo patvirtinami turtiniai arba teisiniai ryšiai su pareiškėju

teikia susiję subjektai

Juridinio asmens statuso neturintys subjektai turėtų pateikti pirmiau išvardytus dokumentus. Jeigu nėra galimybės pateikti pirmiau išvardytų dokumentų, turi būti pateikti kiti atitinkami dokumentai.

Be to, šie subjektai turi pateikti dokumentą, kuriuo būtų patvirtinama, kad jų teisiniai atstovai gali jų vardu prisiimti teisinius įsipareigojimus.

6.2.   Šio kvietimo teikti paraiškas reikalavimus atitinkanti veikla ir įgyvendinimo laikotarpis

A.   Informavimo priemonės turėtų būti įgyvendinamos:

daugiaregioniu arba nacionaliniu lygmeniu,

Europos lygmeniu (poveikis kelioms valstybėms narėms).

B.   Informavimo priemonės turėtų apimti vienos arba kelių rūšių veiklą, pvz. (sąrašas nėra baigtinis):

daugialypės terpės arba garso ir vaizdo medžiagos gamyba ir platinimas,

spausdintos medžiagos (leidinių, plakatų ir pan.) gamyba ir platinimas,

interneto ir socialinio tinklo priemonių kūrimas,

žiniasklaidos renginiai,

su BŽŪP susijusios konferencijos, seminarai, praktiniai seminarai (pageidautina, kad būtų tiesiogiai transliuojami internetu) ir moksliniai darbai,

„ūkio mieste“ pobūdžio renginiai, padedantys išaiškinti žemės ūkio svarbą miesto gyventojams,

„atviro ūkio“ pobūdžio renginiai, kurių tikslas – suteikti piliečiams informacijos apie žemės ūkio vaidmenį (pvz., apie geriausią praktiką, inovacijų projektus),

stacionarios arba mobilios parodos arba informaciniai centrai.

C.   Reikalavimų neatitinkančios veiklos rūšys:

pagal teisės aktus privalomos priemonės,

priemonės, finansuojamos iš ES biudžeto pagal kitą biudžeto eilutę,

visuotiniai arba įstatuose numatyti susirinkimai,

vietos lygmeniu vykdoma veikla.

D.   Orientacinis informavimo priemonių įgyvendinimo laikotarpis:

2016 m. gegužės 1 d.–2017 m. balandžio 30 d.

7.   ATMETIMO KRITERIJAI

7.1.   Draudimas dalyvauti

Pareiškėjams nebus leidžiama teikti paraiškų, jei jie patekę į vieną iš padėčių:

a)

jie yra bankrutavę arba likviduojami, juos administruoja teismai, jie yra sudarę susitarimą su kreditoriais dėl skolos grąžinimo, sustabdę verslo veiklą, jiems iškelta byla dėl tų klausimų, arba yra patekę į panašią padėtį, kuri susidaro dėl panašios procedūros, numatytos nacionaliniuose įstatymuose arba kituose teisės aktuose;

b)

jie arba jiems atstovaujantys, sprendimus priimantys arba juos kontroliuojantys asmenys valstybės narės kompetentingos institucijos sprendimu, turinčiu res judicata galią, buvo pripažinti kaltais padarę teisės pažeidimą, susijusį su profesine veikla;

c)

jie yra padarę sunkų profesinį nusižengimą, įrodomą priemonėmis, kurias perkančioji institucija gali pagrįsti, įskaitant EIB ir tarptautinių organizacijų sprendimus;

d)

jie neįvykdė įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis arba mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jie yra įsisteigę, arba šalies, kurioje dirba atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas, arba šalies, kurioje turėtų būti vykdomas susitarimas dėl dotacijos, teisines nuostatas;

e)

jų arba jiems atstovaujančių, sprendimus priimančių arba juos kontroliuojančių asmenų atžvilgiu buvo priimtas res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, pinigų plovimo, arba dėl kokios nors kitos neteisėtos veiklos, žalingos Sąjungos finansiniams interesams;

f)

šiuo metu jiems taikoma 109 straipsnio 1 dalyje nurodyta administracinė nuobauda.

7.2.   Draudimas skirti dotaciją

Pareiškėjams finansinė parama nebus suteikta, jeigu dotacijos skyrimo procedūros metu jie:

a)

yra patekę į interesų konflikto padėtį;

b)

yra kalti, kad pateikė ne tokią informaciją, kokios prašė Komisija ir kurios pateikimas yra viena iš dalyvavimo dotacijos skyrimo procedūroje sąlygų, arba šios informacijos visai nepateikė;

c)

pateko į vieną iš 7.1 skirsnyje nurodytų padėčių, kurioms esant neleidžiama skirti paramos.

Tie patys draudimo dalyvauti kriterijai taikomi susijusiems subjektams.

Už klaidingą informaciją pareiškėjams arba atitinkamais atvejais asocijuotiems subjektams gali būti taikomos administracinės arba finansinės nuobaudos.

7.3.   Patvirtinamieji dokumentai

Pareiškėjai ir susiję subjektai privalo pasirašyti garbės pareiškimą, kuriame nurodo, kad jie nėra patekę nė į vieną iš Finansinio reglamento 106 straipsnio 1 dalyje ir 107–109 straipsniuose nurodytų padėčių, užpildydami atitinkamą formą, pridėtą prie paraiškos formos, susijusios su kvietimu teikti paraiškas, ir skelbiamą tinklavietėje:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Remiantis Taikymo taisyklių reglamento 185 straipsniu ir Finansinio reglamento 131 straipsnio 4 dalimi, tokio pareiškimo pateikti nereikia, kai dotacijos vertė yra maža, t. y. mažesnė negu 60 000 EUR, arba jeigu toks pareiškimas neseniai buvo pateiktas dalyvaujant kitoje dotacijos skyrimo procedūroje.

8.   ATRANKOS KRITERIJAI

8.1.   Finansinis pajėgumas

Pareiškėjai privalo turėti stabilius ir pakankamus finansavimo šaltinius, kad veiklą galėtų vykdyti per visą informavimo priemonės įgyvendinimo laikotarpį arba tais metais, kuriems skiriama dotacija, ir prisidėti prie jos finansavimo. Pareiškėjo finansinis pajėgumas vertinamas remiantis šiais kartu su paraiška pateiktinais patvirtinamaisiais dokumentais:

mažos vertės dotacijoms (≤ 60 000 EUR):

garbės pareiškimu;

dotacijoms, kurių vertė > 60 000 EUR:

garbės pareiškimu ir

paskutinių finansinių metų, kurių sąskaitos yra uždarytos, pelno (nuostolio) ataskaita ir balansu;

naujai įsteigtų subjektų atveju vietoj nurodytų dokumentų galima teikti verslo planą.

Subjektai, neturintys juridinio asmens statuso, privalo pateikti įrodymą, kad jų finansinis pajėgumas lygiavertis juridinių asmenų finansiniam pajėgumui.

Viešųjų institucijų finansinis pajėgumas netikrinamas. Taigi jeigu pareiškėjas yra viešoji institucija, pirmiau minėtų dokumentų teikti nereikia.

Jeigu, remdamasis pateiktais dokumentais, perįgaliotas leidimus suteikiantis pareigūnas nusprendžia, kad finansinis pajėgumas yra nepakankamas, jis gali:

paprašyti papildomos informacijos,

atmesti paraišką.

8.2.   Veiklos pajėgumas

Pareiškėjas privalo turėti profesinės kompetencijos ir reikiamą kvalifikaciją, kurių reikia siūlomai informavimo priemonei įvykdyti.

Pareiškėjai privalo pateikti su tuo susijusius patvirtinamuosius dokumentus:

asmenų, kurių pagrindinė pareiga – informavimo priemonės valdymas ir įgyvendinimas, gyvenimo aprašymus arba biografines apybraižas,

pastarųjų dvejų metų organizacijos veiklos ataskaitas,

anksčiau įgyvendintų ir su kvietimo politikos sritimi arba su veikla, kurią reikėjo vykdyti per pastaruosius dvejus metus, susijusių projektų ir veiklos rūšių sąrašą.

Subjektai, neturintys juridinio asmens statuso, privalo pateikti įrodymą, kad jie turi veiklos pajėgumą, lygiavertį juridinių asmenų veiklos pajėgumui.

9.   DOTACIJOS SKYRIMO KRITERIJAI

Į informavimo priemonę įtrauktos įvairios komunikacijos priemonės ir įvairių rūšių veikla turėtų būti glaudžiai susijusios, turėtų būti pateikta aiški jų koncepcija ir siektini rezultatai. Be to, jos turėtų daryti didelį poveikį, kurį būtų galima įvertinti taikant atitinkamus rodiklius, nurodytus 11.4 skirsnyje.

Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

1.

priemonės svarbą: poreikių ir konkrečių, išmatuojamų, pasiekiamų ir realių tikslų ex ante analizę (25 balai);

2.

priemonės efektyvumą: temą, idėjinį turinį ir tikslinę visuomenės grupę, išsamią programą, tvarkaraštį ir ex post vertinimo metodiką (25 balai);

3.

priemonės veiksmingumą: sąnaudų veiksmingumą, atsižvelgiant į siūlomus išteklius (25 balai);

4.

projekto valdymo kokybę: procedūrų ir užduočių paskirstymo kokybę atsižvelgiant į siūlomos priemonės įvairias veiklos rūšis (25 balai).

10.   TEISINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Jeigu Komisija skiria dotaciją, dotacijos gavėjui nusiunčiamas susitarimas dėl dotacijos, kuriame nurodomos sumos eurais ir išsamiai išdėstomos finansavimo sąlygos ir dydis, taip pat procedūra, kuria oficialiai nustatomi šalių įsipareigojimai.

Dotacijos gavėjas privalo pirmasis pasirašyti du originalaus susitarimo dėl dotacijos egzempliorius ir nedelsdamas juos grąžinti Komisijai. Tada šį susitarimą pasirašo Komisija.

Atkreipkite dėmesį, kad dotacijos skyrimas nesuteikia teisės gauti dotaciją kitais metais.

11.   FINANSINĖS NUOSTATOS

11.1.   Bendrieji principai

a)   Nekaupiamasis skyrimas

Iš ES biudžeto informavimo priemonei gali būti skiriama tik viena dotacija.

Jokiu būdu negalima tų pačių sąnaudų iš Sąjungos biudžeto finansuoti du kartus. Kad tai užtikrintų, pareiškėjai nurodo tais pačiais finansiniais metais tai pačiai informavimo priemonei ar informavimo priemonės daliai arba savo veiklai gauto ar paprašyto Sąjungos finansavimo šaltinius ir sumas, taip pat bet kokį kitą tai pačiai informavimo priemonei gautą ar paprašytą finansavimą.

b)   Netaikymas atgaline data

Dotacijos negalima skirti atgaline data jau užbaigtai veiklai.

Informavimo priemonei, kuri jau pradėta įgyvendinti, dotacija gali būti skiriama tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas gali įrodyti, kad informavimo priemonę buvo būtina pradėti prieš pasirašant susitarimą dėl dotacijos.

Tokiais atvejais tinkamos finansuoti sąnaudos negali būti patirtos iki dotacijos paraiškos pateikimo dienos.

c)   Bendras finansavimas

Bendras finansavimas reiškia, kad ištekliai, kurių reikia norint vykdyti veiksmą, negali būti teikiami tik iš ES dotacijos.

Bendras informavimo priemonės finansavimas gali būti toks:

dotacijos gavėjo nuosavi ištekliai,

pajamos, gautos vykdant informavimo priemonę,

trečiųjų šalių finansiniai įnašai.

d)   Subalansuotas biudžetas

Numatytas informavimo priemonės biudžetas pridedamas prie paraiškos formos.

Jis turi būti:

sudarytas eurais. Pareiškėjai, numatantys, kad sąnaudos bus patiriamos ne eurais, privalo taikyti valiutos kursą, skelbiamą InforEuro tinklavietėje

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

jame turi būti subalansuotos pajamos ir išlaidos,

jis turi būti parengtas atliekant išsamius sąnaudų skaičiavimus ir pateiktas su atitinkamais paaiškinimais stulpelyje „Pastabos“; fiksuoto dydžio sumos (išskyrus nurodytas 11.2 skirsnyje) arba vienkartinės sumos nebus patvirtintos,

neturi būti viršytos didžiausios leidžiamos sumos, Komisijos nustatytos tam tikrų rūšių išlaidoms (žr. susijusius dokumentus, skelbiamus tinklavietėje

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/),

jeigu pareiškėjas yra PVM mokėtojas ir turi teisę PVM išskaičiuoti arba jeigu pareiškėjas yra valstybės įstaiga, biudžetas turi būti pateiktas be PVM,

turi būti parengtas taip, kad pajamų skiltyje būtų nurodytas tiesioginis pareiškėjo įnašas, Komisijos lėšų, kurias prašoma skirti, suma ir (jeigu taikytina) kitų finansuotojų įnašai, taip pat visos iš projekto gaunamos pajamos, įskaitant (jeigu taikytina) iš dalyvių imamus mokesčius.

e)   Įgyvendinimo sutartys ir (arba) subranga

Jeigu norint įgyvendinti informavimo priemonę būtina sudaryti viešųjų pirkimų sutartis (įgyvendinimo sutartis), dotacijos gavėjas privalo sudaryti sutartį su tokiu subjektu, kuris siūlo geriausią kokybės ir kainos santykį arba mažiausią kainą (pagal poreikį), vengti interesų konfliktų ir išsaugoti dokumentus auditui.

Jeigu viešųjų pirkimų suma viršija 60 000 EUR, dotacijos gavėjas privalo griežtai laikytis specialiųjų taisyklių, nurodytų prie kvietimo pridėtame susitarime dėl dotacijos. Be to, reikalaujama, kad dotacijos gavėjas aiškiai dokumentuotų konkurso procedūrą ir išsaugotų dokumentus auditui.

Subjektai, veikdami kaip perkančiosios organizacijos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/24/ES (6), arba kaip perkantieji subjektai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/25/ES (7), laikosi galiojančių nacionalinių viešųjų pirkimų taisyklių.

Subranga, t. y. tam tikrų funkcijų arba veiklos rūšių, kurios yra pasiūlyme apibūdintos informavimo priemonės sudedamoji dalis, atlikimas išorės pajėgomis, turi atitikti (pirmiau nurodytai) įgyvendinimo sutarčiai taikomas sąlygas ir, be jų, šias sąlygas:

subranga gali būti taikoma tik informavimo priemonės daliai įvykdyti,

ji turi būti pagrįsta informavimo priemonės pobūdžiu ir būtinumu norint įgyvendinti šią priemonę,

ji turi būti aiškiai nurodyta paraiškoje.

f)   Finansinė parama trečiosioms šalims

Paraiškose negali būti numatytas finansinės paramos teikimas trečiosioms šalims.

11.2.   Finansavimas

Taikomas mišrus finansavimas, susidedantis iš:

ne daugiau kaip 50 % faktiškai patirtų tiesioginių tinkamų finansuoti sąnaudų kompensavimo,

fiksuoto dydžio sumos, sudarančios 7 % bendros informavimo priemonės tinkamų finansuoti tiesioginių sąnaudų sumos, kuri gali būti skirta netiesioginėms sąnaudoms, sudarančioms dotacijos gavėjo bendrąsias administracines sąnaudas ir kurias galima priskirti informavimo priemonei, padengimo.

Jeigu organizacijos gauna dotaciją veiklai tuo pačiu laikotarpiu, kai vykdo informavimo priemonę, netiesioginės sąnaudos nėra tinkamos finansuoti.

Tas pats principas taikomas personalo sąnaudoms, kurioms jau skirta dotacija veiklai.

Dotacijos suma

Dotacijos suma (įskaitant fiksuoto dydžio išmoką, skirtą netiesioginėms sąnaudoms padengti) yra 50 000–300 000 EUR.

Tai, kas išdėstyta pirmiau, reiškia, kad dalį informavimo priemonės tinkamų finansuoti išlaidų turi finansuoti dotacijos gavėjas arba priemonei turi būti skiriama lėšų, gautų iš kitų nei ES šaltinių.

(Žr. 11 skirsnio 1 dalies c punktą).

Tinkamos finansuoti sąnaudos

Tinkamos finansuoti sąnaudos – tai dotacijos gavėjo faktiškai patirtos sąnaudos, atitinkančios šiuos kriterijus:

jos patirtos įgyvendinant informavimo priemonę, išskyrus sąnaudas, susijusias su galutinėmis ataskaitomis. Sąnaudų tinkamumo finansuoti laikotarpis turi prasidėti tada, kada nurodyta susitarime dėl dotacijos.

Jeigu dotacijos gavėjas gali įrodyti, kad informavimo priemonę būtina pradėti prieš pasirašant susitarimą, išlaidos gali būti leidžiamos prieš paskiriant dotaciją. Finansuotino laikotarpio pradžios data jokiu būdu negali būti ankstesnė už dotacijos paraiškos pateikimo datą (žr. 11 skirsnio 1 dalies b punktą),

jos turi būti nurodytos numatytame informavimo priemonės biudžete,

jos yra būtinos informavimo priemonei, kuriai skiriama dotacija, įgyvendinti,

jas galima nustatyti ir patikrinti, visų pirma todėl, kad jos įtrauktos į dotacijos gavėjo apskaitą ir nustatytos pagal šalies, kurioje įsisteigęs dotacijos gavėjas, taikomus apskaitos standartus ir pagal įprastą dotacijos gavėjo sąnaudų apskaitos praktiką,

jos atitinka taikomų mokesčių ir socialinių teisės aktų nuostatas,

jos yra pagrįstos, pateisinamos ir atitinka patikimo finansų valdymo reikalavimus, ypač ekonomiškumo ir veiksmingumo principus.

Pagal dotacijos gavėjo vidaus apskaitos ir audito procedūras turi būti įmanoma deklaruotas su informavimo priemone susijusias sąnaudas ir pajamas tiesiogiai sutikrinti su atitinkamomis apskaitos ataskaitomis ir patvirtinamaisiais dokumentais.

Tokie pat kriterijai taikomi susijusiems subjektams.

Tinkamos finansuoti tiesioginės sąnaudos

Informavimo priemonės tinkamos finansuoti tiesioginės sąnaudos yra tokios sąnaudos, kurios, deramai atsižvelgus į pirmiau išdėstytus tinkamumo kriterijus, pripažįstamos kaip specifinės sąnaudos, tiesiogiai susijusios su informavimo priemonės įgyvendinimu, ir todėl apskaitoje gali būti tiesiogiai priskiriamos tai informavimo priemonei, pvz.:

su pareiškėju pagal darbo sutartį arba lygiavertį paskyrimo dokumentą dirbančių darbuotojų, paskirtų vykdyti informavimo priemonę, sąnaudos, kurias sudaro faktinis atlyginimas ir socialinio draudimo įnašai, taip pat kitos su darbo užmokesčiu susijusios teisės aktais numatytos sąnaudos su sąlyga, kad šios sąnaudos atitinka pareiškėjo įprastą darbo užmokesčio politiką. Tos sąnaudos taip pat gali apimti papildomą atlygį, įskaitant mokėjimus pagal papildomas sutartis, nepriklausomai nuo tų sutarčių pobūdžio, su sąlyga, kad jie mokami nuosekliai, kai reikalaujama atlikti tokį patį darbą arba pasinaudoti ekspertinėmis žiniomis, nepriklausomai nuo naudojamo finansavimo šaltinio. Sąnaudos nacionalinių administracijų darbuotojų užmokesčiams taip pat tinkamos finansuoti, bet tik tiek, kiek jos yra susijusios su sąnaudomis, patiriamomis vykdant veiklą, kurios atitinkama valdžios institucija nevykdytų, jei nesiimtų atitinkamo projekto,

kelionės sąnaudos (susijusios su susitikimais, įskaitant, jeigu taikytina, įvadinius susitikimus, konferencijas ir t. t.), jeigu šios sąnaudos atitinka dotacijos gavėjo įprastą kelionių tvarką,

sąnaudos, numatytos įgyvendinimo sutartyse, kurias dotacijų gavėjai sudaro informavimo priemonės įgyvendinimo tikslais, jeigu laikomasi susitarime dėl dotacijos nustatytų sąlygų,

sąnaudos, tiesiogiai patiriamos dėl reikalavimų, susijusių su informavimo priemonės įgyvendinimu (informacijos platinimu, specialiu informavimo priemonės vertinimu, vertimais, dauginimu).

Prie šio kvietimo pridėtame susitarimo dėl dotacijos projekto V priede pateiktas patvirtinamųjų dokumentų, susijusių su tam tikros rūšies tinkamomis finansuoti sąnaudomis, ir patvirtinamųjų dokumentų, kuriuos privaloma pateikti su galutine ataskaita, sąrašas.

Tinkamos finansuoti netiesioginės sąnaudos (pridėtinės išlaidos)

Netiesioginėms sąnaudoms, kurios sudaro dotacijos gavėjo bendrąsias administracines sąnaudas ir kurias galima priskirti informavimo priemonei, padengti gali būti skirta fiksuoto dydžio suma, sudaranti 7 % bendros informavimo priemonės tinkamų finansuoti tiesioginių sąnaudų sumos.

Į netiesiogines sąnaudas negali būti įtraukiamos sąnaudos, įtrauktos į kitą biudžeto eilutę.

Netinkamos finansuoti sąnaudos

Toliau nurodomos sąnaudos laikomos netinkamomis finansuoti:

įnašai natūra,

naujos arba naudotos įrangos įsigijimo sąnaudos,

įrangos nusidėvėjimo sąnaudos,

PVM, nebent dotacijų gavėjai gali įrodyti, kad pagal taikomus nacionalinės teisės aktus jie negali susigrąžinti PVM. Tačiau valstybės įstaigų mokamas PVM nėra tinkamos finansuoti sąnaudos,

kapitalo grąža,

skolos ir skolų aptarnavimo mokesčiai,

atidėjiniai nuostoliams arba skoloms,

mokėtinos palūkanos,

abejotini skoliniai įsipareigojimai,

Komisijos atliktų pervedimų mokesčių, kuriuos dotacijos gavėjui taiko bankas, sąnaudos,

valiutos keitimo nuostoliai,

dotacijos gavėjo deklaruotos sąnaudos, apmokamos pagal kitą informavimo priemonę, kuriai skiriama Europos Sąjungos dotacija,

per didelės arba neapgalvotos išlaidos.

Galutinės dotacijos sumos apskaičiavimas

Galutinė dotacijos gavėjui skirtinos dotacijos suma nustatoma baigus vykdyti informavimo priemonę ir patvirtinus mokėjimo prašymą, kuriame pateikiami toliau nurodyti dokumentai, įskaitant, jeigu taikytina, susijusius patvirtinamuosius dokumentus:

galutinė techninė ataskaita, kurioje pateikiama išsami informacija apie informavimo priemonės įgyvendinimą ir rezultatus ir susiję patvirtinamieji dokumentai,

galutinė finansinė ataskaita, kurioje nurodomos faktiškai patirtos sąnaudos ir pateikiami susiję patvirtinamieji dokumentai (žr. prie šio kvietimo pridėto susitarimo dėl dotacijos projekto V priedą).

Dotacijos gavėjui įgyvendinant informavimo priemonę naudojamos ES dotacijos negali būti skirtos pelnui gauti arba negali duoti pelno. Pelnas – teigiamas dotacijos gavėjo gautų įplaukų ir patirtų tinkamų finansuoti sąnaudų skirtumas, susidaręs paprašius apmokėti likutį. Todėl, gavus pelno, Komisija turi teisę susigrąžinti procentinę pelno dalį, atitinkančią Sąjungos įnašą į tinkamas finansuoti sąnaudas, dotacijos gavėjo faktiškai patirtas siekiant įgyvendinti informavimo priemonę.

11.3.   Ataskaitiniai laikotarpiai ir mokėjimo tvarka

Vienintelis ataskaitinis laikotarpis – nuo susitarimo įsigaliojimo dienos iki susitarimo dėl dotacijos I.2.2 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos.

Nebus mokamas nei avansas, nei tarpinė išmoka. Dotacijos gavėjui bus mokama tik galutinė išmoka. Galutinė išmoka neviršija didžiausios sumos, nurodytos susitarimo dėl dotacijos I.3 straipsnyje.

12.   VIEŠUMAS

12.1.   Dotacijų gavėjų teikiama informacija

Dotacijos gavėjai turi aiškiai paminėti Europos Sąjungos paramą visuose leidiniuose arba vykdydami veiklą, kuriai ši dotacija buvo skirta. Be to, dotacijų gavėjai privalo skelbti atsakomybę panaikinantį pranešimą, kad ES nėra atsakinga už nuomones, pareikštas leidiniuose ir (arba) vykdant veiklą, kuriai ši dotacija buvo skirta.

Dotacijos gavėjai taip pat privalo pakankamai matomoje vietoje nurodyti Europos Sąjungos pavadinimą ir emblemą visuose savo leidiniuose, plakatuose, programose ir vykdydami kitokią veiklą pagal šią bendrai finansuotą informavimo priemonę.

Tam jie privalo naudoti užrašą „Europos Sąjunga“ ir Europos Sąjungos emblemą ir skelbti atsakomybę panaikinantį pranešimą; visi jie pateikti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Jeigu šio reikalavimo nesilaikoma, dotacijos gavėjui skirta dotacija gali būti proporcingai sumažinta pagal susitarimo dėl dotacijos nuostatas ir atsižvelgiant į reikalavimą pakankamai matomoje vietoje nurodyti Europos Sąjungos pavadinimą ir emblemą visuose leidiniuose, plakatuose, programose ir vykdant kitokią veiklą pagal šią bendrai finansuotą informavimo priemonę.

12.2.   Komisijos skelbiama informacija

Visa su tais finansiniais metais skirtomis dotacijomis susijusi informacija ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po finansinių metų, kuriais buvo suteiktos dotacijos, birželio 30 d. paskelbiama Europos Sąjungos institucijų svetainėse.

Komisija paskelbs šią informaciją:

dotacijos gavėjo pavadinimą,

dotacijos gavėjo adresą,

dotacijos objektą,

dotacijos sumą.

Gavus pagrįstą ir tinkamai paaiškintą dotacijos gavėjo prašymą, informacija neskelbiama, jeigu dėl tokio duomenų atskleidimo iškyla grėsmė atitinkamų asmenų teisėms ir laisvėms, kurios užtikrinamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, arba pakenkiama komerciniams dotacijų gavėjų interesams.

13.   DUOMENŲ APSAUGA

Atsiliepiant į kvietimą teikti paraiškas, registruojami ir tvarkomi asmens duomenys (pvz., vardas ir pavardė, adresas, gyvenimo aprašymas). Šie duomenys bus tvarkomi pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (8). Jei nenurodyta kitaip, jūsų atsakymai į klausimus ir prašomi pateikti asmens duomenys yra reikalingi vertinant pagal kvietimo teikti paraiškas specifikacijas pateiktą paraišką; juos tik pirmiau nurodytu tikslu tvarkys [subjektas, veikiantis kaip duomenų valdytojas]. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama pareiškime apie privatumo apsaugą adresu:

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Asmens duomenis Komisijos apskaitos pareigūnas gali užregistruoti vien tik išankstinio perspėjimo sistemoje arba joje ir Draudimo dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje centrinėje duomenų bazėje, jeigu dotacijos gavėjas yra patekęs į padėtį, minimą šiuose teisės aktuose:

2014 m. lapkričio 13 d. Komisijos sprendime 2014/792/ES dėl Komisijos leidimus suteikiančių pareigūnų ir vykdomųjų įstaigų naudosimos išankstinio perspėjimo sistemos (9) (daugiau informacijos pateikta pranešime apie privatumo apsaugą, kuris skelbiamas tinklalapyje http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm)

arba

2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1302/2008 dėl centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės (10) (išsamesnės informacijos rasite pareiškime apie privatumo apsaugą adresu: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm).

14.   PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos turi būti teikiamos pagal oficialius reikalavimus, laikantis 5 skirsnyje nustatyto termino.

Pasibaigus paraiškų teikimo terminui, neleidžiama daryti jokių paraiškos pakeitimų. Tačiau, jeigu dėl akivaizdžios pareiškėjo padarytos kanceliarinės klaidos pareiškėjas nepateikė duomenų arba pažymų, Komisija vertinimo procedūros metu paprašo pareiškėjo, kad šis pateiktų trūkstamą informaciją arba paaiškintų patvirtinamuosius dokumentus. Dėl tokios informacijos arba paaiškinimo paraiška neturėtų iš esmės pasikeisti.

Pareiškėjai raštu informuojami apie vertinimo procedūros rezultatus, susijusius su jų paraiškomis.

Paraiškos teikiamos popierine forma.

Paraiškų formos skelbiamos tinklavietėje:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Paraiškos teikiamos naudojant tinkamą formą, tinkamai užpildytos, nurodant datą, pateikiant subalansuotą (pajamų ir išlaidų) biudžetą ir pasirašytos asmens, įgalioto teisiškai įsipareigoti pareiškėjo organizacijos vardu.

Prireikus atskiruose lapuose gali būti pateikta visa papildoma informacija, kuri, pareiškėjo nuomone, yra būtina.

Paraiškos turi būti siunčiamos šiuo adresu:

European Commission Unit AGRI. E.5

Call for proposals 2015/C 351/09

To the attention of Head of Unit

L130 4/149

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

paštu (data nustatoma pagal pašto antspaudo datą),

pasinaudojant skubių siuntų tarnybos paslaugomis (data nustatoma pagal skubių siuntų tarnybos priėmimo patvirtinimo datą).

Paraiškų priimtinumas bus vertinamas remiantis popierine paraiškos forma.

Asmenys ryšiams

Kilus su kvietimu susijusių klausimų, juos galite siųsti elektroniniu paštu agri-grants@ec.europa.eu. Klausimų pateikimo terminas – 2015 m. lapkričio 13 d. 24 val.

Svarbiausi klausimai ir atsakymai bus skelbiami tinklavietėje adresu: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

15.   VERTINIMO TVARKA

Priimtinumo reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į įvairius kriterijus, juos taikant tokia tvarka:

1.

vertinimo komisija pirmiausia įvertina paraiškas pagal atmetimo kriterijus (žr. kvietimo 7 skirsnį);

2.

po to vertinimo komisija įvertins paraiškas pagal atrankos kriterijus (žr. kvietimo 8 skirsnį);

3.

vėliau vertinimo komisija įvertins ankstesniais etapais neatmestas paraiškas pagal dotacijos skyrimo kriterijus (žr. kvietimo 9 skirsnį);

4.

galiausiai vertinimo komisija įvertins paraiškas pagal tinkamumo finansuoti kriterijus (žr. kvietimo 6 skirsnį).

Bendra mažiausia surinktų balų procentinė dalis – 60 %. Paraiškos, kurios nebus įvertintos mažiausia procentine dalimi, bus atmestos.

Įvertinusi paraiškas, Komisija sudarys sąrašą, pagrįstą surinktų balų skaičiumi, į kurį bus įtrauktos visos reikalaujama procentine dalimi įvertintos paraiškos.

Pagal minėtą sąrašą Komisija sudarys sąrašą paraiškų, kurioms gali būti skiriamas finansavimas, o vėliau ir rezervo sąrašą, priklausomai nuo turimo šio kvietimo biudžeto.

16.   PRIEDAI

Paraiškos forma (su pateiktinų dokumentų kontroliniu sąrašu), skelbiama tinklavietėje http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Susitarimo dėl dotacijos pavyzdys, skelbiamas tinklavietėje http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(3)  OL L 362, 2012 12 31, p 1.

(4)  http://ec.europa.eu/index_en.htm

(5)  OL L 182, 2013 6 29, p. 19.

(6)  OL L 94, 2014 3 28, p. 65.

(7)  OL L 94, 2014 3 28, p. 243.

(8)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(9)  OL L 329, 2014 11 14, p. 68.

(10)  OL L 344, 2008 12 20, p. 12.