23.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/9


EHDOTUSPYYNTÖ

”Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) alalla toteutettavien tiedotustoimien tukeminen vuonna 2016”

(2015/C 351/09)

1.   JOHDANTO – TAUSTATIETOJA

Tämä ehdotuspyyntö perustuu yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1306/2013 (1).

Tähän ehdotuspyyntöön sovelletaan myös unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 966/2012 (2), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, sekä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29 päivänä lokakuuta 2012 annettua komission delegoitua asetusta (EU) N:o 1268/2012 (3), jäljempänä ’soveltamissäännöistä annettu asetus’.

Tämän ehdotuspyynnön puitteissa myönnetään neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 45 artiklassa tarkoitetuille tiedotustoimille rahoitusta varainhoitovuoden 2016 määrärahoista.

2.   TAVOITTEET, AIHE(ET) JA KOHDEYLEISÖ

2.1   Tavoitteet

Tiedotustoimien tarkoituksena on erityisesti helpottaa yhteisen maatalouspolitiikan selittämisessä, täytäntöönpanossa ja kehittämisessä, lisätä yleistä tietoisuutta kyseisen politiikan sisällöstä ja tavoitteista, antaa tietoa viljelijöille ja muille maaseutualueiden toimijoille sekä tukea eurooppalaista maatalouden mallia ja auttaa kansalaisia ymmärtämään sitä

Tiedotustoimi on erillinen ja yhtenäinen tiedotustoimenpiteiden kokonaisuus, joka toteutetaan yhden talousarvion puitteissa.

2.2   Aihe

Tämän ehdotuspyynnön aiheena on yhteinen maatalouspolitiikka ja sen tulevat haasteet.

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen tärkeä pitkän aikavälin elintarviketurvan kannalta, ja sillä on merkittävä vaikutus komission tärkeimpiin painopistealoihin, joita ovat muun muassa investoinnit, työllisyys ja kasvu, ilmastonmuutos, sisämarkkinat ja digitaaliset sisämarkkinat (4). Yhteisellä maatalouspolitiikalla edistetään Euroopan maatalouden ja laajemman maaseututalouden kestävää kehitystä ja nykyaikaistamista. Sillä vastataan myös maailmanlaajuiseen haasteeseen ”tuottaa vähemmästä enemmän”.

2.3   Kohdeyleisö

Kohdeyleisönä ovat suuri yleisö (erityisesti nuoret kaupunkilaiset) ja/tai viljelijät ja muut maaseudun toimijat.

3.   AIKATAULU

 

Vaiheet

Päivämäärä tai alustava ajankohta

a)

Ehdotuspyynnön julkaiseminen

Lokakuu 2015

b)

Hakemusten jättämisen määräaika

30. marraskuuta 2015

c)

Arviointijakso

15. joulukuuta 2015–15. maaliskuuta 2016

d)

Hakijoille ilmoittaminen

Huhtikuu 2016

e)

Avustussopimusten allekirjoittaminen

Huhtikuu 2016

f)

Toimen aloituspäivä

1. toukokuuta 2016

4.   KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT

Toimien osarahoitukseen on varattu yhteensä noin 2 500 000 euroa.

Tämän määrän toteutuminen edellyttää, että vuoden 2016 talousarvioesityksen määrärahat ovat käytettävissä sen jälkeen, kun budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion, tai väliaikaisten kahdestoistaosien mukaisesti.

Komissio varaa oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.

5.   EDELLYTYKSET HAKEMUKSEN KÄSITTELYLLE

Hakemus on lähetettävä joko postitse (kirjattuna lähetyksenä) tai lähettipalvelua käyttäen viimeistään 30.11.2015 (lähetyspäiväksi katsotaan postileiman tai lähettipalvelun vastaanottotodistuksen päivämäärä).

Hakemus on jätettävä kirjallisena (ks. kohta 14) käyttäen hakemus- ja talousarviolomakkeita, jotka ovat saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Hakemus on laadittava jollakin EU:n virallisista kielistä. Käsittelyn nopeuttamiseksi hakemus olisi kuitenkin hyvä laatia englanniksi, ranskaksi tai saksaksi.

Hakija voi jättää tässä ehdotuspyynnössä vain yhden hakemuksen.

Jos nämä vaatimukset eivät täyty, hakemus hylätään.

6.   AVUSTUSKELPOISUUSPERUSTEET

6.1   Avustuskelpoiset hakijat

Hakijan (ja mahdollisten siihen sidoksissa olevien yhteisöjen) on oltava oikeussubjekti, joka on sijoittautunut johonkin EU:n jäsenvaltioon.

Yhteisöt, joilla ei ole sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaista oikeushenkilöllisyyttä, voivat olla avustuskelpoisia edellyttäen, että niiden edustajilla on kelpoisuus tehdä oikeudellisia sitoumuksia niiden puolesta, että ne tarjoavat unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi vastaavat takeet kuin oikeushenkilöt ja että ne osoittavat, että niillä on vastaavat taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset kuin oikeushenkilöillä.

Liiteasiakirjat tulee liittää hakemukseen.

Luonnolliset henkilöt sekä yhteisöt, jotka on perustettu nimenomaisesti tähän ehdotuspyyntöön sisältyvän tiedotustoimen toteuttamista varten, eivät ole avustuskelpoisia.

Esimerkkejä avustuskelpoisista organisaatioista:

voittoa tavoittelemattomat (yksityisen tai julkisen sektorin) järjestöt

viranomaiset (kansalliset, alueelliset, paikalliset)

eurooppayhdistykset

yliopistot

oppilaitokset

tutkimuslaitokset

yritykset (esim. viestintäalan yritykset).

Oikeussubjektit, joilla on hakijaan oikeudellinen yhteys tai pääomayhteys, joka ei rajoitu ainoastaan kyseiseen tiedotustoimeen eikä ole luotu ainoastaan sen toteuttamista varten (esim. verkostojen jäsenet, liitot, ammattijärjestöt), voivat osallistua tiedotustoimeen hakijaan sidoksissa olevana yhteisönä ja ilmoittaa avustuskelpoisia kustannuksia, kuten kohdassa 11.2 esitetään.

Oikeudellinen yhteys tai pääomayhteys ei saa rajoittua pelkästään kyseiseen tiedotustoimeen, eikä sitä saa luoda yksinomaan kyseisen toimen toteuttamista varten. Tämä tarkoittaa, että yhteys on olemassa avustuksen myöntämisestä riippumatta, se on ollut olemassa ennen ehdotuspyyntöä ja on tiedotustoimen päätyttyä edelleen voimassa.

Oikeudellisen tai pääomayhteyden perusteella määriteltävä sidonnaisuus kattaa seuraavat kolme käsitettä:

i)

Tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/34/EU (5) määritelty määräysvalta.

Avustuksensaajaan sidoksissa olevia yhteisöjä voivat näin ollen olla

avustuksen saajan määräysvallassa suoraan tai välillisesti olevat yhteisöt (tytäryhtiöt). Niitä voivat myös olla yhteisöt, jotka kuuluvat avustuksensaajan määräysvallassa olevan yhtiön määräysvaltaan (tytäryhtiöiden tytäryhtiöt), ja sama koskee tätä alemman tason tytäryhtiöitä,

avustuksensaajan suhteen suoraa tai välillistä määräysvaltaa käyttävät yhtiöt (emoyhtiöt). Samalla tavoin kyseeseen voivat tulla yhteisöt, joilla on määräysvaltaa yhteisössä, joka puolestaan käyttää määräysvaltaa avustuksensaajaan nähden,

yhteisöt, jotka ovat saman suoran tai välillisen määräysvallan alaisia kuin avustuksensaaja (sisaryhtiöt).

ii)

Jäsenyys eli avustuksensaaja määritellään oikeudellisesti esimerkiksi verkostoksi, liitoksi tai yhdistykseksi, jossa ehdotetut sidosyhteisöt ovat myös mukana, tai avustuksensaaja on jäsenenä samassa yhteisössä (esim. verkosto, liitto, yhdistys) kuin ehdotetut sidosyhteisöt.

iii)

Julkisoikeudelliset yhteisöt tai julkisessa omistuksessa olevat yhteisöt

Julkisessa omistuksessa olevia ja julkisoikeudellisia yhteisöjä (kansallisen, eurooppalaisen tai kansainvälisen oikeuden mukaisesti perustetut yhteisöt) ei välttämättä pidetä sidosyhteisöinä (esimerkiksi julkiset yliopistot tai tutkimuslaitokset).

Sidonnaisuuden käsite kattaa julkisella alalla

hajautetun hallinnon tapauksessa hallintorakenteen eri tasot (esim. kansalliset tai alueelliset ministeriöt taikka paikalliset hallintoyksiköt, kun kyseessä ovat erilliset oikeussubjektit), joiden voidaan katsoa olevan sidoksissa valtioon;

viranomaisen hallinnollisen tehtävän hoitamista varten perustaman ja sen alaisuudessa toimivan julkisoikeudellisen yhteisön. Tämä edellytys on varmennettava perussäännön tai muiden julkisoikeudellisen yhteisön perustamista koskevien asiakirjojen perusteella. Se ei välttämättä tarkoita, että julkisoikeudellinen yhteisö saa rahoituksensa kokonaan tai osittain valtion talousarviosta (esim. valtioon sidoksissa olevat kansalliset oppilaitokset).

Avustuksensaajaan sidoksissa olevia yhteisöjä eivät ole

yhteisöt, jotka ovat tehneet avustuksensaajan kanssa sopimuksen (hankinta- tai alihankintasopimuksen) tai joille avustuksensaaja on siirtänyt käyttöoikeuksia tai valtuutuksia julkisia palveluja varten,

yhteisöt, jotka saavat avustuksensaajalta rahoitustukea,

yhteisöt, jotka tekevät avustuksensaajan kanssa yhteistyömuistioon perustuvaa säännöllistä yhteistyötä tai jakavat sen kanssa varoja,

yhteisöt, jotka ovat allekirjoittaneet konsortiosopimuksen avustussopimuksen mukaisesti.

Jos sidosyhteisö osallistuu tiedotustoimeen, hakemuksessa on

ilmoitettava tällaiset sidosyhteisöt hakulomakkeessa,

oltava sidosyhteisön kirjallinen suostumus,

annettava liiteasiakirjat, joiden perusteella voidaan varmistaa, että sidosyhteisö täyttää avustuskelpoisuus- ja hyväksyttävyysperusteet.

Hakijan ja sen sidosyhteisöjen on esitettävä hakijan avustuskelpoisuuden arvioimiseksi seuraavat liiteasiakirjat:

Asiakirja

Kuvaus

Huomautukset

Asiakirja A

Jäljennös yhtiöjärjestyksestä/perustamisasiakirjasta/perussäännöstä tai vastaavasta asiakirjasta

 

Asiakirja B

Jäljennös virallisesta rekisteröintitodistuksesta tai muusta virallisesta asiakirjasta, joka todistaa yhteisön perustamisen.

 

Asiakirja C (tarvittaessa)

Asiakirja, joka todistaa pääomayhteyden tai oikeudellisen yhteyden hakijaan.

Sidosyhteisöt

Yhteisöjen, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, on toimitettava edellä mainitut asiakirjat. Jos mainittuja asiakirjoja ei voida esittää, tiedot on osoitettava muulla asiaankuuluvalla asiakirjalla.

Tällaisten yhteisöjen on lisäksi toimitettava asiakirja, jolla todistetaan, että niiden laillisilla edustajilla on kelpoisuus tehdä oikeudellisia sitoumuksia niiden puolesta.

6.2   Tässä ehdotuspyynnössä avustuskelpoiset toimet ja niiden täytäntöönpanokausi

A.   Tiedotustoimet olisi toteutettava

usean alueen kattavalla tai kansallisella tasolla

Euroopan tasolla (toimet, jotka vaikuttavat useisiin jäsenvaltioihin).

B.   Tiedotustoimiin olisi sisällytettävä yksi tai useampia seuraavia toimia (luettelo ei ole täydellinen):

multimedia- tai audiovisuaalisen aineiston tuottaminen ja jakelu,

painotuotteiden (julkaisut, julisteet jne.) tuottaminen ja jakelu,

verkkotyökalujen ja verkkoyhteisöpalvelujen perustaminen,

mediatapahtumat,

yhteisen maatalouspolitiikan aiheisiin liittyvät konferenssit, seminaarit, työpajat (mahdollisuuksien mukaan suoratoistona) ja selvitykset,

”maatila tulee kaupunkiin” -tyyppiset tapahtumat, joissa kaupunkilaiset saavat tietoa maatalouden merkityksestä,

”avoimet ovet maatilalla” -tapahtumia, joissa valotetaan kansalaisille maatalouden roolia (esim. parhaita toimintatapoja, innovointihankkeita),

pysyvät tai liikkuvat näyttelyt tai tiedotuspisteet.

C.   Avustuskelpoisia eivät ole

lakisääteiset toimenpiteet;

Euroopan unionin rahoitusta toisesta budjettikohdasta saavat toimenpiteet,

yhtiökokoukset tai sääntömääräiset kokoukset,

paikallistasolla toteutetut toimet.

D.   Tiedotustoimien toteutusajanjakso (alustava):

1.5.2016–30.4.2017.

7.   POISSULKEMISPERUSTEET

7.1   Ehdotuspyyntömenettelyn ulkopuolelle jättäminen

Ehdotuspyyntömenettelyn ulkopuolelle jätetään hakija, joka

a)

on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai sille on vahvistettu akordi tai sitä koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai se on muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen;

b)

on tuomittu, tai henkilö, jolla on valtuudet edustaa ehdokasta tai tarjoajaa, tehdä päätöksiä sen puolesta tai valvoa sitä, on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikollisesta teosta jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamalla lainvoimaisella tuomiolla;

c)

on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen millä tahansa perusteella, Euroopan investointipankin tai kansainvälisen järjestön päätös mukaan luettuna;

d)

on laiminlyönyt lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen tai verojen suorittamisen sijoittautumismaassaan, toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän maassa tai maassa, jossa toimi on tarkoitus toteuttaa;

e)

on saanut lainvoimaisen tuomion petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta, rahanpesusta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, tai tällaisen tuomion on saanut henkilö, jolla on valtuudet edustaa ehdokasta tai tarjoajaa, tehdä päätöksiä sen puolesta tai valvoa sitä;

f)

on parhaillaan 109 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen kohteena.

7.2   Avustuksen ulkopuolelle jättäminen

Taloudellista tukea ei myönnetä hakijalle, joka avustuksen myöntämismenettelyn aikana

a)

joutuu eturistiriitatilanteeseen;

b)

syyllistyy komissiolle avustuksen myöntämismenettelyyn osallistumiseksi vaadittuja tietoja toimittaessaan väärien tietojen antamiseen tai ei toimita vaadittuja tietoja;

c)

joutuu johonkin kohdassa 7.1 tarkoitettuun ulkopuolelle jättämiseen johtavaan tilanteeseen.

Samoja poissulkemisperusteita sovelletaan myös sidosyhteisöihin.

Hakijalle tai siihen sidoksissa olevalle yhteisölle, joka on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen, voidaan määrätä hallinnollisia tai taloudellisia seuraamuksia.

7.3   Liiteasiakirjat

Hakijoiden ja sidosyhteisöjen on allekirjoitettava valaehtoinen vakuutus, jonka mukaan niitä ei koske mikään varainhoitoasetuksen 106 artiklan 1 kohdassa tai 107–109 artiklassa tarkoitetuista tilanteista. Tätä varten on täytettävä osoitteesta

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/ saatava lomake, joka liitetään ehdotuspyynnön hakulomakkeeseen.

Soveltamissäännöistä annetun asetuksen 185 artiklan ja varainhoitoasetuksen 131 artiklan 4 kohdan mukaan tällaista vakuutusta ei vaadita, jos kyseessä on vähäinen avustus (enintään 60 000 euroa) tai jos vakuutus on toimitettu hiljattain muun sopimuksentekomenettelyn yhteydessä.

8.   VALINTAPERUSTEET

8.1   Taloudelliset edellytykset

Hakijalla on oltava vakaat ja riittävät rahoituslähteet, jotta se kykenee jatkamaan toimintaansa avustetun tiedotustoimen toteuttamisen tai sen vuoden aikana, jona avustus myönnetään, ja osallistumaan toimen rahoitukseen. Hakijan taloudelliset edellytykset arvioidaan seuraavien hakemuksen kanssa toimitettavien liiteasiakirjojen perusteella:

Vähäiset avustukset (enintään 60 000 euroa):

valaehtoinen vakuutus.

Yli 60 000 euron avustukset:

valaehtoinen vakuutus, ja

tuloslaskelma ja tase viimeksi päättyneeltä tilikaudelta,

uusilla yhteisöillä edellä mainitut asiakirjat voidaan korvata liiketoimintasuunnitelmalla.

Yhteisöjen, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, on osoitettava, että niillä on vastaavat taloudelliset edellytykset kuin oikeushenkilöillä.

Taloudellisten edellytysten tarkistamista koskevia säännöksiä ei sovelleta julkisoikeudellisiin yhteisöihin. Sen vuoksi edellä mainittuja asiakirjoja ei vaadita, jos hakija on julkisoikeudellinen yhteisö.

Jos edelleenvaltuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä katsoo toimitettujen asiakirjojen perusteella, etteivät taloudelliset edellytykset ole tyydyttävät, se voi

pyytää lisätietoja,

hylätä hakemuksen.

8.2   Toiminnalliset edellytykset

Hakijalla on oltava riittävä ammatillinen osaaminen ja pätevyys ehdotetun tiedotustoimen toteuttamiseen.

Tätä varten hakijan on toimitettava seuraavat liiteasiakirjat:

tiedotustoimen hallinnoinnista ja toteutuksesta ensisijaisesti vastaavan henkilöstön ansioluettelot tai profiilien kuvaukset

organisaation toimintakertomukset viimeisiltä kahdelta vuodelta

luettelo ehdotuspyynnön alaan tai toteuttaviin toimiin liittyvistä aikaisemmista hankkeista ja toimista viimeisiltä kahdelta vuodelta.

Yhteisöjen, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, on osoitettava, että niillä on vastaavat toiminnalliset edellytykset kuin oikeushenkilöillä.

9.   AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Tiedotustoimeen sisältyvien viestintävälineiden ja toimien on liityttävä toisiinsa, ja niiden on oltava selkeitä lähestymistavan ja haluttujen tulosten suhteen. Niillä olisi myös oltava merkittävä vaikutus, joka voidaan mitata kohdassa 11.4 tarkoitettujen asiaankuuluvien indikaattorien avulla.

Hakemukset arvioidaan seuraavin perustein:

1.

Toimen merkitys: tarpeiden ja yksityiskohtaisten, mitattavissa ja saavutettavissa olevien realististen tavoitteiden ennakkoarviointi (25 pistettä)

2.

Toimen vaikuttavuus: aihe, viestit ja kohderyhmä, yksityiskohtainen ohjelma, aikataulu sekä jälkiarviointimenetelmä (25 pistettä)

3.

Toimen tehokkuus: kustannustehokkuus ehdotettujen resurssien osalta (25 pistettä)

4.

Hankkeen hallinnon toimivuus ja laatu: menettelyt ja ehdotetun toimen eri osioiden toteuttamiseen liittyvien tehtävien jakaminen (25 pistettä)

10.   OIKEUDELLISET SITOUMUKSET

Jos komissio myöntää avustusta, avustuksensaajalle lähetetään euromääräinen avustussopimus, jossa täsmennetään rahoituksen edellytykset ja määrä sekä menettely osapuolten velvollisuuksien virallistamiseksi.

Avustuksensaajan on allekirjoitettava alkuperäisen avustussopimuksen kaksi kappaletta ja lähetettävä ne viipymättä komissiolle. Komissio allekirjoittaa ne viimeisenä.

Avustuksen myöntäminen ei oikeuta avustuksiin seuraaville vuosille.

11.   RAHOITUSSÄÄNNÖKSET I

11.1   Yleiset periaatteet

a)   Päällekkäisten avustusten kielto

Yhteen tiedotustoimeen voi saada EU:n talousarviosta vain yhden avustuksen.

Samoja kustannuksia ei missään olosuhteissa saa rahoittaa unionin talousarviosta kahdesti. Tämän varmistamiseksi hakijan on ilmoitettava sellaisen unionin rahoituksen lähteet ja määrät, jonka se on saanut tai jota se on hakenut saman varainhoitovuoden aikana samaa tiedotustoimea tai tiedotustoimen osaa tai toimintaansa varten, sekä muu samaa tiedotustoimea varten saatu tai haettu rahoitus.

b)   Taannehtivuuskielto

Päättyneisiin toimiin ei myönnetä avustusta takautuvasti.

Avustusta voidaan myöntää jo aloitettuun tiedotustoimeen vain, jos hakija voi osoittaa, että tiedotustoimen toteuttaminen oli aloitettava ennen avustussopimuksen allekirjoittamista.

Avustuskelpoiset kustannukset eivät tällöin kuitenkaan saa olla aiheutuneet ennen avustushakemuksen jättämispäivää.

c)   Yhteisrahoitus

Yhteisrahoitus tarkoittaa, että toimen toteuttamiseksi tarvittavia varoja ei voi kattaa kokonaan EU:n avustuksella.

Tiedotustoimen yhteisrahoitus voi olla peräisin

avustuksen saajan omista varoista

tiedotustoimen tuottamasta tulosta

kolmansien osapuolten rahoitusosuuksista.

d)   Tasapainoinen budjetti

Hakemuslomakkeeseen on liitettävä tiedotustoimen budjettiarvio.

Budjettiarvion on oltava seuraavien vaatimusten mukainen:

Se on laadittava euroina. Hakijoiden, joiden kustannukset eivät aiheudu euroina, on käytettävä InforEuro-verkkosivulla julkaistavaa valuuttakurssia:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

Se on laadittava käyttäen yksityiskohtaisia kustannuslaskelmia ja antaen tarvittavat selitykset Huomautuksia-sarakkeessa. Kiinteitä määriä (lukuun ottamatta kohdassa 11.2 mainittuja kiinteitä määriä) tai kertasuorituksia ei hyväksytä.

Sen on noudatettava enimmäismääriä, jotka komissio on vahvistanut tietyille menotyypeille (ks. asiaan liittyvät asiakirjat osoitteessa

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/).

Se on esitettävä arvonlisäverottomana, jos hakija on alv-velvollinen ja oikeutettu kyseisen veron vähennykseen tai jos hakija on julkisoikeudellinen laitos.

Tulo-osaan on sisällyttävä hakijan suora rahoitusosuus, komissiolta haettu rahoitus ja (tarvittaessa) selvitys muiden mahdollisten rahoittajien rahoitusosuuksista sekä kaikki hankkeen tuottamat tulot, myös osallistujilta mahdollisesti perittävät osallistumismaksut.

e)   Toteuttamiseen liittyvät hankintasopimukset/alihankinta

Kun tiedotustoimen toteuttaminen edellyttää julkisia hankintoja (toteuttamiseen liittyvät hankintasopimukset), avustuksensaajan on tehtävä hankintasopimus kokonaistaloudellisesti edullisimman tai tarvittaessa halvimman tarjouksen perusteella ja huolehdittava siitä, ettei eturistiriitoja synny. Asiakirjat on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten.

Jos hankinnan arvo on yli 60 000 euroa, avustuksensaajan on noudatettava ehdotuspyyntöön liitetyssä avustussopimuksessa tarkoitettuja erityissääntöjä. Lisäksi avustuksensaajan on dokumentoitava tarjouskilpailumenettely asianmukaisesti ja säilytettävä asiakirjat mahdollista tarkastusta varten.

Yhteisöjen, jotka toimivat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/24/EU (6) tarkoitettuna hankintaviranomaisena tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/25/EU (7) tarkoitettuna hankintayksikkönä, on noudatettava julkisia hankintoja koskevia sovellettavia kansallisia sääntöjä.

Alihankinnan eli ehdotuksessa kuvattuun tiedotustoimeen kuuluvien tiettyjen tehtävien tai toimintojen ulkoistamisen on oltava (edellä mainittujen) toteuttamiseen liittyvään hankintasopimukseen sovellettavien edellytysten lisäksi myös seuraavien edellytysten mukainen:

Se kattaa ainoastaan osan tiedotustoimen toteutuksesta.

Se voidaan perustella tiedotustoimen luonteella ja toteuttamiseen liittyvillä tarpeilla.

Se on mainittava selvästi ehdotuksessa.

f)   Rahoitustuki kolmansille osapuolille

Kolmansille osapuolille ei saa myöntää rahallista tukea.

11.2   Rahoitus

Rahoitus toteutetaan sekarahoituksena seuraavasti:

toteutuneiden avustuskelpoisten välittömien kustannusten määrästä korvataan enintään 50 prosenttia;

välillisinä kustannuksina voidaan korvata kiinteämääräinen osuus, joka on 7 prosenttia tiedotustoimen avustuskelpoisten välittömien kustannusten kokonaismäärästä ja edustaa avustuksensaajan yleisiä hallintokustannuksia, joiden voidaan katsoa johtuvan tiedotustoimesta.

Jos organisaatio saa tiedotustoimen täytäntöönpanokaudeksi toiminta-avustusta, välillisiä kustannuksia ei pidetä avustuskelpoisina.

Sama koskee toiminta-avustuksen piiriin jo kuuluvia henkilöstökuluja.

Avustuksen määrä

Haettavan avustuksen määrän (välillisiin kustannuksiin myönnettävä kiinteä määrä mukaan luettuna) on oltava 50 000–300 000 euroa.

Tämä tarkoittaa, että avustuksensaaja rahoittaa osan tiedotustoimen avustuskelpoisten menojen kokonaismäärästä, tai kyseinen osuus on katettava muista lähteistä kuin EU:lta saatavalla rahoituksella.

(ks. kohta 11.1.c)

Avustuskelpoiset kustannukset

Avustuskelpoisia kustannuksia ovat avustuksen saajalle tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset, jotka täyttävät kaikki seuraavat perusteet:

ne aiheutuvat tiedotustoimen keston aikana, loppukertomuksiin liittyviä kustannuksia lukuun ottamatta. Kustannukset ovat tukikelpoisia avustussopimuksessa mainitusta päivästä alkaen.

Menoja voidaan sallia ennen avustuksen myöntämistä, jos avustuksensaaja voi näyttää toteen, että tiedotustoimi on aloitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista. Kustannukset eivät missään tapauksessa ole avustuskelpoisia ennen avustushakemuksen jättämispäivää (ks. kohta 11.1.b);

ne on kirjattu tiedotustoimen budjettiarvioon;

ne ovat tarpeen avustuksen kohteena olevan tiedotustoimen toteuttamiseksi;

ne ovat yksilöitävissä ja todennettavissa, ja ne on kirjattu avustuksensaajan kirjanpitoon ja määritetty saajan sijoittautumisvaltiossa sovellettavien kirjanpitosääntöjen ja saajan tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön mukaisesti;

ne täyttävät sovellettavassa vero- ja sosiaalilainsäädännössä asetetut vaatimukset;

ne ovat kohtuullisia ja perusteltuja ja täyttävät moitteettoman varainhoidon vaatimukset erityisesti taloudellisuuden ja tehokkuuden osalta.

Avustuksensaajien sisäisten kirjanpito- ja tilintarkastusmenettelyjen on mahdollistettava toimen ilmoitettujen kustannusten ja tulojen täsmäyttäminen suoraan tiedotustoimen kirjanpidon ja liiteasiakirjojen kanssa.

Samoja perusteita sovelletaan myös sidosyhteisöihin.

Avustuskelpoiset välittömät kustannukset

Tiedotustoimen avustuskelpoisia välittömiä kustannuksia ovat kustannukset, jotka täyttävät avustuskelpoisuudelle edellä esitetyt ehdot ja jotka voidaan yksilöidä tiedotustoimen toteuttamiseen välittömästi liittyviksi erityiskustannuksiksi ja kirjata suoraan sen kustannuksiksi, esimerkiksi

toimen toteuttamiseen osallistuvan, hakijaan työ- tai palvelussuhteessa olevan henkilöstön kustannukset eli varsinaiset palkat sekä palkkoihin liittyvät sosiaalivakuutusmaksut ja muut lakisääteiset kulut, edellyttäen, että kyseiset kustannukset vastaavat hakijan tavanomaista palkkauskäytäntöä. Tällaiset kustannukset voivat sisältää myös lisäkorvauksia, kuten lisäsopimusten perusteella suoritettavia maksuja kyseisten sopimusten luonteesta riippumatta, edellyttäen, että kyseiset korvaukset maksetaan rahoituslähteestä riippumatta johdonmukaisesti tilanteissa, joissa tarvitaan asianomaista työpanosta tai asiantuntemusta. Kansallisten hallintoviranomaisten henkilöstökustannukset ovat myös avustuskelpoisia, siltä osin kuin ne ovat aiheutuneet toiminnoista, joita viranomainen ei olisi toteuttanut, ellei asianomaista hanketta olisi otettu toteutettavaksi,

matkakustannukset (jotka liittyvät kokouksiin, mahdollisiin aloituskokouksiin, konferensseihin jne.), jos ne ovat avustuksensaajan tavanomaisen matkustuskustannuksia koskevan käytännön mukaisia,

avustuksensaajan tekemistä tiedotustoimen toteuttamiseen liittyvistä hankintasopimuksista johtuvat kustannukset, jos avustussopimuksessa vahvistetut edellytykset täyttyvät,

kustannukset, jotka johtuvat suoraan tiedotustoimen toteuttamiseen liittyvistä tarpeista (tiedonjakelu, tiedotustoimen arviointi, käännökset, kopiointi).

Tähän ehdotuspyyntöön sisällytetyn avustussopimusluonnoksen liitteessä V on luettelo avustuskelpoisiin kustannuksiin liittyvistä liiteasiakirjoista sekä liiteasiakirjoista, jotka vaaditaan loppuraportin yhteydessä.

Avustuskelpoiset välilliset kustannukset (yleiskustannukset)

Välillisinä kustannuksina voidaan korvata kiinteä määrä, joka on 7 prosenttia tiedotustoimen avustuskelpoisista välittömistä kustannuksista ja edustaa avustuksensaajan yleisiä hallintokustannuksia, joiden voidaan katsoa johtuvan tiedotustoimesta.

Välillisiin kustannuksiin ei saa sisältyä talousarvion muihin kohtiin kuuluvia kustannuksia.

Kustannukset, joihin ei myönnetä avustusta

Seuraavat kustannukset eivät ole avustuskelpoisia:

luontoissuoritukset,

uusien tai käytettyjen laitteiden ostosta aiheutuneet kustannukset,

laitteiden arvon alenemisesta aiheutuneet kustannukset,

alv, paitsi jos avustuksensaaja voi todistaa, ettei se sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan voi hakea alv:n palautusta. Julkisoikeudellisten laitosten maksama alv ei kuitenkaan ole avustuskelpoinen,

sijoitetun pääoman tuotto,

lainoihin ja lainanhoitoon liittyvät kustannukset,

varaukset tulevien tappioiden tai velkojen varalta,

korkokustannukset,

epävarmat saamiset,

kustannukset, jotka avustuksensaajan pankki on veloittanut komissiolta tulevista tilisiirroista,

kurssitappiot,

kustannukset, jotka on ilmoitettu ja korvattu jonkin toisen EU:n avustusta saavan tiedotustoimen yhteydessä,

kohtuuttomat tai perusteettomat kustannukset.

Avustuksen lopullisen määrän laskeminen

Avustuksensaajalle myönnettävän avustuksen lopullinen määrä vahvistetaan tiedotustoimen päätyttyä, kun seuraavat asiakirjat, tarvittaessa myös asiaankuuluvat liiteasiakirjat, sisältävä maksupyyntö on hyväksytty:

tekninen loppuraportti, jossa on yksityiskohtaiset tiedot tiedotustoimen toteutuksesta ja tuloksista asiaankuuluvine liiteasiakirjoineen,

taloutta koskeva loppuselvitys tosiasiallisesti aiheutuneista kustannuksista asiaankuuluvine liiteasiakirjoineen (ks. tähän ehdotuspyyntöön liitetyn avustussopimusluonnoksen liite V).

EU:n avustuksen tarkoituksena tai tuloksena ei saa olla voiton tuottaminen avustuksensaajan toteuttaman tiedotustoimen puitteissa. Voitolla tarkoitetaan, että tulot ylittävät avustuksensaajalle aiheutuneet avustuskelpoiset kustannukset, kun loppumaksun suoritusta pyydetään. Jos voittoa syntyy, komissiolla on oikeus periä siitä takaisin prosenttiosuus, joka vastaa unionin rahoitusosuutta avustuskelpoisista kustannuksista, joita avustuksensaajalle on tosiasiallisesti aiheutunut tiedotustoimen toteuttamisesta.

11.3   Raportointijaksot ja maksujärjestelyt

Ainoa raportointijakso sopimuksen voimaantulosta avustussopimuksen I.2.2 artiklassa määrätyn ajanjakson loppuun asti.

Ennakko- tai välimaksua ei suoriteta. Avustuksensaajalle maksetaan yksinomaan loppumaksu, joka ei saa ylittää avustussopimuksen I.3 artiklassa vahvistettua enimmäismäärää.

12.   TIEDOTUS

12.1   Avustuksensaajan toimesta

Avustuksensaajien on selvästi ilmaistava Euroopan unionin osallistuminen kaikissa julkaisuissa tai toimissa, joihin avustusta käytetään. Lisäksi avustuksensaajien on käytettävä vastuuvapauslauseketta, jossa todetaan, ettei EU ole vastuussa mielipiteistä, jotka ilmaistaan julkaisuissa ja/tai niiden toimien yhteydessä, joihin avustusta käytetään.

Edunsaajien on lisäksi esitettävä riittävän näkyvästi Euroopan unionin nimi ja tunnus kaikissa julkaisuissaan, julisteissaan, ohjelmissaan ja muissa yhteisrahoitettuun tiedotustoimeen liittyvissä toimissaan.

Tätä varten niiden on käytettävä Euroopan komission nimeä ja tunnusta sekä vastuuvapauslauseketta, jotka ovat saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Ellei tätä vaatimusta noudateta, avustuksensaajan avustusta voidaan alentaa suhteellisesti avustussopimuksen mukaisesti ja ottaen huomioon vaatimus Euroopan unionin nimen ja tunnuksen riittävästä näkyvyydestä yhteisrahoitettuun tiedotustoimeen liittyvissä toimissa.

12.2   Komission toimesta

Kaikki tiettynä varainhoitovuonna myönnettyjä avustuksia koskevat tiedot julkaistaan Euroopan unionin toimielinten internetsivuilla viimeistään kyseisten avustusten myöntämisvuotta seuraavan varainhoitovuoden 30 päivänä kesäkuuta.

Komissio julkaisee seuraavat tiedot:

avustuksensaajan nimi

avustuksensaajan osoite

avustuksen kohde

myönnetty avustusmäärä.

Avustuksensaajan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä julkaisemisesta luovutaan, jos se uhkaa asianomaisten henkilöiden oikeuksia ja vapauksia, sellaisina kuin ne ovat suojattuina Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, tai vahingoittaa avustuksen saajien kaupallisia etuja.

13.   TIETOSUOJA

Ehdotuspyyntöön vastaaminen merkitsee henkilötietojen (kuten nimen, osoitteen ja ansioluettelon) kirjaamista ja käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (8). Jollei toisin mainita, kysymykset ja henkilötiedot ovat tarpeen hakemuksen arvioimiseksi tarjouspyynnössä esitettyjen ehtojen mukaisesti. [Tietojen käsittelystä vastaava yksikkö] käsittelee näitä tietoja ainoastaan tätä tarkoitusta varten. Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä on tietosuojaselosteessa osoitteessa

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Komission tilinpitäjä voi kirjata henkilötiedot ennakkovaroitusjärjestelmään ja tarvittaessa myös poissulkemisia koskevaan keskustietokantaan, jos avustuksensaaja on jossakin seuraavissa säädöksissä mainituista tilanteista:

komission päätös 2014/792/EU (9), annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, komission tulojen ja menojen hyväksyjien ja toimeenpanovirastojen käyttöön tarkoitetusta ennakkovaroitusjärjestelmästä (lisätietoja, ks. tietosuojasuojaseloste osoitteessa http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm),

tai

komission asetus (EY, Euratom) N:o 1302/2008 (10), annettu 17 päivänä joulukuuta 2008, poissulkemisia koskevasta keskustietokannasta (lisätietoja tietosuojaselosteessa osoitteessa http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm)

14.   EHDOTUSTEN JÄTTÄMISMENETTELY

Ehdotukset on jätettävä virallisten vaatimusten mukaisesti kohdassa 5 esitetyssä määräajassa.

Hakemusta ei voi muuttaa määräajan päätyttyä. Jos ilmeisen käsittelyvirheen vuoksi hakija ei toimita todisteita tai anna selvityksiä, komissio pyytää hakijaa toimittamaan puuttuvat tiedot tai selventämään liiteasiakirjoja arviointimenettelyn aikana. Nämä tiedot tai selvennykset eivät saa merkittävästi muuttaa ehdotusta.

Hakijalle ilmoitetaan kirjallisesti hakemuksen arviointimenettelyn tuloksista.

Hakemukset on toimitettava paperiversiona.

Hakulomakkeet ovat saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Hakemus on jätettävä oikealla lomakkeella, sen on oltava asianmukaisesti täytetty ja päivätty, siinä on oltava tasapainoinen budjetti (tulot/menot) ja sen on oltava sellaisen henkilön allekirjoittama, jolla on oikeus tehdä sitoumuksia hakijajärjestön puolesta.

Hakijan tarpeellisiksi katsomat lisätiedot voidaan liittää mukaan erillisinä sivuina.

Hakemukset on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

European Commission Unit AGRI. E.5

Call for proposals 2015/C 351/09

To the attention of Head of Unit

L130 4/149

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

postitse, jolloin päiväys on postileiman osoittama lähetyspäivä;

lähettipalvelua käyttäen, jolloin päiväys on päivämäärä, jona lähettipalvelu on vastaanottanut lähetyksen toimitettavaksi.

Se, otetaanko hakemus käsiteltäväksi, arvioidaan paperiversion perusteella.

Yhteydenotot

Lisätietoja ehdotuspyynnöstä saa sähköpostiosoitteesta agri-grants@ec.europa.eu. Kysymyksiä otetaan vastaan 13. marraskuuta 2015 klo 24.00 asti.

Hyödyllisimmät kysymykset ja vastaukset julkaistaan osoitteessa http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

15.   ARVIOINTIMENETTELY

Hakemukset, jotka täyttävät hakemuksen käsiteltäväksi ottamista koskevat edellytykset, arvioidaan eri perusteiden mukaan seuraavasti:

1.

Ensin arviointikomitea tarkastelee hakemuksia poissulkemisperusteiden mukaan (ks. ehdotuspyynnön kohta 7).

2.

Sitten arviointikomitea tarkastelee hakemuksia valintaperusteiden mukaan (ks. ehdotuspyynnön kohta 8).

3.

Sen jälkeen tarkastellaan edelliset vaiheet läpäisseitä hakemuksia avustusten myöntämisperusteiden mukaan (ks. ehdotuspyynnön kohta 9).

4.

Lopuksi arviointikomitea tarkastelee ehdotuksia avustuskelpoisuusperusteiden mukaan (ks. ehdotuspyynnön kohta 6).

Hakemusten on saatava vähintään 60 prosenttia kokonaispistemäärästä. Hakemukset, jotka eivät täytä laatua koskevia vähimmäisvaatimuksia, hylätään.

Hakemusten arvioinnin jälkeen komissio laatii luettelon, jossa kaikki vaaditun pisterajan saavuttaneet hakemukset on asetettu paremmuusjärjestykseen.

Tämän luettelon perusteella komissio laatii luettelon hakemuksista, joille voidaan myöntää rahoitusta, sekä mahdollisesti varallaololuettelon, jos ehdotuspyyntöön on jäljellä käytettävissä olevien määrärahoja.

16.   LIITTEET

Hakulomake (ml. asiakirjojen tarkistusluettelo) on saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Avustussopimusmalli on saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/index_fi.htm

(5)  EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19.

(6)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65.

(7)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243.

(8)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(9)  EUVL L 329, 14.11.2014, s. 68.

(10)  EUVL L 344, 20.12.2008, s. 12.