16.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 308/334


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 17. aprila 2013

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2011

(2013/614/EU)

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2011,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2011, skupaj z odgovori podjetja (1),

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2013 (05755/2013 – C7-0040/2013),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (2), zlasti člena 185,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (3), zlasti člena 208,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja Artemis za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih (4), zlasti člena 11(4),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5), zlasti člena 94,

ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0087/2013),

1.

podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Artemis glede izvrševanja proračuna podjetja za proračunsko leto 2011;

2.

navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je sestavni del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Artemis, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

Martin SCHULZ

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL C 6, 10.1.2013, str. 1.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)  UL L 30, 4.2.2008, str. 52.

(5)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


RESOLUCIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 17. aprila 2013

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2011

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2011,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2011, skupaj z odgovori podjetja (1),

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2013 (05755/2013 – C7-0040/2013),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (2), zlasti člena 185,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (3), zlasti člena 208,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja Artemis za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih (4), zlasti člena 11(4),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5), zlasti člena 94,

ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0087/2013),

A.

ker je bilo Skupno podjetje Artemis (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje) ustanovljeno decembra 2007 za obdobje 10 let, da bi opredelili in izvedli raziskovalni program za razvoj ključnih tehnologij za vgrajene računalniške sisteme na različnih področjih uporabe in izboljšali evropsko konkurenčnost in trajnost ter omogočili oblikovanje novih trgov in družbenih aplikacij,

B.

ker je začelo skupno podjetje samostojno delovati oktobra 2009,

C.

ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov skupnega podjetja za proračunsko leto 2011,

D.

ker je Računsko sodišče podalo mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti z računovodskimi izkazi povezanih transakcij skupnega podjetja,

E.

ker najvišji prispevek Unije k skupnemu podjetju za obdobje desetih let znaša 420 000 000 EUR, izplača pa se iz proračuna sedmega okvirnega programa za raziskave,

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.

ugotavlja, da je prvotni proračun za leto 2011 vseboval proračunska sredstva za poslovanje v višini 46,6 milijona EUR in da je bila sprejeta sprememba proračuna, s katero so se ta sredstva znižala na 18 600 000 EUR; poleg tega ugotavlja, da je bila stopnja porabe sredstev za poslovanje 100-odstotna zaradi zmanjšanja teh sredstev na 18 600 000 EUR, medtem ko je stopnja za plačila znašala 51 %;

2.

je zaskrbljen, ker je skupno podjetje od Računskega sodišča prejelo mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti letnih računovodskih izkazov in z njimi povezanih transakcij, saj skupno podjetje ni moglo oceniti, ali strategija naknadnih revizij dovolj zanesljivo zagotavlja zakonitost in pravilnost povezanih transakcij; poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice zagotovi akcijski načrt za odpravo te morebitne premajhne zanesljivosti; pričakuje, da bo Računsko sodišče lahko na podlagi lastnih neodvisnih revizij organu za podelitev razrešnice podalo mnenje o učinkovitosti strategije skupnega podjetja, povezane z naknadnimi revizijami;

3.

opozarja, da je skupno podjetje leta 2010 sprejelo strategijo naknadnih revizij, ki je bistveno orodje za ocenjevanje zakonitosti in pravilnosti povezanih transakcij in da se je ta strategija začela izvajati 2011; ugotavlja, da je bila revizija zahtevkov za povračilo stroškov projektov delegirana nacionalnim organom financiranja držav članic, vendar upravni sporazumi, podpisani s temi organi, ne vsebujejo praktičnih ureditev za te revizije; nadalje v zvezi s skupnim podjetjem ugotavlja, da različne sheme financiranja in nacionalna pravila v različnih državah članicah pomenijo, da so naknadne revizije izvedljive le v povezavi s končanimi projekti, in zahteva, da se ga obvesti o rezultatih opravljenih revizij; ponovno poudarja, da bi moralo skupno podjetje brez odlašanja povečati kakovost svojih predhodnih kontrol, zlasti za upravljanje nepovratnih sredstev; zahteva, da se organ za podelitev razrešnice obvešča o rezultatih naslednjih naknadnih revizij, ki jih bo opravilo skupno podjetje;

4.

opaža, da v nasprotju s finančnimi pravili skupnega podjetja proračun skupnega podjetja za leto 2011 ne odraža diferenciranih sredstev za prevzem plačil, ki se nanašajo na odhodke iz poslovanja;

5.

obžaluje, da je bila stopnja izvrševanja sredstev za operativna plačila sorazmerno nizka, saj je za razpise za zbiranje predlogov v letih 2008, 2009 in 2010 znašala 86 %, 53 % oziroma 18 %; je seznanjen z zamudami na ravni držav članic pri podpisovanju nacionalnih sporazumov o nepovratnih sredstvih; je zaskrbljen zaradi nizke stopnje izvrševanja proračuna in zlasti s tem povezanih dejavnosti skupnega podjetja; zahteva, da se pripravi podrobno poročilo o teh pomanjkljivostih s konkretnimi predlogi za postopno izboljšanje stopnje izvrševanja;

6.

obsoja, da Grčija uporablja strukturna sredstva Unije za kritje svojih nacionalnih prispevkov grškim upravičencem projektov Artemis, namesto da bi zagotovila nacionalna sredstva, in da je skupno podjetje potrdilo nadaljevanje grškega sodelovanja v projektih Artemis, a grškim upravičencem ne zagotavlja nobenih sredstev, saj odhodki, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov Unije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006 (6), ne prejmejo pomoči iz drugih finančnih instrumentov Unije; poziva Komisijo, naj čim prej obvesti organ za podelitev razrešnice o legalnosti tega stanja;

7.

je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da skupno podjetje uporablja nesamodejni prenos sredstev za plačila v naslednje proračunsko leto, vendar brez sklepa upravnega odbora, kot zahteva člen 10(1) finančnih pravil, in da se ne razlikuje med sredstvi za plačila, prenesenimi iz prejšnjih let, in sredstvi za plačila tekočega leta;

Razpisi za zbiranje predlogov

8.

je seznanjen, da dejanska izvedbena in predvidena vrednost razpisov za zbiranje predlogov znaša le 244 000 000 EUR ali 58 % od 420 000 000 EUR načrtovanega proračuna za kritje odhodkov iz poslovanja;

Sistemi notranje kontrole

9.

potrjuje, da je skupno podjetje v letu 2011 povečalo svoja prizadevanja za uvedbo in izvajanje uspešnih finančnih, računovodskih in upravljavskih kontrolnih postopkov; ugotavlja, da je računovodja potrdil finančni in računovodski sistem, ki sta v uporabi, ni pa še potrdil s tem povezanih poslovnih procesov, ki zagotavljajo finančne informacije, zlasti tistega, ki zagotavlja finančne informacije o potrjevanju in plačevanju zahtevkov za povračilo stroškov, prejetih od nacionalnih organov; opozarja, da so potrebna dodatna prizadevanja, zlasti glede standardov notranje kontrole, in da je skupno podjetje začelo samostojno delovati oktobra 2009;

Notranja revizija

10.

ugotavlja, da ob koncu leta 2011 skupno podjetje še ni imelo enote za notranjo revizijo; opominja, da je služba Evropske komisije za notranjo revizijo od leta 2010 notranji revizor skupnega podjetja ter da je opravila oceno tveganja in pripravila strateški načrt revizij za obdobje 2012–2014, ki je bil predložen upravnemu odboru skupnega podjetja; potrjuje, da bo ob upoštevanju velikosti skupnega podjetja ta služba opravila tudi vlogo enote za notranjo revizijo;

11.

ugotavlja, da finančna pravila skupnega podjetja uradno še niso bila spremenjena tako, da bi vključevala določbo o pristojnosti notranjega revizorja Komisije glede celotnega splošnega proračuna;

Letno poročilo o dejavnostih

12.

ugotavlja, da letno poročilo o dejavnostih vsebuje podatke o rezultatih delovanja skupnega podjetja, a ne zajema ocene učinkovitosti in uspešnosti sistema notranje kontrole in da so njegove pomanjkljivosti naslednje:

informacij o izvajanju strategije naknadnih revizij je premalo, da bi lahko sklenili, ali ta bistvena kontrola deluje uspešno, zato bi moral biti o tem izražen pridržek,

ni informacij o delni potrditvi finančnega in računovodskega sistema, ki jo je opravil računovodja,

med številčnimi podatki o izvrševanju proračuna v izkazu izvrševanja odobritev za plačila v letnem poročilu o dejavnostih in številčnimi podatki o izvrševanju proračuna v letnih računovodskih izkazih so nepojasnjene razlike;

Druge upravne zadeve

13.

ugotavlja, da je skupno podjetje v letu 2011 pripravilo načrt neprekinjenega poslovanja in doseglo napredek pri formalizaciji varnostnih politik IT, potrebno pa je dodatno delo za dokončanje obnovitvenega načrta po nesreči;

14.

obžaluje, da nacionalni organi financiranja v nasprotju s finančnimi pravili skupnega podjetja še niso prijavili nobenih bančnih obresti na zneske predfinanciranja;

15.

pozdravlja, da je bil 3. februarja 2012 podpisan sporazum z državo gostiteljico med skupnim podjetjem in belgijskimi organi v zvezi s pisarnami, privilegiji in imunitetami ter drugo podporo, ki jo je treba zagotoviti;

Druge zadeve

Morebitno združenje s Skupnim podjetjem ENIAC

16.

Meni, da bi bilo treba pripraviti analizo stroškovne učinkovitosti združitve s Skupnim podjetjem ENIAC ter Evropski parlament obvestiti o rezultatih te ocene; poročilo bi moralo poudariti morebitne prednosti in pomanjkljivosti take združitve;

17.

ponovno poziva Računsko sodišče, naj v razumnem roku Parlamentu zagotovi posebno poročilo o skupnih vprašanjih, ki se pojavljajo zaradi značilnosti skupnih podjetij in ki bi jih skupna podjetja morala obravnavati s svojimi partnerji, da bi zagotovila njihovo dodano vrednost in učinkovito izvajanje raziskovalnih, tehnološko razvojnih in demonstracijskih programov Unije; prav tako ugotavlja, da bi moralo to poročilo vsebovati oceno učinkovitosti ustanovitve in strukture skupnih podjetij.


(1)  UL C 6, 10.1.2013, str. 1.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)  UL L 30, 4.2.2008, str. 52.

(5)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25.