5.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 228/103


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост“

[COM (2019) 55 final – 2019/0027 (COD)]

(2019/C 228/15)

Сезиране

Европейски парламент, 11.2.2019 г.

Съвет на Европейския съюз, 19.2.2019 г.

Правно основание

Член 177 и член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Компетентна секция

„Заетост, социални въпроси и гражданство“

Приемане на пленарна сесия

20.3.2019 г.

Пленарна сесия №

542

Резултат от гласуването

(„за“/„против“/„въздържал се“)

132/0/1

След като прецени, че съдържанието на предложението е напълно задоволително и не изисква никакви бележки от негова страна, на 542-рата си пленарна сесия, проведена на 20 и 21 март 2019 г. (заседание от 20 март 2019 г.), Комитетът единодушно реши да приеме положително становище по предложения текст.

Брюксел, 20 март 2019 г.

Председател

на Европейския икономически и социален комитет

Luca JAHIER