ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 240

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
12. oktober 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 240/01

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

1

2007/C 240/02

Indledning af procedure (Sag COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group) (1)

3

2007/C 240/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4861 — KESA/EMH) (1)

4


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 240/04

Euroens vekselkurs

5


 

V   Udtalelser

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Kommissionen

2007/C 240/05

Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af udligningsforanstaltningerne vedrørende importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien

6


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA