23.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/9


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

„Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2016 г.

(2015/C 351/09)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ — КОНТЕКСТ

Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1).

Настоящата покана за представяне на предложения се урежда и от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (2) (наричан по-нататък „Финансов регламент“) и от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (3) (наричани по-нататък „правила за прилагане“).

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася за финансиране от бюджетни кредити и в рамките на бюджета за 2016 година на информационни мерки по смисъла на член 45 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

2.   ЦЕЛИ, ТЕМА(И) И ЦЕЛЕВА ГРУПА

2.1.   Цели

С информационните мерки се цели по-специално да се помогне за разясняването, изпълнението и развитието на общата селскостопанска политика (ОСП) и да се повиши обществената осведоменост относно съдържанието и целите, да се информират земеделските стопани и другите участници, извършващи дейност в селските райони, и да се насърчава европейският модел на селско стопанство, както и да се помага на гражданите да го разберат.

Информационната мярка представлява самостоятелен и съгласуван набор от информационни дейности, организирани въз основа на отделен бюджет.

2.2.   Тема

Темата на настоящата покана е: общата селскостопанска политика и предизвикателствата, които стоят пред нея.

Общата селскостопанска политика е от съществено значение за продоволствената сигурност в дългосрочен план и има значителен принос за най-големите приоритети на Комисията, като например инвестициите, работните места и растежа, изменението на климата, вътрешния пазар, цифровия единен пазар, и други (4). Тя допринася за устойчивото развитие и модернизацията на селското стопанство в Европа и икономиката на селските райони като цяло. Тя спомага за справянето с глобалното предизвикателство „как да произвеждаме повече, като ползваме по-малко“.

2.3.   Целева група

Целевата група е широката общественост (особено младите хора в градските райони) и/или земеделските стопани и други участници, извършващи дейност в селските райони.

3.   ГРАФИК

 

Етапи

Дата и време или ориентировъчен период

а)

Публикуване на поканата

октомври 2015 г.

б)

Краен срок за подаване на заявленията

30 ноември 2015 г.

в)

Период на оценяване

15 декември 2015 г. — 15 март 2016 г.

г)

Информация за заявителите

април 2016 г.

д)

Подписване на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства

април 2016 г.

е)

Начална дата на мярката

1 май 2016 г.

4.   НАЛИЧЕН БЮДЖЕТ

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на дейности, възлиза на 2 500 000 EUR.

Тази сума зависи от наличието на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2016 г. след приемането на бюджета за 2016 г. от бюджетния орган, или на бюджетните кредити, предвидени в системата на временните суми от една дванадесета.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

5.   УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изпратени по пощата (с препоръчано писмо, като пощенското клеймо служи като доказателство за датата на изпращане) или чрез куриерска служба (датата на приемане от куриерската служба служи за доказателство за датата на изпращане) не по-късно от 30 ноември 2015 г.

Заявленията трябва да се подават в писмена форма (вж. точка 14), като се използват формулярите за кандидатстване и бюджет, достъпни на:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Заявленията трябва да бъдат изготвени на един от официалните езици на ЕС. Все пак, с оглед улесняването на своевременната обработка на заявленията, заявителите се приканват да ги съставят на английски, френски или немски език.

Заявителите могат да подадат само едно заявление в отговор на настоящата покана за представяне на предложения.

Ако тези изисквания не бъдат спазени, заявлението ще бъде отхвърлено.

6.   КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

6.1.   Допустими кандидати

Заявителят (и свързаните с него субекти, ако има такива) трябва да е правен субект, установен в държава — членка на ЕС.

Субекти, които нямат правосубектност съгласно приложимото национално право, могат да бъдат допустими кандидати, при условие че техните представители имат право да поемат правни задължения от тяхно име и предлагат гаранция за защита на финансовите интереси на Съюза, равностойна на тази, предлагана от юридическите лица, и представят доказателства, че разполагат с финансов и оперативен капацитет, равностоен на този на юридическите лица.

Заедно с формуляра за заявление трябва да се представят придружаващите документи.

Физически лица, както и субекти, установени единствено за целите на изпълнението на информационна мярка в рамките на тази покана за представяне на предложения, не са допустими кандидати.

Примери за допустими организации:

организации с нестопанска цел (частни или обществени),

държавни органи (национални, регионални, местни),

европейски сдружения,

университети,

образователни институции,

научноизследователски центрове,

дружества (например дружества в областта на средствата за комуникация).

Правни субекти, които имат правна връзка или връзка посредством собствения капитал със заявителя, която нито е ограничена до информационната мярка, нито е създадена с единствената цел за изпълнение на мярката (напр. членове на мрежи, федерации, профсъюзи), могат да участват в информационната мярка като свързани субекти и могат да обявяват допустими разходи, както е посочено в точка 11.2.

Правната връзка и връзката посредством собствения капитал не следва да се ограничават само до информационната мярка, нито да се установяват единствено за целите на нейното осъществяване. Това означава, че връзката трябва да съществува независимо от отпускането на безвъзмездните средства; тя следва да е налице преди поканата за представяне на предложения и да продължи след приключване на информационната мярка.

Правната връзка и връзката посредством собствения капитал, определящи принадлежността, обхващат три понятия:

i)

Контрол, съгласно определението в Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5) относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия.

Субекти, свързани с бенефициер, може да бъдат:

субекти, пряко или непряко контролирани от бенефициера (дъщерни дружества или преки дъщерни дружества). Те могат също така да бъдат субекти, контролирани от субект, който е под контрола на бенефициера (дружества на дъщерни дружества или дружества на преки дъщерни дружества), като същото се отнася за следващите нива на контрол,

субекти, които пряко или непряко контролират бенефициера (дружествата майки). Те също могат да бъдат субекти, които контролират субекти, които контролират бенефициера,

субекти, които са на същото равнище на пряк или непряк контрол, както бенефициера (sister companies).

ii)

Членство, т.е. бенефициерът е законово определен като например мрежа, федерация, сдружение, в която/което участват и предложените свързани с него субекти, или бенефициерът участва в същия субект (напр. мрежа, федерация, сдружение), в който участват предложените свързани дружества.

iii)

Специфичният случай на публични органи и публичноправни субекти.

Публичноправните субекти и публичните органи (субекти, установени като такива съгласно националното, европейското или международното право) не винаги се считат за свързани субекти (например публични университети или научноизследователски центрове).

Понятието за свързани субекти в публичната сфера обхваща:

различните равнища на административната структура в случай на децентрализирана администрация (напр. министерства на национално, регионално или местно равнище (в случай на отделни правни субекти) могат да се считат за свързани с държавата),

публичен орган, създаден от публичната власт, за да изпълнява административна цел, който е под надзора на публичната власт. Това условие се проверява въз основа на устава или други актове за създаване на публичния орган. Това не означава непременно, че публичният орган е финансиран изцяло или отчасти от държавния бюджет (напр. национални училища, свързани с държавата).

Следните организации не са субекти, свързани с бенефициера:

субекти, които са сключили договор (за обществена поръчка) или договор за подизпълнение с бенефициера, действат като концесионери или лица, на които са делегирани правомощия за обществени услуги за бенефициера,

субекти, получаващи финансова подкрепа от бенефициера,

субекти, които си сътрудничат редовно с бенефициера въз основа на меморандум за разбирателство или споделят с него някои активи,

субекти, подписали споразумение за консорциум по силата на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Ако свързани субекти участват в информационната мярка, в заявлението:

се посочват тези свързани субекти във формуляра за заявление,

се съдържа писменото съгласие на свързаните субекти,

се предоставят придружаващите документи, които позволяват да се провери дали субектите отговарят на критериите за допустимост и неизключване.

За да може да се оцени допустимостта на заявителите, се изискват следните придружаващи документи за заявителя и свързаните с него субекти:

Документ

Описание

Бележки

Документ А

копие от устав/учредителен акт/акт за сдружение или равностоен акт

 

Документ Б

копие от удостоверение за официална регистрация или друг официален документ, удостоверяващ учредяването на субекта

 

Документ В (където е уместно)

документ, удостоверяващ капиталова или правна връзка със заявителя

за свързани субекти.

Субекти без правосубектност следва да представят документите, изброени по-горе. Когато документите, изброени по-горе, не може да бъдат предоставени, фактите трябва да бъдат доказани с друг документ, който се счита за относим.

Освен това субектите трябва да представят документ, удостоверяващ, че техните законни представители имат право да поемат правни задължения от тяхно име.

6.2.   Допустими дейности и период на изпълнение съгласно настоящата покана за представяне на предложения

А)   Информационните мерки следва да се прилагат:

на многорегионално или на национално равнище,

на европейско равнище (с отражение в няколко държави членки).

Б)   Информационните мерки следва да включват една или няколко дейности, като например (списъкът не е изчерпателен):

изготвяне и разпространение на мултимедийни или аудио-визуални материали,

производство и разпространение на печатни материали (публикации, плакати и т.н.),

създаване на онлайн инструменти и инструменти за социални мрежи,

медийни мероприятия,

конференции, семинари, работни групи (по възможност излъчвани пряко по интернет) и проучвания по въпроси, свързани с ОСП,

мероприятия от типа „ферма в града“, които спомагат за обясняване на градското население на значимостта на селското стопанство,

прояви от вида на „отворените стопанства“, които имат за цел да демонстрират на гражданите ролята на селското стопанство (напр. най-добри практики, проекти за иновации),

стационарни или мобилни изложби или информационни бюра.

В)   Не са допустими следните дейности:

задължителни мерки по силата на закона,

мерки, финансирани от Европейския съюз по друг бюджетен ред,

общи или уставни събрания,

дейности на местно равнище.

Г)   Ориентировъчен срок за прилагане на информационните мерки

1 май 2016 г. – 30 април 2017 г.

7.   КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

7.1.   Изключване от участие

Кандидатите ще бъдат изключени от участие в поканата за представяне на предложения, ако те се намират в някоя от следните ситуации:

а)

обявени са в несъстоятелност или са в процедура по обявяване в несъстоятелност, намират се под съдебен надзор, влезли са в споразумение с кредитори, преустановили са дейността си, обект са на съдебно производство във връзка с тези въпроси, или са в аналогична ситуация, произтичаща от подобна процедура, предвидена в националното законодателство или нормативна уредба;

б)

те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда от компетентен орган на държава членка;

в)

признати са за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които възложителят може да обоснове, включително с решения на ЕИБ и на международни организации;

г)

не са изпълнили своите задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или плащането на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, или с тези на страната, в която следва да се изпълни споразумението за безвъзмездни средства;

д)

те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, в случай че тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;

е)

са обект на административна санкция, посочена в член 109, параграф 1.

7.2.   Изключване от отпускане на безвъзмездни средства

На заявителите няма да бъде отпусната финансова помощ, ако по време на процедурата за отпускане на безвъзмездни средства те:

а)

са в положение на конфликт на интереси;

б)

са виновни за подаване на декларация с невярно съдържание при представянето на информацията, изискана от Комисията като условие за участие в процедурата за отпускане на безвъзмездни средства, или не са представили тази информация;

в)

се намират в някоя от ситуациите, водещи до изключване от участие, посочени в точка 7.1.

Същите критерии за изключване от участие се прилагат по отношение на свързаните субекти.

На виновните за подаване на декларация с невярно съдържание заявители или на свързаните с тях субекти, когато е приложимо, могат да бъдат наложени административни и финансови санкции.

7.3.   Придружаващи документи

Заявителите и свързаните субекти трябва да подпишат клетвена декларация, удостоверяваща, че не се намират в някое от положенията, посочени в член 106, параграф 1 и членове 107 — 109 от Финансовия регламент, като попълнят съответния формуляр, приложен към формуляра за заявление, придружаващ поканата за представяне на предложения и публикуван на:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Съгласно член 185 от правилата за прилагане и член 131, параграф 4 от Финансовия регламент това удостоверяване не се изисква при безвъзмездните средства с ниска стойност, т.е. ≤ 60 000 EUR, или когато такова удостоверение е предоставено наскоро в рамките на друга процедура за предоставяне на средства.

8.   КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

8.1.   Финансов капацитет

Заявителите трябва да разполагат със стабилни и достатъчни източници на финансиране за поддържане на своята дейност през целия период на изпълнение на информационната мярка или през годината, за която се отпускат безвъзмездните средства, и за участие в нейното финансиране. Финансовият капацитет на заявителите ще бъде оценяван въз основа на следните придружаващи документи, които се представят със заявлението:

за безвъзмездни средства с ниска стойност (≤ 60 000 EUR):

клетвена декларация,

за безвъзмездни средства в размер > 60 000 EUR:

клетвена декларация, и

отчета за приходите и разходите, счетоводния баланс за последната финансова година, за която сметките са приключени,

за новосъздадените субекти бизнес план може да замени посочените по-горе документи.

Субекти без правосубектност трябва да представят доказателства, че разполагат с финансов капацитет, равностоен на този на юридическите лица.

Проверката на финансовия капацитет не се прилага по отношение на публичноправните органи. Следователно гореспоменатите документи не следва да се представят, ако заявителят е публичноправен орган.

Въз основа на представените документи, ако вторично оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити счита, че финансовият капацитет не е задоволителен, той може:

да поиска допълнителна информация,

да отхвърли заявлението.

8.2.   Оперативен капацитет

Заявителите трябва да разполагат с професионалните компетенции, както и с подходящите квалификации, необходими за изпълнение на предложената информационна мярка.

В това отношение заявителите трябва да представят следните придружаващи документи:

автобиография или описание на профила на основните лица, които отговарят за управлението и изпълнението на информационната мярка,

доклади за дейността на организацията за последните две години,

списък на предходните проекти и дейности, осъществени през последните две години и свързани с областта на политиката, за която се отнася поканата, или с дейностите, които ще се извършват.

Субекти без правосубектност трябва да представят доказателства, че разполагат с оперативен капацитет, равностоен на този на юридическите лица.

9.   КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Различните комуникационни средства и дейности, включени в информационната мярка, следва да бъдат взаимосвързани и да демонстрират ясна концепция за подхода и очакваните резултати. Те следва също така да имат значително въздействие, измеримо чрез подходящи показатели, посочени в точка 11.4.

Заявленията ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:

1.

уместност на мярката — предварителният анализ на нуждите и на конкретните, измерими, постижими и подходящи цели. (25 точки)

2.

ефективност на мярката — тема, послания и целева група, подробна програма, график и методика за извършване на последваща оценка. (25 точки)

3.

ефикасност на мярката — ефективността на разходите по отношение на предложените ресурси. (25 точки)

4.

качество на управлението на проекта — качеството на процедурите и на разпределението на задачите с оглед на изпълнението на различните дейности от предложената мярка. (25 точки)

10.   ПРАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

В случай на отпускане на безвъзмездни средства от Комисията на бенефициера ще бъде изпратено споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, съставено в евро и уточняващо условията и равнището на финансиране, както и процедурата, с оглед да се придаде официален характер на задълженията на страните по споразумението.

Двата екземпляра на оригинала на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства трябва първо да бъдат подписани от бенефициера и незабавно изпратени обратно на Комисията. Комисията последна го подписва.

Моля да се отбележи, че отпускането на безвъзмездни средства не дава право на такива средства за следващите години.

11.   ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

11.1.   Общи принципи

а)   Некумулативно отпускане

Дадена информационна мярка може да получи само една сума безвъзмездни средства от бюджета на ЕС.

При никакви обстоятелства едни и същи разходи не могат да бъдат финансирани два пъти от бюджета на Съюза. С цел това условие да бъде спазено, заявителят посочва източниците и размерите на финансирането от Съюза, което е получено или за което е подадено заявление по същата информационна мярка или част от информационната мярка или за неговото функциониране по време на същата финансова година, както и всяко друго финансиране, което е получено или за което е подадено заявление по същата информационна мярка.

б)   Забрана за прилагане с обратно действие

Не може да се отпускат безвъзмездни средства с обратно действие за дейности, които вече са приключили.

Сума от безвъзмездни средства може да бъде отпусната за вече стартирала информационна мярка единствено когато заявителят може да докаже необходимостта от стартиране на информационната мярка преди подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

В такива случаи обаче е необходимо допустимите за финансиране разходи да не са извършени преди датата на подаване на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства.

в)   Съфинансиране

Съфинансиране означава, че ресурсите, които са необходими за изпълнение на дейностите, не може да са изцяло отпуснати от безвъзмездните средства от ЕС.

Съфинансирането на информационната мярка може да е под формата на:

собствени средства на бенефициера,

приход, генериран от информационната мярка,

финансово участие на трети страни.

г)   Балансиран бюджет

Прогнозният бюджет на информационната мярка следва да бъде приложен към формуляра за заявление.

Той трябва:

да бъде изготвен в евро. Заявителите, които предвиждат разходи, които няма да бъдат направени в евро, са длъжни да използват обменния курс, публикуван на уебсайта на Infor-euro на адрес:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

да съдържа балансирани приходи и разходи,

да бъде съставен въз основа на подробна предварителна оценка на разходите и съответните обяснения в колона „Коментари“; не се приема финансиране по единни ставки (с изключение на единните ставки, посочени в точка 11.2) или с еднократни суми,

да спазва максималните суми, установени от Комисията за определени видове разходи (вж. съответните документи на разположение в

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/),

да е представен без ДДС, ако заявителят подлежи на облагане с ДДС и има право да приспада този данък, или ако е публичноправен субект,

да съдържа в приходната част прякото участие на заявителя, заявеното финансиране от страна на Комисията, и (ако е приложимо) при наличие на допълнително финансиране от други източници — подробности по него, както и генерираните от проекта приходи, включително, където е необходимо, изискваните от участниците такси.

д)   Договори за изпълнение/възлагане на подизпълнител

Когато изпълнението на информационната мярка изисква възлагане на обществени поръчки (договори за изпълнение), бенефициерът трябва да възложи договора за изпълнение на икономически най-изгодната оферта или на офертата с най-ниска цена (което е уместно), като се избягват конфликти на интереси и документацията се запазва за случай на одит.

В случай на поръчки, които надвишават 60 000 EUR, бенефициерът трябва да спазва специални правила, както е посочено в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, приложено към поканата. Освен това от бенефициера се очаква ясно да документира тръжната процедура и да запази документацията за случай на одит.

Субекти, които действат в качеството си на възложители по смисъла на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (6) или възлагащи органи по смисъла на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7), съблюдават приложимите национални разпоредби в областта на обществените поръчки.

Подизпълнението, т.е. възлагането на конкретни задачи или дейности, които представляват част от информационната мярка, описана в предложението, трябва да отговаря на условията, приложими за всеки договор за изпълнение (както бе уточнено по-горе), и в допълнение към тях на следните условия:

може да обхваща изпълнението само на ограничена част от информационната мярка,

трябва да е основателно, като се отчита същността на информационната мярка и необходимото за нейното изпълнение,

трябва да бъде ясно посочено в заявлението.

е)   Финансова подкрепа за трети страни

В заявленията не може да се предвижда предоставяне на финансова подкрепа за трети страни.

11.2.   Финансиране

Финансирането се извършва под формата на смесено финансиране, състоящо се от:

възстановяване на максимум 50 % от действително направените допустими преки разходи,

финансиране по единна ставка в размер на 7 % от общите допустими преки разходи за информационната мярка е допустимо като непреки разходи, представляващи общите административни разходи на бенефициера, които могат да бъдат разглеждани като разходи по информационната мярка.

В случай че организациите получават безвъзмездни средства за оперативни разходи за периода на провеждане на информационната мярка, непреките разходи не са допустими.

Същото важи и за разходите за персонал, които вече са покрити от безвъзмездни средства за оперативни разходи.

Размер на безвъзмездните средства

Размерът на безвъзмездните средства (включително единната ставка за непреки разходи) ще бъде от 50 000 EUR до 300 000 EUR.

Изложеното по-горе предполага, че част от общия размер на допустимите разходи за провеждане на информационната мярка трябва да бъде финансирана от бенефициера или от източници, различни от финансиране от ЕС.

(вж. точка 11.1, буква в).

Допустими разходи

Допустимите разходи са разходи, действително направени от бенефициера на безвъзмездни средства, които отговарят на следните критерии:

направени са по време на информационната мярка, с изключение на разходите, отнасящи се до окончателните доклади. Периодът на допустимост на разходите започва на датата, уточнена в споразумението за отпускане на безвъзмездните средства.

Ако бенефициер може да докаже, че е необходимо да стартира информационна мярка преди подписването на споразумението, е възможно да бъдат одобрени разходи преди отпускането на безвъзмездните средства. При никакви обстоятелства периодът на допустимост на разходите не може да започне преди датата на подаване на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства (вж. точка 11.1, буква б),

те са посочени в прогнозния бюджет за информационната мярка,

те са необходими за провеждането на информационната мярка, която е предмет на безвъзмездните средства,

възможно е да бъдат установени и проверени, по-специално като се записват в счетоводната документация на бенефициера и се определят съгласно приложимите счетоводни стандарти на държавата, в която бенефициерът е установен, и в съответствие с неговите обичайни практики за определяне и анализ на разходите,

отговарят на разпоредбите на приложимото данъчно и социално законодателство,

те са разумни, оправдани и съответстват на изискванията за добро финансово управление, по-специално по отношение на икономията и ефикасността.

Вътрешните счетоводни и одиторски процедури на бенефициера трябва да позволяват пряко уравняване на декларираните във връзка с информационната мярка разходи и приходи със съответните счетоводни отчети и придружаващи документи.

Същите критерии се прилагат по отношение на свързаните субекти.

Допустими преки разходи

Допустимите преки разходи за информационната мярка са онези разходи, които, при спазване на условията за допустимост, изложени по-горе, се идентифицират като специфични разходи, пряко свързани с изпълнението на информационната мярка, и които следователно могат да бъдат пряко отнесени към нея, като:

разходите за персонала, който е сключил трудов договор със заявителя или еквивалентен акт за назначаване и на когото е възложено изпълнението на информационната мярка, включващи реалните заплати, социално осигурителните вноски и другите изисквани по закон разходи, включени във възнаграждението, при условие че тези разходи са в съответствие с обичайната политика на заявителя по отношение на възнагражденията. Тези разходи могат да включват допълнително възнаграждение, в т.ч. плащания въз основа на допълнителни договори, независимо от техния характер, при условие че се изплащат редовно за същия вид работа или експертен опит и познания и независимо от използвания източник на финансиране. Разходите за персонал на националните администрации също са допустими дотолкова, доколкото се отнасят до разходите за дейности, които съответният орган на публичната власт не би извършил, ако въпросният проект не е бил предприет,

пътни разноски (за срещи, включително учредителни заседания, когато е приложимо, конференции и т.н.), при условие че тези разходи са в съответствие с обичайната практика на бенефициера по отношение на пътуванията,

разходи, породени от договори за изпълнение, възложени от бенефициера за целите на осъществяване на информационната мярка, ако са изпълнени условията, установени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства,

разходи, произтичащи пряко от изискванията, свързани с изпълнението на информационната мярка (разпространение на информация, специфично оценяване на информационната мярка, преводи, копиране).

Приложение V към проекта на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, приложен към настоящата покана, съдържа списък на придружаващи документи за допустими разходи и придружаващите документи, изисквани с окончателния доклад.

Допустими непреки разходи (административни разходи)

Финансиране с единна ставка от 7 % от общите допустими преки разходи за информационната мярка е допустимо като непреки разходи, представляващи общите административни разходи на бенефициера, които могат да бъдат разглеждани като разходи по информационната мярка.

В непреките разходи не могат да се включват разходите, вписани под друго бюджетно перо.

Недопустими разходи

Следните разходи не се считат за допустими:

вноски в натура,

разходи, свързани с покупката на ново или използвано оборудване,

разходи за амортизация на оборудване,

ДДС, освен ако бенефициерът докаже, че този данък не може да му бъде възстановен в съответствие с приложимото национално законодателство. Не е допустим обаче ДДС, платен от публичноправни органи,

приходи от инвестиции,

дългове и разходи по обслужване на дългове,

провизиите за загуби или дългове,

дължими лихви,

лоши дългове,

разходите за преводи от страна на Комисията, начислени от банката на бенефициера,

загуби от обменни курсове,

разходи, декларирани от бенефициера и покрити по линия на друга информационна мярка, за която се получават безвъзмездни средства от ЕС,

прекомерните или неоправданите разходи.

Изчисляване на окончателния размер на безвъзмездните средства

Окончателният размер на безвъзмездните средства, които ще бъдат отпуснати на бенефициера, се определя след приключване на информационната мярка, след одобрение на искането за плащане, съдържащо следните документи, включително съответните придружаващи документи, когато е необходимо:

окончателен технически доклад, който съдържа подробности за изпълнението и резултатите от информационната мярка със съответните придружаващи документи,

окончателния финансов отчет на действително направените разходи със съответните придружаващи документи (вж. приложение V към проекта на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, приложен към настоящата покана).

Отпускането на безвъзмездни средства от ЕС не може да има за цел или резултат реализирането на печалба в рамките на информационната мярка на бенефициера. Печалбата се определя като излишъкът на приходите спрямо допустимите разходи, направени от бенефициера, когато се прави искане за плащане на остатъка. Във връзка с това, когато се реализира печалба, Комисията има право да изиска възстановяване на процента от печалбата, който отговаря на участието на Съюза в допустимите разходи, действително направени от бенефициера за изпълнение на информационната мярка.

11.3.   Отчетни периоди и начини на плащане

Единствен отчетен период — от влизането в сила на споразумението до края на срока по член I.2.2 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Не се извършват никакви авансови и междинни плащания. На бенефициера се изплаща само окончателното плащане. Окончателното плащане не може да надвишава максималната сума, посочена в член I.3 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

12.   ПУБЛИЧНОСТ

12.1.   От страна на бенефициерите

Бенефициерите трябва ясно да посочват участието на Европейския съюз във всички издания или във връзка с дейностите, за които се използват безвъзмездните средства. Освен това бенефициерите трябва да използват изявление за освобождаване от правна отговорност, като посочат, че ЕС не е отговорен за изразените мнения в публикуваните материали и/или по отношение на дейностите, за които са използвани безвъзмездните средства.

В това отношение те са длъжни да осигурят достатъчна видимост на името и емблемата на Европейския съюз във всички свои издания, плакати, програми и други дейности, реализирани в рамките на съфинансираната информационна мярка.

За целта те трябва да използват текста и емблемата на Европейския съюз, както и изявлението за освобождаване от правна отговорност, публикувани на адрес:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Ако това изискване не е спазено, безвъзмездните средства, отпуснати на бенефициера, могат да бъдат пропорционално намалени, в съответствие с разпоредбите на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и като се вземе предвид изискването да се предостави достатъчна видимост на името и емблемата на Европейския съюз във връзка с дейностите, реализирани в рамките на съфинансираната информационна мярка.

12.2.   От страна на Комисията

Цялата информация, свързана с безвъзмездните средства, отпуснати през финансовата година, се публикува на интернет сайт на институциите на Европейския съюз не по-късно от 30 юни на годината, следваща финансовата година, през която са били отпуснати безвъзмездните средства.

Комисията ще публикува следната информация:

име на бенефициера,

адрес на бенефициера,

предназначение на безвъзмездните средства,

отпусната сума.

При мотивирано и надлежно обосновано искане, подадено от бенефициера, публикуването се отменя, ако оповестяването на тази информация може да застраши правата и свободите на засегнатите лица, защитени с Хартата на основните права на Европейския съюз, или накърнява търговските интереси на бенефициерите.

13.   ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

При кандидатстване в рамките на всяка покана за представяне на предложения се въвеждат и обработват лични данни, като име, адрес и автобиография. Тези данни ще се обработват съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (8). Освен ако не е посочено друго, Вашите отговори на поставените въпроси и всякакви поискани лични данни са необходими за оценяването на Вашето заявление в съответствие със спецификациите по поканата за представяне на предложения и ще бъдат обработвани единствено за тази цел от [субект, изпълняващ функциите на контролиращ данните орган]. Повече информация за обработката на личните данни е на разположение в декларацията за поверителност на адрес:

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Личните данни могат да бъдат регистрирани само в системата за ранно предупреждение (СРП) или както в СРП, така и в централната база данни за отстраняванията (ЦБДО) от счетоводителя на Комисията, ако бенефициерът е в една от ситуациите, посочени във:

Решение 2014/792/ЕС на Комисията от 13 ноември 2014 г. относно Системата за ранно предупреждение, която трябва да се използва от разпоредителите с бюджетни кредити на Комисията и от изпълнителните агенции (9) (за повече информация вж. декларацията за поверителността на личните данни на адрес: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm),

или

Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (10) (за повече информация вж. декларацията за поверителността на личните данни на следния адрес: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm)

14.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложенията трябва да бъдат представени в съответствие с официалните изисквания и в срока, определен в точка 5.

Не се допускат изменения в заявленията след изтичане на крайния срок за представянето им. Въпреки това, когато поради явна техническа грешка от страна на заявителя, той пропусне да представи доказателства или да направи декларации, по време на процеса на оценяване Комисията приканва заявителя да предостави липсващата информация или да направи необходимите разяснения по отношение на придружаващите документи. Информация или разяснения от този тип не може да изменят в значителна степен предложението.

Заявителите ще бъдат уведомени в писмена форма за резултатите от оценяването на тяхното заявление.

Предложенията трябва да бъдат подадени на хартия.

Формулярите за кандидатстване са достъпни на:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Заявлението се подава чрез правилния формуляр, надлежно попълнен, с поставена дата, в който е представен балансиран бюджет (приходи/разходи) и който е подписан от лицето, упълномощено да поеме правно обвързващи задължения от името на кандидатстващата организация.

Когато е приложимо, цялата допълнителна информация, която се счита за необходима от заявителя, може да бъде включена на отделни листове.

Заявленията се изпращат на следния адрес:

European Commission Unit AGRI. E.5.

Call for proposals 2015/C 351/09

To the attention of Head of Unit

L130 4/149

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

по пощата — датата на получаване от пощата e посочена с пощенското клеймо,

чрез куриерска служба — посочена е датата на приемане от куриерската служба.

Допустимостта на заявленията ще бъде оценявана въз основа на версията на хартиен носител.

За контакти

Ако имате въпроси относно поканата за предложения, можете да ги изпратите по електронна поща на адрес: agri-grants@ec.europa.eu. Крайният срок за изпращане на въпроси е 24:00 ч. на 13 ноември 2015 г.

Най-относимите въпроси и отговори ще бъдат публикувани на: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

15.   ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Заявленията, спазили изискванията за допустимост, ще бъдат оценени в съответствие с различните критерии в следния ред:

1.

На първо място комисията за оценка разглежда заявленията с оглед на критериите за изключване (виж точка 7 от поканата).

2.

След това комисията за оценка разглежда заявленията с оглед на критериите за подбор (виж точка 8 от поканата).

3.

Впоследствие комисията за оценка разглежда заявленията, които са преминали предходните етапи, с оглед на критериите за отпускане на безвъзмездни средства (виж точка 9 от поканата).

4.

Накрая комисията за оценка разглежда заявленията с оглед на критериите за допустимост (виж точка 6 от поканата).

Заявленията трябва да наберат най-малко 60 % общо. Заявленията, които не достигат минималните прагове за качество, ще бъдат отхвърлени.

След оценка на заявленията, Комисията ще състави списък с класация, включващ всички заявления, които са достигнали прага за класиране.

Въз основа на списъка, посочен по-горе, Комисията ще изготви списък на заявленията за възможно финансиране и евентуално резервен списък, в зависимост от наличния бюджет за тази покана за представяне на предложения.

16.   ПРИЛОЖЕНИЯ

Формуляр за кандидатстване (с контролния списък от документи, които следва да бъдат представени), публикуван на: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, публикуван на: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 549.

(2)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стp. 1.

(3)  ОВ L 362, 31.12.2012 г., стp. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/index_bg.htm

(5)  ОВ L 182, 29.6.2013 г., стp. 19.

(6)  ОВ L 94, 28.3.2014 г., стp. 65.

(7)  ОВ L 94, 28.3.2014 г., стp. 243.

(8)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стp. 1.

(9)  ОВ L 329, 14.11.2014 г., стp. 68.

(10)  ОВ L 344, 20.12.2008 г., стp. 12.