31.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/226


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 22. apríla 2008

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2006

(2009/229/ES)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2006 (1),

so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry (2),

so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3), a najmä na jeho článok 185,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (4), a najmä na jeho článok 30,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (5), a najmä na jeho článok 94,

so zreteľom na článok 71 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0126/2008),

1.

udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2006;

2.

uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.

poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, postúpil výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

Predseda

Hans-Gert PÖTTERING

Generálny tajomník

Harald RØMER


(1)  Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 7.

(2)  Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 22. apríla 2008

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2006

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2006 (1),

so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry (2),

so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3), a najmä na jeho článok 185,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (4), a najmä na jeho článok 30,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (5), a najmä na jeho článok 94,

so zreteľom na článok 71 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0126/2008),

A.

keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal dostatočné záruky o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2006 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne;

B.

keďže rok 2006 bol prvým rokom finančnej autonómie agentúry;

Všeobecné body, ktoré sa týkajú horizontálnych otázok agentúr EÚ a majú tak význam aj pre udeľovanie absolutória každej jednotlivej agentúre

1.

konštatuje, že rozpočty 24 agentúr a ostatných orgánov, ktorých audit vykonal Dvor audítorov, predstavovali spolu 1 080,5 milióna EUR v roku 2006 [pričom najvyšší rozpočet mala Európska agentúra pre obnovu, a to 271 miliónov EUR, a najmenší vo výške 5 miliónov EUR mala Európska policajná akadémia (CEPOL)];

2.

poukazuje na to, že zoznam vonkajších orgánov EÚ, ktoré podliehajú auditu a udeľovaniu absolutória, obsahuje nielen tradičné regulačné agentúry, ale aj výkonné agentúry zriadené na vykonávanie konkrétnych programov, a v blízkej budúcnosti sa rozšíri o spoločné podniky založené v rámci verejno-súkromných partnerstiev (spoločné technologické iniciatívy);

3.

v súvislosti s postupom v Európskom parlamente poznamenáva, že počet agentúr podliehajúcich udeľovaniu absolutória sa vyvíjal takto: rozpočtový rok 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 regulačných agentúr a 2 výkonné agentúry (okrem 2 agentúr, v ktorých vykonáva audit Dvor audítorov, ale podliehajú vnútornému postupu udeľovania absolutória);

4.

preto uzatvára, že audit/postup udeľovania absolutória sa stal ťažkopádny a neúmerný v porovnaní s pomernou veľkosťou rozpočtov agentúr/ostatných orgánov; poveruje príslušný výbor, aby dôkladne prehodnotil postup udeľovania absolutória v súvislosti s agentúrami a ostatnými orgánmi s cieľom navrhnúť jednoduchší a racionálnejší prístup vzhľadom na rastúci počet orgánov, z ktorých každý bude v nasledujúcich rokoch potrebovať osobitnú správu pre udelenie absolutória;

Zásadné pripomienky

5.

požaduje, aby Komisia pred zriadením novej agentúry alebo reformou existujúcej agentúry poskytla jasné vysvetlenia v súvislosti s týmito otázkami: druh agentúry, ciele agentúry, vnútorná riadiaca štruktúra, produkty, služby, kľúčové operácie, cieľová skupina, zákazníci a zainteresované strany agentúry, formálny vzťah s vonkajšími aktérmi, rozpočtová zodpovednosť, finančné plánovanie, zamestnanci a personálna politika;

6.

požaduje, aby sa každá agentúra riadila ročnou výkonnostnou dohodou, ktorú vypracuje agentúra a príslušné generálne riaditeľstvo a ktorá by mala obsahovať hlavné ciele na nasledujúci rok, finančný rámec a jasné ukazovatele na meranie výkonnosti;

7.

požaduje, aby Dvor audítorov alebo iný nezávislý audítor pravidelne (a na základe ad hoc) kontroloval výkonnosť agentúr; domnieva sa, že kontrola by sa nemala obmedzovať iba na tradičné prvky finančného hospodárenia a riadneho využívania verejných financií, ale mala by sa zameriavať aj na účinnosť a efektivitu administratívy a mala by obsahovať hodnotenie finančného hospodárenia každej agentúry;

8.

zastáva názor, že v prípade agentúr, ktoré sústavne nadhodnocujú svoje rozpočtové potreby, by sa malo uskutočniť technické zníženie na základe voľných pracovných miest; domnieva sa, že v dlhodobom horizonte to povedie k nižším pripísaným príjmom pre agentúry, a tým aj k nižším administratívnym nákladom;

9.

konštatuje, že vážnym problémom je skutočnosť, že viacero agentúr je kritizovaných za nedodržiavanie pravidiel o verejnom obstarávaní, nariadenia o rozpočtových pravidlách, služobného poriadku a pod.; domnieva sa, že hlavným dôvodom je skutočnosť, že väčšina nariadení, aj nariadenie o rozpočtových pravidlách, je vypracovaných pre väčšie inštitúcie a že väčšina malých agentúr nemá kritickú veľkosť na to, aby sa vedela vyrovnať s týmito regulačnými požiadavkami; preto žiada Komisiu, aby hľadala urýchlené riešenie zvýšenia efektívnosti zoskupením administratívnych funkcií rôznych agentúr dohromady s cieľom dosiahnuť túto kritickú veľkosť (s prihliadnutím na nutné zmeny v základných právnych predpisoch upravujúcich činnosť agentúr a ich rozpočtovú nezávislosť) alebo rýchlo vypracovala osobitné pravidlá pre agentúry (najmä vykonávacie pravidlá pre agentúry), ktoré im umožnia dosiahnuť plný súlad s požiadavkami;

10.

nalieha na Komisiu, aby pri zostavovaní predbežného návrhu rozpočtu prihliadala na výsledky plnenia rozpočtu jednotlivých agentúr v predchádzajúcich rokoch, a to najmä v roku n – 1, a v súlade s tým upravila rozpočet, ktorý príslušná agentúra žiada; vyzýva príslušný výbor, aby rešpektoval túto úpravu, a v prípade, že to neurobí Komisia, sám upravil príslušný rozpočet na realistickú úroveň zladením absorpčnej a implementačnej schopnosti príslušnej agentúry;

11.

pripomína svoje rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2005, v ktorom vyzval Komisiu na predkladanie štúdie o pridanej hodnote každej jestvujúcej agentúry každých päť rokov; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť tejto agentúry alebo ju zrušili; konštatuje, že v roku 2007 Komisia nevykonala ani jedno hodnotenie; trvá na tom, že Komisia by mala predložiť najmenej päť takýchto hodnotení pred rozhodnutím o udelení absolutória za rozpočtový rok 2007 a začať s najstaršími agentúrami;

12.

domnieva sa, že odporúčania Dvora audítorov by sa mali vykonávať čo najskôr a že objem dotácií vyplácaných agentúram by sa mal zladiť s ich skutočnými finančnými potrebami; ďalej sa domnieva, že zmeny a doplnenia všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa mali začleniť do rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúr a do ich rôznych špecifických nariadení o rozpočtových pravidlách;

Prezentácia oznamovaných údajov

13.

konštatuje, že neexistuje štandardný prístup agentúr týkajúci sa prezentácie ich činností v príslušnom rozpočtovom roku a ich účtovných závierok a správ o rozpočtovom a finančnom hospodárení a otázky, či by vyhlásenie o vierohodnosti mal vypracovať riaditeľ agentúry; poznamenáva, že nie všetky agentúry jasne rozlišujú medzi: a) prezentáciou činnosti agentúry verejnosti a b) technickým informovaním o rozpočtovom a finančnom hospodárení;

14.

konštatuje, že hoci v obvyklých pokynoch Komisie týkajúcich sa prípravy správ o činnosti sa výslovne nevyžaduje, aby agentúra vypracovala vyhlásenie o vierohodnosti, mnohí riaditelia jednako vypracovali takéto vyhlásenie za rok 2006, v jednom prípade vrátane dôležitej výhrady;

15.

pripomína svoje uznesenie z 12. apríla 2005 (6) obsahujúce výzvu riaditeľom agentúr, aby odteraz k výročným správam o činnosti, ktoré sa predkladajú spolu s finančnými údajmi a údajmi o hospodárení, pripájali vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti transakcií, podobné vyhláseniam, ktoré podpisujú generálni riaditelia Komisie;

16.

žiada Komisiu, aby podľa toho zmenila svoje obvyklé pokyny agentúram;

17.

ďalej navrhuje, aby Komisia spolupracovala s agentúrami na vytvorení harmonizovaného modelu, ktorý sa bude vzťahovať na všetky agentúry a iné orgány a ktorý bude jasne rozlišovať:

výročnú správu určenú pre široké publikum, ktorá sa týka operácií, činnosti a dosiahnutých výsledkov orgánu,

účtovné závierky a správu o plnení rozpočtu,

správu o činnosti, ktorá vychádza zo správ o činnosti predkladaných generálnymi riaditeľmi Komisie,

vyhlásenie o vierohodnosti podpísané riaditeľom orgánu spolu so všetkými výhradami alebo pripomienkami, v prípade ktorých sa domnieva, že je vhodné na ne upozorniť orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

Všeobecné zistenia Dvora audítorov

18.

berie na vedomie zistenie Dvora audítorov [výročná správa, odsek 10.29 (7)], že Komisia vypláca dotácie agentúram z rozpočtu Spoločenstva na základe odhadu potreby finančných prostriedkov, ktorý nie je dostatočne odôvodnený, a že to spolu s objemom prenesených rozpočtových prostriedkov vedie k tomu, že agentúry majú značne vysoké hotovostné zostatky; ďalej berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby sa dotácie vyplácali agentúram v takej výške, ktorá je v súlade s ich skutočnou potrebou finančných prostriedkov;

19.

konštatuje, že na konci roka 2006 nebol účtovný systém ABAC zavedený v 14 agentúrach (výročná správa, poznámka pod čiarou k odseku 10.31);

20.

berie na vedomie poznámku Dvora audítorov (výročná správa, odsek 1.25) týkajúcu sa nákladov budúcich období na nevyčerpanú riadnu dovolenku, ktoré účtujú niektoré agentúry; zdôrazňuje, že Dvor audítorov vyslovil svoje vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou v prípade troch agentúr [Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), CEPOL a Európska železničná agentúra] za rozpočtový rok 2006 (2005: Cedefop, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre obnovu);

Vnútorný audit

21.

pripomína, že v súlade s článkom 185 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách vnútorný audítor Komisie je aj vnútorným audítorom regulačných agentúr, ktoré dostávajú dotácie z rozpočtu EÚ; poukazuje na to, že vnútorný audítor predkladá správy správnej rade a riaditeľovi každej agentúry;

22.

upriamuje pozornosť na výhradu uvedenú vo výročnej správe o činnosti vnútorného audítora za rok 2006:

„Vnútorný audítor Komisie nedokázal riadne plniť svoje povinnosti udelené článkom 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách ako vnútorný audítor orgánov Spoločenstva z dôvodu nedostatočných personálnych zdrojov.“;

23.

berie však na vedomie pripomienku vnútorného audítora v jeho správe o činnosti za rok 2006, že od roku 2007 bude Komisia prideľovať dodatočné personálne zdroje útvaru vnútorného auditu (IAS) a všetky činné regulačné agentúry budú každoročne podliehať vnútornému auditu;

24.

berie na vedomie rastúci počet regulačných a výkonných agentúr a spoločných podnikov, v ktorých IAS musí vykonávať audit podľa článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách; žiada Komisiu, aby informovala príslušný výbor Európskeho parlamentu, či personálne zdroje, ktoré bude mať IAS k dispozícii, budú v nasledujúcich rokoch stačiť na vykonávanie každoročného auditu všetkých týchto orgánov;

25.

poznamenáva, že v článku 72 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 sa vyžaduje, aby každá agentúra každoročne predkladala orgánu, ktorý udeľuje absolutórium, a Komisii správu vypracovanú jej riaditeľom, v ktorej zhrnie počet a typ vnútorných auditov vykonaných vnútorným audítorom, navrhované odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní; žiada agentúry, aby uvádzali, či sa tak stalo, a ak áno, ako;

26.

s ohľadom na schopnosti vnútorného auditu, najmä vo vzťahu k malým agentúram, berie na vedomie návrh vnútorného audítora predložený príslušnému výboru Európskeho parlamentu 14. septembra 2006, podľa ktorého by malé agentúry mali mať povolenie na nákup služieb vnútorného auditu v súkromnom sektore;

Hodnotenie agentúr

27.

pripomína spoločné stanovisko Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (8) prerokované počas zmierovacieho konania pred Radou ECOFIN o rozpočte z 13. júla 2007, požadujúce: i) zoznam agentúr, ktoré Komisia mieni vyhodnotiť, a ii) zoznam už vyhodnotených agentúr spolu so súhrnom hlavných zistení;

Disciplinárne konanie

28.

konštatuje, že jednotlivé agentúry majú pre svoju veľkosť ťažkosti s vytvorením disciplinárnych rád ad hoc zložených zo zamestnancov v primeranom pracovnom zaradení a že vyšetrovací a disciplinárny úrad Komisie (IDOC) nezodpovedá za agentúry; vyzýva agentúry, aby posúdili vytvorenie medziagentúrnej disciplinárnej rady;

Návrh medziinštitucionálnej dohody

29.

pripomína návrh medziinštitucionálnej dohody o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry, ktorý predložila Komisia [KOM(2005) 59], na základe ktorej by sa mohol vypracovať horizontálny rámec na vytváranie, štruktúru, fungovanie, hodnotenie a kontrolu európskych regulačných agentúr; konštatuje, že návrh predstavuje užitočnú iniciatívu v úsilí o racionalizáciu zriaďovania a prevádzky agentúr; berie na vedomie stanovisko Komisie v jej súhrnnej správe za rok 2006 [odsek 3.1, KOM(2007) 274], že hoci sa rokovania prerušili po uverejnení uvedeného návrhu, diskusie o podstate sa v Rade obnovili koncom roka 2006; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné dosiahnuť ďalší pokrok smerom k prijatiu;

30.

víta preto záväzok Komisie na predloženie oznámenia počas roka 2008 o budúcnosti regulačných agentúr;

Samofinancované agentúry

31.

pripomína, že v prípade oboch agentúr, ktoré sa samofinancujú, udeľuje riaditeľovi absolutórium správna rada; konštatuje, že obe majú významné akumulované prebytky z príjmov z poplatkov prenesených z predchádzajúcich rokov:

prostriedky v hotovosti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a ich ekvivalenty: 281 miliónov EUR (9),

prostriedky v hotovosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a ich ekvivalenty: 18 miliónov EUR (10);

Osobitné poznámky

32.

berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov v jeho správe za rok 2006, že miera záväzkov za rozpočtový rok 2006 bola 85 %; miera prenesených rozpočtových prostriedkov bola celkove vyše 70 % a takmer 85 % v prípade prevádzkových výdavkov; presuny rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými kapitolami a hlavami počas tohto roka presiahli celkový strop 10 % stanovený v nariadení o rozpočtových pravidlách; rozpočtová zásada špecifikácie sa teda striktne nedodržala;

33.

ďalej konštatuje, že v rozpore s nariadením agentúry o rozpočtových pravidlách sa právne záväzky uzatvárali pred prijatím rozpočtových záväzkov a že kritériá a postupy prijímania zamestnancov neboli v súlade so všeobecnými ustanoveniami služobného poriadku;

34.

oceňuje odpoveď agentúry, v ktorej sa uvádza, že uvedená miera prenesených rozpočtových prostriedkov do rozpočtu na rok 2007 bola dôsledkom ťažkostí vyplývajúcich z toho, že činnosť agentúry sa práve začala, ako aj zo skutočnosti, že v roku 2006 sa značné prostriedky poskytli až veľmi neskoro; agentúra nebola schopná v plnej miere uplatniť bežné postupy v prípade väčšiny postupov prijímania zamestnancov, ktoré sa začali počas roka 2006, pretože mala nedostatok zdrojov na začiatku svojho fungovania a ťažkosti s prilákaním potenciálnych zamestnancov;

35.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra musela s cieľom prilákať zamestnancov a čo najrýchlejšie umožniť fungovanie agentúry použiť postupy prijímania zamestnancov, ktoré neboli úplne v súlade so všeobecnými ustanoveniami služobného poriadku;

36.

žiada agentúru a Komisiu, aby v budúcnosti zlepšili plánovanie rozpočtových a personálnych potrieb agentúry;

37.

na základe účtovnej závierky (súvahy) agentúry konštatuje, že k 31. decembru 2006 mala agentúra k dispozícii hotovosť 14,3 milióna EUR (pričom dotácia Spoločenstva predstavovala 15,2 milióna EUR a ročný rozpočet 19,2 milióna EUR);

38.

pripomína, že zatiaľ čo v prvom roku existencie agentúry jej rozpočet predstavoval 6,2 milióna EUR, rozpočtový orgán dvakrát zmenil rozpočet v roku 2006, pričom ho zvýšil z 12,3 milióna EUR na 19,2 milióna EUR; berie na vedomie vyhlásenie uvedené vo výročnej správe, podľa ktorého neskorá dostupnosť dodatočných prostriedkov poskytnutých agentúre v októbri 2006 viedla k problémom s čerpaním prostriedkov, pretože bol prekročený rámec schopností agentúry čerpať rozpočtové prostriedky;

39.

na základe účtovnej závierky ďalej konštatuje, že k 31. decembru 2006 bolo obsadených iba 9 z 18 miest AD;

40.

berie na vedomie vyhlásenie uvedené vo výročnej správe agentúry za rok 2006, podľa ktorého agentúra získala plnú finančnú autonómiu až od 1. októbra 2006, a že do tohto dátumu všetky výdavky spojené s administratívnymi záležitosťami povoľovalo Generálne riaditeľstvo Komisie pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť v Bruseli;

41.

žiada agentúru, aby zlepšila svoje finančné hospodárenie, najmä v súvislosti so zvýšením jej rozpočtových prostriedkov za rozpočtové roky 2007 a 2008.


(1)  Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 7.

(2)  Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)  Všetky uznesenia týkajúce sa agentúr boli uverejnené v Ú. v. EÚ L 196, 27.7.2005.

(7)  Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.

(8)  Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.

(9)  Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 141).

(10)  Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 135).