ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.228.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 228

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
25 augustus 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2010/C 228/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

1

2010/C 228/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5779 — Comcast/NBC Universal) ( 1 )

5

2010/C 228/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5838 — Bertelsmann/Planeta/Circulo) ( 1 )

5

2010/C 228/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5917 — Triton Fund III/Tyco Waterworks Europe) ( 1 )

6

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2010/C 228/05

Wisselkoersen van de euro

7

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2010/C 228/06

Kennisgeving van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen ( 1 )

8

 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2010/C 228/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5949 — Deutsche Bank/Actavis) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

9

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

25.8.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 228/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

2010/C 228/01

Datum waarop het besluit is genomen

11.3.2010

Referentienummer staatssteun

N 649/09

Lidstaat

Oostenrijk

Regio

Wien

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Zuschuss für Beseitigung von Hagelschäden an Weinbau- und Erwerbsobstbaukulturen im Jahr 2009

Rechtsgrondslag

Richtlinie für die Gewährung eines Zuschusses zur Beseitigung von Hagelschäden an Weinbau- und Erwerbsobstkulturen in Wien zur Sicherung und Erhaltung der Kulturlandschaft

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Wijnbouw- en fruitteeltbedrijven vergoeden voor de hagelschade van 23 juli 2009

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

300 000 EUR

Maximale steunintensiteit

23,1 %

Looptijd (periode)

Na goedkeuring door de Commissie, met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2009 tot en met 31 juli 2010

Economische sectoren

Landbouw

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Amt der Wiener Landesregierung

Magistratabteilung 58

Volksgartenstraße 3

1082 Wien

ÖSTERREICH

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

11.3.2010

Referentienummer staatssteun

N 682/09

Lidstaat

Denemarken

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Garantiordning

Rechtsgrondslag

Lov nr. 549 af 1. juli 2002 (med senere ændringer) om Vækstfonden og bekendtgørelse nr. 1013 af 17. august 2007 om Vækstfondens aktiviteter.

Beslutning truffet af Folketingets Finansudvalg den 30. oktober 2009 om at forhøje bevillingerne til Vækstgarantiordningen med 300 mio. DKK i 2010 — Virksomhedspakken.

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Aanmelding van de methode voor de berekening van de steunintensiteit van de garantstellingen voor leningen

Vorm van de steun

Garantstelling

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

De regeling loopt af op 31 december 2010

Economische sectoren

Landbouw en visserij

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Vaekstfonden

Strandvejen 104 A

2900 Hellerup

DANMARK

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

24.2.2010

Referentienummer staatssteun

N 704/09

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Pigmeat processors hardship assistance (Northern Ireland) — revision of original approval (N 147/09)

Rechtsgrondslag

The Budget Act (Northern Ireland) 2009; European Communities Act 1972; The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982; Industrial Development Act (Northern Ireland) 2002.

Type maatregel

Vergoeding in verband met de gevolgen van een uitzonderlijke gebeurtenis (artikel 107, lid 2, onder b), van het VWEU)

Doelstelling

Volksgezondheid; voorkomen dat de markt instort en het vertrouwen van de consument in die markt afbrokkelt.

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidies en gesubsidieerde diensten

Begrotingsmiddelen

7 miljoen GBP

Maximale steunintensiteit

Tot 100 % van de subsidiabele uitgaven

Looptijd (periode)

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2009. De laatste betalingen worden gedaan op 31 maart 2010.

Economische sectoren

Verwerking en afzet van landbouwproducten

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Department of Enterprise Trade and Investment for Northern Ireland

Netherleigh Massey Avenue

Belfast

Northern Ireland

BT4 2JP

UNITED KINGDOM

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

3.3.2010

Referentienummer staatssteun

N 707/09

Lidstaat

Slowakije

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy v poľnohospodárskej prvovýrobe

Rechtsgrondslag

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov

Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy v poľnohospodárskej prvovýrobe

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Steun om ernstige verstoringen van de economie te verhelpen

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

3 319 391 EUR

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

De regeling loopt af op 31 december 2010

Economische sectoren

Landbouwsector

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

24.3.2010

Referentienummer staatssteun

N 729/09

Lidstaat

Spanje

Regio

Principado de Asturias

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Fomento de prácticas de bienestar animal en las explotaciones lecheras de entornos periurbanos

Rechtsgrondslag

Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca de bases para la convocatoria y concesión de la ayuda

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Dierenwelzijn

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

1,5 miljoen EUR per jaar/6 miljoen EUR in totaal

Maximale steunintensiteit

40-80 EUR/GVE

Looptijd (periode)

4 jaar (2010-2013)

Economische sectoren

Landbouw

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Consejería de Medio Rural y Pesca del Gobierno del Principado de Asturias

C/ Coronel Aranda, 2, 2a planta

33005 Oviedo (Asturias)

ESPAÑA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm


25.8.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 228/5


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5779 — Comcast/NBC Universal)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 228/02

Op 13 juli 2010 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) onder documentnummer 32010M5779. EUR-Lex biedt online-toegang tot de communautaire wetgeving.


25.8.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 228/5


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5838 — Bertelsmann/Planeta/Circulo)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 228/03

Op 5 juli 2010 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) onder documentnummer 32010M5838. EUR-Lex biedt online-toegang tot de communautaire wetgeving.


25.8.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 228/6


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5917 — Triton Fund III/Tyco Waterworks Europe)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 228/04

Op 19 augustus 2010 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) onder documentnummer 32010M5917. EUR-Lex biedt online-toegang tot de communautaire wetgeving.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

25.8.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 228/7


Wisselkoersen van de euro (1)

24 augustus 2010

2010/C 228/05

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,2611

JPY

Japanse yen

106,19

DKK

Deense kroon

7,4487

GBP

Pond sterling

0,81930

SEK

Zweedse kroon

9,4165

CHF

Zwitserse frank

1,3156

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

7,9410

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

24,888

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

285,40

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,7080

PLN

Poolse zloty

4,0220

RON

Roemeense leu

4,2418

TRY

Turkse lira

1,9335

AUD

Australische dollar

1,4301

CAD

Canadese dollar

1,3409

HKD

Hongkongse dollar

9,8066

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,7982

SGD

Singaporese dollar

1,7192

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 502,99

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

9,3401

CNY

Chinese yuan renminbi

8,5719

HRK

Kroatische kuna

7,2785

IDR

Indonesische roepia

11 331,57

MYR

Maleisische ringgit

3,9689

PHP

Filipijnse peso

57,411

RUB

Russische roebel

38,9655

THB

Thaise baht

39,769

BRL

Braziliaanse real

2,2433

MXN

Mexicaanse peso

16,3830

INR

Indiase roepie

59,1520


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

25.8.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 228/8


Kennisgeving van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 228/06

Lidstaat

Frankrijk

Betrokken luchtroute

Castres (Mazamet)–Paris (Orly)

Geldigheidsduur van het contract

1.4.2011-31.3.2015

Uiterste datum voor de kandidaatstelling en voor het indienen van de voorstellen

voor de kandidaatstelling (1ste fase):

22.10.2010, (12.00 u. plaatselijke tijd)

voor het indienen van de voorstellen (2de fase):

3.12.2010, (12.00 u. plaatselijke tijd)

Adres waarop de tekst van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen en alle relevante informatie en/of documentatie over de aanbesteding en de openbaredienstverplichtingen kunnen worden verkregen

Chambre de Commerce et d’industrie de Castres — Mazamet

40 allées Alphonse Juin

BP 30217

81101 Castres Cedex

FRANCE

Mevr. Chambert

Tel. +33 0563514614

Fax +33 0563514699

E-mail: f.chambert@castres-mazamet.cci.fr


V Adviezen

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Europese Commissie

25.8.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 228/9


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5949 — Deutsche Bank/Actavis)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 228/07

1.

Op 18 augustus 2010 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Deutsche Bank AG („Deutsche Bank”, Duitsland) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de volledige zeggenschap verkrijgt over Actavis Group hF („Actavis”, IJsland) door een managementovereenkomst of op enige andere wijze.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Deutsche Bank: deposito- en leningtransacties, effectenbewaardiensten, betaaldiensten, particuliere bankdiensten, activabeheer en investeringsbankdiensten voor particulieren, ondernemingen en instellingen,

Actavis: ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van generieke geneesmiddelen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5949 — Deutsche Bank/Actavis, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (de „EG-concentratieverordening”).

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32 („mededeling betreffende een vereenvoudigde procedure”).