ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 240

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
12. októbra 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 240/01

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

1

2007/C 240/02

Začatie konania (vo veci COMP/M.4726 – Thomson Corporation/Reuters Group) (1)

3

2007/C 240/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4861 – KESA/EMH) (1)

4


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 240/04

Výmenný kurz eura

5


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2007/C 240/05

Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania vyrovnávacích opatrení uplatniteľných na dovoz polyetyléntereftalátového (PET) filmu s pôvodom v Indii

6


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK