03/Volumul 48

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

238


32003R1490


L 214/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1490/2003 AL COMISIEI

din 25 august 2003

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1029/2003 al Comisiei (2), în special articolele 6, 7 și 8,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2377/90, ar trebui să se stabilească progresiv limitele maxime ale reziduurilor pentru toate substanțele farmacologic active care se utilizează în cadrul Comunității în medicamentele de uz veterinar destinate administrării la animalele de la care se obțin produse alimentare.

(2)

Limitele maxime ale reziduurilor ar trebui să fie stabilite numai după examinarea în cadrul Comitetului pentru medicamente de uz veterinar, a tuturor informațiilor referitoare la siguranța pe care o prezintă reziduurile substanțelor în cauză pentru consumatorul de produse alimentare de origine animală și impactul reziduurilor asupra transformării industriale a produselor alimentare.

(3)

La stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală este necesar să se specifice speciile de animale în care reziduurile pot să fie prezente, nivelurile care sunt prezente în fiecare dintre țesuturile relevante provenite de la animalul tratat (țesutul țintă), precum și natura reziduului relevant pentru controlul reziduurilor (reziduu marcator).

(4)

Având în vedere disponibilitatea redusă a medicamentelor de uz veterinar pentru anumite specii de animale de la care se obțin produse alimentare (3), limitele maxime ale reziduurilor pot fi stabilite prin extrapolare de la limitele maxime ale reziduurilor stabilite pentru alte specii, pe bază strict științifică.

(5)

În vederea controlului reziduurilor, în conformitate cu legislația comunitară relevantă, limitele maxime ale reziduurilor ar trebui stabilite, de regulă, pentru țesuturile țintă de ficat sau rinichi. Cu toate acestea, deoarece ficatul și rinichii sunt adesea îndepărtați din carcasele aflate în circulație cadrul comerțului internațional, limitele maxime ale reziduurilor ar trebui să fie întotdeauna stabilite pentru țesuturile musculare sau adipoase.

(6)

În cazul medicamentelor de uz veterinar destinate a fi administrate păsărilor ouătoare, animalelor aflate în perioada de lactație sau albinelor, limitele maxime ale reziduurilor trebuie stabilite, de asemenea, pentru ouă, lapte sau miere.

(7)

Cipermetrina și emamectinul trebuie adăugate în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90.

(8)

Trebuie prevăzută o perioadă de timp adecvată înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament pentru a permite statelor membre să efectueze modificările necesare la autorizațiile de introducere pe piață a medicamentelor de uz veterinar respective, acordate în conformitate cu Directiva 2001/82/CE (4) a Parlamentului European și a Consiliului, pentru a se ține seama de dispozițiile prezentului regulament.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică din a șaizecea zi de la data publicării.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 august 2003.

Pentru Comisie

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 1.

(2)  JO L 149, 17.6.2003, p. 15.

(3)  „Disponibilitatea medicamentelor de uz veterinar”, Comunicare de la Comisie către Consiliu și Parlamentul European, COM(2000) 806 final.

(4)  JO L 311, 28.11.2001, p. 1.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 se modifică după cum urmează:

 

2.   Agenți antiparazitari

2.2.   Agenți care acționează împotriva ectoparaziților

2.2.3.   Piretroizi

Substanța (substanțele) farmacologic activă(e)

Reziduu marcator

Specii animale

LMR

Țesuturi țintă

„Cipermetrină

Cipermetrină (suma izomerilor)

Bovine

20 μg/kg

Mușchi

200 μg/kg

Grăsime

20 μg/kg

Ficat

20 μg/kg

Rinichi

20 μg/kg

Lapte (1)

Ovine (2)

20 μg/kg

Mușchi

200 μg/kg

Grăsime

20 μg/kg

Ficat

20 μg/kg

Rinichi

2.3.   Agenți care acționează împotriva endo- și ectoparaziților

2.3.1.   Avermectine

Substanța (substanțele) farmacologic activă(e)

Reziduu marcator

Specii animale

LMR

Țesuturi țintă

„Emamectin

Emamectin B1a

Pești

100 μg/kg

Mușchi și piele în proporții naturale”


(1)  Trebuie respectate dispozițiile suplimentare ale Directivei 93/57/CE.

(2)  A nu se utiliza la animalele care produc lapte pentru consum uman.”