ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 240

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
12 oktober 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 240/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

1

2007/C 240/02

Inledning av förfarande (Fall COMP/M.4726 – Thomson Corporation/Reuters Group) (1)

3

2007/C 240/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4861 – KESA/EMH) (1)

4


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 240/04

Eurons växelkurs

5


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2007/C 240/05

Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av utjämningsåtgärder som tillämpas på import av polyetentereftalatfilm (PET-film) med ursprung i Indien

6


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV