ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 240

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 12. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 240/01

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

1

2007/C 240/02

Lietas ierosināšana (Lieta COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group) (1)

3

2007/C 240/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4861 — KESA/EMH) (1)

4


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2007/C 240/04

Euro maiņas kurss

5


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 240/05

Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz kompensācijas pasākumiem, kas piemērojami Indijas izcelsmes polietilēna tereftalāta (PET) plēves ievedumiem

6


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV