15.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 140/5


Riigiabi lubamine vastavalt EMP lepingu artiklile 61 ning järelevalve- ja kohtulepingu 3. protokolli I osa artikli 1 lõikele 3

EFTA järelevalveameti otsus mitte esitada vastuväiteid

(2006/C 140/05)

Vastuvõtmiskuupäev:

EFTA riik: Norra

Abi nr: 59033

Nimetus: Riiklik otseveo abikava

Eesmärk: Abikava eesmärk on parandada ebasoodsat konkurentsiolukorda, mis tuleneb äärealadel ja hõredalt asustatud piirkondades paiknevate ja seega oma turgudest kaugel asuvate ettevõtjate lisakuludest transpordile

Õiguslik alus: 9. septembri 2003. aasta määrus nr 565 investeerimistoetuste ja geograafilise ala piiritlemise kohta arengufondide jaoks (Forskrift om investeringstilskot og avgrensing av det geografiske verkeområdet for dei regional- og distriktspolitiske verkemidla), 24. juuni 2004. aasta määrus nr 1461 riikliku transpordiabi kohta (Forskrift om nasjonal transportstøtte), kohalike omavalitsuste ja regionaalarengu ministeeriumi ettepanek nr 1 (2004-2005) parlamendile (riigieelarve) ja riiklikud transpordiabi suunised (Nasjonale retningslinjer for transportstøtte)

Eelarve/kestus: Abikava eelarve on 375 miljonit Norra krooni (umbes 47 miljonit EURot) aastas. Abikava kestab 31.detsembrini 2006. Heakskiidetud muudatused kehtivad 2005. ja 2006. aastal

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregister