ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 240

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
12 октомври 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 240/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2007/C 240/02

Откриване на процедура (Дело COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group) (1)

3

2007/C 240/03

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело COMP/M.4861 — KESA/EMH) (1)

4


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 240/04

Обменен курс на еурото

5


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2007/C 240/05

Известие за започване на частично междинно преразглеждане на изравнителните мерки, приложими по отношение на вноса на полиетилентерефталатно (PET) фолио с произход от Индия

6


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG