23.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 351/9


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„A közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó 2016. évi tájékoztatási intézkedések támogatása”

(2015/C 351/09)

1.   BEVEZETÉS – HÁTTÉR

E pályázati felhívás alapja a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1).

E pályázati felhívásra irányadó még az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet), valamint az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) (a továbbiakban: az alkalmazási szabályokat megállapító rendelet).

A pályázati felhívás az 1306/2013/EK tanácsi rendelet 45. cikkében meghatározott tájékoztatási intézkedéseknek a 2016. évi költségvetési előirányzatok terhére történő finanszírozására irányul.

2.   CÉLOK, TÉMÁK ÉS A CÉLKÖZÖNSÉG

2.1.   Célok

A tájékoztatási intézkedések elsődleges célja hozzájárulni a KAP megismertetéséhez, végrehajtásához és továbbfejlesztéséhez, valamint felhívni a nyilvánosság figyelmét a KAP tartalmára és céljaira, tájékoztatni a gazdálkodókat és más vidéki szereplőket, továbbá népszerűsíteni és elfogadtatni az európai mezőgazdasági modellt.

A tájékoztatási intézkedés olyan tájékoztatási események önálló és koherens együttese, amelyek megszervezésére egyetlen költségvetés keretében kerül sor.

2.2.   Témák

E felhívás témái: A közös agrárpolitika és a jövőben rá váró kihívások.

A közös agrárpolitika kulcsfontosságú az élelmezés hosszú távú biztonsága szempontjából, emellett jelentős tényező a Bizottság által kiemelt prioritásként kezelt területek, pl. a beruházások, a munkahelyteremtés és a növekedés, az éghajlatváltozás, a belső piac, a digitális egységes piac, stb. alakulásában is (4). Hozzájárul az európai agrárgazdálkodás, és ezáltal a vidéki gazdaság fenntartható fejlődéséhez és modernizációjához. Választ ad arra a kérdésre, hogy hogyan lehet többet termelni kevesebb erőforrás felhasználásával.

2.3.   A célközönség

A célközönség a széles nyilvánosság (különös hangsúlyt helyezve a városi fiatalokra) és/vagy a vidéken tevékenykedő gazdálkodók és más szereplők.

3.   ÜTEMEZÉS

 

Szakaszok

Dátum és időpont vagy tájékoztató jellegű időtartam

a)

A pályázati felhívás közzététele

2015. október

b)

A pályázatok benyújtásának határideje

2015. november 30.

c)

Értékelési időszak

2015. december 15.–2016. március 15.

d)

A pályázók tájékoztatása

2016. április

e)

A támogatási megállapodások aláírása

2016. április

f)

Az intézkedés megkezdésének időpontja

2016. május 1.

4.   RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉS

A tájékoztatási intézkedések társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege 2 500 000 EUR.

Az összeg akkor áll rendelkezésre, ha a 2016. évi költségvetési tervezetben szereplő előirányzatok a 2016. évi költségvetésnek a költségvetési hatóság általi elfogadását követően elérhetővé válnak vagy az ideiglenes tizenkettedek rendszerében elérhetők.

A Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló összes pénzeszközt.

5.   ELFOGADHATÓSÁGI KÖVETELMÉNYEK

A pályázatokat postai úton (ajánlott levélben, a postai feladás időpontját a borítékon található postabélyegző, illetve az átvételi elismervény keltezése igazolja) vagy futárszolgálat révén (az elküldés időpontját a futárszolgálat elismervényének keltezése igazolja), legkésőbb 2015. november 30-ig kell benyújtani.

A pályázatokat írásban (lásd a 14. szakaszt), a következő honlapon elérhető a pályázati és költségvetési űrlap kitöltésével kell benyújtani:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

A pályázatokat az Európai Unió valamelyik hivatalos nyelvén kell benyújtani. Azonban az ajánlatok mihamarabbi elbírálásának elősegítése érdekében bátorítjuk a pályázókat a pályázatok angol, francia vagy német nyelven való elkészítésére.

A pályázók erre a pályázati felhívásra csak egy pályázatot nyújthatnak be.

E követelmények teljesítésének elmulasztása a pályázat elutasítását vonja maga után.

6.   TÁMOGATHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK

6.1.   Támogatható pályázók

Pályázó (és adott esetben bármely kapcsolódó jogalany) valamely uniós tagállamban létrehozott jogi személy lehet.

Az alkalmazandó nemzeti jog értelmében jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok csak akkor pályázhatnak, ha képviselőik jogosultak jogi kötelezettségvállalásokat tenni a nevükben, és az Unió pénzügyi érdekeinek védelme szempontjából ugyanolyan garanciákat képesek nyújtani, mint a jogi személyek, valamint bizonyítják, hogy a jogi személyekével egyenértékű pénzügyi és működési potenciállal rendelkeznek.

Az igazoló iratokat a pályázati űrlappal együtt kell benyújtani.

A természetes személyek, valamint a kizárólag ezen pályázati felhívás keretében való fellépés végrehajtásának céljával létrehozott jogalanyok nem tartoznak a támogatható pályázók körébe.

Példák a támogatható szervezetekre:

nonprofit szervezetek (magán vagy állami),

állami hatóságok (országos, regionális, helyi),

európai szervezetek,

egyetemek,

oktatási intézmények,

kutatóintézetek,

vállalatok (például kommunikációval és médiával foglalkozó cégek).

Azon jogi személyek, amelyek a pályázókkal olyan jogi vagy tőkekapcsolatban állnak, amely nem korlátozódik a tájékoztatási intézkedésre, illetve amelyet nem kizárólag annak végrehajtása céljából hoztak létre, (pl. hálózatok, szövetségek, szakszervezetek tagjai) kapcsolódó jogalanyként vehetnek részt, és a 11.2. szakaszban meghatározottak szerint nyújthatnak be elszámolható költségeket.

A jogi és tőkekapcsolat nem korlátozódhat a tájékoztatási intézkedésre, illetve nem szolgálhatja kizárólag annak végrehajtását. Vagyis a kapcsolat a támogatás odaítélésétől függetlenül létezik, a pályázati felhívás közzététele előtt már élő volt, és a tájékoztatási intézkedés lezárulta után is érvényben marad.

A jogi és tőkekapcsolat három fogalmat fed le:

i.

Kontroll: a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról szóló 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) meghatározásának megfelelően.

Egy kedvezményezettel kapcsolatban álló jogalany lehet például:

annak közvetlen vagy közvetett kontrollja alatt álló jogalany (leányvállalat); a kedvezményezett kontrollja alatt álló jogalany ellenőrzése alatt álló jogalany (unokavállalat), de további ellenőrzési szintek is elképzelhetők;

a kedvezményezettet közvetlenül vagy közvetetten kontrolláló jogalany (anyavállalat); a kedvezményezettet kontrolláló jogalanyt kontrolláló jogalany;

a kedvezményezettet közvetlenül vagy közvetetten kontrolláló jogalany kontrollja alatt álló másik jogalany (testvérvállalat).

ii.

Tagság: a kedvezményezett jogi szempontból hálózatnak, szövetségnek, társulásnak vagy hasonlónak minősül, amelyben a javasolt kapcsolódó jogalanyok szintén részt vesznek, vagy mind a kedvezményezett, mind a javasolt kapcsolódó jogalanyok ugyanannak a jogalanynak (hálózatnak, szövetségnek, társulásnak vagy hasonlónak) tagjai.

iii.

Az állami szervek vagy állami tulajdonban lévő jogalanyok esete:

A közszervek és az állami tulajdonban lévő jogalanyok (a nemzeti, európai vagy nemzetközi jog értelmében ilyenként létrehozott jogalanyok) nem minden esetben tekinthetők kapcsolódó jogalanyoknak (például állami egyetemek vagy kutatóintézetek).

Az állami szférában a következők tekintendők kapcsolatban állónak:

decentralizált irányítás esetében az adminisztráció különböző szintjei (a nemzeti, regionális vagy helyi minisztériumok, amennyiben külön jogalanyok) tekinthetők az államhoz kapcsolódónak,

állami hatóság által adminisztrációs feladat ellátására létrehozott, az állami hatóság által felügyelt közjogi szervek. Ezt a feltételt az állami szervet létrehozó alapokmány vagy egyéb alapító okirat alapján kell ellenőrizni. Nem feltétel, hogy a szervet részben vagy teljesen az állami költségvetés finanszírozza (pl. az állammal kapcsolatban álló iskolák).

A következők nem tekintendők a kedvezményezetthez kapcsolódó jogalanyoknak:

a kedvezményezettel (beszállítói) szerződésben vagy alvállalkozói szerződésben álló jogalanyok, közszolgáltatások nyújtásában a kedvezményezett koncessziós jogosultjai vagy felhatalmazottai,

a kedvezményezettől pénzügyi támogatásban részesülő jogalanyok,

a kedvezményezettel egyetértési megállapodás alapján vagy közös javak kapcsán rendszeresen együttműködő jogalanyok,

a támogatási megállapodás értelmében konzorciumi megállapodást kötött jogalanyok.

Ha a tájékoztatási intézkedésben részt vesz kapcsolódó jogalany, akkor a pályázatnak:

a pályázati űrlapon meg kell neveznie a kapcsolódó jogalanyokat,

tartalmaznia kell a kapcsolódó jogalanyokkal kötött írásos megállapodást,

tartalmaznia kell a kapcsolódó jogalanyok támogathatóságát és ki nem zárandóságát igazoló iratokat.

A pályázók támogathatóságának értékelése érdekében a pályázónak és a kapcsolódó jogalanyoknak az alábbi igazoló iratokat kell benyújtaniuk:

Okmány

Leírás

Észrevételek

A. dokumentum

a létesítő okirat/alapítási aktus/alapokmány vagy hasonló másolata

 

B. dokumentum

a hatósági nyilvántartásba vétel igazolásának másolata vagy a jogalany létrehozását bizonyító egyéb hivatalos irat

 

C. dokumentum (ha releváns)

a pályázóval fennálló jogi vagy tőkekapcsolatot igazoló irat

Kapcsolódó jogalanyok esetében

A jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok a fent felsorolt dokumentumokat nyújtják be. Amennyiben a fenti dokumentumok nem állnak rendelkezésre, más megfelelő dokumentumokkal helyettesítendők.

A kapcsolódó jogalanyoknak azt is írásban kell igazolniuk, hogy jogi képviselőjük jogosult a nevükben jogi kötelezettségvállalásokat tenni.

6.2.   Az e pályázati felhívás keretében támogatható tevékenységek

A.   A tájékoztatási intézkedések végrehajtása a következő szinteken történhet:

multiregionális vagy országos szinten,

európai szinten, több tagállamban.

B.   A tájékoztatási intézkedéseknek az alább (a teljesség igénye nélkül) felsoroltak közül egyet vagy többet kell magukban foglalniuk:

multimédiás vagy audiovizuális anyagok készítése és terjesztése,

nyomtatott anyagok (kiadványok, poszterek stb.) készítése és terjesztése,

internetes és közösségi hálózatokhoz kapcsolódó eszközök létrehozása,

médiaesemények,

konferenciák, szemináriumok, (lehetőleg interneten közvetített) műhelymunkák és tanulmányok a KAP-pal kapcsolatos kérdésekről,

„farm a városban” típusú események, amelyek segítségével a városi lakosság megismerheti a mezőgazdaság jelentőségét,

„nyílt nap a farmon” típusú események, ahol a lakosság bepillantást nyer a mezőgazdaság működésébe (pl. helyes gyakorlatok, innováció),

helyhez kötött vagy vándorkiállítások, illetve információs pontok.

C.   Nem támogathatók a következő tevékenységek:

a törvény erejénél fogva kötelező intézkedések,

olyan intézkedések, amelyeket az Európai Unió más költségvetési tételből már finanszíroz,

közgyűlések és taggyűlések,

helyi szintű események.

D.   A tájékoztatási intézkedések végrehajtásának hozzávetőleges időszaka:

2016. május 1.–2017. április 30.

7.   KIZÁRÁSI KRITÉRIUMOK

7.1.   Kizárás a részvételből

A pályázókat az alábbiakban ismertetett körülmények bármelyikének fennállása esetén ki kell zárni a pályázatban való részvételből:

a)

csődbe mentek, felszámolási eljárás alatt állnak, működésüket bíróság felügyeli, egyezséget kötöttek hitelezőkkel, üzleti tevékenységüket felfüggesztették, vagy ilyen ügyekkel kapcsolatos eljárás alanyai, illetve a tagállami jogszabályok szerinti hasonló eljárás következtében bármely ezekhez hasonló helyzetben vannak;

b)

velük vagy a felettük képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező személyekkel szemben valamely tagállam illetékes hatósága jogerős ítéletet hozott szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos jogsértés miatt;

c)

súlyos szakmai kötelességszegést követtek el, amelyet az ajánlatkérő bármely, általa igazolható módon megállapíthat, ideértve az Európai Beruházási Bank és a nemzetközi szervezetek határozatait is;

d)

nem teljesítették a társadalombiztosítási járulékfizetési vagy adófizetési kötelezettségüket azon ország jogi rendelkezéseivel összhangban, ahol székhellyel rendelkeznek, illetve a regionális engedélyezésre jogosult tisztviselő országának vagy annak az országnak a jogi rendelkezéseivel összhangban, ahol a támogatási megállapodást teljesíteni kell;

e)

csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység miatt jogerős ítélet született velük vagy a felettük képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező személyekkel szemben;

f)

jelenleg a 109. cikk (1) bekezdésében említett közigazgatási szankció hatálya alá tartoznak.

7.2.   A támogatás odaítéléséből való kizárás

A pályázók nem részesülhetnek pénzügyi támogatásban abban az esetben, ha a vissza nem térítendő támogatás odaítélésére vonatkozó eljárás folyamán:

a)

összeférhetetlenséget állapítanak meg rájuk vonatkozóan;

b)

a Bizottság által a támogatások odaítélésére vonatkozó eljárásban való részvétel feltételéül szabott tájékoztatás során hamis nyilatkozatot tettek vagy a kért információkat nem nyújtották be;

c)

előáll esetükben a 7.1. szakaszban említett kizáró okok valamelyike.

Ugyanezek a kizárási kritériumok vonatkoznak a kapcsolódó jogalanyokra is.

Közigazgatási és pénzügyi szankciók szabhatók ki azokra pályázókra vagy adott esetben azokra a kapcsolódó jogalanyokra, akik hamis nyilatkozatot tesznek.

7.3.   Igazoló iratok

A pályázóknak és a kapcsolódó jogalanyoknak alá kell írniuk egy nyilatkozatot, amelyben kijelentik, hogy a költségvetési rendelet 106. cikke (1) bekezdésében és a 107–109. cikkében említett helyzetek egyike sem vonatkozik rájuk. Ehhez ki kell tölteniük a pályázati felhívás űrlapjához csatolt, a következő honlapon hozzáférhető megfelelő nyomtatványt:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Az alkalmazási szabályokat megállapító rendelet 185. cikke és a költségvetési rendelet 131. cikkének (4) bekezdése értelmében ez a nyilatkozat nem kötelező az alacsony összegű (legfeljebb 60 000 eurós) támogatások esetében, vagy ha egy másik pályázati eljárás során a közelmúltban tettek ilyen nyilatkozatot.

8.   KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

8.1.   Pénzügyi kapacitás

A pályázóknak elegendő stabil finanszírozási forrással kell rendelkezniük egyrészt működésük fenntartásához azon időszak során, amikor a támogatott intézkedést végrehajtják, vagy abban az évben, amelyre a vissza nem térítendő támogatást kapják, másrészt ahhoz, hogy maguk is részt tudjanak venni a finanszírozásban. A pályázók pénzügyi kapacitása az alábbi, a pályázattal együtt benyújtandó igazoló iratok alapján kerül elbírálásra:

Alacsony összegű támogatások (≤ 60 000 EUR):

nyilatkozat.

60 000 EUR-t meghaladó összegű támogatás:

nyilatkozat, valamint

eredménykimutatás, az utolsó lezárt pénzügyi év mérlege,

illetve új szervezetek esetében a fenti dokumentumokat helyettesítheti az üzleti terv.

A jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyoknak bizonyítaniuk kell, hogy a jogi személyekével egyenértékű pénzügyi kapacitással rendelkeznek.

A pénzügyi kapacitás ellenőrzése a közszervekre nem vonatkozik. Ezért a fent említett dokumentumokat nem kell benyújtani, ha a pályázó közszerv.

Ha az engedélyezésre jogosult tisztviselő úgy véli, hogy a benyújtott dokumentumok alapján a pénzügyi kapacitás nem megfelelő, akkor:

további információkat kérhet,

elutasíthatja a pályázatot.

8.2.   Működési kapacitás

A pályázóknak rendelkezniük kell a javasolt tájékoztatási intézkedés elvégzéséhez szükséges szakmai alkalmassággal és képzettséggel.

E tekintetben a pályázóknak csatolniuk kell a következő igazoló iratokat:

a tájékoztatási intézkedés irányításáért és végrehajtásáért elsősorban felelős személyek önéletrajza vagy profiljuk ismertetése,

a szervezet tevékenységi jelentése az utolsó két évre,

az adott pályázati felhívás szakpolitikai területéhez vagy az elvégzendő tevékenységhez kapcsolódó, az utóbbi két évben végrehajtott projektek és intézkedések felsorolása.

A jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyoknak bizonyítaniuk kell, hogy a jogi személyekével egyenértékű működési kapacitással rendelkeznek.

9.   ODAÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK

A tájékoztatási intézkedést alkotó különféle kommunikációs eszközöknek és fellépéseknek kapcsolódniuk kell egymáshoz, és koncepciójuk és céljaik tekintetében egyértelműeknek kell lenniük. Emellett jelentős hatást is ki kell fejteniük, amelynek a 11.4. pontban említett mutatók segítségével mérhetőnek kell lennie.

A pályázatok elbírálásának szempontjai a következők:

1.

Az intézkedés relevanciája: a szükségletek és az elérendő konkrét, mérhető, reális és releváns célok előzetes értékelése (25 pont)

2.

Az intézkedés hatása: téma, üzenet, célközönség, részletes program, ütemterv és az utólagos értékelés módszertana (25 pont)

3.

Az intézkedés hatékonysága: költséghatékonyság a pályázatban igényelt források tekintetében (25 pont)

4.

A projektmenedzsment minősége: a javasolt intézkedés részét képező különböző tevékenységek végrehajtását szolgáló eljárások és munkamegosztás színvonala (25 pont).

10.   JOGI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

Abban az esetben, ha a Bizottság támogatást ítél oda, a kedvezményezettnek kiküldésre kerül egy, az összegeket euróban tartalmazó támogatási megállapodás, amely részletesen meghatározza a finanszírozás feltételeit és mértékét, továbbá megtörténik a felek kötelezettségeinek hivatalossá tételét célzó eljárás ismertetése.

A kedvezményezettnek az eredeti támogatási megállapodás két példányát alá kell írnia, és haladéktalanul vissza kell küldenie a Bizottsághoz. A támogatási megállapodást a Bizottság írja alá utoljára.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy egy támogatás odaítélése nem hoz létre jogosultságot a következő évekre nézve.

11.   PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

11.1.   Általános alapelvek

a)   A támogatások halmozásának tilalma

Egy tájékoztatási intézkedés csak egy támogatást kaphat az EU költségvetéséből.

Az uniós költségvetésből semmilyen körülmények között nem finanszírozható kétszer ugyanaz a költség. Ennek biztosítása érdekében a pályázóknak fel kell tüntetniük az uniós finanszírozásból származó azon forrásokat és összegeket, amelyeket ugyanazon tájékoztatási intézkedés vagy annak egy része tekintetében, illetve ugyanazon pénzügyi évben a szóban forgó intézkedés végzésére kaptak vagy igényeltek, valamint az ugyanazon tájékoztatási intézkedés tekintetében kapott vagy igényelt egyéb finanszírozásokat is.

b)   A visszamenőleges hatály tilalma

Már végrehajtott intézkedéshez visszamenőlegesen nem nyújtható támogatás.

Már megkezdett tájékoztatási intézkedésre csak abban az esetben ítélhető oda támogatás, ha a pályázó be tudja bizonyítani a tájékoztatási intézkedés támogatási megállapodás aláírása előtti megkezdésének szükségességét.

Ilyen esetekben a finanszírozásra jogosult költségek nem merülhetnek fel a támogatás iránti pályázat benyújtásának dátuma előtt.

c)   Társfinanszírozás

A társfinanszírozás azt jelenti, hogy az intézkedés végrehajtásához szükséges források nem fedezhetőek teljes egészében az EU által nyújtott támogatásból.

A tájékoztatási intézkedés társfinanszírozása az alábbi formákban történhet:

a kedvezményezett saját forrásaiból,

a tájékoztatási intézkedés saját bevételéből,

harmadik féltől származó pénzügyi támogatásból.

d)   Költségvetési egyensúly

A tájékoztatási intézkedés becsült költségvetését mellékelni kell a pályázati űrlaphoz.

A költségvetésnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:

Az összegeket euróban tartalmazza. Azok a pályázók, akiknél a költségek várhatóan nem euróban fognak felmerülni, kötelesek az Infor-euro honlapon közzétett átváltási árfolyamot alkalmazni:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

A bevételek és a kiadások mérlege egyensúlyt mutat.

Részletes költségbecslések alkalmazásával került kidolgozásra, és a „Megjegyzések” rovatban tartalmazza a releváns magyarázatokat. Átalányösszegeket (a 11.2. szakaszban említett átalányösszegeket kivéve) nem tartalmaz.

Figyelembe veszi a Bizottság által az egyes kiadástípusok tekintetében meghatározott maximális összegeket (lásd az alábbi honlapon elérhető vonatkozó dokumentumokat:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/).

A héa figyelmen kívül hagyásával készült, amennyiben a pályázó héafizetési kötelezettség hatálya alá tartozik és héalevonásra jogosult, illetve ha a pályázó közjogi intézmény.

A bevételi oldalon feltünteti a pályázó közvetlen hozzájárulását, a Bizottságtól igényelt finanszírozást és (adott esetben) a további finanszírozók hozzájárulásának részleteit, továbbá a projekt során keletkező valamennyi bevételt, ideértve a résztvevőktől esetleg beszedendő díjakat is.

e)   Végrehajtási szerződések/alvállalkozók bevonása

Amennyiben a tájékoztatási intézkedés végrehajtásához beszerzési szerződések (végrehajtási szerződések) odaítélése szükséges, akkor a kedvezményezettnek az összességében legelőnyösebb ajánlat vagy (adott esetben) a legalacsonyabb árajánlatot tartalmazó ajánlat alapján kell odaítélnie a szerződést, kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére. A dokumentációt meg kell őrizni az esetleges ellenőrzés esetére.

60 000 EUR-t meghaladó értékű beszerzés esetén a kedvezményezett köteles betartani az e pályázati felhíváshoz csatolt támogatási megállapodás szerinti egyedi szabályokat. Ezenkívül a kedvezményezettnek egyértelműen dokumentálnia kell a pályázati eljárást, és a dokumentációt meg kell őriznie egy esetleges ellenőrzés esetére.

A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) értelmében ajánlatkérő hatóságként, vagy a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) értelmében közszolgáltató ajánlatkérőként eljáró jogalanyoknak be kell tartaniuk az alkalmazandó tagállami közbeszerzési szabályokat.

Az alvállalkozók bevonásának, azaz olyan konkrét feladatok vagy tevékenységek kiszervezésének, amelyek a pályázatban ismertetett tájékoztatási intézkedés részét képezik, meg kell felelnie a végrehajtási szerződésekre alkalmazandó (fent meghatározott) valamint a következő feltételeknek is:

a tájékoztatási intézkedés egy korlátozott részének végrehajtására vonatkozhat,

a tájékoztatási intézkedés jellegét és a végrehajtásához szükséges eszközöket figyelembe véve indokoltnak kell lennie,

egyértelműen szerepelnie kell a pályázatban.

f)   Harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatás

A pályázatok nem vetíthetik elő pénzügyi támogatás nyújtását harmadik felek részére.

11.2.   Finanszírozás

A finanszírozásnak vegyes finanszírozás formájában kell megvalósulnia, amely a következőkből tevődik össze:

a ténylegesen felmerült elszámolható közvetlen költségek legfeljebb 50 %-ának visszatérítése,

a tájékoztatási intézkedés teljes elszámolható közvetlen költségének 7 %-át kitevő átalányösszeg számolható el közvetett költségként, amely a kedvezményezettet az adott intézkedés kapcsán terhelő általános adminisztrációs költségnek felel meg.

A tájékoztatási intézkedés végrehajtásának ideje alatt működési támogatásban részesülő szervezetek nem számolhatnak el közvetett költségeket.

Ugyanez vonatkozik a működési támogatás keretében fizetett munkaerőre is.

A támogatás összege

A támogatás összege (a közvetett költségek fedezésére szánt átalányösszeget is beleértve) 50 000 EUR és 300 000 EUR között lehet.

A fentiekből következik, hogy a tájékoztatási intézkedés teljes elszámolható költségének egy részét a kedvezményezettnek kell finanszíroznia vagy egyéb, nem uniós hozzájárulásokból kell fedezni.

(lásd a 11.1. szakasz c) pontját).

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek a támogatás kedvezményezettjénél ténylegesen felmerült költségek, amelyek megfelelnek valamennyi alábbi kritériumnak:

a tájékoztatási intézkedés időtartama alatt merülnek fel, kivéve a záró jelentések költségeit; A költségekre vonatkozó elszámolhatósági időszak kezdetét a támogatási megállapodásban állapítják meg.

Ha a kedvezményezett igazolni tudja, hogy a tájékoztatási intézkedést már a megállapodás aláírása előtt meg kell kezdeni, a megállapodás aláírása előtt felmerülő kiadások is engedélyezhetők. Az elszámolhatósági időszak semmilyen körülmények között nem kezdődhet meg a támogatási kérelem benyújtásának időpontja előtt (lásd a 11.1. szakasz b) pontját),

szerepelnek a tájékoztatási intézkedés becsült költségvetésében,

a támogatás tárgyát képező tájékoztatási intézkedés végrehajtásához szükségesek,

azonosíthatók és ellenőrizhetők, azaz szerepelnek a kedvezményezett számviteli nyilvántartásaiban, és a kedvezményezett székhelye szerinti ország alkalmazandó számviteli standardjaival, valamint a kedvezményezett szokásos költségelszámolási gyakorlatával összhangban kerültek meghatározásra,

megfelelnek az alkalmazandó adóügyi és szociális törvények előírásainak,

ésszerűek, indokoltak és eleget tesznek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás követelményeinek, különösen a gazdaságosság és a hatékonyság tekintetében.

A kedvezményezett belső számviteli és ellenőrzési eljárásainak lehetővé kell tenniük a tájékoztatási intézkedésre vonatkozóan bevallott költségek és bevételek közvetlen egyeztetését a megfelelő számviteli kimutatásokkal és igazoló dokumentumokkal.

Ugyanezek a kritériumok vonatkoznak a kapcsolódó jogalanyokra is.

Elszámolható közvetlen költségek

A tájékoztatási intézkedéshez kapcsolódó elszámolható közvetlen költségek azok a költségek, amelyek – a fentebb ismertetett támogathatósági feltételek figyelembevételével – az intézkedés végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó, konkrét költségekként azonosíthatók, és közvetlenül az intézkedésre könyvelhetők. Ilyenek például a következők:

a pályázóval kötött munkaszerződés, vagy azzal egyenértékű kinevezési okmány értelmében munkát végző és a tájékoztatási intézkedéshez rendelt személyzet költségei, amelyek magukban foglalják a társadalombiztosítási járulékokat és a javadalmazásban foglalt, jogszabályilag előírt egyéb költségekkel növelt tényleges munkabért, amennyiben ezek a költségek összhangban állnak a pályázó rendes javadalmazási politikájával. Ezek a költségek kiegészítő javadalmazást is tartalmazhatnak, beleértve a kiegészítő szerződések alapján fizetett összegeket is, a jellegüktől függetlenül, feltéve, hogy kifizetésükre ugyanilyen típusú munka elvégzése vagy szakértelem nyújtása esetén következetesen, az igénybe vett finanszírozás forrásától függetlenül sor kerül. A nemzeti köztisztviselői bérköltség kizárólag annyiban minősül elszámolhatónak, amennyiben az olyan intézkedések költségével kapcsolatos, amelyeket az adott projektre vonatkozó kötelezettségvállalás hiányában a hatóság nem végezne el,

az utazási költségek (amelyek találkozókkal kapcsolatban merülnek fel, ideértve adott esetben a programindító megbeszéléseket, konferenciákat stb.), feltéve, hogy ezek a költségek megfelelnek a kedvezményezett utazással kapcsolatos szokásos gyakorlatának,

a kedvezményezettek által a tájékoztatási intézkedés végrehajtása céljából kötött végrehajtási szerződésekkel kapcsolatban felmerülő költségek, feltéve, hogy a támogatási megállapodásban megállapított feltételek teljesülnek,

a tájékoztatási intézkedés végrehajtásához kapcsolódó követelményekből közvetlenül fakadó költségek (információterjesztés, az intézkedés egyedi értékelése, fordítás, sokszorosítás).

Az e pályázati felhíváshoz csatolt támogatási megállapodás tervezetének V. melléklete tartalmazza az elszámolható költségek mellé és a záró jelentéssel benyújtandó igazoló dokumentumok felsorolását.

Elszámolható (általános) közvetett költségek

A tájékoztatási intézkedés teljes elszámolható közvetlen költségének 7 %-át kitevő átalányösszeg számolható el közvetett költségként, amely a kedvezményezettet az adott intézkedés kapcsán terhelő általános adminisztrációs költségnek felel meg.

A közvetett költségek nem tartalmazhatnak olyan költségeket, amelyek más költségvetési tétel alatt már szerepelnek.

Nem elszámolható költségek

A következő költségek nem minősülnek elszámolhatónak:

a természetbeni hozzájárulások,

az új vagy használt berendezések vásárlásából származó költségek,

a felszerelések értékcsökkenéséből származó költségek,

a héa, kivéve, ha a kedvezményezett bizonyítani tudja, hogy az alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján nem jogosult annak visszaigénylésére. A közjogi szervek által fizetett héa mindazonáltal nem minősül elszámolható költségnek,

a tőkemegtérülés,

a tartozás és a tartozásbehajtás költségei,

a veszteségekre vagy tartozásokra képzett tartalék,

a fizetendő kamatok,

a kétes követelések,

a Bizottság átutalásával kapcsolatban a kedvezményezett bankja által felszámított költségek,

az árfolyamveszteségek,

a kedvezményezett által bejelentett, uniós támogatásban részesülő másik tájékoztatási intézkedés keretében fedezett költségek,

a túlzott vagy meggondolatlan kiadások.

A végleges támogatási összeg kiszámítása

A kedvezményezett részére nyújtandó támogatás végleges összege a tájékoztatási intézkedés befejezését követően, a kifizetés iránti kérelem jóváhagyása után kerül megállapításra. A kifizetés iránti kérelemnek a következő dokumentumokat – és adott esetben a vonatkozó igazoló iratokat – kell tartalmaznia:

végleges technikai jelentés, amely tartalmazza a tájékoztatási intézkedés végrehajtásának és eredményeinek részletes leírását és a vonatkozó igazoló dokumentumokat,

a ténylegesen felmerült költségek pénzügyi záró kimutatása a vonatkozó igazoló dokumentumokkal (lásd az e pályázati felhíváshoz csatolt támogatási megállapodástervezet V. mellékletét).

Az európai uniós támogatásoknak nem lehet olyan célja vagy hatása, hogy a kedvezményezett a tájékoztatási intézkedés keretében nyereségre tegyen szert. A nyereség a kedvezményezettnél felmerülő elszámolható költségeket meghaladó többletbevétel az egyenleg-kifizetés iránti kérelem benyújtásának időpontjában. Nyereség keletkezésekor a Bizottság jogosult beszedni a nyereség azon részét, amely megfelel a kedvezményezettnél a tájékoztatási intézkedés végrehajtása során ténylegesen felmerülő elszámolható költségekhez nyújtott uniós hozzájárulásnak.

11.3.   Jelentéstételi időszakok és a kifizetések teljesítése

Az egyetlen jelentéstételi időszak a támogatási megállapodás hatálybalépésétől az annak I.2.2. cikkében meghatározott időpontig tart.

Nem nyújtható sem előleg, sem időközi kifizetés. A kedvezményezett csak végső kifizetésben részesül. A végső kifizetés nem haladhatja meg a támogatási megállapodás I.3. cikkében meghatározott összegét.

12.   A NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA

12.1.   A kedvezményezettek részéről

A kedvezményezetteknek minden olyan kiadványban, illetve minden olyan tevékenységgel összefüggésben, amelyhez igénybe vettek vissza nem térítendő támogatást, egyértelműen jelezniük kell, hogy az Európai Unió hozzájárult ahhoz. Ezen túlmenően a kedvezményezetteknek egy felelősségkizáró nyilatkozatot is használniuk kell, amely azt tartalmazza, hogy az EU nem vállal felelősséget az azokban a kiadványokban és/vagy azoknak az intézkedéseknek a során képviselt nézetekért, amelyekhez a támogatást felhasználták.

A kedvezményezettek kötelesek minden kiadványukon, poszterükön, programjukon, valamint a társfinanszírozott tájékoztatási intézkedés keretében létrehozott egyéb termékükön jól láthatóan feltüntetni az Európai Unió nevét és emblémáját.

Ehhez az Európai Unió alábbi honlapon elérhető nevét és emblémáját, valamint felelősségkizáró nyilatkozatát kell használniuk:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

E feltétel teljesülésének meghiúsulása esetén a kedvezményezett támogatása arányosan csökkenthető a támogatási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően, és figyelembe véve azt a követelményt, hogy a társfinanszírozásban részesülő tájékoztatási intézkedések keretében megfelelően meg kell jeleníteni az Európai Unió nevét és emblémáját.

12.2.   A Bizottság részéről

Az egy pénzügyi év folyamán odaítélt támogatásokhoz kapcsolódó valamennyi információt legkésőbb a támogatások odaítélésének pénzügyi évét követő év június 30-ig közzé kell tenni az Európai Unió intézményeinek valamely honlapján.

A Bizottság a következő információkat teszi közzé:

a kedvezményezett neve,

a kedvezményezett címe,

a támogatás tárgya,

az odaítélt összeg.

A pályázó indokolt és kellően alátámasztott kérésére a Bizottság eltekint a közzétételtől, amennyiben e közzététel esetén veszély fenyegethetné az érintett egyéneknek az Európai Unió Alapjogi Chartája által védett jogait és szabadságait, vagy sérti a kedvezményezettek kereskedelmi érdekeit.

13.   ADATVÉDELEM

A pályázati felhívásra történő jelentkezés a személyes adatok (például név, cím, önéletrajz) rögzítésével és feldolgozásával jár. A személyes adatok feldolgozása a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (8) összhangban történik. Eltérő tájékoztatás hiányában a kérdések és a bekért személyes adatok arra szolgálnak, hogy az ajánlatokat a pályázati felhívás dokumentációja szerint értékelni lehessen, és a(z) [adatkezelőként eljáró szerv] kizárólag erre a célra fogja őket feldolgozni. A személyes adatok feldolgozásáról további részleteket a következő oldalon található adatvédelmi nyilatkozat tartalmaz:

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője rögzítheti a személyes adatokat a korai előrejelző rendszerben vagy abban és a kizárt pályázók adatbázisában is, ha a kedvezményezett az alábbi jogszabályokban említett helyzetek valamelyikében van:

a Bizottság 2014. november 13-i 2014/792/EU határozata (9) a korai előrejelző rendszerről (további információért lásd a következő honlapon található adatvédelmi nyilatkozatot: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm),

vagy

a Bizottság 2008. december 17-i 2008/1302/EK, Euratom rendelete (10) a közbeszerzési eljárásban való részvételből kizárt pályázók központi adatbázisáról (további tájékoztatásért lásd a következő honlapon található adatvédelmi nyilatkozatot: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm

14.   A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI ELJÁRÁSA

A pályázatokat az 5. szakaszban meghatározott formai követelmények és határidő betartásával kell benyújtani.

A pályázatok benyújtására vonatkozó határidő lejárta után a pályázatok nem módosíthatók. Azonban ha a pályázó nyilvánvaló adminisztratív hiba miatt mulasztotta el a bizonyítékok vagy nyilatkozatok benyújtását, a Bizottság az értékelési eljárás során felkéri a pályázót a hiányzó információk rendelkezésre bocsátására vagy az igazoló dokumentumok tisztázására. Az ilyen információk vagy pontosítások lényegében nem változtathatják meg a pályázatot.

A pályázókat írásban tájékoztatják a pályázatukra vonatkozó értékelési eljárás eredményeiről.

A pályázatokat papíron kell benyújtani.

A pályázati űrlapok a következő honlapon érhetők el:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

A pályázatokat a megfelelő, hiánytalanul kitöltött és keltezéssel ellátott formanyomtatványon kell benyújtani, amely tartalmazza a kiegyensúlyozott költségvetést (bevételek/kiadások), és alá kell írnia annak a személynek, aki jogosult arra, hogy a pályázó szervezet nevében jogilag kötelező erejű kötelezettségeket vállaljon.

Adott esetben a pályázó külön lapokon nyújthatja be az általa szükségesnek ítélt további információkat.

A pályázatokat a következő címre kell elküldeni:

European Commission AGRI. E.5 unit

Call for proposals 2015/C 351/09

To the attention of the Head of Unit

L130 4/149

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

postai úton – a feladás időpontját a postabélyegző jelzi, vagy

futárszolgálattal – a feladás időpontját a futárszolgálat elismervényének keltezése igazolja.

A pályázatok elfogadhatóságát a papíron benyújtottak alapján bírálják el.

Kapcsolattartás

Amennyiben a pályázati felhívással kapcsolatban kérdése van, írjon e-mailt az agri-grants@ec.europa.eu címre. A kérdések benyújtásának határideje 2015. november 13-án éjfél (24:00).

A legfontosabb kérdések és válaszok közzétételre kerülnek az alábbi honlapon: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

15.   AZ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS

Az elfogadhatósági feltételeknek megfelelő pályázatokat a következő sorrend szerint bírálják el a különböző szempontok alapján:

1.

Az értékelő bizottság a pályázatokat először a kizárási kritériumok szempontjából vizsgálja meg (lásd a pályázati felhívás 7. szakaszát).

2.

Ezt követően az értékelő bizottság a kiválasztási szempontok alapján vizsgálja meg a pályázatokat (lásd a pályázati felhívás 8. szakaszát).

3.

A továbbjutott pályázatokat az odaítélési kritériumok alapján értékelik (lásd a pályázati felhívás 9. szakaszát).

4.

Végül az értékelő bizottság a támogathatósági kritériumokat veszi figyelembe (lásd a pályázati felhívás 6. szakaszát).

A pályázatoknak meg kell kapniuk összesen a maximális pontszám legalább 60 %-át. A minőségi küszöböknek meg nem felelő pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázatok értékelését követően a Bizottság rangsort állít össze az elvárásoknak megfelelő pályázatok pontszámai alapján.

E rangsorról kerülnek kiválasztásra a támogatható pályázatok, és létrejön egy tartaléklista, amelynek pályázatai a felhívásra rendelkezésre álló költségvetés függvényében támogathatók.

16.   MELLÉKLETEK

A pályázati űrlap (és a benyújtandó dokumentumok felsorolása) a következő honlapon érhető el: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

A támogatási megállapodás mintája megtekinthető a következő honlapon: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(2)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(3)  HL L 362., 2012.12.31., 1. o.

(4)  http://ec.europa.eu/index_hu.htm

(5)  HL L 182., 2013.6.29., 19. o.

(6)  HL L 94., 2014.3.28., 65. o.

(7)  HL L 94., 2014.3.28., 243. o.

(8)  HL L 8., 2001.1 12., 1. o.

(9)  HL L 329., 2014.11.14., 68. o.

(10)  HL L 344., 2008.12.20., 12. o.